Mamjo Forum

Nieuwtjes => Tori Oso => Topic started by: Jd&Chr_Cultura on 18-08-2011, 19:44:19 - GMT-1Title: Onze normen en waarden.
Post by: Jd&Chr_Cultura on 18-08-2011, 19:44:19 - GMT-1
Spitsnieuws

Duitse politie pakt moordende pedo

In Duitsland is een man aangehouden die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op een 9-jarig jongetje. De polizei houdt er rekening mee dat de verdachte nog meer jonge jongetjes heeft omgebracht en houdt de pedo ook verantwoordelijk voor ongeveer veertig zedendelicten.Dat heeft een woordvoerder van de politie laten weten. Het jongetje Dennis verdween begin september 2001 's nachts uit een tehuis op het platteland in het district Cuxhaven. Zijn lichaam werd twee weken later gevonden door verzamelaars van paddenstoelen.

Tussen 1992 en 2004 werden er vijf moorden volgens hetzelfde patroon uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Er wordt nu onderzocht of deze verdachte daar ook iets mee te maken heeft.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 18-08-2011, 19:47:18 - GMT-1
De relatie Suriname, Nederland

Suriname  als kolonie
In de jaren 1600 werd Suriname veroverd en gekoloniseerd door Nederland en werden er katoenen, tabak, koffie en later ook suiker plantages aangelegd.Om het zware werk op de plantages te verrichten gebruikte men eerst de indianen als slaven, later haalde men negers uit Afrika om als slaven te werken op de plantages.
Na de verovering van Suriname door de Engelsen, werd Suriname wederom veroverd door de Nederlander Abraham Crijnssen (1667)en hierbij hebben o.m. de 1 ste en 2 de West-Indische Compagnie (WIC) een belangrijke rol gespeeld. De plantagelandbouw die de WIC in de 17de en 18de eeuw leverde, steunde tot 1863 geheel op het systeem van de slavernij. Na de afschaffing van de slavernij op 1juli 1863, haalde men hindoestanen uit India, javanen uit Indonesie en chinezen uit China om als  emigranten te werken in  Suriname.

In  deze periode kondigde de Nederlandse regering de assimilatiepolitiek af , dat erop gericht  was om de toenmalige kolonie zoveel mogelijk te vernederlandsen door invoering van een rechtsbedeling naar Nederlands model in 1869 en de leerplicht in 1876. Maar na invoering van de  wetgeving  van het huwelijksrecht voor de Aziatische segmenten in de Surinaamse samenleving begonnen er twijfels te ontstaan over de assimilatie politiek, tijdens het bewind van gouverneur Kielstra (1933-1944).

De politieke bewustwording in Suriname nam in de jaren dertig sterk toe. Dit vanwege het feit dat via een  Interimregeling en Statuut "ondanks vele meningsverschillen van politiekeleiders en delen van de bevolking", resulteerde in de totstandkoming van de onafhankelijkheid op 25 nov. 1975. Hiermee kwam tevens een eind aan de grootschalige emigratie gedurende de voorafgaande jaren vanuit Suriname naar Nederland. Bij de onafhankelijkheid bereikten beide landen overeenstemming inzake een meerjarenontwikkelingsprogram ma voor de uitvoering waarvan Nederland gedurende 10 tot 15 jaar Nf 3,5 miljard ter beschikking zal stelde.

Nederland heeft eenzijdig de besteding van dit bedrag gedoneerd. Zo werd ook een groot deel verbrast in de vorm van een west-Suriname project. Met name de aanleg van een spoorlijn waar nooit een trein op gereden heeft, materieel zoals treinstellen, die in feite afgeschreven materiaal van de Nederlandse Spoorwegen waren. Hiervoor werden forse bedragen betaald. Ook hebben Nederlandse ingenieursbureau's dik verdiend aan de ontwikkelingsgelden. Al met al, zo gul als het beloofd werd, zo goed kon de Nederlandse regering naar zichzelf toerekenen. Ook werd door andere Nederlandse bedrijven dik verdiend.

Er kwamen volkswoningbouwprojekten, waar huizen gebouwd werden met dakpannen, een nieuw fenomeen in de Surinaamse geschiedenis. Zinkplaten waren een stuk goedkoper, alleen werden die niet in Nederland geproduceerd en mochten daarom ook niet gebruikt worden. In 1982 na de decembermoorden werd dit meerjarenontwikkelingsprogram ma stopgezet en het overgebleven geld bevroren. Met mondjesmaat keurt Nederland nog projecten goed, van de resterende gelden.

 

STAAT, ECONOMIE, GESCHIEDENIS
Bestuur
Op 25 nov. 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek met een parlementaire democratie, waarbij het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam te vervallen, evenals de Staatsregeling van 1955, die werd vervangen door de Grondwet. De naleving hiervan werd door de president toegezien ,welke vervolgens door de parlement werd gekozen.

Suriname en Nederland onderhouden sedert de onafhankelijkheidsverklaring diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau. De leden van het parlement worden voor vier jaar gekozen via het algemeen kiesrecht. Na de revolutie is het parlement, door de Militaire leiding een tijd lang buiten spel gezet. Het parlement functioneert nu weer en Suriname is weer een rechtsstaat.

Muntwezen.

Munteenheid is de Surinaamse gulden. De koers van Surinaamse gulden was vlak voor de onafhankelijkheid ongeveer: Sf 1 = Nf 1,43. De enorme devaluatie heeft de Surinaamse gulden op een koers doen belanden van: Sf 882 = Nf 1,00. ( Bron Centrale Bank van 21/11/2001). Een dieptepunt werd bereikt in Oktober 2000, toen was de Surinaamse nog maar Sf 1100,-   = Nf 1,00 waard.( € 0,45 )

Economie.

De economie is vanouds sterk afhankelijk van het buitenland. Tijdens de bloei van de plantages dreef het land op de suikerexport, thans in overwegende mate op de winning van bauxiet door de Suralco en de Billiton. Plannen zijn in uitvoering voor exploitatie van bauxietreserves in West-Suriname.
Het werkgelegenheidsaandeel van deze sector is thans (1976) nog niet hoog (ca. 8%) en de werkloosheid nam gedurende de laatste decennia toe, onder meer vanwege de snelle vermeerdering van de beroepsbevolking, waarvan 25% werkzaam is in de landbouw.


VEETEELT.

De veeteelt is niet van groot belang. Bosexploitatie en houtverwerking geven ca. 4% van de beroepsbevolking werk. Visserij is in de jaren zestig van belang geworden. Afgezien van de bauxietverwerking, is de industrie niet van grote betekenis. De op de binnenlandse markt gerichte bedrijven moeten de benodigde grond- en hulpstoffen grotendeels invoeren, waardoor de toegevoegde waarde gering is. De belangrijkste partners op het gebied van de handel zijn: de Verenigde Staten, het Caraïbisch gebied, Nederland en de overige EEG-landen. Goede vooruitzichten zijn er voor de winning van aardolie en goud. De aardolie reserves van Suriname bevinden zich voornamelijk in twee grote velden voor de kust van Suriname.
 

BEVOLKING.

De bevolking vertoont een grote etnische verscheidenheid ten gevolge van de gevoerde koloniale arbeidspolitiek tot instandhouding van de plantagelandbouw. Deze gevarieerdheid heeft geleid tot wat wel wordt genoemd een plurale of gesegmenteerde samenleving waarbinnen diverse etnische groeperingen relatief zelfstandig functioneren, van de culturele assimilatie is nog weinig sprake . In de koloniale en post-koloniale periode (d.i. tot eind 1975) is de etnisch-culturele scheiding niet door een effectief nationaal cultuurbeleid tegemoetgetreden: de hiervoor benodigde middelen bleven grotendeels achterwege, onder meer door de noodzakelijke bestedingen in de sociaal-economische sfeer.

Tot dusver heeft zich het streven naar eenheid in verscheidenheid nog slechts in hoofdzaak langs formele weg gemanifesteerd, o.a. door het instellen van officiële feestdagen, waarbij christelijke, hindoeïstische en islamitische feestdagen een plaats kregen naast nationale gedenkdagen als emancipatiedag (1 juli) en onafhankelijkheidsdag (25 nov.). In nationalistische stromingen en binnen de vakbeweging zijn sporen van inter-etnische groepsvorming aanwijsbaar.

De Creolen zijn oververtegenwoordigd in de stad (ca. 75% woont in Paramaribo). velen hebben van oudsher een administratieve werkkring of vervullen de meer technische beroepen. Een gering aantal is in de landbouw werkzaam. Hun sociaal-politieke dominantie is in de loop der jaren aangetast door de relatief sterke demografische en sociaal-economische groei van de Hindostanen, die in de stedelijke administratie (35-40% woont in Paramaribo) een plaats naast de Creolen opeisen en een belangrijk deel van de handel in handen hebben. Daarnaast vormen zij de meerderheid onder de kleinlandbouwers.

Evenals de Hindoestanen zijn de Javanen niet meer uitsluitend landbouwers. Er is sprake van een duidelijk proces van sociaal-economische stijging.

De Chinezen hebben in aanvulling op de Hindoestanen een deel van de handel in handen. Zij bezitten een hoog aspiratieniveau voor hun kinderen.

Europeanen (voornamelijk Nederlanders) en andere etnische groepen, onder wie Libanezen, zijn in aantal gering, maar hun sociale en economische invloed is niet onbelangrijk.

De Bosnegers wonen als afstammelingen van de plantages gevluchte slaven (marrons) merendeels in het binnenland. De openlegging daarvan heeft hen dichter bij de Surinaamse kustsamenleving gebracht; hetzelfde geldt - in beperkte mate - ook voor de Indianen.

Godsdienst.

De godsdienstige verscheidenheid is in hoge mate congruent met de etnische. De Creolen behoren voornamelijk tot de christelijke kerken, te weten:
1. voor circa 40% tot de Rooms-Katholieke Kerk (het in 1958 opgerichte en heel Suriname omvattende bisdom Paramaribo wordt sedert 1970 bestuurd door een Surinaamse bisschop).
2. eveneens voor 40% tot de Evangelische Broedergemeente ( E.B.G.)
3. voor 15% tot de Hervormde Gemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente (beide laatstgenoemde zijn vooral de kerken van de hogere sociale lagen).

De laatste tijd nemen door de pinksterbeweging geïnspireerde stromingen "vooral onder de minder bedeelde Creolen"  toe.

Tot de religieuze uitingen van de Creolen valt ook de beoefening van de winti-cultus te rekenen.

De joodse gemeenten zijn de laatste decennia qua invloed en aantal in betekenis verminderd.

De Hindoestanen hangen voor bijna 80% het hindoeïsme aan (twee stromingen: Sanatan Dharm en Arya Samaj). Circa 15% van de Hindostanen is moslim , 5% is christen.

De Javanen zijn in hoofdzaak moslim, ca. 7% is christen.

De Indianen zijn grotendeels door missie en zending met het christendom in aanraking gebracht, voor een kleiner deel belijden zij hun traditionele godsdienst.

De Bosnegers zijn (voor wat betreft de Saramaccaners) eensdeels gekerstend, anderdeels beoefenen zij een traditionele godsdienst van Afrikaanse herkomst.

Onderwijs.

Suriname heeft grote onderwijsproblemen, samenhangend met de etnisch-culturele verscheidenheid en vragen rond culturele identiteit. Ook de personeelsvoorziening is door een sterke trek van onderwijzers naar Nederland problematisch geworden. We hebben vooral ook te kampen gehad met brain drain. Bij de opzet en uitbouw van het onderwijs hebben zending en missie een belangrijke rol gespeeld. Een aanzienlijk deel van de scholen is in handen van de EBG en de Rooms-Katholieke Kerk.

Sinds 1968 bezit Suriname een universiteit.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Hellooooo... on 18-08-2011, 20:21:16 - GMT-1
...Charity begins at hooooome...thank you


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Gelijkheid on 19-08-2011, 11:10:17 - GMT-1
Dikke blanke vrouwen krijgen minder snel een baan

--------------------------------------------------------------------------------

Dikke mensen worden minder snel aangenomen en verdienen minder. Dikke vrouwen, en dan vooral blanke, hebben hier meer last van dan mannen.
Dit blijkt uit twee nieuwe Amerikaanse studies naar discriminatie op grond van gewicht. Forbes.com schrijft hierover.

Uit de onderzoeken blijkt dat werkgevers zich in sollicitatieprocedures nog al eens laten leiden door vooroordelen over mensen met overgewicht. Ze denken bijvoorbeeld dat ze lui zijn. Ook zijn ze bang dat dikke mensen vaker ziek zijn. Dit laatste lijkt niet helemaal onterecht. Zware personeelsleden kosten hun Amerikaanse werkgevers jaarlijks zo'n 45 miljard euro.

Dikke witte vrouwen hebben het meeste last van discriminatie. Zij hebben namelijk niet alleen te maken met discriminatie vanwege hun gewicht, maar hebben vanwege hun vrouw-zijn ook te maken met het glazen plafond.

Uit onderzoek uit 2004 blijkt dat het salaris van blanke vrouwen per dertig kilo extra, met 9 procent afnam. Bij Afro-Amerikaanse vrouwen is overgewicht vaak meer geaccepteerd, zo blijkt uit verschillende studies.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: P.R.DE VRIES on 19-08-2011, 11:21:18 - GMT-1
''Blanken zijn racistisch''


Alle blanken zijn racisten, zegt Peter R. de VriesGeplaatst door Tim Engelbart op 8 augustus, 2011 - 20:30 in Frontpage


 
Wie het beste voorbeeld wil zien van een volksverlakker en een linkse zelfhater, moet de pennenvruchten van Peter R. de Vries doornemen. Vandaag beweert de man dat alle blanke mensen racisten zijn.
 
Neerlands bekendste misdaadverslaggever ging even helemaal los op z'n Twitteraccount (1, 2, 3, 4):
 

"Hoe komt het toch, vroeg ik afgelopen week mijn in Ghana wonende dochter, dat de wereld nooit écht werk maakt van de hongersnood in Afrika? Ik denk, zei ze: 'Omdat ze zwart zijn... als het om blanken ging was er al lang een einde aan gemaakt'. Klinkt hard, maar ze heeft gelijk... We zijn deep down helemaal niet zo multi-cultureel, valt me steeds meer op. Er is nog heel veel racisme in de wereld... En de bestrijding van hongersnood is nog steeds een kwestie van liefdadigheid in plaats van een plicht. Dat klopt ook niet..."
 

 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kaaskoppensneller on 20-08-2011, 06:58:07 - GMT-1
'Kaaskop heeft Stephany op wrede wijze vermoord'

In een nieuw verschenen boek 'Portrait of a Monster: Joran van der Sloot' wordt op basis van 21 argumenten geschreven dat Joran van der Sloot met voorbedachte rade en op wrede wijze Stephany Flores vermoord heeft. Het boek is gebaseerd op het politieonderzoek en onthult details over de moord.

Het is geschreven door Lisa Pulitzer and Cole Thompson en gebaseerd op de zogenaamde 'Callans file'. Dit meldt Radar Online.

Onderzoek hoofdrechercheur
De Callans file is een 400 pagina's dik onderzoek van de Peruaanse hoofdrechercheur van moordzaken Juan Callan. Hij is ervan overtuigd dat Joran schuldig is aan het beroven en vermoorden van Stephany Flores.

In de Callans file valt te lezen dat Joran in het bijzijn van zijn advocaat en een vertaler bekend heeft dat hij Stephany beroofd heeft van haar geld, identiteitskaart, bankpassen, creditkaart en haar auto, voordat ze gestikt is.

Gemarteld
Stephany haar lichaam was dusdanig toegetakeld dat aangenomen mag worden dat Joran haar gemarteld heeft om de wachtwoorden te krijgen van haar bankpassen. Volgens Callan blijkt hieruit dat Van der Sloot geen enkel respect heeft voor een menselijk leven.

Joran beweert dat hij gehandeld heeft uit zelfverdediging. Stephany zou als eerste geslagen hebben. Dit is volgens Callan nauwelijks geloofwaardig gezien het feit dat Stephany ernstige verwondingen aan het hoofd, gezicht en hals had.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 20-08-2011, 17:46:03 - GMT-1

Jongens vernielen graven

HARKSTEDE -  Drie jongens hebben gisteren in het Groningse Harkstede veertien graven vernield of beschadigd. De politie heeft twee van de knapen aangehouden, naar de derde wordt nog gezocht.


 
Een bezoeker van de begraafplaats zag de drie vandalen bezig en greep direct in. Hij wist een van de daders te pakken en belde de politie. Kort daarop verscheen ook een tweede verdachte samen met zijn vader op het politiebureau. Ook hij werd aangehouden. De jongens worden op dit moment verhoord. Het is nog onduidelijk waarom ze de vernielingen hebben aangericht.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 20-08-2011, 18:39:21 - GMT-1
RIJSWIJK - Een verdachte van grootschalige drugssmokkel blijkt eigenaar van een bedrijf dat in Nederland geregeld hooggeplaatste personen heeft beveiligd. Dat blijkt zaterdag uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Onder de personen die door het bedrijf worden beveiligd, zijn ook leden van het Koninklijk Huis.

De persoon in kwestie, G.G., is via enkele besloten vennootschappen sinds december 2001 eigenaar van Secuprofs in Gemert. Dit bedrijf levert beveiliging voor onder meer personen en evenementen. Op de website van het bedrijf staan foto's van medewerkers die een oogje in het zeil houden bij zanger Marco Borsato, zwemster Inge de Bruin en voetballer Ruud van Nistelrooij, maar ook tijdens een bezoek van prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

G. speelt een rol in de Air Holland-affaire. De top van dit bedrijf wordt verdacht van het witwassen van drugsgelden. Dit geld zou afkomstig zijn van G. die dit met drugssmokkel zou hebben verdiend.

Air Holland is overgenomen door de Exel-groep van zakenman E. de Vlieger en omgedoopt in Holland Exel. Het bedrijf verkeert op dit moment in surseance van betaling.  


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Cultura Holanda on 21-08-2011, 15:50:50 - GMT-1
Man slaat agent ziekenhuis in KERKRADE -  Een politieagent is zaterdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat een 48-jarige Kerkradenaar hem met gebalde vuisten meerdere malen hard in zijn gezicht had geslagen. De man kon pas worden opgepakt met behulp van een omstander, pepperspray en een wapenstok, maakte de politie zondag bekend.

De politie kwam tussenbeide bij een ruzie tussen man en vrouw bij een woning aan het Heiveldplein in Kerkrade. Toen de politie uit de patrouilleauto stapte sloeg de man op de agent in.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Shahbaaz on 23-08-2011, 04:28:33 - GMT-1

Miljoenen fraude Nederlander met alcoholische drank

DEN HAAG -  Een 41-jarige Nederlander is begin augustus opgepakt in Moldavië voor fraude met alcoholhoudende dranken. Dat maakte het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekend.


Het OM vermoedt dat de man van oktober 2009 tot halverwege 2010 valse documenten en vrachtbrieven heeft opgemaakt om de dranken vanuit Nederland zonder accijns te betalen naar het Verenigd Koninkrijk te sturen. Daardoor is de fiscus in Nederland naar schatting circa 20 miljoen euro misgelopen, aldus het OM.

De fraude betreft vooral pallets wodka, wijn en bier. Het OM vermoedt dat de zendingen in het Verenigd Koninkrijk illegaal op de markt zijn gebracht. Het belastingnadeel in dat land zou in dat geval volgens het OM 40 tot 50 miljoen euro bedragen.

De verdachte maakte voor de handel gebruik van zijn in Nederland gevestigde ondernemingen. De man, die op 5 augustus werd gearresteerd, is afgelopen vrijdag in Nederland aangekomen en is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. Die besloot dat man in ieder geval twee weken in voorarrest blijft.
 


 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: MalcolmX on 23-08-2011, 04:32:26 - GMT-1

                                                           
                                                               Predikant in Batavia was ook slavenhouder

(http://www.refdag.nl/polopoly_fs/de_hollandse_kerk_te_batavia_gebouwd_in_1736_naar_een_tekening_)

De Hollandse kerk te Batavia, gebouwd in 1736, naar een tekening van de Brit W. Alexander uit 1806.ZWOLLE – Na een maandenlange reis kwam evangelist Joseph Kam in maart 1815 op Ambon aan. „Eene grote schaar van volk, meestal zwarte Ambonezen, waren onder mijn gehoor”, schreef de ”apostel der Molukken” over zijn eerste kerkdienst. „Ik was zoo zeer getroffen over dat gezigt, dat ik in de eerste oogenblikken maar nauwelijks in staat was om te spreken.”

Joseph Kam zag „eene Gemeente uit de Heidenen, die vurig naar het Evangelie der Zalig-­heid verlangde.”
Toch waren zending en missie niet alleen bedoeld om „wilde heidenen” te bekeren, zegt prof. dr. G. J. Schutte in het 22e deel van de serie ”Geloof in Nederland”, dat dinsdag verschijnt. Zendelingen beschaafden ook, zij het naar westerse maatstaven. „Zij verrichtten taalstudies, introduceerden onderwijs, verleenden allerlei vormen van ontwikkelingshulp en beïnvloedden de sociale en soms de economische verhoudingen. De betekenis van missie en zending op de toenmalige werelden overzee is moeilijk te onderschatten.”

Predikantenoverschot

De Gereformeerde Kerk wist zich geroepen tot uitbreiding van de christelijke religie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie zond tussen 1609 en 1795 ongeveer 600 predikanten naar de Oost. Die kregen een contract voor vijf jaar.

Schutte: „De meeste predikanten waren proponent, een juist afgestudeerde student die nog geen gemeente had. Sommige proponenten hadden op kosten van de Compagnie gestudeerd, anderen konden geen plaats in Nederland vinden, wegens een predikantenoverschot of hun geringe geschiktheid voor het ambt. Geregeld meldden zich predikanten die in hun gemeente waren vastgelopen door ruzie, ergerlijk gedrag, seksuele misdragingen, drankzucht, huwelijkse onmin of financiële problemen.”

Maar het predikantschap overzee verdiende goed. Het begintraktement was bijna 100 gulden per maand, tweemaal zo veel als in het vaderland en evenveel als het salaris van een opperkoopman. De hoge status kostte echter ook geld. „Predikanten in Batavia en andere VOC-steden werden geacht een rijtuig met paarden te onderhouden en een aantal slaven te bezitten – tien slaven werd in 1739 in Batavia een bescheiden aantal genoemd.”

Sommige predikanten kwamen rijk terug. Maar bijna de helft van de 600 predikanten werd ziek en stierf binnen de aanstellingstermijn. De West-Afrikaanse kust, waar de West-Indische Compagnie werkte, stond bekend als het „kerkhof der blanken.” Veel predikanten, ziekentroosters en schoolmeesters stierven binnen een paar maanden na aankomst. Bij gebrek aan dominees vielen er geregeld kerkdiensten uit.

GZB

De zending kreeg ook te maken met tegenstand van de inheemse bevolking. Zes zendelingen van de Rijnsche zending werden in 1859 op Borneo vermoord, samen met enkele familieleden. De eerste zendeling onder de Toradja in Zuid-Celebes, Van de Loosdrecht, vond in 1917 te Rantepao de dood. Hij was uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond.

Dit is het achttiende deel in een serie over geloven in Nederland. Aanleiding is de uitgave van de reeks ”Geloof in Nederland”.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Fundamentalistas on 23-08-2011, 04:42:02 - GMT-1
                                     

                                          Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao


Over 'ons' slavernijverleden in de koloniën Suriname en Curaçao wil ik even wat dingetjes rechtzetten, geachte heer.

Die hele negerslavernij-industrie aldaar is destijds namelijk niet opgezet door de 'misdadige Hollanders', maar is opgezet door joden, die daar eerder zaten dan de Hollanders. Joodse plantageuitbaters stonden bij de zwarte slaven bekend om hun wreedheid.

Namen als 'de Jodensavanne' in Suriname herinneren aan de joodsheid van 'ons' slavernijverleden. De oudste synagogeruïne ter wereld bevindt zich aldaar, in de jungle van Suriname. (De oudste synagoge in de nieuwe wereld bevindt zich niet geheel toevallig op Curaçao, een belangrijk v.m. joods doorvoercentrum van zwarte slaven)

De eerste hoofdstad van Suriname heette TORArica (Rijk van de Torah?) en lag ca 40 km ten zuiden van Parimaribo. Ga er een kijkje nemen zou ik zeggen. Als ik in Suriname zou zitten zou ik gráág een uitstapje maken naar dit stukje joods historisch erfgoed, zodat ik bijvoorbeeld een ansichtkaartje zou kunnen sturen naar mevrouw B. Meyer-Cratz, bestuurslid van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en aan Frank Dragtenstein, 'historicus' bij de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden.

Portugese Joden in Amsterdam

In Nederland was zowel het houden van slaven als de handel in slaven verboden, maar gevluchte Portugese joden die zich in vanaf ca 1600 in Amsterdam vestigden hadden hier lak aan - waarna de Nederlanders zich pas na honderd jaar ook met deze winstgevende business begonnen in te laten. De huisslaven van de joden gingen op een gegeven moment natuurlijk dood en die moesten ze ergens kwijt.

De oudste slavengraven van Nederland bevinden zich dan ook op de joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk a/d Amstel. Althans, 'op'... de slaven werden buiten de omheining van de begraafplaats begraven. In de joodse gemeenschap is dit een algemeen bekend feit en men schaamt zich er zeker niet voor.

Joden speelden overigens niet alleen in Nederland een leidende rol in de handel in- en de uitbuiting van zwarte slaven, maar wereldwijd. Opmerkelijk genoeg zitten er tegenwoordig verdomd veel joden in de comite's en stichtingen die blanken op 'ons' slavernijverleden wijzen, met het oog op evt. 'herstelbetalingen'.

   
  Edward Fagan
In de VS is zo'n jood, genaamd Edward Fagan, in 2004 zelfs een heuse afpersingscampagne begonnen waarin hij, namens de negers, minstens 2 miljard dollar 'herstelbetalingen' van grote bedrijven eist. Eerder perste hij met succes Zwitserse banken af namens zijn eigen minderheidsgroep.

Blijkbaar denkt deze meneer Fagan dat hij - over de ruggen van de blanken - een persoonlijk slaatje kan slaan uit het slavernijverleden van de zwarten, die hun slavernijverleden notabene aan de religie van zijn eigen soortgenoten te danken hebben.

Er staat namelijk in de babylonische Talmud dat negers een sub-ras zijn dat het resutaat is van een vervloeking door God, iets waar ze o.a. hun uiterlijk aan te danken zouden hebben:

The Babylonian Talmud's invention of the Hamitic Myth, whereby God supposedly cursed Black people with dark skin, bulging eyes and huge genitals and relegated them to be the slaves of others for eternity. Millions of your African forebears lost their lives in the slave trade on the strength of this pretext for enslaving them.
(Bron: The Jewish Onslaught van de zwarte prof. Tony Martin)

Joodse slavenhandelaars vonden het in latere tijden daarom niet meer dan normaal om de negers in hun slavenschepen te vervoeren alszijnde minder dan beesten.

Bron: http://balder.org/judea/Joodse-Betrokkenheid-Slavernij-Verleden-Nederland-Suriname-Curacao.php (http://balder.org/judea/Joodse-Betrokkenheid-Slavernij-Verleden-Nederland-Suriname-Curacao.php)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @F....... on 23-08-2011, 04:44:25 - GMT-1
Edward Fagan (http://balder.org/judea/billeder-judea/Edward-Fagan-Jewish-Lawyer-280.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Het volledige verhaal on 23-08-2011, 06:24:44 - GMT-1
Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
 
 
Over 'ons' slavernijverleden in de koloniën Suriname en Curaçao wil ik even wat dingetjes rechtzetten, geachte heer.

Die hele negerslavernij-industrie aldaar is destijds namelijk niet opgezet door de 'misdadige Hollanders', maar is opgezet door joden, die daar eerder zaten dan de Hollanders. Joodse plantageuitbaters stonden bij de zwarte slaven bekend om hun wreedheid.

Namen als 'de Jodensavanne' in Suriname herinneren aan de joodsheid van 'ons' slavernijverleden. De oudste synagogeruïne ter wereld bevindt zich aldaar, in de jungle van Suriname. (De oudste synagoge in de nieuwe wereld bevindt zich niet geheel toevallig op Curaçao, een belangrijk v.m. joods doorvoercentrum van zwarte slaven)

De eerste hoofdstad van Suriname heette TORArica (Rijk van de Torah?) en lag ca 40 km ten zuiden van Parimaribo. Ga er een kijkje nemen zou ik zeggen. Als ik in Suriname zou zitten zou ik gráág een uitstapje maken naar dit stukje joods historisch erfgoed, zodat ik bijvoorbeeld een ansichtkaartje zou kunnen sturen naar mevrouw B. Meyer-Cratz, bestuurslid van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en aan Frank Dragtenstein, 'historicus' bij de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden.

Portugese Joden in Amsterdam

In Nederland was zowel het houden van slaven als de handel in slaven verboden, maar gevluchte Portugese joden die zich in vanaf ca 1600 in Amsterdam vestigden hadden hier lak aan - waarna de Nederlanders zich pas na honderd jaar ook met deze winstgevende business begonnen in te laten. De huisslaven van de joden gingen op een gegeven moment natuurlijk dood en die moesten ze ergens kwijt.

De oudste slavengraven van Nederland bevinden zich dan ook op de joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk a/d Amstel. Althans, 'op'... de slaven werden buiten de omheining van de begraafplaats begraven. In de joodse gemeenschap is dit een algemeen bekend feit en men schaamt zich er zeker niet voor.

Joden speelden overigens niet alleen in Nederland een leidende rol in de handel in- en de uitbuiting van zwarte slaven, maar wereldwijd. Opmerkelijk genoeg zitten er tegenwoordig verdomd veel joden in de comite's en stichtingen die blanken op 'ons' slavernijverleden wijzen, met het oog op evt. 'herstelbetalingen'.

   
  Edward Fagan
In de VS is zo'n jood, genaamd Edward Fagan, in 2004 zelfs een heuse afpersingscampagne begonnen waarin hij, namens de negers, minstens 2 miljard dollar 'herstelbetalingen' van grote bedrijven eist. Eerder perste hij met succes Zwitserse banken af namens zijn eigen minderheidsgroep.

Blijkbaar denkt deze meneer Fagan dat hij - over de ruggen van de blanken - een persoonlijk slaatje kan slaan uit het slavernijverleden van de zwarten, die hun slavernijverleden notabene aan de religie van zijn eigen soortgenoten te danken hebben.

Er staat namelijk in de babylonische Talmud dat negers een sub-ras zijn dat het resutaat is van een vervloeking door God, iets waar ze o.a. hun uiterlijk aan te danken zouden hebben:

The Babylonian Talmud's invention of the Hamitic Myth, whereby God supposedly cursed Black people with dark skin, bulging eyes and huge genitals and relegated them to be the slaves of others for eternity. Millions of your African forebears lost their lives in the slave trade on the strength of this pretext for enslaving them.
(Bron: The Jewish Onslaught van de zwarte prof. Tony Martin)

Joodse slavenhandelaars vonden het in latere tijden daarom niet meer dan normaal om de negers in hun slavenschepen te vervoeren alszijnde minder dan beesten.

(http://balder.org/judea/Joodse-Betrokkenheid-Slavernij-Verleden-Nederland-Suriname-Curacao.php)


Nederlands-joodse Talmudgeleerde

Dat deze slavenhandelaars daarmee geen zonde begingen wordt nog eens benadrukt door de Nederlands-joodse Talmudgeleerde Ted Musaph-Andriesse, die een boek geschreven waarin staat dat de Babynonische talmud de juiste interpretatie van de Torah, de 'bijbel' van het joodse geloof weergeeft:

To the Mishnah the rabbis later added the Gemara (rabbinical commentaries). Together these comprise the Talmud. There are two versions, the Jerusalem Talmud and the Babylonian Talmud.

The Babylonian Talmud is regarded as the authoritative version: 'The authority of the Babylonian Talmud is also greater than that of the Jerusalem Talmud. In cases of doubt the former is decisive.' (R.C. Musaph-Andriesse, From Torah to Kabbalah: A Basic Introduction to the Writings of Judaism, p. 40).

Dat negers een vervloekt sub-ras zijn maakt dus onderdeel uit van Ted Musaph-Andriesse's geloof.

Toch typisch dat zo iemand zich namens de zionistische Anne Frank Stichting voordoet als 'anti-racist', dat zij 'anti'racisme-conferenties bezoekt die ten doel hebben om 'racisten' de mond te snoeren, en dat zij naar Suriname afreisde om de opening van een tentoonstelling bij te wonen, welke de bevolking aldaar moest bijbrengen hoe ook Anne Frank onder die verschrikkelijke blanken had geleden.

Net zo typisch is het dat Job Cohen aanwezig was bij de onthulling van het slavernijmonument in 2002. Hij heeft namelijk het zelfde geloof als Ted Musaph-Andriesse. Cohen heeft goede contacten met haar; zelfs zodanig goed dat Cohen een religieuze ketting - een erfstuk van de familie van Ted's overleden man - mocht dragen tijdens de Kol Nidre dienst. Tijdens deze jaarlijkse dienst spreken de joden een gebed uit waarin wordt gezegd dat een belofte van een jood naar een niet-jood niet nagekomen hoeft te worden.

Na de dienst werd Cohen gevraagd:

'Mijnheer Cohen, tijdens de Kol Nidre-dienst had u een hele oude eerbiedwaardige tallis om. Is het een familiestuk?'

'Nee, hij is van Herman Musaph. En zowel Ted (Musaph, de weduwe van Herman Musaph) als ook ik vonden dat heel bijzonder.' -bron-

Enfin, het moge duidelijk zijn dat de joden een uitermate dubieuze houding aannemen ten aanzien van 'ons' slavernijverleden.

En 'onze onafhankelijke media' zwijgen hierover als het graf.   
  prof. Tony Martin
Geïnteresseerden -kunnen hier- (doel opslaan als) een voordracht neerladen van de zwarte prof. Tony Martin, die deze materie uitgebreid bespreekt en beschrijft hoe zionistische pressiegroepen hem met alle mogelijke middelen de mond probeerden te snoeren en de publicatie van zijn boek The Jewish Onslaught probeerden te verhinderen.

De voordracht begint na 4:50 min, na een welkomstwoord van zijn gastheren.
 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

Edward Fagan

Dit is de advocaat die de drijvende kracht is achter deze nieuwe afpersingscampagne, de arrogante jood Edward Fagan.

Citaat uit het nu.nl-bericht:

'We klagen die bedrijven aan voor volkerenmoord', zei Edward Fagan, de advocaat van de eisers. Hij is bekend door controversiële zaken. Fagan dwong Zwitserse banken in 1998 tot een schikking van 1,25 miljard dollar voor holocaust-slachtoffers en hun nabestaanden.

Wie meer wil weten over de succesvolle joodse afpersingscampagne tegen de Zwitserse banken zoekt in het archief van American Dissident Voices op het woordje 'extortion' (=afpersing). Het is om razend van te worden.

De joodse meneer Fagan ruikt nu dus nog meer shekels en gaat nu - dit keer namens de op kosten van de werkende blanken levende, volgevreten negers - geld uit de zakken kloppen van de verre nabestaanden van 'die slechte blanke slavenhandelaars'. Dat is de arrogantie ten top en de omgekeerde wereld.

Want wie speelden een leidende rol in de slavenhandel?

N.B.: Amerikaanse negers hielden overigens zélf ook slaven.

Ook toen in europa zelf slavernij nog veel voorkwam was het een joods zaakje, al sinds de romeinse tijd. En niet alleen de slavenhandel is eeuwenlang door joden gedomineerd. Veel (wellicht de meeste) plantagehouders waren ook joods.
 
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Slavenhouders on 23-08-2011, 06:29:45 - GMT-1
Joodse slavenhouders:

Aaron Lopez, MosesLevy, Jacob Franks
Issac Levy and Nathan Simpson
Moses Levy
Moses Levy
Justus Bosch and John Abrams
Henry Cruger and Jacob Phoenix
Mordecai and David Gomez
Mordecai and David Gomez
Nathan Marston and Abram Lyell
Wm. De Woolf
James De Woolf
Jan de Sweevts
John and Jacob Roosevelt
Moses and Sam Levy and Jacob Franks
Moses and Sam Levy

Bron: Elizabeth Donnan, 4 Volumes, 'Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America' Washington, D.C. 1930, 1935 Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: cut the bullcrap on 23-08-2011, 06:46:28 - GMT-1
Joodse slavenhouders:

Aaron Lopez, MosesLevy, Jacob Franks
Issac Levy and Nathan Simpson
Moses Levy
Moses Levy
Justus Bosch and John Abrams
Henry Cruger and Jacob Phoenix
Mordecai and David Gomez
Mordecai and David Gomez
Nathan Marston and Abram Lyell
Wm. De Woolf
James De Woolf
Jan de Sweevts
John and Jacob Roosevelt
Moses and Sam Levy and Jacob Franks
Moses and Sam Levy

Bron: Elizabeth Donnan, 4 Volumes, 'Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America' Washington, D.C. 1930, 1935 Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa.

dit zijn geen joden maar europeanen die ooit het zogenaamde joodse geloof wat geen geloof is maar een leefwijze tot zich hebben genomen


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @boelerptatta on 23-08-2011, 08:08:53 - GMT-1
dit zijn geen joden maar europeanen die ooit het zogenaamde joodse geloof wat geen geloof is maar een leefwijze tot zich hebben genomen

Oooooh. Parasiet Ben Shalom is op zijn lange tenen getrapt, ooh wat zielig snif snif.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Shabbos goy on 23-08-2011, 11:19:39 - GMT-1
Oooooh. Parasiet Ben Shalom is op zijn lange tenen getrapt, ooh wat zielig snif snif.

smerige antisemiet dat je er bent.

wat nou lange tenen, wij zijn tenminste ontwikkeld in tegenstelling tot jullie smerige K. goyim


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: waarden. on 23-08-2011, 12:14:32 - GMT-1
Tuig mishandelt zieke vrouw

En 58-jarige ernstig zieke vrouw in een scootmobiel is zaterdag in Amsterdam slachtoffer geworden van een straatroof. Ze is hierbij geschopt, geslagen en uitgescholden.

De twee straatrovers probeerden de tas van de vrouw weg te rukken. De 54-jarige bood echter verzet en gaf gas met haar scootmobiel. De verdachten werden daar boos over, waarbij een van hen meerdere malen met zijn vuist op haar hoofd begon te slaan. Ook trapte hij tegen haar schouder.

Een getuige heeft naar de jongens geroepen op te houden, waardoor het slachtoffer kans zag naar het politiebureau aan de Balistraat te rijden. Daar in de buurt gingen de verdachten ervandoor. De vrouw is haar horloge kwijtgeraakt.

De politie, die op zoek is naar getuigen van de laffe straatroof, meldt dat de daders vermoedelijk van Marokkaanse afkomst zijn


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: marss van hier on 23-08-2011, 12:16:08 - GMT-1
negers weer een minderwaardigheidscomlex omdat ze minder zijn! dna testen hebben dat al aangetoond!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: GFC Nieuws on 23-08-2011, 15:21:10 - GMT-1
Deze vrijpostigheid van de desiprent noemt men een gospe!


President vraagt uitleg aan Rechterlijke Macht  -  Tuesday 23 August

(http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2011/08/Bouterse-221-278x300.jpg)

PARAMARIBO – President Desi Bouterse heeft schriftelijk verduidelijking gevraagd aan de Rechterlijke Macht (RM)over het verwijt van Stanley Brug. Het schrijven is gericht aan de waarnemende president van het Hof, Cynthia Valstein.

Brug, een Nederlander van Surinaamse herkomst, verwijt de RM van corruptie, incompetentie en grenzeloze machtsdronkenschap.

In brieven gericht aan de president, DNA voorzitter, alle ministers en DNA leden, uitte Brug zijn misnoegen over de behandeling die hij sinds 1989 zegt te ondervinden van de Rechterlijk Macht. Hij haalt aan dat leden van criminele organisaties zich hebben genesteld binnen de RM en dat om die reden zijn zaak niet op de juiste wijze wordt afgehandeld.

Hij zou slachtoffer zijn geworden van een oplichtingzaak.

Directeur Administratieve Zaken van het Kabinet van de president, Eugene van der San, zegt dat hoewel er in Suriname, als rechtsstaat, een scheiding der machten aanwezig is, het een normale zaak is dat de president informatie vraagt aan de RM. Indien een burger ten einde raad een petitie indient bij de president, is het op zijn plaats om een onderzoek in te stellen, zegt van der San.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Cultura Holanda on 23-08-2011, 19:09:27 - GMT-1
 :huh:Normen&Waarden van de Kaasprofeet :huh:


'Nieuwe halfzus' van Beatrix vanavond op televisie!

Prins Bernhard zou nog een buitenechtelijk kind hebben. De vrouw is vanavond bij RTL-Boulevard en in de talkshow van Knevel en Van den Brink te zien, zegt Royaltyverslaggever Marc van de Linden.

Hij kwam de inmiddels 65-jarige vrouw op het spoor tijdens de vier jaar waarin hij werkte aan het boek De vrouwen van prins Bernhard, meldt  De Telegraaf vandaag.  Bewijzen in de vorm van dna-materiaal  of documenten zijn er niet. Het verhaal  zou door meer mensen bevestigd worden. De vrouw woont in het buitenland.

'Gloedvolle ontmoeting'
Naast de al eerder bekend geworden buitenechtelijke kinderen Alicia de Bielefeld en Alexia Grinda, gaat het volgens Van de Linden om een inmiddels 65-jarige Nederlandse vrouw die is geboren na een 'gloedvolle' ontmoeting van de prins tijdens de bevrijdingsdagen van 1945.

De royaltyverslaggever zegt in de krant dat meerdere mensen melden dat de vrouw de dochter van prins Bernhard is, 'onder wie haar moeder, haar stiefvader en een burgemeester. Via het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag en met behulp van de familie Donner is zij weggewerkt.'

Cees Faseur, auteur van de bestseller Juliana en Bernhard, het verhaal van een huwelijk, noemt de onthulling opmerkelijk. 'Voor mij is dit nieuw. Hopelijk kan degene om wie het gaat wel schriftelijke stukken overleggen, zoals correspondentie met prins Bernhard', aldus Faseur in De Telegraaf.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nieuwz on 23-08-2011, 19:18:24 - GMT-1
Vermoorde man Hengelo was actieve pedoseksueel


De 59-jarige man uit Hengelo, die donderdag dood in het Twentekanaal dichtbij zijn woonplaats werd gevonden, was een pedoseksueel. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo vandaag gemeld. Hij was zeer actief op internet en chatsites.
 Eerder kwam al vast te staan dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.


Het slachtoffer werd enkele jaren geleden al eens veroordeeld wegens ontucht met minderjarigen. Het OM sluit niet uit dat zijn dood het gevolg is van een fatale date of wraakactie. (ANP/Redactie)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: MalcolmX on 23-08-2011, 19:22:19 - GMT-1
Nog meer kaas.....  :angry:

Bejaarde houdt kind onder water

Een 71-jarige man uit Goor heeft van zwembadpersoneel een toegangsverbod gekregen, omdat hij in het water een 11-jarig kind mishandelde.
Het voorval vond gisteren plaats in zwembad De Whee in de Overijsselse plaats, maakte de politie vandaag bekend.


De bejaarde was aan het baantjes trekken, toen de jongen met een speelmat zijn doorgang hinderde. Het kind werd mishandeld en even onder water geduwd. De man is aangehouden en in verzekering gesteld.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Cultura Holanda on 24-08-2011, 10:53:32 - GMT-1
                             
               Kinderporno ontdekt op computer stiekeme fotograaf

Op een computer van een 61-jarige man die zondag tijdens de Bavaria City Race in Rotterdam werd aangehouden omdat hij onder de rokken van vrouwen zou hebben gefotografeerd, is kinderporno aangetroffen.


Dat maakt de politie vanochtend bekend.

Voorbijgangers wezen agenten er zondag op dat de man op opvallende wijze foto's van kinderen maakte. De agenten ontdekten vervolgens dat de man een geprepareerde tas had waarmee hij onder de rokken van vrouwen kon fotograferen.

Bij doorzoeking van de woning van de Rotterdammer nam de politie meerdere computers in beslag. Op één daarvan is kinderporno gevonden, aldus de politie. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Brabander on 24-08-2011, 11:09:25 - GMT-1

                     Burgemeester betrapt op seks in het openbaar

Ilse Uyttersprot, de burgemeester van Aalst, heeft iets uit te leggen. Ze is betrapt terwijl ze in het openbaar seks heeft op een toren. Het filmpje stond al anderhalf jaar online, maar pas vandaag is ontdekt dat het de burgemeester van Aalst betrof.

Op het filmpje is te zien hoe enkele jongeren vanaf een burcht de Aalsterse burgemeester in een compromitterende positie filmen.

Ze heeft in het openbaar seks met haar ex-vriend, een chirurg uit Aalst, op de top van een toren. En ze heeft het duidelijk naar haar zin.

De filmpjes worden nu onder druk van de burgemeester snel van het web verwijderd. In een reactie zei de burgemeester dat het filmpje al vier jaar oud is. Ze vermoedt dat nu iemand haar politieke carrière wil beschadigen. Ook de berichten op diverse Belgische media zijn de afgelopen uren verwijderd.

Een woordvoerder van haar partij zei in een reactie dat het filmpje geen politieke implicaties zal hebben. Uyttersprot zelf zei in een korte
verklaring dat het om een oude privékwestie gaat. Ze zei verder dat 'het niet toevallig kan zijn dat dit filmpje opeens op internet verschijnt.'

Uyttersprot is al langer bekend vanwege haar fratsen. Toen ze ooit wilde ontkomen aan woedende brandweerlui die zich rond het stadhuis hadden verzameld, verkleedde ze zich als agent om aan de brandweermannen te ontsnappen. Ze verdedigde ook een lied over de geruchtmakende parachutemoord bij het afgelopen carnaval.

Bekijk het filmpje hier:
http://www.vkmag.com/magazine/burgemeester_aalst_lekker_aan_het_poepen_op_griekse_toren/ (http://www.vkmag.com/magazine/burgemeester_aalst_lekker_aan_het_poepen_op_griekse_toren/)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 24-08-2011, 11:23:37 - GMT-1

       Friemelaar gepakt bij kinderstrand!

Een 27-jarige viespeuk uit A'dam is gisteren bij zijn lurven gepakt omdat hij in zijn nakie onzedelijke dingetjes met zijn piemeltje deed op het kinderstrand bij recreatieplas Bussloo in het Gelderse Voorst. Toen een paar spelende kinders hem aanspraken vluchtte hij al zwemmend, zo weet de politie te melden.
 
Even voor zevenen kreeg de politie een belletje dat een naakte man vieze dingetjes aan het doen was op het kinderstrand. Niet veel later kon de friemelaar op een parkeerplaats niet zo ver daarvandaan worden opgepakt.
 
De Amsterdammer kreeg een lift naar het politiebureau en krijgt een proces-verbaal toe. De politie is nog op zoek naar mensen die het tafereel hebben mogen aanschouwen en iets meer in details kunnen treden.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Maaaangggg!!! on 24-08-2011, 13:31:42 - GMT-1
Zoveel in nederlnd mang..  elke dag word ieman gepakt joh en altijd is het een witje.. van alle lagen.. 17, 27, 60, 71 jaar.. shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiit  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Culture fromage on 24-08-2011, 14:31:10 - GMT-1

Agressieve nl lawaaischopper en leeghoofd opgepakt


De politie heeft maandag een agressieve man uit Enschede aangehouden. Agenten brachten een bezoekje aan zijn woning aan de Paulus Potterstraat, omdat de man geluidsoverlast veroorzaakte.

Toen agenten aanbelden om de man aan te spreken op zijn harde muziek, reageerde hij agressief. Hij schold de agenten uit en weigerde de muziek zachter te zetten. :huh: Toen de agenten de man wilden aanhouden, verzette hij zich. De man is uiteindelijk overgebracht naar het arrestantencentrum in Borne.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Anonimo on 24-08-2011, 14:34:38 - GMT-1
Agressieve nl lawaaischopper en leeghoofd opgepakt


De politie heeft maandag een agressieve man uit Enschede aangehouden. Agenten brachten een bezoekje aan zijn woning aan de Paulus Potterstraat, omdat de man geluidsoverlast veroorzaakte.

Toen agenten aanbelden om de man aan te spreken op zijn harde muziek, reageerde hij agressief. Hij schold de agenten uit en weigerde de muziek zachter te zetten. :huh: Toen de agenten de man wilden aanhouden, verzette hij zich. De man is uiteindelijk overgebracht naar het arrestantencentrum in Borne.
Ik heb het vermoeden dat ik weet wie hij is. Ik kom ook uit Enschede. Deze jongen is een blanke Nederlander die actief is op alle chatsites en de raarste dingen uithaalt zoals frustraties en geintjes. Hij heet Michael Ramakers. Ik heb niets gezegd.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Culture fromage on 24-08-2011, 15:37:10 - GMT-1                                                     Vrouw ontsnapt uit gruwelijke folterkamer met bommen

Een vrouw is in Hamburg aan een gruwelijke nachtmerrie ontsnapt. Ze riskeerde haar lijf en leden en sprong door een raam dat afgespannen was met prikkeldraad. Gehandboeid liep ze de straat op naar de politie. Die viel meteen binnen bij de sekskidnapper en arresteerde hem. De zwaarbewapende man had zijn woonst omgebouwd tot een folterkamer met een telefooncel waarin hij zijn slachtoffer opgesloten had. Aan de telefooncel waren bommen bevestigd en in de kelder van de woning vond de politie brandblussers met sporen van explosieven. De dader zwijgt en zit opgesloten in een isoleercel.

 Toen de ontvoerder vergat om de deur van de telefooncel te sluiten, zag het slachtoffer haar kans schoon om te ontsnappen. Haar ontvoerder, de 30-jarige Thomas Fischer had de telefooncel geluidswerend gemaakt. Hij wilde zo vermijden dat voorbijgangers haar geschreeuw om hulp konden horen. Aan de telefooncel waren ook bommen bevestigd. Fischer wou -eens hij klaar met haar was- zijn slachtoffer 'opruimen'. Volgens de politie lijkt het erop dat de dader de 26-jarige vrouw van Israëlische afkomst nog lang wilde opsluiten.

"Scène uit horrorfilm"
Fischer woonde in een huis met meerdere families in de Wachtelstrasse. Hij betrok er twee kamers die volgens de politie op een scène uit een horrorfilm leken. Ruim twee uur na haar ontvoering kon de vrouw ontsnappen en de politie verwittigen. "Het appartement met was ingericht als één grote martelkamer met daarin de telefooncel waarin zijn slachtoffer opgesloten werd", aldus een politiewoordvoerder. "Het is duidelijk dat het appartement ingericht was met de bedoeling om de vrouw een tijd lang op te sluiten", zegt aanklager Wilhelm Möllers. 

Springstoffen en gynaecologisch materiaal
De politie trof in de gruwelplaats ook medisch materiaal aan dat gebruikt wordt door gynaecologen en een etalagepop waarop Thomas het materiaal uitgetest had. De springstoffen rond de telefooncel waren vrij krachtig. De politie nam geen risico en liet driehonderd omwonenden evacueren. Het opruimen van de 276 kilogram zware en 2,3 meter hoge telefooncel werd nog een hele klus voor de politie. Er moest een kraan aan te pas komen om de gele creatie langs de ramen van de woning naar buiten te brengen. Pas na drie uur werken kon de cel op een vrachtwagen weggevoerd worden.

Handgranaat
De kidnapper werd opgepakt en was gewapend op het ogenblik van zijn arrestatie. "Hij droeg een zwaar wapen en een handgranaat", aldus de politie. In de kelder van het appartementsgebouw trof de politie ook 113 brandblusapparanten aan. Op negen ervan werden sporen van springstoffen aangetroffen. Ze werden voor technisch onderzoek naar het depot van de politie in het stadsdeel Bergedorf gebracht.

Geen koppel
De dader verscheen intussen voor de onderzoeksrechter maar hield volgens aanklager Möllers de lippen stijf op elkaar. Fischer had het slachtoffer leren kennen via een gemeenschappelijke vriend maar de politie laat duidelijk verstaan dat de twee geen stel waren. Hij zit nu opgesloten in een isoleercel. Intussen zit de politie van de Duitse havenstad nog met een aantal vragen. Ze vermoedt immers dat Fuchs een handlanger had voor de installatie van de zware telefooncel in zijn woonst. Ook lijkt het de politie onwaarschijnlijk dat niemand iets gezien of gehoord heeft. (vsv)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Integratie? on 24-08-2011, 15:49:51 - GMT-1
Kun je meer europese normen en waarden plaatsen, want ik moet namelijk integreren en ik ken maar een paar ''blanke'' normen en waarden.

Dus als ik het goed begrijp moet ik kleine kinderen lastigvallen, in weed delen, me laten naaien en overlast veroorzaken met Hardcore?
Ik moet dus ook negers minderwaardig vinden wat inhoudt dat ik mijzelf moet haten? Geen probleem hoor... :huh:?


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Transparantie on 24-08-2011, 16:51:50 - GMT-1
Zoveel in nederlnd mang..  elke dag word ieman gepakt joh en altijd is het een witje.. van alle lagen.. 17, 27, 60, 71 jaar.. shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiit  :huh:
Hier in Nederland en over algemeen in de westerse wereld zijn ze transparant, dus dit soort dingen komen ook in de media. Dat is een soort zelfkritiek, dat is heel mooi want dat wil zeggen dat men niet bang is om dat toe te geven. Ik zelf ben bruin maar ik moet toegeven dat de blanken meer zelfkritiek hebben en er ook mee naar buiten komen, het is nog al wat om je fouten te moeten erkennen en met de billen bloot gaat.

Wat dat betreft kunnen de niet westerse landen (en dat zijn meestal gekleurde en zwarte landen) hier veel van leren, zij geven hun eigen fouten bijna nooit toe. Die landen zijn vaak niet transparant of zijn zo hypocriet om niet toe te geven dat ze dezelfde fouten maken.
Want geloof me nou pedo- en homosexualiteit komen in die landen ook voor in het geniep en je moet er niet naar buiten treden, je moet blijven volhouden dat het een blanke ziekte is. De media in die landen mogen dat ook vaak niet naar buiten brengen, ze hebben vaak de moed niet. De blanken dat zijn vieze mensen, wij doen dat niet toch. Wij moorden niet, zijn geen drugsdealers, wij hebben nooit sex met het eigen geslacht of met een kind, wij zijn niet racistisch en discrimineren niet. De gekleurde en zwarte ras zijn tegenwoordig de übermensch, wij zijn veel beter dan de blanken. Wij doen het zakelijk en economisch ook beter dan de blanken, militair staan wij ook ons mannetje.
Wat wij wel doen is clitorissen wegsnijden en mensen levend begraven of gewoon de kop afhakken en blanken beroven en pesten in hun eigen land, wij doen ook niet aan ontwikkelingshulp. Ben je bedonderd, laten ze zichzelf helpen.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 25-08-2011, 00:07:55 - GMT-1

                                           Nederlandse moordverdachte uitgeleverd aan Bolivia
 

(Novum/AP) - De 35-jarige Nederlander Patrick van den B. die wordt verdacht van een dubbelde moord in Bolivia is woensdag aangekomen in de Boliviaanse stad La Paz, nadat hij door Peru was uitgeleverd. Dat meldt de Boliviaanse politie.
 
De man werd in februari opgepakt in Peru. De verdachte is afkomstig uit Leiderdorp. In 2008 zou hij in Bolivia zijn 29-jarige vriendin Lucy Luisa Molina Gonzalez en hun zes maanden oude baby hebben gewurgd, waarna hij op de vlucht zou zijn geslagen naar Peru. In Chili wordt hij bovendien verdacht van de moord op een andere vrouw.
 
Van den B. werd bij zijn aankomst geëscorteerd door de politie en naar de aanklager gebracht, waar de aanklacht tegen hem werd voorgelezen. De man ontkent de beschuldigingen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: woeiiii on 25-08-2011, 00:34:30 - GMT-1
Kun je meer europese normen en waarden plaatsen, want ik moet namelijk integreren en ik ken maar een paar ''blanke'' normen en waarden.

Dus als ik het goed begrijp moet ik kleine kinderen lastigvallen, in weed delen, me laten naaien en overlast veroorzaken met Hardcore?
Ik moet dus ook negers minderwaardig vinden wat inhoudt dat ik mijzelf moet haten? Geen probleem hoor... :huh:?
Zoveel in nederlnd mang..  elke dag word ieman gepakt joh en altijd is het een witje.. van alle lagen.. 17, 27, 60, 71 jaar.. shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiit  :huh:

lekker he op jezelf reageren, berggeit?  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @maang on 25-08-2011, 00:42:03 - GMT-1
Zoveel in nederlnd mang..  elke dag word ieman gepakt joh en altijd is het een witje.. van alle lagen.. 17, 27, 60, 71 jaar.. shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiit  :huh:

ja die witjes pakken die pedos tenminste nog op.. dat zouden die negers ook moeten doen maar die kunnen hun gang gaan!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @integratie on 25-08-2011, 00:45:18 - GMT-1
Kun je meer europese normen en waarden plaatsen, want ik moet namelijk integreren en ik ken maar een paar ''blanke'' normen en waarden.

Dus als ik het goed begrijp moet ik kleine kinderen lastigvallen, in weed delen, me laten naaien en overlast veroorzaken met Hardcore?
Ik moet dus ook negers minderwaardig vinden wat inhoudt dat ik mijzelf moet haten? Geen probleem hoor... :huh:?

nee negers vallen kinderen lastig dus dat moet je niet meer doen! en je moet voor je kinderen zorgen.. niet boelen! en een baan zoeken en hard werken!!


succes!!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 25-08-2011, 16:44:19 - GMT-1
Kaas in de aanbieding....

Copyright ANP 2011

Oostenrijker misbruikte dochters 41 jaar

BRAUNAU (ANP) - Een 80-jarige Oostenrijkse man wordt ervan verdacht dat hij zijn twee dochters van 1970 tot 2011 heeft opgesloten, geslagen en misbruikt. Dat meldde de politie donderdag.

De man woonde met zijn dochters vlakbij de stad Braunau, in het noorden van Oostenrijk. De vrouwen, die nu 53 en 45 zijn, zouden geen enkel sociaal contact hebben gehad. De vrouwen moesten slapen op een bankje in de keuken en mochten slechts een kamer van het huis bewonen. De man zou zijn dochters hebben bedreigd met wapens.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: a-normen on 25-08-2011, 20:06:13 - GMT-1
Zweed vast om misbruik 49 minderjarigen

STOCKHOLM -  Een 41-jarige Zweed wordt verdacht van seksueel misbruik van 49 minderjarigen. De man werd in april opgepakt. Dat heeft de Zweedse politie donderdag naar buiten gebracht.

(http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00886/politiezweden_886869d.jpg)
 Foto: EPA
 
De man zou een 15-jarig meisje hebben verkracht en betaald hebben voor seks met 13 andere minderjarigen. De politie verdenkt hem op basis van aanwijzingen in zijn computerbestanden van misbruik van 35 andere meisjes. Zij zijn echter nog niet geïdentificeerd. De man zocht zijn slachtoffers vooral via internet.

De politie maakte in Zweedse media de pseudoniemen van de verdachte bekend en heeft diegenen die zijn benaderd door de man opgeroepen contact op te nemen met de politie. Ook wil de politie een bericht sturen naar de circa 800 e-mailadressen die in de computer van de verdachte zijn aangetroffen.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: De West on 26-08-2011, 01:13:41 - GMT-1
JUSTITIA PIETAS FIDES – MDCLII  -  25.08.2011.

-        Als men de kranten doorneemt zijn de ministeriële bewindvoerders, individueel weer bezig geraakt met bekender foto-opties. In plaats van werk uit te voeren en beleid uit te stippelen. Voor elke scheet die gelaten wordt, een fotootje.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: De West on 26-08-2011, 01:15:18 - GMT-1
JUSTITIA PIETAS FIDES – MDCLII  -  25.08.2011.

-        Als men de kranten doorneemt zijn de ministeriële bewindvoerders, individueel weer bezig geraakt met bekender foto-opties. In plaats van werk uit te voeren en beleid uit te stippelen. Voor elke scheet die gelaten wordt, een fotootje.
-        Zo hadden wij daar een hoogbejaarde barkas, die de Coppename en Wayombo dreigt op te varen. Waarmee bij veiliger aankomst, beloften zullen worden ingelost. Echter ontbreekt weer een lijst ter verificatie.  Van al de ‘promises’ die nu in ‘fulfillment’moeten gaan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Geschiedenis Nrm&Wrd on 26-08-2011, 01:23:56 - GMT-1
Johannes van Damme (Middelburg, 1 juni 1935 - Singapore, 23 september 1994) was een Nederlandse zakenman, die in Singapore werd opgehangen na ter dood veroordeeld te zijn voor de smokkel van heroïne.

Van Damme woonde enige tijd in Nigeria en was ten tijde van zijn arrestatie, proces en gevangenschap ook getrouwd met een Nigeriaanse vrouw. Hij werd op 27 september 1991 gearresteerd op het vliegveld van Singapore. In een valse bodem in zijn koffer werd 4,32 kilogram heroïne aangetroffen. Op het bezit van meer dan 15 gram heroïne staat in Singapore de doodstraf. Het eerste proces tegen hem vond plaats in april 1993. Van Damme beweerde opgelicht te zijn door zijn Nigeriaanse zakenpartner, maar de rechter veegde dit argument van tafel.

In november 1993 vond het hoger beroep plaats en daarbij werd het doodvonnis bevestigd. Het clementievoorstel, dat ondersteund werd door de Nederlandse regering, werd door de president van Singapore verworpen. Ook een brief van koningin Beatrix aan de president van Singapore kon niet voorkomen dat Van Damme als eerste Europeaan sinds de onafhankelijkheid in Singapore werd opgehangen. Op vrijdagochtend 23 september 1994 tussen zes uur en half zeven werd het vonnis voltrokken in de Changi-gevangenis. Naderhand zou de Nederlandse sociaal werker Guus van Bladel, die hem tijdens zijn gevangenschap veel bezocht en bijstond, verklaren dat Van Damme inderdaad schuldig was geweest. Tegenover Van Bladel had hij toegegeven uit geldnood heroïne te hebben gesmokkeld.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Job Speurnaze on 26-08-2011, 03:00:36 - GMT-1
Verdachte meneer Klaas Kaas in uw wijk? Die geeft graag aan lieve kinderen snoep. oppassen met deze man. Als u hem ziet neemt contact op met: http://www.meldpunt-kinderporno.nl/ (http://www.meldpunt-kinderporno.nl/)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: urvin negerman on 26-08-2011, 06:35:20 - GMT-1
Verdachte meneer Klaas Kaas in uw wijk? Die geeft graag aan lieve kinderen snoep. oppassen met deze man. Als u hem ziet neemt contact op met: http://www.meldpunt-kinderporno.nl/ (http://www.meldpunt-kinderporno.nl/)

ik bel idd wanneer urvin negerman in de wijk rondloopt


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kaas gedrag on 27-08-2011, 01:02:02 - GMT-1

                       Aan de lijn: honden vergiftigende dierenbeul actief
Hondeneigenaren doen er goed aan hun viervoeter aan te lijnen in Schalkwijk.
Er is vermoedelijk een dierenbeul actief die vergif strooit.
Twee honden werd dit al bijna fataal.

 
De politie is nu op zoek naar de dader, zo meldt RTV Utrecht op zijn website.
De twee honden die vorige week zijn vergiftigd werden, waren in eerste instantie verlamd.
Nu kunnen ze weer gewoon lopen. De dierenarts vermoedt dat ze ratten- of mollengif hebben binnengekregen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Chloor bleekbil on 27-08-2011, 01:10:30 - GMT-1
ik bel idd wanneer urvin negerman in de wijk rondloopt

    Nederlander met kinderporno in Canada opgepakt

Bij de Canadees-Amerikaanse grens is woensdag een Nederlander aangehouden met kinderporno in zijn auto.
Dat meldt vandaag de website van een Canadese krant. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken
bevestigde de aanhouding van de 23-jarige Nederlander.


De man kwam vanuit de Verenigde Staten toen Canadese douaniers kinderporno in zijn wagen vonden.
De man zit vast in afwachting van juridische stappen tegen hem. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kaas...... on 27-08-2011, 18:14:52 - GMT-1
                                   Dronken 'verkeersregelaar' geeft agenten stopteken

(Novum) - Een 46-jarige man uit Roermond is zondagavond aangehouden omdat hij in dronken toestand besloot het verkeer te regelen op de Koninginnelaan in zijn woonplaats. Hij gaf zelfs de agenten die poolshoogte kwamen nemen een stopteken, meldt de politie.
 
Toen de agenten rond 19.00 uur arriveerden was de man al een klein halfuur bezig het verkeer in 'goede banen' te leiden. De verkeerslichten deden het overigens gewoon.
 
De Roermonder is aangehouden ter ontnuchtering in de cel gezet. Met een proces-verbaal op zak mocht hij weer naar huis.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kwabena Traore on 28-08-2011, 03:11:04 - GMT-1
                         
                        'Donner pakte drugsdoorvoer helemaal verkeerd aan

Amerika was ontevreden over de aanpak van drugsdoorvoer op Schiphol. Dat blijkt volgens HP/De Tijd uit nieuwe cables die zijn
vrijgegeven door WikiLeaks. Minister Donner, destijds van Justitie, zou in 2003 niet de politieke wil hebben gehad om de problemen
effectief aan te pakken.
 De Amerikanen maakten zich ongerust over de 40.000 kilo cocaïne die jaarlijks vanuit de Antillen, Venezuela en Suriname via Schiphol
een weg vond naar haar afnemers.


Wegens personeelstekort en cellengebrek wilde Donner alleen de echt grote smokkelaars vervolgen.
Ambassadeur Clifford Sobel was het daar niet mee eens. Sobel wilde dat de Nederlandse autoriteiten tijdelijk drugs zouden doorlaten,
alsof er nooit een IRT-affaire was geweest. Met behulp van criminele infiltranten zouden dan de 'gang leaders' kunnen worden gearresteerd. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 28-08-2011, 03:38:14 - GMT-1
               
                                   Moordverdachte bedreigde dode vrouw al eerder


Het lichaam van een vrouw van 35 is vanochtend aangetroffen in een woning aan de Banckertlaan in het Zeeuws-Vlaamse Breskens.
Dat heeft de politie laten weten. De vrouw is om het leven gebracht en de politie hield al direct een verdachte aan.


De 47-jarige verdachte heeft een relatie gehad met de vrouw, aldus de politie. Hij bracht zelf twee kinderen die in het appartement waren
naar een familielid, reed toen naar Rijswijk (Zuid-Holland) en meldde zich daar bij het politiebureau. Jeugdzorg heeft zich over het 6-jarig jongetje en 3-jarig meisje ontfermd.

De politie heeft de verdachte eerder, op 14 mei, aangehouden nadat hij de vrouw had bedreigd en mishandeld. Ook bedreigde hij de buren.
De man kreeg toen een huisverbod.
 (ANP/redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Cultura Holanda on 28-08-2011, 04:05:35 - GMT-1
                                    http://pulitzerandthompson.com/wp-content/uploads/2011/07/Book-Cover578.jpg (http://pulitzerandthompson.com/wp-content/uploads/2011/07/Book-Cover578.jpg)
                                   
                                             
                                            OM eist 30 jaar tegen moordenaar Joran van der Sloot


Het Openbaar Ministerie in Peru heeft 30 jaar gevangenisstraf geëist tegen Joran van der Sloot. Dat liet een woordvoerder van het OM gisteren weten aan het ANP. Van der Sloot wordt verdacht van moord op de Peruaanse Stephany Flores, op zijn hotelkamer in Lima op 30 mei 2010.

De openbare aanklager heeft het verweer van de verdediging van Van der Sloot dat hij zou hebben gehandeld uit een gewelddadige emotie, naast zich neergelegd. De advocaten hadden aangestuurd op een aanklacht wegens doodslag, waarop in Peru tussen 6 en 20 jaar gevangenisstraf staat.

Schadevergoeding
Justitie wil dat de rechter Van der Sloot bovendien veroordeelt tot het laten betalen van een schadevergoeding. Die moet volgens het OM 200.000 Peruaanse soles bedragen, omgerekend ongeveer 51.000 euro.

Het is nog onduidelijk wanneer het proces tegen Van der Sloot begint. Het OM heeft de aanklacht en de strafeis opgeschreven en overhandigd aan de rechtbank. Die bepaalt op een later moment wanneer Van der Sloot wordt berecht.

Taxichauffeurs
Van der Sloot werd op 3 juni 2010 in Chili aangehouden in de buurt van de badplaats Viña del Mar. Twee dagen later kwam hij aan in Lima, de hoofdstad van Peru. Sinds 11 juni 2010 zit hij in de Castro Castro gevangenis in afwachting van zijn proces.

Ook tegen drie taxichauffeurs die Van der Sloot naar de grens met Chili brachten, is een aanklacht geformuleerd. Tegen hen eist het OM vijf jaar gevangenisstraf en een boete van elk 5000 soles (13.000 euro) wegens het tegenwerken van Justitie. (Redactie/ANP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 28-08-2011, 13:10:37 - GMT-1
Polen uitgebuit bij Brabantse tuinder


Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een inval gedaan bij een tuindersbedrijf in het
Brabantse dorp Aarle-Rixtel (gemeente Laarbeek). Bijna 90 Oost-Europese werknemers
zouden hier lange tijd zijn uitgebuit. De leef- en werkomstandigheden bij het bedrijf zouden erbarmelijk zijn.Een woordvoerster van Migrada, de belangenvereniging voor arbeidsmigranten, heeft zaterdag een bericht daarover
van Omroep Brabant bevestigd. De organisatie heeft na de inval donderdag het grootste deel van de werknemers
onder haar hoede genomen.

Onacceptabel
Het OM viel het bedrijf binnen na diverse klachten van werknemers. De arbeiders woonden ook op het terrein van de tuinder.
Zij zouden slechts 4 euro per uur hebben gekregen, moesten 80 uur per week werken en sliepen met 5 mensen in een container.

Er zouden op het terrein maar 3 wc's zijn geweest, die na hevige regenval verstopt zaten en overliepen.
 'De situatie was volstrekt onacceptabel', vat een zegsvrouw van Migrada samen.

Kampeerboerderij
Het grootste deel van de arbeiders heeft het terrein van de tuinder verlaten en is tijdelijk ondergebracht op een
kampeerboerderij in de buurt. Zij konden zaterdagavond onder politiebegeleiding hun spullen ophalen.
Zo'n veertig werknemers wilden geen aangifte doen tegen de tuinder. Zij verblijven nog steeds bij het bedrijf.

FNV Bondgenoten heeft de zaak in onderzoek, meldt een zegsman zaterdagavond. Hij kon nog geen inhoudelijk commentaar
op de inval geven. (Redactie/ANP) 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Cultura makamba on 28-08-2011, 18:25:24 - GMT-1

                        Voortvluchtige Belgische pedofiel werkte bij brandweer Florida

Andy V., een 31-jarige man uit Evergem, is door de Verenigde Staten uitgeleverd aan Belgie. Hij wordt beschuldigd van kindermisbruik en verschijnt binnenkort voor de rechter.Andy V., gewezen baas van een transportbedrijf, had in 2009 het 12-jarig zoontje van een van zijn werknemers misbruikt toen die bij hem logeerde. Hij bekende de feiten. In afwachting van zijn proces in Gent, werd hij onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Zo mocht hij het land niet verlaten.

Maar hij sloeg op de vlucht naar de Verenigde Staten. Daar werd hij in november vorig jaar gearresteerd nadat iemand anoniem naar een kliklijn voor seksuele delinquenten had gebeld. Het was uiteindelijk de Immigration and Customs Enforcement (ICE) die V. inrekende in Florida. Hij was op dat moment aan het werk bij de brandweer.

Volgens de ICE kwam V. de VS binnen in oktober 2009 met een visum van 90 dagen en verbleef hij sindsdien illegaal in het land. Op vraag van ons land werd hij aan België uitgeleverd.

Aanranding eerbaarheid

Dinsdagavond werd hij in Florida, begeleid door twee politiemensen, op het vliegtuig gezet. Hij landde gisterochtend op Zaventem. Na de middag werd hij ondervraagd door de onderzoeksrechter in Gent. Die heeft hem laten aanhouden op beschuldiging van aanranding op de eerbaarheid van een minderjarige.

De ex-zakenman was niet aan zijn proefstuk toe. Zo was hij in 2001 op 21-jarige leeftijd al eens veroordeeld voor de aanranding van twee minderjarigen. Er loopt tegen hem ook een onderzoek wegens afpersing.

Ook zou hij betrokken geweest zijn in een drugssmokkel naar Groot-Brittannië. Andy V. heeft een moeilijke jeugd gehad. Zijn bedrijf ging twee jaar geleden op de fles.
 
Thierry GOEMAN


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kaas.......... on 28-08-2011, 18:26:48 - GMT-1
                                             
                                                  Meer klachten tegen Nederlandse zwembadpedofiel


Er zijn opnieuw aangiften gedaan tegen de 53-jarige Nederlandse pedofiel die in een zwembad toesloeg.De man uit Uithoorn zit momenteel in de cel wegens twee aanklachten inzake kindermisbruik. Nu zijn er twee nieuwe aanklachten ingediend.
 
In drie van de vier gevallen zouden de kinderen misbruikt zijn in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer, waar de man werkte als zwemleraar.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Vereniging MARTIJN on 29-08-2011, 11:22:56 - GMT-1
Vereniging MARTIJN is een Nederlandse vereniging die streeft naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen.[1] De vereniging wordt veel bekritiseerd vanwege het positieve standpunt ten aanzien van pedofilie.

De organisatie werd in 1982 te Hoogeveen opgericht. Het oorspronkelijke idee van Martijn is afkomstig van een zekere Theo, toen hij in de gevangenis zat wegens een zedendelict in 's-Hertogenbosch. Tijdens het uitzitten van zijn straf is Theo op het idee gekomen om een vereniging of stichting te beginnen om pedofielen, die hetzelfde meemaakten of meegemaakt hadden als hij, middels een publicatie bij elkaar te brengen. Nog vanuit de gevangenis begon hij met het uitgeven van het blad Martijn (de voorloper van OK magazine).

Het blad werd in elkaar gezet door drie vrienden in Hoogeveen. Nadat Theo afhaakte is er een nieuwe club gevormd door het initiatief van iemand die bekend staat als 'Duif'. Uiteindelijk leidde dit in november 1982 tot officiële registratie van de vereniging Martijn via de notaris bij de Kamer van Koophandel. De vereniging is dus vernoemd naar het blad Martijn.
Standpunten

De Vereniging Martijn is van mening dat erotische contacten en wederzijds als plezierig ervaren seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen niet schadelijk zijn en maatschappelijk geaccepteerd zouden moeten worden. In de statuten en op de website wordt dit echter niet zo expliciet gesteld: de vereniging kiest voor termen als "ouderen-jongeren relaties" en "lichamelijke intimiteit." Uit de website blijkt echter onmiskenbaar dat men zich vooral richt op seksuele relaties en contacten met kinderen, die wettelijk verboden zijn in onder andere Nederland en België.

De Vereniging Martijn vindt dat alle vormen van lichamelijke intimiteit met kinderen toegestaan moeten zijn, als men zich maar aan enkele richtlijnen houdt, zoals openheid naar de ouders van het kind en instemming van het kind zonder geweld, dwang of overmacht.
Activiteiten van de Vereniging Martijn

Een deel van de activiteiten heeft betrekking op het bieden van informatie aan leden van de vereniging en de samenleving als geheel terwijl een ander deel van de activiteiten zich toespitst op het treden in de publiciteit en het zoeken van een dialoog met de pers en politiek.
OK magazine

De voornaamste activiteit van Martijn is de uitgave van het omstreden Nederlandstalige driemaandelijkse OK magazine (niet te verwarren met het gelijknamige Engelstalige glossy blad). Het blad heeft een oplage van 500 exemplaren.[2] "OK" staat voor "Oudere-Kind". Het bevat essays, proza, - onder andere ingezonden brieven waar seksuele handelingen met kinderen worden beschreven - en illustraties zoals afbeeldingen van schaars geklede of naakte kinderen, voornamelijk jongetjes.[3] Verder worden er poëzie en boekbesprekingen gepubliceerd. Het blad wordt toegezonden aan de circa 200 leden van de vereniging en is ook verkrijgbaar in een beperkt aantal boekhandels.[4]

Op 17 mei 2005 veroordeelde de rechtbank Almelo een verdachte wegens bezit van en handel in kinderporno op basis van een groot aantal afbeeldingen waaronder een foto van een naakte jongen met de rug tegen een glad oppervlak, het geslachtsdeel duidelijk in beeld gebracht in OK magazine nr. 57.[5]
Martijn.org

De website van de vereniging biedt informatie over pedofilie en heeft een uitgebreid nieuwsarchief dat regelmatig actueel wordt gehouden met citaten uit de media, met name kranten en websites, soms voorzien van commentaar. Uiteraard wordt bij de selectie van deze citaten en met name bij het commentaar uitgegaan van de doelstelling van de vereniging.

Onderdeel van deze website is een forum, waarop eind augustus 2009 ongeveer 186 ‘members’ toegang hadden om berichten te plaatsen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 29-08-2011, 23:44:14 - GMT-1
                                                         20-jarige man uit Epe verdacht van verkrachting 14-jarige

De politie heeft vandaag een 20-jarige man uit Epe opgepakt op verdenking van verkrachting van een 14-jarig meisje. De moeder van het slachtoffer deed aangifte. Dat meldde de politie vandaag.
 Het misdrijf zou in het weekend van 20 augustus in Epe hebben plaatsgevonden. (ANP/Redactie)
 

29/08/11 15u30

Bron: Ad.nl


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: normen en waarden on 29-08-2011, 23:46:54 - GMT-1

                                       'Jongen doodgepest op school'
Justitie in Assen is een onderzoek begonnen naar de dood van de 14-jarige scholier Ricky van Bommel. Hij zat op het Hondsrug College in Emmen. Ricky stierf vorig jaar oktober aan een hartstilstand.
 Zijn moeder denkt dat Ricky overleden is door de voortdurende pesterijen en mishandeling op de school. Omdat de politie deze aantijgingen niet serieus zou nemen, heeft de familie geklaagd bij Justitie. Dit meldt RTV Drenthe.

Justitie onderzoekt nu of er voor het pesten en mishandelen nog schuldigen te vinden zijn en of die daarvoor strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Dood door schuld vindt Justitie niet aan de orde, omdat er een natuurlijke doodverklaring is. Dit bestrijdt de moeder.
 (Redactie)


29/08/11 11u53


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: angst(k)haas on 29-08-2011, 23:48:21 - GMT-1


                                           Veroordeelde pedofiel Sytze van der V. ondergedokenDe veroordeelde pedofiel Sytze van der V. is weer ondergedoken. Na lange tijd in een stacaravan op een camping in Epe te hebben gewoond, zegt hij zich verraden te voelen door de burgemeester van die gemeente. Dat schrijft de Stentor.
 'Er was niets aan de hand tot de burgemeester hoorde van mijn aanwezigheid. Toen kwam er opeens een controle en kreeg ik problemen met de campingeigenaar omdat ik te lang op een recreatieterrein woonde', aldus Van der V.

Formeel kan een delinquent na het uitzitten van zijn straf gaan en staan waar hij wil. Soms geldt een gebiedsverbod om slachtoffers te ontzien. Naast de officiële wetten speelt echter de groeiende kracht van emoties en reacties uit de samenleving.
 (ANP/Redactie)


29/08/11 09u42


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: kaasgedragtatta on 29-08-2011, 23:51:54 - GMT-1
 
                                              Man doodt ex-vrouw, maar spaart kinderen

 
Het Zeeuwse Breskens is zaterdag opgeschrikt door een familiedrama. De 35-jarige Bianca werd in haar woning gedood, vermoedelijk door haar 47-jarige ex Willem L., die haar eerder al mishandelde en bedreigde. Na zijn daad bracht L. hun kinderen weg en gaf zich aan bij de politie.
 Een bewoonster van de Banckertlaan zag Willem L. zaterdagochtend gehaast de woning verlaten met de twee kinderen.

Huilen
'Het was ongeveer kwart voor acht en ik stond op het punt om naar mijn werk te gaan,' vertelt ze aan het AD. 'Ik stond nog binnen toen ik hem met de twee kinderen naar de auto zag gaan. Hij had zijn hoofd naar beneden en was wat gejaagd. Mijn moeder zei dat ze eerder de kinderen had horen huilen.'

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is onduidelijk. De politie rondde gisteren het onderzoek in het huis van Bianca af en verrichtte sectie op haar lichaam. Over de toedracht en de doodsoorzaak kan een woordvoerder nog niets zeggen.

Bij de Zeeuwse politie was bekend dat Bianca en Willem relatieproblemen hadden. L. werd op 14 mei al aangehouden omdat hij Bianca mishandelde en bedreigde. Ook bedreigde hij de buurman van het slachtoffer. L. heeft hiervoor een huisverbod van tien dagen gekregen.

L. is gisteren op het politiebureau in Middelburg voor het eerst verhoord. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De twee kinderen zijn overgedragen aan jeugdzorg. De openbare basisschool Breskens en de peuterspeelzaal waar ze op zitten, krijgen vandaag begeleiding van hulpdiensten, gemeente en Slachtofferhulp.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: weerraak! on 30-08-2011, 01:56:51 - GMT-1
Volgens politiewoordvoerder marita ritveld - ASONTOE van de afdeling voorlichting en publiciteit van de korps politie suriname is het een gebruikelijk ritueel van de marrons om hun eigen familieleden sexueel rijp te maken op zesjarige leeftijd. aangezien het marrons betreft met hun eigen cultuur en de regering vrijheid van godsdienst en cultuur voor alle bev. groepen hoog in haar vaandel heeft staan, zijn er geen juridische consequenties verbonden aan het gedrag van de 'verkrachters' van marron komaf. de dader wordt verwezen naar zijn dorp alwaar hij een toepasselijke straf van de dorpskapitein zal krijgen.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: poep... kaas.... on 30-08-2011, 12:06:31 - GMT-1


                                    Twintig procent van poep op straat is van mensen!

AMSTERDAM -  Op veel plekken in de hoofdstad is wel twintig procent van de drollen die er liggen afkomstig van mensen. Vooral in de binnenstad, langs de kades, in de parken en in steegjes, aldus de Dierenbescherming afdeling Amsterdam.

„Wanneer ik mijn hondje uitlaat, zie ik regelmatig iemand gehurkt zitten achter een boom of in een afgelegen straatje. Als je er oog voor hebt, zie je ook duidelijk het verschil. Hondenpoep ziet er uit als een soort slurf, een sigaar. Mensenpoep is meer een vlaai, en daarnaast is het ook donkerder”, zo vertelt een voorlichter van de Dierenbescherming.

De uitwerpselen zijn afkomstig van toeristen. Maar vooral ook van dak- en thuislozen en junks. En dat is wat het voor honden gevaarlijk maakt, want veel viervoeters lijden, volgens de Dierenbescherming, aan coprogafie. Een aandoening waardoor ze poep eten. En als een hond poep eet, dan kun je er om nog onverklaarbare redenen volgens de woordvoerder van uitgaan dat het mensenpoep is. Op zich behalve dat het erg onsmakelijk is geen groot probleem, maar wel als er nog drugs in de ontlasting zit. Want daar worden de honden ziek van. „Laatst is nog een hond op de intensive care beland. Zijn maag moest leeg gepompt worden.”

Toxicoloog en internist bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht Irma de Vries bevestigt het gevaar. „Van de meeste drugs die worden ingenomen, komt een klein gedeelte onveranderd in de ontlasting terecht. Theoretisch is niet uit te sluiten dat dit vooral bij hele kleine honden met een gering lichaamsgewicht, tot effecten leidt.”


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Haagse norme en waarde on 01-09-2011, 19:55:07 - GMT-1


                                                       Boze Haagse buschauffeur mishandelt jongen


Een 49-jarige buschauffeur heeft gistermiddag in Den Haag een 18-jarige jongen in zijn gezicht geslagen. Volgens een politiewoordvoerder hadden ze ruzie over een verkeerssituatie.
 Een surveillerende agent zag hoe de buschauffeur op het Hobbemaplein vanuit zijn openstaande raam de jongen een harde klap gaf. De dader reed vervolgens weg met zijn bus.

De man stak naar eigen zeggen over op een zebrapad. De chauffeur verleende hem geen voorrang. Daarop ging de man verhaal halen. De chauffeur claimde de man helemaal niet te hebben gezien vanuit zijn bus. Bovendien zou hij hem hebben weggeduwd en niet geslagen.

De buschauffeur is op de Prinsegracht opgepakt.

(Redactie)
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 01-09-2011, 19:57:34 - GMT-1
 

                                            OM eist 18 jaar cel voor brute Koninginnedagmoord

De officier van justitie heeft voor de rechtbank in Alkmaar wegens moord 18 jaar cel geëist tegen de 31-jarige Marius K. uit Beverwijk. Volgens justitie heeft K. op 30 april 2010 zijn 55-jarige plaatsgenoot Gerard Zonneveld om het leven gebracht, de benen van zijn lichaam gezaagd en de resten met hulp van zijn toenmalige vriendin gedumpt in het Robbenoordbos, nabij de Afsluitdijk.
 
 K. heeft bekend, maar zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld en daarna in paniek raakte. Hij betrapte Zonneveld na een nachtje stevig doorzakken in de vroege ochtend van Koninginnedag in de keuken van zijn woning, nadat hij wakker was geworden van geluiden.

Toen hij Zonneveld met een paar schoppen probeerde weg te jagen, pakte die volgens K. een mes en viel hem daarmee aan. K. zegt bij de eerste stekende beweging achteruit te zijn gedeinsd en uit een la ook een mes te hebben gepakt. Bij de volgende stekende beweging greep hij de pols van Zonneveld en stak hij zelf toe.

Zijn toenmalige vriendin en inmiddels echtgenote heeft toegegeven te hebben geholpen bij het dumpen van het lijk. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Den Bommel on 01-09-2011, 19:59:37 - GMT-1


                                                            4 jaar cel in zedenzaak Den Bommel

De rechtbank in Rotterdam heeft de 46-jarige Leon D. uit Den Bommel vandaag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 8 jaar wegens het plegen van ontucht met twee jongetjes en het bezit en uitwisselen van kinderporno.
 De man, die werkzaam was als jeugdhulpverlener in de regio Rijnmond, mag gedurende zijn proeftijd niet als professional of vrijwilliger met minderjarigen werken. Hij moet zich ook tijdens zijn proeftijd onder behandeling laten stellen.


Het vonnis was conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). D. heeft alles bekend.

Robert M.
De opsporingsautoriteiten kregen de man in het vizier door beelden van het jongste slachtoffer (8 jaar) die werden aangetroffen in het onderzoek in de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Op een van de foto's was een kerkraam te zien. Onderzoek leidde naar de kerk van Den Bommel (gemeente Oostflakkee). D. woonde tegenover deze kerk.

Het misbruikte jongetje was in 2007 als pleegkind in het gezin van D. geplaatst door Jeugdzorg. Hij was toen 5 jaar. De voornaam van de jongen was ook de naam van een bestandsmap op de harde schijf van de computer van Robert M.

Het oudste slachtoffer (12) leerde D. kennen via een duikvereniging. Hij was daar jeugdinstructeur. D. had ruim een jaar een seksuele relatie met de jongen.

Duizenden foto's
De politie hield D. in februari aan. Op onder meer laptops, computers, telefoons en dvd's van hem werden ruim 85.000 foto's en ruim 7000 films met kinderporno gevonden.

Justitie heeft geen aanwijzingen dat de man zich in zijn functie van professionele jeugdhulpverlener schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. (ANP/Redactie)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: wild west on 01-09-2011, 20:04:12 - GMT-1
                                                     
 
                                                                         Man lost schoten op kinderfeestje
 

De politie is een onderzoek begonnen naar een schietpartij op een kinderfeestje in de Gelderse gemeente Velp. Het feestje vond gistermiddag plaats op straat. Een 27-jarige man zou zijn aan komen rijden en daarna enkele schoten hebben gelost met een vuurwapen.
 Een woordvoerder heeft een bericht daarover van dagblad De Gelderlander bevestigd. Niemand raakte gewond. De politie kon de man snel aanhouden op basis van getuigenverklaringen. Hij wordt gehoord.

De politie tast nog in het duister over het motief van de man om op het kinderfeestje schoten te lossen. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Amsterdammer on 01-09-2011, 21:09:20 - GMT-1

                                                               Twintig procent van poep op straat is van mensen!

AMSTERDAM -  Op veel plekken in de hoofdstad is wel twintig procent van de drollen die er liggen afkomstig van mensen. Vooral in de binnenstad, langs de kades, in de parken en in steegjes, aldus de Dierenbescherming afdeling Amsterdam.

„Wanneer ik mijn hondje uitlaat, zie ik regelmatig iemand gehurkt zitten achter een boom of in een afgelegen straatje. Als je er oog voor hebt, zie je ook duidelijk het verschil. Hondenpoep ziet er uit als een soort slurf, een sigaar. Mensenpoep is meer een vlaai, en daarnaast is het ook donkerder”, zo vertelt een voorlichter van de Dierenbescherming.

De uitwerpselen zijn afkomstig van toeristen. Maar vooral ook van dak- en thuislozen en junks. En dat is wat het voor honden gevaarlijk maakt, want veel viervoeters lijden, volgens de Dierenbescherming, aan coprogafie. Een aandoening waardoor ze poep eten. En als een hond poep eet, dan kun je er om nog onverklaarbare redenen volgens de woordvoerder van uitgaan dat het mensenpoep is. Op zich behalve dat het erg onsmakelijk is geen groot probleem, maar wel als er nog drugs in de ontlasting zit. Want daar worden de honden ziek van. „Laatst is nog een hond op de intensive care beland. Zijn maag moest leeg gepompt worden.”

Toxicoloog en internist bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht Irma de Vries bevestigt het gevaar. „Van de meeste drugs die worden ingenomen, komt een klein gedeelte onveranderd in de ontlasting terecht. Theoretisch is niet uit te sluiten dat dit vooral bij hele kleine honden met een gering lichaamsgewicht, tot effecten leidt.”


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Dagblad Suriname on 02-09-2011, 03:13:23 - GMT-1
Gilly van Holt  -  Geplaatst: 01/09/2011

Paramaribo -  NDP prominent Gillaume van Holt (oom Gilly) is aardig opgeknapt. Van Holt wil de ziekeninrichting verlaten om te werken voor zijn ressort. De uitspraak van de verkiezingscommissie dat de verkiezing op Blauwgrond ongeldig is verklaard, lapt Van Holt aan zijn laars.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: verkrachters..... on 04-09-2011, 23:40:27 - GMT-1
                                               
                                                   Ooggetuigen trekken verklaring in: verdachten drogering weer vrij 

De twee mannen die vannacht zijn opgepakt omdat ze twee meisjes in een Groningse horecatent zouden hebben gedrogeerd, zijn weer vrij.
 De mannen, afkomstig uit Amsterdam en Bussum, werden vrijgelaten toen de ooggetuigen hun verklaringen introkken. Volgens een woordvoerster waren de getuigen vandaag niet meer zo stellig met hun bewering en kon niet worden vastgesteld dat de twee iets in het drankje van de vrouwen hebben gedaan.

Volgens de ooggetuigen had het duo de twee meisjes iets te drinken gegeven. Toen ze de drank niet op wilden drinken, werden ze daartoe gedwongen. De getuigen zeiden ook dat er een pilletje in de drankjes zat.

De politie kwam in actie toen de twee meisjes van 18 en 19 jaar onwel werden. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht en maken het inmiddels weer goed.

De twee mannen die vannacht zijn opgepakt omdat ze twee meisjes in een Groningse horecatent zouden hebben gedrogeerd, zijn weer vrij.
 De mannen, afkomstig uit Amsterdam en Bussum, werden vrijgelaten toen de ooggetuigen hun verklaringen introkken. Volgens een woordvoerster waren de getuigen vandaag niet meer zo stellig met hun bewering en kon niet worden vastgesteld dat de twee iets in het drankje van de vrouwen hebben gedaan.

Volgens de ooggetuigen had het duo de twee meisjes iets te drinken gegeven. Toen ze de drank niet op wilden drinken, werden ze daartoe gedwongen. De getuigen zeiden ook dat er een pilletje in de drankjes zat.

De politie kwam in actie toen de twee meisjes van 18 en 19 jaar onwel werden. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht en maken het inmiddels weer goed.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 04-09-2011, 23:46:58 - GMT-1
                                      Buschauffeur gaat door het lint tegen oudere vrouw              

In Amsterdam is ophef ontstaan door een filmpje van een buschauffeur die een oudere dame de huid vol scheldt. Het GVB laat weten geschrokken te zijn van de beelden en een gesprek aan te gaan met de chauffeur.
 Het incident vond plaats op het Weesperplein met de metropendelbus 59. De bus was al weggereden bij de halte, maar moest daarna nog wachten op een andere bus. In tussentijd klopt de oude dame op  de deur en vraagt of ze nog binnen mag. De buschauffeur opent de deuren en begint als een bezetene te schelden.

'Oprotten'
Een ooggetuige heeft het voorval gefilmd. 'Eerst roept hij met dichte deuren dat ze er niet in mag. Dan opent hij de deuren en begint hij te schelden dat ze op moet rotten,' vertelt de filmer aan de stadszender AT5. 'Hij voegt er nog aan toe dat als ze een vent was ze een klap voor haar kop kan krijgen. De vrouw noemt hem een lul waarna hij de bus uitstapt en haar een duw geeft.'

Bij het wegrijden zegt de buschauffeur: 'Ik laat me niet uitlullen door de eerste de beste huisvrouw.'

Bekijk hier het filmpje: http://www.at5.nl/artikelen/67535/filmpje-buschauffeur-gaat-door-het-lint?utm_source=at5&utm_medium=feed&utm_campaign=at5+nieuws (http://www.at5.nl/artikelen/67535/filmpje-buschauffeur-gaat-door-het-lint?utm_source=at5&utm_medium=feed&utm_campaign=at5+nieuws)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Algemeen Dagblad on 05-09-2011, 14:56:34 - GMT-1


                                                                  Pornoster mag blijven werken als docentEen 31-jarige Engelse docent die een dubbelleven leidde als stripdanser en pornoacteur, mag van de onderwijsraad voor de klas blijven staan. Wel moet hij zijn buitenschoolse activiteiten staken.
Deskundigen zijn verbaasd over de uitspraak van de General Teaching Council, zoals de raad voluit heet. De docent kreeg wel een berisping, meldt de Daily Mail.

Hij was tot voor kort werkzaam op de Beal High School in Ilford, in het oosten van Londen. Hij heet Benedict Garrett, maar ging tijdens zijn nevenwerkzaamheden door het leven als Johnny Anglais. Buiten schooltijd stripte hij in nachtclubs en was hij in te huren als naakte butler. (Hier de website van Johnny Anglais, met weinig verhullende beelden.)

Pornofilm
Het onderzoek naar Garretts bijbaan werd in gang gezet nadat leerlingen hadden gemeld dat ze hun leraar hadden gezien in een promofilmpje voor een pornovideo.

Voor de commissie benadrukte Garrett dat het voor een docent 'niet ongepast' en 'moreel aanvaardbaar' zou moeten zijn om in zijn eigen tijd werkzaam te zijn als stripper of te acteren in pornofilms. Hij vindt dat het moet kunnen, zolang de activiteiten niet illegaal zijn.

Rolmodel
Wel wilde hij de 'algemene opvatting' onderschrijven dat zulk gedrag onaanvaardbaar is voor docenten omdat die ook als rolmodel voor hun leerlingen fungeren. De voorzitter van de onderwijsraad zei er het volste vertrouwen in te hebben dat Garrett zijn gedrag niet zou herhalen als hij in het onderwijs werkzaam wilde blijven.

Garrett kreeg een berisping omdat hij, in strijd met de regels van de school waar hij werkzaam was, contact onderhield met leerlingen via Facebook en persoonlijk sms- en mailverkeer. De berisping blijft twee jaar staan in het beroepsregister.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Algemeen Dagblad on 05-09-2011, 15:02:44 - GMT-1

                                                            Amerikaan heeft seks met luchtmatras van de buren

Een 32-jarige Amerikaan met een fetisj voor plastic is gearresteerd nadat hij seks had met de opblaasbare luchtmatras van de buren. De buurman betrapte Edwin Charles Tobergta op heterdaad in zijn zwembad. Tobergta nam meteen de benen en nam de luchtmatras mee.
 De politie arresteerde de fetisjist in zijn woning in Hamilton (Ohio). Volgens het politierapport smeekte hij de agenten hem niet in de gevangenis te stoppen en dat hij het enkel gedaan had omdat hij 'een probleem heeft en op zoek is naar hulp.'

Tobergta is al een keer of vijf gearresteerd voor gelijksoortige feiten. Volgens zijn grootmoeder heeft de familie al meermaals psychiatrische hulp voor hem gezocht. Tevergeefs.

'Hij heeft veel mentale problemen en hij heeft altijd al een fascinatie voor plastic gehad,' vertelde ze in tranen aan The Enquirer. 'Dat is alles. We hebben nooit de juiste hulp voor Edwin kunnen vinden. Het is alsof niemand er zich iets van aantrekt.'
 (Redactie)


01/09/11 07u18


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kaasopvoeding on 05-09-2011, 15:28:02 - GMT-1
                                                        'Twintig kinderen in Sint Joseph doodgemaakt'

Een oud-hoofdverpleegkundige van Huize Sint Joseph in Heel zegt van een broeder te hebben gehoord dat in de Limburgse inrichting in de jaren 50 ongeveer 20 kinderen van het leven zijn beroofd. Hij doet zijn verhaal in een reportage van KRO Brandpunt.
 
Volgens de hoofdverpleegkundige, Nico van Hout, werd hij in 1969 door broeder Augustinus in vertrouwen genomen en meegenomen naar een kamer die de broeder omschreef als 'sterfkamertje'. Daar zou een andere broeder die voor Augustinus werkte 20 kinderen hebben doodgemaakt. 'De broeder die hier voor mij werkte, heeft er twintig doodgemaakt', kreeg Van Hout van broeder Augustinus te horen.

Het OM onderzoekt de dood van 34 jongens in St. Joseph begin jaren '50.

Nergens meer naar toe
In KRO Brandpunt noemt Van Hout broeder Augustinus een uitermate betrouwbare bron. 'Ik geloofde hem meteen voor 100 procent. Hij heeft het mij toch nog willen vertellen, omdat ik zijn patiënten overnam. Hij wilde het zelf ook kwijt, hij kon er nergens mee naar toe.' De oud-hoofdverpleegkundige zegt dat hij het verhaal destijds aan diverse autoriteiten heeft gemeld.

Volgens het Openbaar Ministerie in Roermond is Van Hout in het onderzoek niet bekend. 'Als hij iets relevants te melden heeft, moet hij naar de politie stappen', zei de Maastrichtse persofficier van justitie Karin Janssen vanavond in een reactie. Het OM heeft inmiddels in het onderzoek wel duidelijk in beeld welke broeders wanneer en op welke afdeling hebben gewerkt.


 (Redactie/ANP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Berggeitenopvoeding on 05-09-2011, 20:16:05 - GMT-1
                                                                         'Imam verkracht jongens'

STOKE ON TRENT -  Een Britse Imam wordt ervan verdacht in zijn moskee een 12-jarige jongen te hebben verkracht tijdens koranles. Ook het 15-jarige neefje van de jongen zou seksueel zijn misbruikt door de 42-jarige Mohammed Hanif Khan.

Het misbruik dateert van juli tot oktober 2009. De rechtszaak tegen de man ging gisteren van start in de rechtbank van Nottingham. De imam wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt The Daily Mail.

De jongetjes vertelden hun ouders in oktober over het misbruik, dat volgens de openbaar aanklager steeds plaatsvond in de moskee na afloop van koranles.

De imam, die de titel Sheik Mohammed Hanif draagt, zou een enorm aanzien genieten in de islamitische gemeenschap in Groot-Brittannië. De man ontkent de aantijgingen.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 06-09-2011, 15:43:47 - GMT-1
di 06 sep 2011, 16:14

                                                                                           Ex burgemeester Aalst biedt excuses aan

AALST -  De ex-partner van de Belgische burgemeester Ilse Uyttersprot van Aalst heeft zich verontschuldigd voor het seksfimpje dat twee weken geleden op internet opdook.

Op de beelden was te zien hoe de hartchirurg op een burcht op het Griekse Kreta in het openbaar seks heeft met zijn inmiddels ex-vrouw Uyttersport. Enkele jonge vakantievierders zouden de beelden hebben gemaakt.

De dokter bood zijn excuses aan bij patiënten, collega's en het ziekenhuis. "Hij heeft zich verontschuldigd voor het geval het imago van het ziekenhuis zou geschonden zijn en stelde vast dat het filmpje een aantal mensen choqueerde", klinkt het bij het ASZ Aalst, weet Gazet van Antwerpen. "Het directiecomité heeft de excuses maandag aanvaard en er komen ook geen verdere stappen."

Eerder al zei de burgemeester dat ze zich niet schaamde voor het filmpje. Ze bleef er zelf nuchter onder. "Et alors?". De gemeenteraad van Aalst heeft vorige week besloten het vertrouwen in de burgemeester te behouden.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: another one! on 06-09-2011, 15:46:12 - GMT-1

                                                           Pedo pedagoog bekent misbruik HAARLEM -
 
Cornelus van D. (56), een pedagoog uit Haarlem, heeft bekend dat hij afgelopen voorjaar een 13-jarig jongetje heeft verkracht en aangerand.


 Justitie heeft maandag 1,5 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, en een werkverbod van 5 jaar met minderjarigen geëist tegen de man. Dat schrijft het Haarlems Dagblad. Justitie wil dat hij 4150 euro smartengeld betaalt.

Van D. bleek in 2004 al eens verdachte te zijn geweest van een pedoseksueel misdrijf. Er was destijd onvoldoende bewijs, waardoor hij met een schriftelijke waarschuwing weg kwam. Een psycholoog denkt dat Van D. een psychiatrische behandeling moet krijgen omdat de kans op herhaling anders groot is.

Het slachtoffer was bij de pedagoog in behandeling. Hij had een aandoening en de pedagoog onderzocht of hij recht had op een 'rugzakje', een persoonsgeboden budget. Van D. vertelde de rechters dat het jongetje veel leek op de jongen op wie hij in zijn puberteit verliefd was geworden.

Het misbruik werd bekend toen het jongetje aangaf niet meer naar de pedagoog te willen.

De uitspraak vindt plaats op 19 september.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 06-09-2011, 16:09:17 - GMT-1

                               Artsen: "Dion Graus is een agressieve onberekenbare man"


In het strafdossier van PVV-Kamerlid Dion Graus zitten verklaringen van artsen waarin deze hem 'onberekenbaar', 'agressief' en 'opgewonden' noemen. De Telegraaf zegt dat dossier in handen te hebben .
 In het dossier zit een brief van het ziekenhuis waar de hoogzwangere ex-vrouw van Graus terecht kwam na diens mishandeling. Het ziekenhuis constateert tekenen van mishandeling, zoals striemen op haar armen, borst en hals en drukplekken.
 Ze hoorde Graus zeggen: "Als ik niet bij de bevalling mag zijn kom ik met een helikopter en ontvoer mij kind."
Bron:De Telegraaf


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: vrouwtje. on 07-09-2011, 09:15:40 - GMT-1
''Blanken zijn racistisch''


Alle blanken zijn racisten, zegt Peter R. de VriesGeplaatst door Tim Engelbart op 8 augustus, 2011 - 20:30 in Frontpage


 
Wie het beste voorbeeld wil zien van een volksverlakker en een linkse zelfhater, moet de pennenvruchten van Peter R. de Vries doornemen. Vandaag beweert de man dat alle blanke mensen racisten zijn.
 
Neerlands bekendste misdaadverslaggever ging even helemaal los op z'n Twitteraccount (1, 2, 3, 4):
 

"Hoe komt het toch, vroeg ik afgelopen week mijn in Ghana wonende dochter, dat de wereld nooit écht werk maakt van de hongersnood in Afrika? Ik denk, zei ze: 'Omdat ze zwart zijn... als het om blanken ging was er al lang een einde aan gemaakt'. Klinkt hard, maar ze heeft gelijk... We zijn deep down helemaal niet zo multi-cultureel, valt me steeds meer op. Er is nog heel veel racisme in de wereld... En de bestrijding van hongersnood is nog steeds een kwestie van liefdadigheid in plaats van een plicht. Dat klopt ook niet..."
 

 


Daarom, veel mensen hebben een hekel aan Peter, maar ik vind het echt een straight up guy. Hij zegt het hoe het is en het komt er niet altijd leuk uit.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: niet normaal on 07-09-2011, 12:02:36 - GMT-1

                                                   
                                                              Man niet de cel in voor ontucht met dochtertje (4)

Een man uit Almere die herhaaldelijk ontucht pleegde met zijn dochtertje van vier hoeft niet de cel in. De rechtbank legde een werkstraf op van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.
 De vader heeft toegegeven dat hij zich in 2007 twee keer heeft vergrepen aan zijn 4-jarige dochtertje, meldt Omroep Flevoland. Dat is gebeurd toen zij samen in bed lagen. De moeder van het meisje heeft vorig jaar aangifte gedaan.


De officier van Justitie eiste acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De rechtbank besliste echter dat de dader niet de gevangenis in hoeft. Wel blijft de vier maanden voorwaardelijk staan. Ook is er nog geen schadevergoeding toegekend aan het slachtoffertje, deze procedure loopt nog.
 (Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Alg. Dagbl. on 07-09-2011, 12:04:48 - GMT-1


                                           'Pas op voor mannen die blote kinderen fotograferen'


De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt dat ouders alert moeten zijn op mannen die hun kinderen fotograferen. Aanleiding is de ophef die is ontstaan over dubieuze fotografen tijdens het Zomercarnaval, die inzoomden op kinderen die zich aan het omkleden waren.
 Volgens Aboutaleb is er niet veel te doen tegen de amateur-fotografen, omdat niet altijd duidelijk is of ze verkeerde bedoelingen hebben. Hij riep ouders gisteren tijdens een raadsdebat op goed op te letten en bij twijfel de politie in te schakelen, schrijft het AD


Het was Aboutaleb ook opgevallen dat er 'behoorlijk veel' werd gefotografeerd tijdens het Zomercarnaval. 'Maar ingrijpen is lastig. Ouders hebben een verantwoordelijkheid. Het is hun keuze om hun kinderen soms schaars gekleed te tonen op straat.'

Furieus
De VVD en Leefbaar Rotterdam reageerden furieus op die opmerking. 'Dit doet denken aan mensen die tegen vrouwen die lastig zijn gevallen zeggen: dan had je maar niet zo'n kort rokje aan moeten doen,' zei VVD'er Maarten van de Donk.

Aboutaleb bestreed dat, maar vindt wel dat ouders zich ervan bewust moeten zijn dat hun kinderen het risico lopen met verkeerde bedoelingen gefotografeerd te worden. Hij zal de carnavalsorganisatie vragen of er genoeg kleedhokjes zijn.

Tijdens de Bavaria City Race, afgelopen zondag, is een man aangehouden die onder de rokken van vrouwen fotografeerde. Op zijn computer is kinderporno gevonden. De man zit nog vast.

 (Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: niet normaal 2 on 07-09-2011, 12:22:01 - GMT-1


                                                           Onderzoek naar misbruik peutergroep Tilburg


De zedenpolitie en het Openbaar Ministerie zijn naar aanleiding van een aangifte en twee meldingen een onderzoek begonnen naar mogelijk 'grensoverschrijdend gedrag door een volwassene' bij een peutergroep van kinderdagverblijf Boemerang in Tilburg.
Ongeveer dertig ouderparen van de kinderen uit de peutergroep zijn gisteravond op een bijeenkomst bijgepraat en de ouders van de kinderen in andere groepen zijn vandaag met een brief geïnformeerd.


Volgens meldingen van ouders hebben hun kinderen thuis uitlatingen gedaan die wijzen op mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Er zijn op dit moment geen verdachten, zo staat in de brief.

Directeur Harriëtte Griep van de kinderopvang zegt dat de aangifte en meldingen dateren van voor de zomer en onafhankelijk van elkaar binnen zijn gekomen. De bijeenkomst dinsdagavond vond plaats op initiatief van het kinderdagverblijf. Aanwezig waren de officier van justitie, de politie en medewerkers van de GGD. De bijeenkomst was emotioneel. Ouders reageren volgens haar boos en verdrietig.
De directie hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt voor de ouders komt.

Het Openbaar Ministerie in Breda bevestigt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt en dat de aangifte en meldingen zijn ontvangen. De politie doet over het onderzoek geen mededelingen. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 07-09-2011, 13:11:57 - GMT-1


                                                                Nederlander opgepakt voor Engelse zedenzaak


AMSTERDAM In Amsterdam is afgelopen week een 66-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een zedenzaak in Engeland in de jaren zeventig en tachtig.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam naar aanleiding van berichtgeving van de Wereldomroep. Engeland heeft om zijn uitlevering gevraagd.
 
De man heeft bezwaar gemaakt tegen het verzoek om uitlevering. Dat betekent dat de rechtbank nu via de zogeheten 'lange procedure' over zijn uitlevering moet beslissen.
 
Volgens Britse media zou het gaan om misbruik op een Engelse kostschool in Suffolk. In Engeland zijn in deze zaak al eerder twee mensen gearresteerd.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Sudan on 07-09-2011, 13:13:53 - GMT-1                                                                                Nederlandse opgepakt in Kenia voor oplichting AMSTERDAM - In Kenia is een Nederlandse vrouw aangehouden die met vals geld twee Sudanezen probeerde op te lichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding na een bericht van de Wereldomroep hierover.

De vrouw is volgens de Wereldomroep samen met twee Ugandezen opgepakt. Bij de arrestatie in Nairobi heeft de politie zo'n vijftig miljoen aan valse Keniaanse shilling, zo'n 41 duizend euro, in beslag genomen.

De Nederlandse ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Ze zou een freelance journalist zijn die bezig was met een reportage over vals geld en drugs. De vrouw kon zich volgens de omroep echter niet identificeren.

Volgens een woordvoerder van het ministerie probeert de Nederlandse ambassade in Kenia zo snel mogelijk contact op te nemen met de vrouw. "Dat gebeurt mogelijk vandaag al."


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcolm X on 07-09-2011, 13:45:15 - GMT-1


                                                Peuter (2) overleeft moordpartij
 
CALIFORNIË -  Een 2-jarige peuter is dinsdag het Amerikaanse stadje Banning levend teruggevonden in een kast in een huis
waar kort daarvoor drie lijken werden aangetroffen.
 
De peuter was vastgebonden in een kast toen hij huilend door de politie werd gevonden, meldt de Los Angeles Times.

De ouders van de peuter en een vrouw werden door een vriendin dood gevonden in het huis. Even was er de angst dat de 2-jarige hetzelfde lot was overkomen,
maar het jongetje bleek ongedeerd.

In verband met het onderzoek wilde de politie geen verdere details vrijgeven.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: verdachte zwemleraar on 07-09-2011, 15:19:54 - GMT-1                                                 Verdachte zwemleraar voor rechter


De 53-jarige zwemleraar uit Uithoorn die meerdere kinderen zou hebben misbruikt, moet volgende week maandag voor de rechter verschijnen.
Er is dan een pro-formazitting, waarin doorgaans vooral pro vandaag bekendgemaakt.
 Justitie verdenkt André V. van het misbruiken van vier kinderen. Aan drie van hen gaf hij zwemles in een zwembad in Aalsmeer.
Deze misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in 2010 en 2011.


De verdachte zou het vierde kind hebben misbruikt aan het einde van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw.
De man gaf geen zwemles aan dit slachtoffer, maar paste op het kind. Het slachtoffer zou hier zwaar lichamelijk letsel aan hebben overgehouden.
Naast kindermisbruik verdenkt justitie de man ook van verboden wapenbezit. Hij zou onder meer een geweer hebben gehad.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Van der Velde on 07-09-2011, 15:42:24 - GMT-1


                                                            'Toezicht reclassering op pedofiel Sytze van der Velden verloopt stroef'


(http://www.omroepbrabant.nl/Graphics/Image.aspx?object=News&type=large&image=Sytze_van_der_Velde_887336.jpg)

EINDHOVEN - Het toezicht van Reclassering Nederland op pedofiel Sytze van der Velde verloopt 'stroef' en 'niet helemaal vlekkeloos'.
Dat zegt de directeur Sjef van Gennip. Reclassering Nederland meldde woensdag dat het niet langer toezicht kan houden op de uit Eindhoven afkomstige pedoseksueel.

 Van der Velde zegt dat hij woensdagavond een sms’je heeft gekregen van de reclassering. Daarin stond dat er geen toezicht meer kon worden gehouden op hem.
 Nu staat van der Velde nog wel onder toezicht.

Er is een gesprek met Van der Velde gepland om de kwestie op te lossen. Ondertussen heeft de PvdA in de Tweede Kamer opheldering gevraagd over deze berichten.
Juist veroordeelde pedoseksuelen moeten onder toezicht van de reclassering blijven om nieuwe slachtoffertjes te voorkomen, vindt de partij.

Zwervend bestaan
 Van der Velde leidt sinds zijn vrijlating uit de gevangenis, twee jaar geleden, een zwervend bestaan. Eindhoven legde hem een gebiedsverbod op.
 Tot vorige week woonde hij in Epe. Deze week is hij ondergebracht in een hotel.

Van der Velde is veroordeeld tot 27 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor ontucht met vier minderjarigen. De rechter legde hem bovendien negen maanden
voorwaardelijke straf op. Ook werd bepaald dat hij zich voor een proeftijd van vijf jaar moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering.
Als hij zich niet aan de aanwijzingen houdt, kan het Openbaar Ministerie alsnog eisen dat hij die negen maanden gaat uitzitten.

(http://www.omroepbrabant.nl/Graphics/Image.aspx?object=News&type=large&image=Sytze_van_der_Velde_887336.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: foto on 08-09-2011, 00:12:43 - GMT-1

                                                            'Toezicht reclassering op pedofiel Sytze van der Velden verloopt stroef'


(http://www.omroepbrabant.nl/Graphics/Image.aspx?object=News&type=large&image=Sytze_van_der_Velde_887336.jpg)

EINDHOVEN - Het toezicht van Reclassering Nederland op pedofiel Sytze van der Velde verloopt 'stroef' en 'niet helemaal vlekkeloos'.
Dat zegt de directeur Sjef van Gennip. Reclassering Nederland meldde woensdag dat het niet langer toezicht kan houden op de uit Eindhoven afkomstige pedoseksueel.

 Van der Velde zegt dat hij woensdagavond een sms’je heeft gekregen van de reclassering. Daarin stond dat er geen toezicht meer kon worden gehouden op hem.
 Nu staat van der Velde nog wel onder toezicht.

Er is een gesprek met Van der Velde gepland om de kwestie op te lossen. Ondertussen heeft de PvdA in de Tweede Kamer opheldering gevraagd over deze berichten.
Juist veroordeelde pedoseksuelen moeten onder toezicht van de reclassering blijven om nieuwe slachtoffertjes te voorkomen, vindt de partij.

Zwervend bestaan
 Van der Velde leidt sinds zijn vrijlating uit de gevangenis, twee jaar geleden, een zwervend bestaan. Eindhoven legde hem een gebiedsverbod op.
 Tot vorige week woonde hij in Epe. Deze week is hij ondergebracht in een hotel.

Van der Velde is veroordeeld tot 27 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor ontucht met vier minderjarigen. De rechter legde hem bovendien negen maanden
voorwaardelijke straf op. Ook werd bepaald dat hij zich voor een proeftijd van vijf jaar moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering.
Als hij zich niet aan de aanwijzingen houdt, kan het Openbaar Ministerie alsnog eisen dat hij die negen maanden gaat uitzitten.

(http://www.omroepbrabant.nl/Graphics/Image.aspx?object=News&type=large&image=Sytze_van_der_Velde_887336.jpg)

is dat niet William op de foto?  ^_^  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcolm X on 08-09-2011, 11:39:54 - GMT-1


                                            'Schizofrene Talitha stal tienduizenden euro's'Talitha van Zon heeft steeds meer de schijn tegen. Het voormalig model en flirt van Mutassim Kaddafi blijkt een rijk verleden
aan (verbaal) geweld op haar naam te hebben staan. Vijf anonieme personen verklaren tegenover De Pers met de dood te zijn
bedreigd door Van Zon, momenteel de meest besproken vrouw in Nederland.


De Zuid-Hollandse kwam enkele weken geleden in het nieuws toen zij van een balkon was gesprongen in een hotel in Tripoli,
waar de gevechten tussen de opstandelingen en het leger van Muammar Kaddafi in alle hevigheid waren losgebarsten.
Haar terugkomst uit Afrika, per boot naar Malta, was niet voor iedereen een onverdeeld genoegen.

Kinderen
Een voormalige kennis deed vorig jaar aangifte tegen Van Zon. 'Ze was jaloers om mijn omgang met een vriend van haar en
sprak mijn voicemail in met: "Dat ze mij en mijn kinderen wel wist te vinden."'

Schizofrenie en borderline
De vrouw, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven, noemt Talitha een 'compleet gestoord, lijdend aan borderline en schizofrenie'. Volgens het slachtoffer maakt vooral overmatig coke-gebruik Van Zon totaal onberekenbaar.

Drugsverslaving
Van Zon is regelmatig opgenomen voor haar drugsverslaving. Een directeur van een zorginstelling, die ook anoniem wil blijven,
erkent ook bedreigd te zijn. 'En ik was niet de enige van het personeel.'

Tienduizenden euro's
In 2009 stal Van Zon een pinpas en ontvreemdde tienduizenden euro's van zijn rekening, zo vertelt een oude vriend tegen de krant.
'Toen ik aangifte deed bij de politie reageerde ze met dat Kaddafi hier mannen had die wel een kogel door mijn kop zouden sturen.'

Mini-hoeren
Een andere dame, door Talitha verantwoordelijk gehouden voor het stelen van een vriendje, verklaart zeker twintig maal met
de dood bedreigd te zijn. 'Ze had vrienden in Rotterdam die wel korte metten met me zouden maken.
Via Hyves werden mijn dochters uitgemaakt voor mini-hoeren en haar zoon voor een lelijke aap', zegt de zakenvrouw.
Aangifte wil ze niet doet. 'Ik ken de helft van de agenten. Maar nu twijfel ik. Ze is drugsverslaafde. Je weet nooit wat ze doet.'

Verkracht
Ook de vriendin met wie Talitha in februari naar Tripoli vertrok, zegt bij terugkomst figuurlijk het mes op de keel te hebben
gekregen van Van Zon. Ze verklaarde deze week in De Telegraaf onder valse voorwendselen naar Libië gereisd te zijn en
daar verkracht te zijn door Talitha's vriend Mutassim, de vijfde telg uit de Kaddafi-clan.

Talitha walgt van verhalen
Van Zon liet eerder tegen het AD weten ze walgt van de verhalen die over haar de ronde doen. 'Al die verhalen. Ik ben een hoer dit,
geldwolf dat, een dief... Het is echt niet waar, gewóón níet waar.'
 

08/09/11 10u30


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 08-09-2011, 11:44:18 - GMT-1


                                                Brit dagenlang gruwelijk mishandeld

In Groot-Brittannië hebben zeven mensen een 21-jarige man vier dagen lang gruwelijk misbruikt omdat hij niet genoeg huur zou hebben betaald. Het slachtoffer werd geslagen, aangerand en gedwongen bleekmiddel en antivries te drinken.
 In een huis in Crawley werd het slachtoffer zo wanhopig dat hij zijn aanvallers smeekte hem gewoon te doden, meldt de Daily Mail. Uiteindelijk slaagde hij erin zichzelf vijf keer te steken, waardoor hij een geperforeerde long opliep. Daardoor zagen de aanvallers zich uiteindelijk genoodzaakt een ambulance bellen, weliswaar na lang genoeg gewacht te hebben om een verhaal te verzinnen.

In de vier dagen daarvoor werd het slachtoffer in de boeien geslagen en geslagen met een natte stok. De aanvallers wreven zout in zijn wonden, en braken zijn voet met een hamer. De man moest in zijn ondergoed rondrollen met zijn voeten in de lucht als een hond, en hij werd aangerand met een seksspeeltje. De aanvallers dwongen hem bleekmiddel en antivries te drinken.

Rechtbank
Het incident vond plaats in maart 2009, en vijf leden van de bende werden in maart 2010 veroordeeld tot samen 51 jaar cel voor hun aandeel in de gruweldaden. De resterende twee werden deze week schuldig bevonden door een rechter. Het betreft de 38-jarige Simon Weller, onderhoudsmedewerker van een hotel in Gatwick en zijn vrouw Anna Wibrew (24), uitsmijter in pubs en clubs in Crawley.

'Anna zette me tegen de muur met haar hand rond mijn keel en haar knie in mijn kruis', verklaarde het slachtoffer tegenover de rechter. Zij was het ook die de man bleekmiddel liet drinken. Het stel werd schuldig bevonden. De rechter vonnist op 4 oktober.
(Redactie)


08/09/11 11u57


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 08-09-2011, 11:51:41 - GMT-1

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/2/0/1/20110825121350/media_xl_922471.jpg)

                              'Verdachte Aruba geobsedeerd door dood Natalee'

Het versturen van het bericht 'Ik hou van je en we komen er wel uit' dat Robyn Gardner aan haar vriend in Amerika stuurde,
zou haar lot wel eens hebben kunnen bezegeld. Verdachte Gary Giordano zou de boodschap ook hebben gelezen en er knapte iets.
Hij vermoordde Gardner en liet haar achter in een krot. Dit schopte zijn plannen in de war om haar te dumpen in de zee.
Een daad geïnspireerd op de verdwijning van Natalee Holloway.


Bronnen hebben de politie op Aruba verteld dat Giordano geobsedeerd is door de dood van Natalee Holloway in 2005 en de
daaropvolgende falende pogingen van de politie om Joran van der Sloot er voor aan te klagen. 'De politie denkt dat Giordano
gelooft dat Joran Natalee's lichaam in zee dumpte en hij wilde hetzelfde doen,' zo meldt The National Enquirer.   

Jaloers
Hij zou ook zo jaloers zijn op het bericht dat Robyn naar haar Amerikaanse vriend stuurde, dat hij flipte. Giordano dacht dat de
35-jarige tandartsassistente inmiddels verliefd op hem was, maar ondertussen stuurde ze vanaf haar vakantieadres, een trip
waar hij voor betaalde, romantische teksten naar haar vriend in Amerika.

Hij reed samen met haar naar het inmiddels verlaten gebied Seroe Colorado, waar vroeger werkers van een olie-raffinaderij woonden.
Hier zou hij haar hebben, gewurgd, geslagen of gemarteld tot de dood volgde, om haar vervolgens in één van de krotten achter te laten.

Niet geheel volgens plan dus, want hij wilde zijn sporen wissen door haar in de zee te laten verdwijnen. Het lichaam van Gardner is ook
na een massale zoekactie nog niet gevonden op het eiland.

Slaappillen
Het OM op Aruba gaf gisteren de foto's vrij waarop Gardner voor het laatst levend is te zien. Ze zijn genomen bij het Rum Reef restaurant
waar de blonde Amerikaanse met reisgenoot Gary Giordano voor het laatst at. Getuigen in het restaurant lieten weten dat ze flink
veel wodka dronk en dat ze wat wazig over kwam.

Giordano verklaart hierover dat ze eerder slaappillen had genomen en dat de combinatie haar wat afwezig maakte. De twee zouden
daarna naar het strand zijn gegaan, waar ze volgens de verdachte hebben gesnorkeld.

Een bron vertelt aan ABC News dat Robyn in het ondiepe water haar teen stootte, die ging bloeden. Ze was dus snel weer uit het water.
Er zou wat bloed zijn gevonden op de plek waar hun gehuurde auto stond en de politie onderzoekt dit nog.

Volgens haar reisgenoot zou Gardner na de wond te hebben verzorgd, een tweede keer het water zijn in gegaan om vervolgens
meegesleurd te worden door een sterke stroming. Een andere getuige verklaarde eerder dat de twee wel langs het strand liepen,
maar nooit het water zijn ingegaan.

Amerikaanse vriend
Voor de Amerikaanse media verklaarde haar vriend Robert Forester gelijk al dat Gardner zeker niet het type is om te gaan snorkelen.
'Dat zou haar make-up en haar verpesten.' Nu laat hij weten dat Robyn nooit slaappillen midden op de dag nam en hij begrijpt ook
niet waarom iemand dat überhaupt zou doen.

'En stel dat het klopt wat Giordano zegt, waarom laat hij haar dan wodka drinken? En waarom neemt hij haar mee om te gaan snorkelen? Waarom zou iemand dat doen? Ik geloof hem dus niet.' 

Verzekeringsgeld
Het motief voor het vermoorden van Robyn zou een pas afgesloten flinke levensverzekering zijn, die aan Giordano zou worden uitgekeerd.
De politie onderzoekt dit nog.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Koninklijke Marchaussee on 08-09-2011, 11:55:39 - GMT-1


Drugs smokkelende defensiemedewerker opgepakt


Een 31-jarige Nederlandse medewerker van Defensie is vandaag op Curaçao opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Dat maakte de Koninklijke Marechaussee bekend.
 De Nederlander zou via de post cocaïne hebben gesmokkeld. De enveloppen werden van Curaçao naar Nederland verstuurd. De man werkt als burgermedewerker op de marinebasis Parera in de hoofdstad Willemstad.

De zaak kwam half juli aan het licht, omdat medewerkers van de Koninklijke Marine enveloppen die ze vonden in post niet vertrouwden. In de enveloppen bleken 'honderden grammen' cocaïne te zitten, aldus een woordvoerder. De Marechaussee hield de verdachte aan op zijn werkplek.

De politie heeft op verscheidene plaatsen op Curaçao huiszoekingen gedaan. Daarover wilde de zegsman verder geen mededelingen doen. (ANP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Rotterdam on 08-09-2011, 12:21:45 - GMT-1                                          Rotterdamse binnenstad is een 'stinkbende'Rotterdam slaagt er ondanks alle inspanningen maar niet in de binnenstad schoon te krijgen. Straten liggen bezaaid met peuken,
papier, kauwgom en vogel- en hondenpoep. Winkeliers en politici ergeren zich mateloos.
 

Winkelier Peter Kuik, eigenaar van een kledingzaak op de Oude Binnenweg, stoort zich enorm aan de troep op straat.
'De stad is aan het verpauperen,' roept hij boos. Voorheen liep er volgens hem dagelijks een mannetje die alles netjes schoon veegde.
'Maar sinds die weg is, is het hier een grote stinkbende.'

Volgens het AD / Rotterdams Dagblad is er ook binnen de Rotterdamse gemeenteraad grote onvrede over hoe de binnenstad eruitziet.

'Ontwikkelingsland'
Raadslid Hennie van Schaik (Leefbaar) vindt dat Rotterdam op dit punt is afgegleden naar het niveau van een 'ontwikkelingsland'.
'Wil je een aantrekkelijk centrum, dan moet het schoon zijn. In andere Europese steden kan dat ook. Daar spuiten ze de straten
dagelijks schoon.'

Inspanningen
De Rotterdamse wethouder Van Huffelen (Binnenstad) benadrukt dat Rotterdam veel inspanningen verricht, en jaarlijks een paar
miljoen euro uitgeeft, om de binnenstad schoon te houden. Het 'schoonniveau' in het centrum is nu ook gemiddeld 4,3 (op een
schaal van 1 tot 5), waar het zeven jaar geleden 3,6 was.

'Dus het beeld is een stuk beter. Maar je kunt niet achter iedere Rotterdammer die een patatje eet een Roteb-medewerker zetten.
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en bewoners.'

Lees meer hierover in het AD/Rotterdams Dagblad vandaag.
 (Redactie)


06/09/11 11u15


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: SPD on 08-09-2011, 19:30:27 - GMT-1
Voor de derde maal in één jaar tijd werd een Nederlander in Suriname het slachtoffer van roofmoord. Maandagavond liet Anthony Eersel (42) het leven bij een roofoverval vlak voor zijn vakantieverblijf in de Romestraat, omgeving Ringweg, Paramaribo.

Drie mannen, die zich verplaatsten in een grijze wagen, hadden het gemunt op zijn gouden halsketting en portefeuille. Tijdens de beroving werd het slachtoffer twee maal met een mes gestoken.

Eersel werd in de avonduren opgebeld door zijn moeder, eveneens op vakantie in Suriname, met de boodschap dat zij hem een roti wou brengen. Daar aangekomen, slechts enkele minuten later, trof zij haar zoon aan in een enorme bloedplas op straat, kermend van de pijn. “Het mes stak nog in zijn buik. Daarnaast had hij nog een steekwonde in zijn oksel. Anthony trok het mes nog zelf uit zijn lichaam”, vertelt de moeder van het slachtoffer tegenover de Ware Tijd. Een buurtbewoner vertelt het dagblad dat de overval 'verschrikkelijk snel' moet gebeurd zijn.

Het slachtoffer werd in allerijl overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen van het Academisch Ziekenhuis, maar overleed daar enige tijd later. “We hebben niet eens kunnen horen wat zijn laatste wens is”, jammert de familie.

Buurtonderzoek gaande

Woordvoerder Humphrey Naarden kan De Wereldomroep nog geen nadere informatie over de daders verschaffen. “Het korps is nog bezig met het buurtonderzoek. In een later stadium willen wij de media betrekken bij de opsporing”, klinkt het kort. Ook de Nederlandse ambassade in Paramaribo heeft geen details over de zaak. “Er zijn vaste procedures. Wanneer nabestaanden dat willen, kunnen ze bij ons terecht voor onder meer consulaire bijstand. Dat is ons in deze zaak vooralsnog niet gevraagd”, verduidelijkt politie-attaché Henk Koene dinsdagmiddag.

Anthony Eersel is de derde Nederlander die in een jaar tijd bij een roofmoord om het leven komt. Op 22 augustus 2010 liet de 69-jarige bijenkweker Kees van Deursen het leven na een overval bij hem thuis. De dader, een twintigjarige militair, werd begin oktober gearresteerd.

Op 25 december 2010, eerste kerstdag, werd de Nederlandse toerist Hans Janssen (54) doodgeschoten in de Jessurunstraat. Janssen verzette zich toen dieven aan de haal probeerden te gaan met zijn fototas, waarop hij werd neergeschoten. In een brief aan de weduwe van het slachtoffer betuigde president Desi Bouterse zijn deelneming. Bouterse beloofde verder dat 'de desbetreffende autoriteiten en instanties alles in het werk zullen stellen de misdadigers op te sporen en voor het gerecht te brengen'. De daders zijn echter nog steeds voortvluchtig.

'Waakzaamheid betrachten'

Naar aanleiding van de roofmoord op Janssen adviseerde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken alle reizigers naar Suriname begin februari om 'waakzaamheid te betrachten in verband met een toename en verruwing van de criminaliteit.' Het ministerie benadrukte verder wel dat het niet om een ernstige waarschuwing ging, en dat die classificatie geldt voor 80% van alle landen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 09-09-2011, 16:06:27 - GMT-1

                          Burgemeester aan tafel met pedofiel Edwin V.


Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem gaat de 42-jarige pedofiel Edwin V. in een gesprek
duidelijk maken dat hij zich gedeisd moet houden en dat er op hem wordt gelet.
Dat heeft een woordvoerster van de gemeente vandaag laten weten.


V. was vorige week actief als medewerker op een kinderactiviteitenprogramma in de vakantie,
terwijl hij een week eerder terechtstond voor seksueel misbruik van een meisje.
Deze week werd hij daarvoor veroordeeld tot een half jaar cel. De Haarlemmer is echter nog op vrije voeten.

Burgemeester Schneiders vindt het ongewenst dat V. na zijn veroordeling niet is vastgezet.
Hij wil ook in de gaten houden of de emoties niet te hoog oplopen in de buurt waar de Haarlemmer woont.

Ook de politie houdt de reacties in de woonwijk van V. nauwlettend in de gaten, aldus een woordvoerster.
De man zelf wordt echter niet voortdurend gevolgd. 'Hij is bekend bij onze zedenrechercheurs,
maar er ligt geen nieuwe aangifte tegen hem. Dat betekent dat we niet met drie agenten voor zijn deur liggen.'

(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 09-09-2011, 16:08:40 - GMT-1


                                       Duizend liter xtc-afval in vaten gevonden

Een voorbijganger heeft vanochtend op de hoek van de Steenovensebaan en Ketenbaan in Oosterhout 51 plastic vaten met
vermoedelijk xtc-afval gevonden.

De vaatjes met een inhoud van 20 liter chemisch afval lagen op een bospad. De vaten waren afgesloten en hebben niet gelekt.

Het afval wordt vandaag opgeruimd en nog nader onderzocht, liet een woordvoerder van de gemeente Oosterhout weten.


(ANP/Redactie)
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 09-09-2011, 16:12:22 - GMT-1


                            Limburgse scholier dreigt iedereen dood te schieten


De politie heeft vanochtend in Maastricht een 17-jarige scholier uit Meerssen opgepakt die dreigende berichten
op Twitter had gezet. De jongen twitterde gisteravond onder meer 'Iedereen gaat dood op het Sint Maartenscollege
in Maastricht. Daar zorg ik morgen voor'. Ook schreef hij volgens de politie: 'Ik heb er genoeg van. Morgen ga ik de
laatste keer naar school, ik zal alle mensen binnen het gebouw doden. Inclusief en als laatst mezelf.'


De scholier twitterde dit naar eigen zeggen om te testen of hij zou worden opgepakt. Inderdaad vatte de politie hem
bij
het Maartenscollege in zijn kraag na door school gebeld te zijn.

Een woordvoerder van de politie zei de zaak hoog op te nemen. 'Hijzelf noemde het een test of vond het een grap.
Daar komt hij niet mee weg, gezien de maatschappelijke impact van dit soort tweets'.

De jongen wordt gehoord. De politie bepaalt in overleg met justitie wat er verder met hem gebeurt.

(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 09-09-2011, 16:20:04 - GMT-1

                                  Politie pakt omstreden psychotherapeut op

De politie heeft vanmiddag een psychotherapeut opgepakt voor belediging van oud-patiënten en -collega's.
Hij had op zijn bedrijfspand teksten opgehangen waarin hij hen vergeleek met een terroristische organisatie.
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam bevestigde berichtgeving daarover van RTV Rijnmond.
De politie heeft de man gehoord, waarna hij weer naar huis mocht. De officier van justitie zal later bepalen of de man wordt vervolgd.


De psychotherapeut is al langer omstreden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beval de man half augustus nog zijn praktijken
(ook in Gorinchem) te sluiten. De tuchtrechter bepaalde al eens dat hij niet meer als therapeut mag werken.
Daarover loopt nog een hoger beroep.

(ANP/Redactie)
 Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Ped(h)oland. on 09-09-2011, 16:30:46 - GMT-1                                 Veroordeelde pedo vrijwilliger op vakantieweek Stuif-Stuif


De 42-jarige Haarlemmer Edwin V., die meermalen is veroordeeld voor ontucht met jonge kinderen, is vorige week als
vrijwilliger actief geweest op de kindervakantieweek Stuif-Stuif in Haarlem.De welzijnsstichting DOCK heeft vandaag een
artikel daarover in het Haarlems Dagblad bevestigd.


V. was voor het tweede jaar vrijwilliger bij de Stuif Stuif als coördinator sport en spel. De Haarlemmer stond een week eerder
terecht voor seksueel misbruik van een meisje. Hij kreeg eerder deze week in Alkmaar een half jaar cel opgelegd, omdat hij
in een vakantiepark in Den Helder ontucht heeft gepleegd met een 5-jarig meisje. Ook was hij in bezit van kinderporno.

V. was bij het Helderse vakantiepark in dienst als animator. Na het incident met het kind is hij direct ontslagen.
Naar aanleiding van een verslag over die zaak in de krant sloegen medewerkers van de Stuif Stuif vorige week alarm.
De Haarlemmer is na twee dagen actief te zijn geweest, geschorst.

De Stuif Stuif is een activiteit voor kinderen van 4 tot 12 jaar in de laatste week van de zomervakantie. De week is dit
jaar voor de 50e keer gehouden. V. heeft in Haarlem een organisatiebureau voor evenementen en theatershows.

De stichting DOCK zegt in een reactie de gang van zaken te betreuren. Ze stelt dat alle medewerkers en vrijwilligers die
werken met kinderen en jongeren gescreend worden. Uitzondering daarop zijn de vrijwilligers die eenmalig worden ingezet,
zoals op de Stuif Stuif. Daar zijn vaak honderden vrijwilligers actief. Volgens DOCK is dit incident aanleiding om na te denken
over hoe vrijwilligers met verkeerde bedoelingen toch kunnen worden geweerd.

(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 09-09-2011, 16:33:28 - GMT-1


                                                    Man knuppelt buurvrouw neer
 
Ruzie tussen buren in het Noord-Brabantse Bavel is ontaard in een knokpartij waarbij een vrouw zwaar werd
mishandeld met een honkbalknuppel. Zij en haar buurman hadden een verschil van mening over het parkeren in de straat.
Het 54-jarige slachtoffer was naar buiten gegaan, omdat haar dochter werd belaagd door de buren. Daarbij werd de vrouw
meerdere keren met de knuppel geslagen, meldt Omroep Brabant. Haar dochter kreeg van de man ook nog een klap met een loopkruk.


De politie hield de 43-jarige buurman. Hij zit vast. De vrouw heeft haar hoofdwond door de huisarts laten behandelen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 09-09-2011, 16:36:46 - GMT-1


                                       Britse militairen martelden Irakees dood!


Een groep Britse militairen blijkt zich tijdens de oorlog in Irak schuldig te hebben gemaakt aan marteling van gevangenen.
Een gedetineerde, de 26-jarige Baha Mousa, bezweek aan de gevolgen van zware mishandelingen, die anderhalve dag voortduurden.
Dat staat in een onderzoeksrapport van een Britse commissie, dat donderdag werd gepubliceerd.
 Britse media berichtten over de bevindingen in het 1400 pagina's tellende rapport, waar 2 jaar aan is gewerkt. De commissie stelt dat
de militairen zich 'laf en gewelddadig' hebben gedragen, zo meldde dagblad The Guardian. Veel manschappen en leidinggevenden
binnen het leger beschikken volgens de commissie niet over basale kennis van oorlogsrecht en behandeling van gevangenen.


Mousa liep in 36 uur tijd liefst 93 externe verwondingen op door toedoen van Britse militairen. Een 'groot aantal' militairen heeft volgens
de onderzoekers meegedaan aan de zware mishandeling van Mousa en negen andere gevangenen. Sommigen lagen bij hoge temperaturen zwaar gewond en geboeid in hun eigen uitwerpselen. Dat gebeurde op 14 en 15 september 2003 in de zuidelijke havenstad Basra.

Verdonkeremanen
De verantwoordelijken voor de gewelddadige dood van Mousa en het grove geweld tegen andere burgers die zich in hun macht bevonden,
waren leden van The Queen's Lancashire Regiment. Naderhand probeerden zij het incident te verdonkeremanen en de verantwoordelijkheid
te ontlopen. De waarheid kwam pas aan het licht na het verhoren van circa 400 militairen, nabestaanden van het overleden slachtoffer en gedetineerden die overleefden.

Niet meer dan één militair werd strafrechtelijk vervolgd én veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij het geweld. Het ging om korporaal
Donald Payne, die door de commissie wordt beschreven als een 'gewelddadige bullebak'. Drie andere militairen, onder wie de leidinggevende kolonel Jorge Mendonca, dragen volgens de commissie net als Payne 'een zware verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen'.

(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Onrecht. on 09-09-2011, 16:42:43 - GMT-1                                                 Vader plots vrijgelaten in incestzaakBRAUNAU -  Een 80-jarige Oostenrijker die vorige maand was opgepakt omdat zijn twee dochters hadden geklaagd
over jarenlange incest, is vrijdag plotseling vrijgelaten. Zijn twee dochters, die licht geestelijk gehandicapt zijn,
wisten bij verhoor niet precies wat ze hadden bedoeld met aanklachten over 'verkrachting' en 'misbruik'.

De 45- en 53-jarige dochters uit de plaats Braunau hadden hun vader ook beschuldigd van geweld. Volgens justitie
zijn die vermeende incidenten verjaard.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 10-09-2011, 00:59:14 - GMT-1
 :huh:  Kaas Terror  :huh:
             
                                                     Europol verdenkt man van alle Ikea-incidenten


DEN HAAG -  De lichte explosieven die de afgelopen maanden bij diverse vestigingen van meubelbedrijf Ikea zijn afgegaan
of aangetroffen, zijn vermoedelijk allemaal geplaatst door dezelfde man. De Europese politieorganisatie Europol, die het onderzoek
naar de incidenten coördineert, stelde dat vrijdagavond op haar website.


De verdachte is een Europees uitziende man tussen de 35 en de 45 jaar oud. Hij is in Eindhoven en Gent gefilmd door bewakingscamera's. Europol heeft twee afbeeldingen van de man gepubliceerd, in de hoop dat iemand hem herkent. In Nederland was zijn beeltenis eerder al
te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht.

In Son, bij Eindhoven, ontplofte op 30 mei een explosief in een prullenbak buiten het gebouw van de Zweedse meubelzaak. Dezelfde avond deden zich soortgelijke incidenten voor in Gent en het Franse Lomme, in de buurt van Lille. Er vielen geen slachtoffers. Een week later was
het raak in het Duitse Dresden, waar een vergelijkbare ontploffing de nodige schade aanrichtte. Twee mensen liepen gehoorschade op.

Het laatste incident in de serie was vorige week vrijdag de vondst van explosieven voor een vestiging van Ikea in een voorstad van Praag.
De politie wist het pakketje onschadelijk te maken.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-09-2011, 12:45:53 - GMT-1                                      Moeder verkracht zoontje van tien maanden

Een Amerikaanse moeder uit Ohio is aangeklaagd voor de verkrachting van haar eigen zoontje van amper tien maanden.
Ashley Jessup (24) filmde haar misdaden ook en mailde de beelden naar haar vriend. Ze riskeert levenslang.
Jessup mailde de video naar haar vriend in Battle Creek, Michigan, waar diens ex-partner het vreselijke materiaal kon onderscheppen.
Zij schakelde de politie in.


De Amerikaanse wordt beschuldigd van twee verkrachtingen, van het in gevaar brengen van een kind en van het verspreiden van
seksmateriaal met een minderjarige. De aanklacht voor verkrachting kan haar levenslang kosten.
(Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Robert M on 11-09-2011, 12:58:22 - GMT-1

Alle ouders 87 misbruikte kinderen Robert M. ingelichtAlle ouders van de 87 kinderen die Robert M. zegt te hebben misbruikt, hebben te horen gekregen wat het misbruik inhield, voor zover ze dat wilden weten.
Het Parool opent vandaag met dit nieuws over de misbruikzaak in opvang 't Hofnarretje.

'Familierechercheurs' die in de grote Amsterdamse zedenzaak als tussenpersoon dienen voor de getroffen families en het onderzoeksteam, hebben de ouders verteld wat in de dossiers over hun kind staat.

Sinds de aanhouding van M. begin december 2010 worden 84 families bijgestaan door de rechercheurs. In enkele gezinnen zijn meer kinderen seksueel misbruikt. Niet eerder zijn op zo'n grote schaal familierechercheurs ingezet. (ANP/Redactie)

Bron: Algemeen Dagblad


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @berggeittester on 11-09-2011, 13:01:14 - GMT-1
Alle ouders 87 misbruikte kinderen Robert M. ingelichtAlle ouders van de 87 kinderen die Robert M. zegt te hebben misbruikt, hebben te horen gekregen wat het misbruik inhield, voor zover ze dat wilden weten.
Het Parool opent vandaag met dit nieuws over de misbruikzaak in opvang 't Hofnarretje.

'Familierechercheurs' die in de grote Amsterdamse zedenzaak als tussenpersoon dienen voor de getroffen families en het onderzoeksteam, hebben de ouders verteld wat in de dossiers over hun kind staat.

Sinds de aanhouding van M. begin december 2010 worden 84 families bijgestaan door de rechercheurs. In enkele gezinnen zijn meer kinderen seksueel misbruikt. Niet eerder zijn op zo'n grote schaal familierechercheurs ingezet. (ANP/Redactie)

Bron: Algemeen Dagblad

He berggeit, omdat je je eeuwig voordoet als Suri: Vertaal dit eens?

Winsi fa pinaten ben de ini a kondre, toku mi mama sorgu mi te mi kon bigi


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-09-2011, 13:02:41 - GMT-1


                                     Baby in Veldhoven mogelijk overleden door familiedrama

Een jongetje van 1 jaar oud is vandaag in Veldhoven overleden. De politie vermoedt een misdrijf. De baby is rond het
middaguur overleden in een bovenwoning aan de Kromstraat.

De moeder rende met het kind het winkelcentrum in. Hulpdiensten troffen de moeder aan met het jongetje in haar armen.
Daar is geprobeerd het kind te reanimeren, maar dat is niet gelukt.
 
De politie heeft nog niemand aangehouden. Volgens nog niet bevestigde geruchten zou in de woning aan de nabijgelegen
Kromstraat een familiedrama hebben plaatsgevonden. Het winkelende publiek heeft geschokt gereageerd op het gebeuren.

De technische recherche doet onderzoek in de woning. De politie heeft de moeder van het kind gesproken, maar deed geen
uitspraken over dat gesprek. De vader wordt nog gezocht.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Uppie on 11-09-2011, 13:25:16 - GMT-1
up.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: upperdepup on 11-09-2011, 13:26:11 - GMT-1
He berggeit, omdat je je eeuwig voordoet als Suri: Vertaal dit eens?

Winsi fa pinaten ben de ini a kondre, toku mi mama sorgu mi te mi kon bigi

En toen bleef het stil!  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 13:35:48 - GMT-1
rot op uit mijn topic insekt. heb je niet beters te doen. ik weet dat jij van binnen kapot gaat. ik ga gewoon door
met mijn berichten totdat jij zelfmoord pleegt. ga maar lekker kapot van binnen wilderspijper.

En trouwens, waarom vertaal jij het zelf niet? huh? je kopieert van google een zin en je zet het hier neer om je
voor te doen als blakamang! triest hoor.

Blakamangs, hij heeft het gekopieerd van deze site bovenaan!:http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=Winsi+fa+pinaten+ben+de+ini+a+kondre%2C+toku+mi+mama+sorgu+mi+te+mi+kon+bigi&btnG=Google+zoeken&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=34df44f515655e18&biw=1230&bih=610 (http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=Winsi+fa+pinaten+ben+de+ini+a+kondre%2C+toku+mi+mama+sorgu+mi+te+mi+kon+bigi&btnG=Google+zoeken&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=34df44f515655e18&biw=1230&bih=610)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: hihihi on 11-09-2011, 13:37:41 - GMT-1
rot op uit mijn topic insekt. heb je niet beters te doen. ik weet dat jij van binnen kapot gaat. ik ga gewoon door
met mijn berichten totdat jij zelfmoord pleegt. ga maar lekker kapot van binnen wilderspijper.

En trouwens, waarom vertaal jij het zelf niet? huh? je kopieert van google een zin en je zet het hier neer om je
voor te doen als blakamang! triest hoor.

Blakamangs, hij heeft het gekopieerd van deze site bovenaan!:http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=Winsi+fa+pinaten+ben+de+ini+a+kondre%2C+toku+mi+mama+sorgu+mi+te+mi+kon+bigi&btnG=Google+zoeken&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=34df44f515655e18&biw=1230&bih=610 (http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=Winsi+fa+pinaten+ben+de+ini+a+kondre%2C+toku+mi+mama+sorgu+mi+te+mi+kon+bigi&btnG=Google+zoeken&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=34df44f515655e18&biw=1230&bih=610)

Ik heb niks van google!  ^_^ En dat je het niet kunt vertalen zegt genoeg, want anders had je kunnen bewijzen dat je een ekte surdati bent, want eeuwig  probeer je je als een su voor te doen, yu dong kaw berggeit!  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Ja hoor on 11-09-2011, 13:40:09 - GMT-1
rot op uit mijn topic insekt. heb je niet beters te doen. ik weet dat jij van binnen kapot gaat. ik ga gewoon door
met mijn berichten totdat jij zelfmoord pleegt. ga maar lekker kapot van binnen wilderspijper.

En trouwens, waarom vertaal jij het zelf niet? huh? je kopieert van google een zin en je zet het hier neer om je
voor te doen als blakamang! triest hoor.

Blakamangs, hij heeft het gekopieerd van deze site bovenaan!:http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=Winsi+fa+pinaten+ben+de+ini+a+kondre%2C+toku+mi+mama+sorgu+mi+te+mi+kon+bigi&btnG=Google+zoeken&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=34df44f515655e18&biw=1230&bih=610 (http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=Winsi+fa+pinaten+ben+de+ini+a+kondre%2C+toku+mi+mama+sorgu+mi+te+mi+kon+bigi&btnG=Google+zoeken&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=34df44f515655e18&biw=1230&bih=610)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @Malcom on 11-09-2011, 13:42:44 - GMT-1
Het zegt trouwens ook weer genoeg dat je ipv het gewoon te vertalen, het eerst op google bent gaan zoeken!

Je kunt geen Sranan omdat je een ka berggeit bent, daarom! Met je eeuwige 'whitmang' ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Doorgaan on 11-09-2011, 13:59:02 - GMT-1

Britse pedofiel had sex met 9-jarige in Cambodja


AMSTERDAM - Een 51-jarige Brit is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf omdat hij betaalde seks had met drie minderjarige meisjes,
van wie de jongste negen jaar oud was.


Michael Leach misbruikte de kinderen in Phnom Penh. De voormalige telecommunicatieadviseur van de Britse regering moet twee
slachtoffers daarnaast allebei 2.000 euro schadevergoeding betalen, dat meldt de BBC.

De Londenaar werd in 2005 al eens aangeklaagd voor kindermisbruik, maar kwam toen weer op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs.
Dit keer is hij echter wel veroordeeld na een gezamenlijke operatie van de Cambodjaanse politie en het Britse centrum voor kinderuitbuiting
en -bescherming.

Vijf Cambodjanenzijn veroordeeld wegens medeplichtigheid aan kinderprostitutie. Daaronder ook de moeders van twee slachtoffers en de eigenaar van een pension.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 11-09-2011, 16:09:04 - GMT-1
za 10 sep 2011, 13:48
     
Familiedrama Veldhoven Van onze correspondent
VELDHOVEN -  De vader van het 1-jarige jongetje Dylan dat zaterdagmorgen om het leven is gebracht in Veldhoven, is nog steeds spoorloos. De politie is naar hem op zoek. Het kind is waarschijnlijk door verstikking om het leven gebracht.


 De politie doet onderzoek in Veldhoven Foto: Jeroen Stuve / Stuvefotografie

l


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-09-2011, 19:45:53 - GMT-1

                                                    Vier jaar cel voor Haagse Trees
 
De rechtbank acht bewezen dat Haagse Trees N. betrokken is bij de smokkel van 184 kilo cocaïne vanuit Suriname.
Gisteren kreeg de vrouw 48 maanden celstraf opgelegd. Ook medeverdachten Hans van de W. en Ashwin D kregen de zelfde straf.
Partner Wierdjanandsing G. kreeg vrijspraak. Trees N. is direct in hoger beroep gegaan.

 In januari 2009 trof de douane in de Rotterdamse haven de drugs aan in een lading oud metaal. Hierop werden neppaketten met opsporingsapparatuur geplaatst en de container doorgelaten. In februari dook de container op bij een metaalbedrijf in Heinenoord.
Daar werd Trees N. gesignaleerd. Haagse Trees, alias La Signora, wordt ook in Italië verdacht van drugssmokkel. Ook zou ze samen
hebben gewerkt met de maffia. (Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Afrikaan on 11-09-2011, 20:03:02 - GMT-1
up


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Bara on 11-09-2011, 20:08:34 - GMT-1
 
'Ambtenaar Justitie moet weg tijdens onderzoek'

Gepubliceerd: gisteren 22:18
Update: gisteren 22:24
Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie moet terugtreden tijdens het onderzoek naar de aangifte die tegen hem is gedaan van het verkrachten van minderjarigen. In totaal is 63 procent deze mening toegedaan. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van Maurice de Hond.

Lees ook:

    Wachten tot het weer overwaait
    'Verkrachting door topambtenaar'

    Justitietopman declareerde fors
    Vervolging topambtenaar geëist
    Geen onderzoek meer in zaak-Baybasin
    Topambtenaar wint kort geding


Eerder meldden verschillende media dat twee mannen aangifte hadden gedaan. De topambtenaar zou de twee hebben verkracht toen zij minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie zou een oriënterend onderzoek zijn gestart, meldde Spits eerder deze week.

Niet bewezen
De secretaris-generaal is al vaker in opspraak gekomen wegens vermeende seksuele relaties met minderjarige jongens. Tot nog toe zou dat echter niet bewezen zijn geweest.

Het onderzoek van de Hond wijst verder uit dat 43 procent van de Nederlanders denkt dat het Openbaar Ministerie gezien de positie van de ambtenaar geen objectief onderzoek zal doen naar de beschuldigingen. Vooral SP-kiezers zijn achterdochtig: van hen denkt 59 procent dit. De CDA-stemmers hebben het meeste vertrouwen in justitie. Van hen is 35 procent ervan overtuigd dat het onderzoek niet objectief zal zijn. http://www.depers.nl/binnenland/595131/Topambtenaar-weg-tijdens-onderzoek.html


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: SPD on 11-09-2011, 20:19:41 - GMT-1
Politieman dood vriendin en zichzelf

De politieman Ranish  Rambhadjan  heeft gisteren zijn 24jarige vriendin Santacha Jokhan om het leven gebracht. Daarna sloeg hij de hand aan zichzelf. Het incident vond plaats in de woning van Jokhan aan de van’t Hogerhuysstraat.

Rambadjan heeft zijn vriendin en zichzelf met behulp van zijn dienst- vuistvuurwapen om het leven gebracht. Hun ontzielde lichamen zijn in de vooravond door een collega ontdekt.

Het vermoeden bestaat dat Rambadjan de fatale handelingen in de vroege middaguren heeft gepleegd. Beide lichamen zijn voor sectie in beslag genomen. Ook het vuurwapen is in beslag genomen. De oorzaak van dit drama moet gezocht worden in de relatiesfeer.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 21:54:56 - GMT-1
Studente overleden na erotisch spelletje in Rome


In Rome is een 24-jarige studente om het leven gekomen door verstikking tijdens een erotisch spelletje. Een tweede deelnemer, een 23-jarige studente, verkeert in levensgevaar. Een 42-jarige man, die de twee vrouwen had vastgebonden en nog probeerde te redden, is opgepakt. Dat melden Italiaanse media.
 Volgens de eerste elementen van het onderzoek waren de drie samen uit geweest, hadden veel gedronken en "drugs gerookt". Een van de studentes zou vervolgens voorgesteld hebben om naar een parking te gaan van een gebouw van de fiscale administratie, waar ze werkte, in de periferie van de Italiaanse hoofdstad.
 
De twee jonge vrouwen, die hun kleren nog aan hadden, waren strak aan elkaar vastgemaakt met hetzelfde touw, dat twee meter hoog was opgehangen. Bij de minste beweging van de ene vrouw, werd het touw bij de andere strakker aangespannen. Op die manier is één van de slachtoffers flauwgevallen en door haar gewicht is de andere gestikt.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kaaslander on 11-09-2011, 21:57:11 - GMT-1
Dikke blanke vrouwen krijgen minder snel een baan

--------------------------------------------------------------------------------

Dikke mensen worden minder snel aangenomen en verdienen minder. Dikke vrouwen, en dan vooral blanke, hebben hier meer last van dan mannen.
Dit blijkt uit twee nieuwe Amerikaanse studies naar discriminatie op grond van gewicht. Forbes.com schrijft hierover.

Uit de onderzoeken blijkt dat werkgevers zich in sollicitatieprocedures nog al eens laten leiden door vooroordelen over mensen met overgewicht. Ze denken bijvoorbeeld dat ze lui zijn. Ook zijn ze bang dat dikke mensen vaker ziek zijn. Dit laatste lijkt niet helemaal onterecht. Zware personeelsleden kosten hun Amerikaanse werkgevers jaarlijks zo'n 45 miljard euro.

Dikke witte vrouwen hebben het meeste last van discriminatie. Zij hebben namelijk niet alleen te maken met discriminatie vanwege hun gewicht, maar hebben vanwege hun vrouw-zijn ook te maken met het glazen plafond.

Uit onderzoek uit 2004 blijkt dat het salaris van blanke vrouwen per dertig kilo extra, met 9 procent afnam. Bij Afro-Amerikaanse vrouwen is overgewicht vaak meer geaccepteerd, zo blijkt uit verschillende studies.


En maar janken dat juist negers gediscrimineerd worden  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Slavernij 21ste eeuw on 11-09-2011, 21:58:34 - GMT-1
                                                          'Slaven' opgeborgen op caravanterrein

AMSTERDAM -  De Britse politie heeft 24 mensen bevrijd die als slaven werden vastgehouden in kleine caravans. Volgens de autoriteiten zaten sommige al 15 jaar vast op het caravanterrein in Bedfordshire.

De meesten van hen zijn geronseld bij gaarkeukens en werkloosheidskantoren. Nadat ze gevangen waren, werden ze kaal geschoren. Ook stond op ontsnappingspogingen een zware straf.

Tegenover het Britse Skynews vertelde politieinspecteur Sean 'O Neal dat de opvang van ontvoerden goor was. Ze kregen amper te eten kregen en hun kapotte kleding werd nooit vervangen. De kidnappers daarentegen leidden een comfortabel leventje. Bij de actie van de politie werden vijf arrestaties verricht.

'O Neal: de bevrijde mensen waren de meest kwetsbaren in onze samenleving en werden vastgehouden zonder dat iemand ze miste."Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Fatima in haar vrije tijd on 11-09-2011, 22:03:28 - GMT-1
(http://i53.tinypic.com/24px5jr.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: uppie de upper up on 11-09-2011, 22:05:04 - GMT-1
(http://i53.tinypic.com/24px5jr.jpg)

zeker de zus van die berggeit hier  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-09-2011, 22:06:02 - GMT-1
Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
 
 
Over 'ons' slavernijverleden in de koloniën Suriname en Curaçao wil ik even wat dingetjes rechtzetten, geachte heer.

Die hele negerslavernij-industrie aldaar is destijds namelijk niet opgezet door de 'misdadige Hollanders', maar is opgezet door joden, die daar eerder zaten dan de Hollanders. Joodse plantageuitbaters stonden bij de zwarte slaven bekend om hun wreedheid.

Namen als 'de Jodensavanne' in Suriname herinneren aan de joodsheid van 'ons' slavernijverleden. De oudste synagogeruïne ter wereld bevindt zich aldaar, in de jungle van Suriname. (De oudste synagoge in de nieuwe wereld bevindt zich niet geheel toevallig op Curaçao, een belangrijk v.m. joods doorvoercentrum van zwarte slaven)

De eerste hoofdstad van Suriname heette TORArica (Rijk van de Torah?) en lag ca 40 km ten zuiden van Parimaribo. Ga er een kijkje nemen zou ik zeggen. Als ik in Suriname zou zitten zou ik gráág een uitstapje maken naar dit stukje joods historisch erfgoed, zodat ik bijvoorbeeld een ansichtkaartje zou kunnen sturen naar mevrouw B. Meyer-Cratz, bestuurslid van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en aan Frank Dragtenstein, 'historicus' bij de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden.

Portugese Joden in Amsterdam

In Nederland was zowel het houden van slaven als de handel in slaven verboden, maar gevluchte Portugese joden die zich in vanaf ca 1600 in Amsterdam vestigden hadden hier lak aan - waarna de Nederlanders zich pas na honderd jaar ook met deze winstgevende business begonnen in te laten. De huisslaven van de joden gingen op een gegeven moment natuurlijk dood en die moesten ze ergens kwijt.

De oudste slavengraven van Nederland bevinden zich dan ook op de joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk a/d Amstel. Althans, 'op'... de slaven werden buiten de omheining van de begraafplaats begraven. In de joodse gemeenschap is dit een algemeen bekend feit en men schaamt zich er zeker niet voor.

Joden speelden overigens niet alleen in Nederland een leidende rol in de handel in- en de uitbuiting van zwarte slaven, maar wereldwijd. Opmerkelijk genoeg zitten er tegenwoordig verdomd veel joden in de comite's en stichtingen die blanken op 'ons' slavernijverleden wijzen, met het oog op evt. 'herstelbetalingen'.

   
  Edward Fagan
In de VS is zo'n jood, genaamd Edward Fagan, in 2004 zelfs een heuse afpersingscampagne begonnen waarin hij, namens de negers, minstens 2 miljard dollar 'herstelbetalingen' van grote bedrijven eist. Eerder perste hij met succes Zwitserse banken af namens zijn eigen minderheidsgroep.

Blijkbaar denkt deze meneer Fagan dat hij - over de ruggen van de blanken - een persoonlijk slaatje kan slaan uit het slavernijverleden van de zwarten, die hun slavernijverleden notabene aan de religie van zijn eigen soortgenoten te danken hebben.

Er staat namelijk in de babylonische Talmud dat negers een sub-ras zijn dat het resutaat is van een vervloeking door God, iets waar ze o.a. hun uiterlijk aan te danken zouden hebben:

The Babylonian Talmud's invention of the Hamitic Myth, whereby God supposedly cursed Black people with dark skin, bulging eyes and huge genitals and relegated them to be the slaves of others for eternity. Millions of your African forebears lost their lives in the slave trade on the strength of this pretext for enslaving them.
(Bron: The Jewish Onslaught van de zwarte prof. Tony Martin)

Joodse slavenhandelaars vonden het in latere tijden daarom niet meer dan normaal om de negers in hun slavenschepen te vervoeren alszijnde minder dan beesten.

(http://balder.org/judea/Joodse-Betrokkenheid-Slavernij-Verleden-Nederland-Suriname-Curacao.php)


Nederlands-joodse Talmudgeleerde

Dat deze slavenhandelaars daarmee geen zonde begingen wordt nog eens benadrukt door de Nederlands-joodse Talmudgeleerde Ted Musaph-Andriesse, die een boek geschreven waarin staat dat de Babynonische talmud de juiste interpretatie van de Torah, de 'bijbel' van het joodse geloof weergeeft:

To the Mishnah the rabbis later added the Gemara (rabbinical commentaries). Together these comprise the Talmud. There are two versions, the Jerusalem Talmud and the Babylonian Talmud.

The Babylonian Talmud is regarded as the authoritative version: 'The authority of the Babylonian Talmud is also greater than that of the Jerusalem Talmud. In cases of doubt the former is decisive.' (R.C. Musaph-Andriesse, From Torah to Kabbalah: A Basic Introduction to the Writings of Judaism, p. 40).

Dat negers een vervloekt sub-ras zijn maakt dus onderdeel uit van Ted Musaph-Andriesse's geloof.

Toch typisch dat zo iemand zich namens de zionistische Anne Frank Stichting voordoet als 'anti-racist', dat zij 'anti'racisme-conferenties bezoekt die ten doel hebben om 'racisten' de mond te snoeren, en dat zij naar Suriname afreisde om de opening van een tentoonstelling bij te wonen, welke de bevolking aldaar moest bijbrengen hoe ook Anne Frank onder die verschrikkelijke blanken had geleden.

Net zo typisch is het dat Job Cohen aanwezig was bij de onthulling van het slavernijmonument in 2002. Hij heeft namelijk het zelfde geloof als Ted Musaph-Andriesse. Cohen heeft goede contacten met haar; zelfs zodanig goed dat Cohen een religieuze ketting - een erfstuk van de familie van Ted's overleden man - mocht dragen tijdens de Kol Nidre dienst. Tijdens deze jaarlijkse dienst spreken de joden een gebed uit waarin wordt gezegd dat een belofte van een jood naar een niet-jood niet nagekomen hoeft te worden.

Na de dienst werd Cohen gevraagd:

'Mijnheer Cohen, tijdens de Kol Nidre-dienst had u een hele oude eerbiedwaardige tallis om. Is het een familiestuk?'

'Nee, hij is van Herman Musaph. En zowel Ted (Musaph, de weduwe van Herman Musaph) als ook ik vonden dat heel bijzonder.' -bron-

Enfin, het moge duidelijk zijn dat de joden een uitermate dubieuze houding aannemen ten aanzien van 'ons' slavernijverleden.

En 'onze onafhankelijke media' zwijgen hierover als het graf.
--------------------------------------------------------------------------------

Edward Fagan

Dit is de advocaat die de drijvende kracht is achter deze nieuwe afpersingscampagne, de arrogante jood Edward Fagan.

Citaat uit het nu.nl-bericht:

'We klagen die bedrijven aan voor volkerenmoord', zei Edward Fagan, de advocaat van de eisers. Hij is bekend door controversiële zaken. Fagan dwong Zwitserse banken in 1998 tot een schikking van 1,25 miljard dollar voor holocaust-slachtoffers en hun nabestaanden.

Wie meer wil weten over de succesvolle joodse afpersingscampagne tegen de Zwitserse banken zoekt in het archief van American Dissident Voices op het woordje 'extortion' (=afpersing). Het is om razend van te worden.

De joodse meneer Fagan ruikt nu dus nog meer shekels en gaat nu - dit keer namens de op kosten van de werkende blanken levende, volgevreten negers - geld uit de zakken kloppen van de verre nabestaanden van 'die slechte blanke slavenhandelaars'. Dat is de arrogantie ten top en de omgekeerde wereld.

Want wie speelden een leidende rol in de slavenhandel?

N.B.: Amerikaanse negers hielden overigens zélf ook slaven.

Ook toen in europa zelf slavernij nog veel voorkwam was het een joods zaakje, al sinds de romeinse tijd. En niet alleen de slavenhandel is eeuwenlang door joden gedomineerd. Veel (wellicht de meeste) plantagehouders waren ook joods.
 
 (http://balder.org/judea/billeder-judea/Edward-Fagan-Jewish-Lawyer-280.jpg)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: mi grabu on 11-09-2011, 22:09:35 - GMT-1
(http://i53.tinypic.com/24px5jr.jpg)

Ik snap ze wel. Het waren de Joden die zwarte Zuid Soedanezen een veilige thuishaven gaven in Israël toen de Arabieren genocide op ze pleegden.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-09-2011, 22:12:38 - GMT-1
                             Nederland en de slavernij
 
 
Nederland heeft tweehonderd jaar handel gedreven in slaven. Vanuit de Nederlandse havens vertrokken schepen voor een lange reis
naar de westkust van Afrika. Het fort Elmina (in het huidige Ghana) was een belangrijk doorvoerpunt voor de Hollanders.
Daar werden de slaven ingekocht en ingescheept voor een lange reis over de oceaan. Het grootste deel van de slaven was bestemd
om als werkkracht in Suriname en de Nederlandse Antillen dienst te doen. Een kleiner deel werd doorverkocht. Dit gebeurde voornamelijk
op Curaçao. Dat was de belangrijkste handelspost in het Caraïbisch gebied. Er werden ruim honderdduizend slaven verhandeld.
De slaven die in Suriname terechtkwamen, werkten op een van de vele suikerplantages. Slaven werden slecht behandeld: lange werkdagen, weinig eten en zware straffen. Het is dan ook geen wonder dat velen probeerden te ontsnappen. De strijd tussen de weggelopen slaven
en de Nederlanders heeft de verhouding tussen Nederlanders en Surinamers beïnvloed. De Nederlanders werden door de Surinamers met achterdocht bekeken. Ook na de afschaffing van de slavernij bleef deze historisch gegroeide achterdocht enigszins bestaan.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: De gevolgen on 11-09-2011, 22:14:42 - GMT-1

                                    Gevolgen van de slavernij in onze maatschappij
 
Ook nu nog zijn de gevolgen van de grootscheepse slavenhandel niet verdwenen. Nog steeds worden mensen met een
bruine huidskleur niet altijd gelijkgesteld met mensen met een witte huidskleur. In onze geschiedenisboekjes wordt de rol
van Nederland in de internationale slavenhandel te weinig belicht. Veel mensen weten daarom ook weinig van ons nationale
verleden in dit opzicht.
Een actuele vraag is of Nederland herstelbetalingen moet geven aan nakomelingen van slaven.
Ook gaan er stemmen op om de woorden 'neger' en 'creool' uit het woordenboek te schrappen. Deze woorden worden
tegenwoordig door veel mensen als beledigend ervaren. 'Neger' komt van het woord 'negeren'. Men bedoelde daarmee
dat Afrikaanse mensen genegeerd en geminacht werden. Met 'creool' worden de afstammelingen van de Afrikaanse slaven
in Suriname aangeduid. Vorig jaar heeft de stichting Eer- en herstelbetalingen Slachtoffers van de Slavernij in Suriname
een verzoek gedaan aan de uitgever van Van Dale-woordenboeken om deze woorden te schrappen. Tot op heden is dat niet gebeurd. 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: niet te geloven!! on 11-09-2011, 22:16:27 - GMT-1
DE ONBELICHTE EN WREEDSTE MAATSCHAPPIJ: DE SLAVERNIJ VAN DE ARABIEREN

Slavernij in de Arabische wereld is een onderbelicht punt. De Arabische slavenhandel was echter van een omvang die absoluut niet onderdeed voor de Europese. Zij begon al ongeveer 1000 jaar voor de Europese in de koloniale tijd, en eindigde pas meer dan een eeuw later. Al met al dus zo'n 1.400 jaar.

De profeet Mohammed was zelf een actief slavenhandelaar en maakte bij overwinningen op andere stammen de vrouwen en kinderen van de vermoorde strijders buit en tot slaaf en verdeelde deze onder zijn krijgers, zoals bij de Slag bij Khaybar. Hij keurde ook het houden van slaven in de Koran goed. Uiteindelijk werd de slavernij onder hevige politieke druk van de westerse wereld in de laatste Arabische gebieden in 1980 afgeschaft. Men schat dat de Arabieren zo'n 28 miljoen mensen als slaaf uit Afrika haalden, zo'n 60 procent van de door de Arabieren veroverde slaven stierf al tijdens het transport dat per boot of lopend (in een karavaan) geschiedde. Waar de Westerlingen zich concentreerde op mannelijke slaven (voor arbeid), richtte de Arabieren zich op vrouwen. Ongeveer 65% vrouwen tegen 35% mannen - deze vrouwen waren bedoeld als seksslavinnen. De mannen werden vooral ingezet in het leger. Jongetjes werden omgevormd tot eunuch, dit ging weinig subtiel want men verwijderde het scrotum en de penis volledig. Zo'n 10 procent van de jongens overleefde deze procedure.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-09-2011, 22:19:29 - GMT-1
Chávez eist excuses van Nederland
De Venezolaanse president Hugo Chávez eist excuses van Nederland en andere
voormalige koloniale machten.

Chávez beschuldigd de landen van 'de ergste genocide in de geschiedenis'.
Hij deed dat tijdens een persconferentie
met zijn Zuid-Afrikaanse collega Thabo Mbeki in Pretoria.


Chávez: "De landen die deze genocide geleid hebben, hebben nog niet om
vergeving gevraagd en sommigen
zijn zelfs boos omdat we dit nog steeds niet zijn vergeten." Hij refereerde
hiermee aan kolonisatie door Europese grootmachten en slavernij.


Nederland heeft koloniën gehad op beide continenten. Zo had Nederland onder
meer Goudkust
(in het huidige Ghana) en Zuid-Afrika in Afrika en in Zuid-Amerika Suriname,
de Nederlandse Antillen en Nederlands-Brazilië.


http://www.dag.nl/1083099/NIEUWS/Artikelpagina-Nieuws/Miljardenvergoe...


Armand Zundert, niet de eerste, de beste en in Nederland afgestudeerd
econoom berekende wat Nederland minimaal schuldig is aan erfgenamen.


Ik heb zelf vele malen hier in de nieuwsgroepen aangegeven dat de
Nederlanders
in de koloniale slavernij wereldwijd bekend staan als wreedste soort mens.
Zeg wel: racistische beesten, die genocide pleegden op mensen met een ander
biologisch uiterlijk
zonder enig schuldgevoel. Neen, zij dachten dat zij beesten doodden!


Een van de bewijzen die ik regelmatig aangegeven heb, is het feit dat de
Nederlanders
zo'n 300.000 slaven op beestachtige wijze naar Suriname brachten en
dat bij de afschaffing van de slavernij er  maar 30.000 slaven nog over
waren.
De afslachting onder de slaven was natuurlijk vele malen groter aangezien de
slaven
werden aangezet om zoveel mogelijk te neuken om toekomstige slaven voort te
brengen.


In Noord Amerika waar men in dezelfde periode minder dan 300.000 slaven
hadden binnen gekregen, eindigde
de slavernij met meer dan 3 miljoen negers. Het sterftecijfer was in Amerika
dus vele malen lager dan in
Suriname.


Indien Zundert ook nog uitrekent hoeveel geld de Hindostaanse en Javaanse
immigranten
op basis van de toenmalige contractuele verplichtingen inclusief rente nog
tegoed hebben van Nederland, is Nederland bankroet.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Franse beschaving on 11-09-2011, 22:28:45 - GMT-1

                                                  Frankrijk geeft „massaslachtingen” Algerije toe


GUELMA - De Franse ambassadeur in Algerije heeft voor het eerst het woord „massaslachtingen” gebruikt voor een reeks moordpartijen
door het Franse leger en de politie op 8 mei 1945 in het stadje Sétif. Zwart-witbeelden flikkeren dezer dagen op Franse televisieschermen.
Beelden die herinneren aan een misdaad waaraan het Franse volk liever niet wordt herinnerd.

Terwijl in Duitsland en de rest van Europa het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gevierd, protesteerden duizenden Algerijnen bij
het stadje Sétif in het noorden van Algerije tegen de Franse overheersing. Algerije was op dat moment een Franse kolonie.
Algerijnse soldaten hadden in Europa zij aan zij met Franse militairen tegen de Duitsers gevochten. In Algerije zelf was tijdens de oorlog
het nationaal zelfbewustzijn en de roep om onafhankelijkheid gegroeid. De menigte liep te hoop bij de kazerne van het Franse leger.
Nadat eerst demonstranten die met de Algerijnse vlag wapperden, gericht waren doodgeschoten, gaf de Franse commandant bevel om met machinegeweren op de ongewapende menigte te schieten. Honderden mensen verloren daarbij het leven. In de daaropvolgende dagen vermoordden opstandelingen ruim honderd in Algerije wonende Europeanen, voornamelijk Fransen. Het Franse leger en de politie namen
daarop wraak. Binnen enkele weken werden duizenden mensen gedood, afgelegen dorpen door de Franse luchtmacht gebombardeerd en het stadje Kherrata werd zelfs door een Frans marineschip beschoten. Het totale aantal doden die tussen 8 en 22 mei 1945 bij de onlusten in
Algerije zijn gevallen, is altijd onduidelijk gebleven. Bij een eerste, Frans, onderzoek werd een aantal van 1020 genoemd.
Algerijnse bronnen spraken over 45.000 doden. Later gaf Frankrijk toe dat er misschien wel 20.000 mensen waren omgekomen.

In februari 2005 bood de toenmalige Franse ambassadeur in Algerije, Hubert Colin de Verdière, namens Frankrijk excuses aan voor wat
hij toen omschreef als een „onaanvaardbare tragedie.” Die woorden waren tot dan toe de meest expliciete benaming van de Fanse regering
voor de massaslachtingen. Nu gebruikt de nieuwe Franse ambassadeur in Algerije, Bernard Bajolet, voor het eerst het woord „massaslachtingen.” Tijdens een spreekbeurt op 27 april in de universiteit van het stadje Guelma zei Bajolet dat Frankrijk niet langer de „verschrikkelijke massaslachtingen” mag ontkennen. „Terwijl op 8 mei 1945 de wereld de overwinning op het nazisme vierde, vonden verschrikkelijke massaslachtingen plaats in Sétif, Guelma en Kherrata. Hoe hard de waarheid ook is, Frankrijk wil het niet meer verbergen.
De tijd van ontkennen is voorbij.” De kwestie van spijtbetuigingen door Frankrijk over de onderdrukking van Algerije, dat van 1830 tot 1962
een Franse kolonie was, vertroebelt al drie jaar lang de relatie tussen beide landen. Een vriendschapsverdrag dat was voorgesteld door de voormalige Franse president Jacques Chirac en zijn Algerijnse collega Abdelaziz Bouteflika, is nooit ondertekend.

De huidige Franse president Nicolas Sarkozy heeft dat project stopgezet. Hij lijkt nu zijn eigen koers te varen bij het helen van de wonden tussen beide naties. Vijf maanden geleden sprak Sarkozy tijdens een speech in Algerije over „onvergeeflijke daden” die Frankrijk in Algerije had begaan. De Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken reageerde daar destijds op met de woorden: „Een stap in de goede richting, maar nog steeds niet genoeg.” Nu gaat de Franse ambassadeur, namens de Franse regering, dus nog een stapje verder.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Arabische normen/waarden on 11-09-2011, 22:35:19 - GMT-1
                              DE EERSTE EN ERGSTE SLAVERNIJ IN AFRIKA WAS DIE VAN DE ARABIEREN
 
 

Ik had me al altijd afgevraagd waarom de Chinezen, Indiërs en Indonesiërs de afgelopen eeuwen minder te lijden hadden van de slavernij of helemaal niet. Terwijl de Afrikanen wel het slachtoffer zijn geweest van decennia van uitbuitingen, vernederingen en slavenhandel. Wij kennen en weten hoe de koloniale onderdrukkers plus minus 400 jaar geleden zich beestachtig hebben misdragen, maar daarvoor, wat heeft zich daarvoor afgespeeld.
 
Ik wou de slavernij in een breder context zien, dan alleen maar die van de West Europese onderdrukkers.
Ik wist wel dat omstreeks de 7e eeuw de Arabieren zwarte slaven naar hun gebieden in Noord Afrika, het Arabisch schiereiland en het Midden-Oosten te verhandelen. Veel meer dan dat wist ik niet, dus dan ga je onderzoeken en lezen en litteratuur raadplegen. Dan kom je terecht bij Amerikaanse schrijvers en natuurlijk internet.

Over die periode wil ik met u, in het een kort, een aantal hoofdpunten van deze Holocaust belichten, namelijk die van de Arabische slavenhandel.
 
Wijze woorden van een Opperhoofd der Indianen

Uit respect voor de Aarde en het Universum en met
eerbied voor het Leven en uit liefde voor "AL WAT IS".

Deze woorden zijn als sterren, . . .
ze verdwijnen niet!"

Zijn woorden zijn inderdaad niet verdwenen.
Deze zijn zelfs in waarde en kracht toegenomen!

Zij zijn verworden tot een klaaglied,
waarvan de tijdloze waarheid grenzeloos de wereld overspoelde
en nu tot ver in het universum doorklinkt
 
Het is een gedenkteken aan zij die niet konden leven om hun verhaal te
vertellen. Het is een hulde aan zij die worstelden en stierven zodat anderen
kunnen leven. Het is een herinnering aan de nakomelingen van de overlevenden die het
hebben vergeten of het niet wisten. Op deze wijze kunnen wij zij eren die vóór ons zijn gegaan.]

De Arabische slavenhandel heeft het langst geduurd en is het minst besproken Holocaust.
Het begon in de 7de eeuw toen de Arabieren naar het Noorden  en Oosten van Afrika gingen met het doel de Afrikanen te onderwerpen aan de Islam en handel te drijven.
In het begin was er sprake van wederzijds respect tussen de Afrikanen en de Arabieren op den duur verslechterde de verstandhouding, er ontstonden conflicten tussen beide groepen.
De islamitische welvaar groeide in de begin periode sneller, waardoor vijandigheid ontstond tussen de Afrikanen en de Arabieren.
De Arabieren gingen zich in die periode steeds superieure gedragen ten opzichte van de Afrikanen, die ze als mindere behandelde. Deze houding ten opzicht van de Afrikanen kenmerkte het begin van de Superioriteit van de Arabier.
 
De houding van de Arabieren veranderde in die tijd van handelaars en boodschapper van de Islam in slavenhandelaars.
De Arabieren gingen zich bezig houden met de handel in mensen, zij zagen de afrikanen aan als inferieur. Aanvankelijk overvielen de Arabieren zelf Afrikaanse dorpen dat vaak niet zo succesvol was, dus deden ze een beroep op Islam bekeerde Afrikaanse geloofsgenoten. De Arabieren vertelde de bekeerde Afrikanen dat de opgepakte personen ongelovige waren.
 
De Arabische slavendrijvers overvielen in de avond tijdens etenstijd, wie zich verzette werd doodgeschoten. Het ging de Arabieren om vrouwen en kinderen de volwassen mannen die weerstand boden werden doodgeschoten. De gevangenen werden vastgebonden en op transport gezet voor een lange reis ze moesten alle vernederingen, afstraffingen en werden door de Arabieren regelmatig verkracht. De zwakkelingen, overledene werden achtergelaten de andere werden aanboord gebracht voor een lange zeereis.

Na een lange zeereis aan boord van de Arabische slavenschepen, werden de Afrikanen naar slavenmarkten gebracht. Hier werden de slaven door de moslim mannen geïnspecteerd. De vrouwen en jonge meisjes waren in trek bij die mannen. Zij werden in het openbaar in privé-boxen op hun seksuele waarde getest. Degene die markten niet overleefden werden achtergelaten voor de hyena’s. De vrouwen en jonge meisjes werden gebruikt door de Arabieren en andere Aziaten in concubines.  Het vullen van de harems van rijke arabieren en het baren van kinderen.
 
Arabische slavenhandel handelde ook in mannelijke slaven, die werden eerst gecastreerd ( Aghas or eunuchs http://www.inoohr.org/mekka.htm)  om vervolgens verkocht te worden.
De mannen werden gebruikt als wachten en privé-leraren, deze slaven waren  centraal om de  familievrede in stand te houden, de bescherming en de bewaking van de vele rijke Moslimhuishoudens. Eunuch werden gecreëerd door het scrotum en de penis van 8-aan-12-jaar-oude Afrikaanse jongens volledig te amputeren. De honderdduizenden jonge jongens werden aan deze genitale verminking onderworpen.
Vele jongens stierven als gevolg van de verminkingen.
 
Holocaust: De aantallen slaven zijn toe te schrijven aan de enorme lengte van de Arabische slavenhandel, van 700 aan 1911AD, (AD: Anno Domini = in het jaar van de Heer).
Het is onmogelijk de aantallen Afrikanen te bepalen die zijn verkocht. De ramingen van de aantallen lopen ergens rond 14 miljoen: minstens 9,6 miljoen Afrikaanse vrouwen en 4,4 Afrikaanse mannen.
 
Men heeft geschat dat over het geheel genomen, minstens 14 tot 20 MILJOEN Afrikaanse mannen,  vrouwen en  kinderen stierven door deze onmenselijke handel.

In feite hebben de dienaren en leiders van de Islam en het Christendom zich schuldig gemaakt aan de slavenhandel.
Ik vind dat de Islam en het Christendom direct schuldig zijn aan de destabilisatie van Afrika. 

De Islam en de Arabieren hebben het nog steeds niet begrepen, zie de bloedige oorlog in Soedan. “De crisis in Soedan begon in 1983 toen de islamitische wetgeving, de sharia, werd ingevoerd. Een verheviging van de strijd volgde in 1989 wegens de gedwongen islamisering van het voornamelijk christelijke en animistische zuiden.” Welke nog steeds gaande is.

 
Reeds eerder vermeld, ik heb niet de pretentie een wetenschapper te zijn, maar als een onafhankelijk mens betaamt ben ik op zoek gegaan naar het waarom.


 
http://www.rootswomen.com/ayanna/articles/...s/10022004.html
 
http://www.nbufront.org/html/MastersMuseum...WorldPart3.html
 
http://members.aol.com/casmasalc/african_s...lave_trade.html

http://www.scaruffi.com/politics/slavetra.html

Bron:.
 
Slavery in the Arab World by Gordon Murray
 and Africa in History by Basil Davidson)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 22:45:43 - GMT-1
De Verenigde Staten, een chronologie van oorlog1

door Corse op zo 12 maart 2006, 21:58

De Verenigde Staten, een chronologie van oorlog1
Datum Soort en plaats van VS-terreur Slachtoffers
Augustus 1945 Nucleaire genocide tegen Hiroshima en Nagasaki 150.000 onmiddellijke doden; honderdduizenden nadien
1945-1953 Oorlog tegen het Koreaanse volk 1 tot 3 miljoen doden
1945-1974 Oorlog tegen het Vietnamese volk 2,5 tot 3,5 miljoen doden
1955-1973 Oorlog tegen het Cambodjaanse volk 1 tot 2 miljoen doden
1957-1973 Oorlog tegen het volk van Laos Meer dan 500.000 doden
1965 Steun aan genocide tegen het Indonesische volk 500.000 tot 1 miljoen doden
1953-nu Steun aan staatsterreur en genocide in Guatemala Meer dan 200.000 doden
1960-nu Steun aan staatsterreur in Colombia 67.000 doden
1973 Steun aan staatsgreep van Pinochet in Chili Meer dan 5000 doden, minstens 1000 verdwijningen
1979 Invasie van Grenada Honderden doden
1980-nu Steun aan staatsterreur in El Salvador 75.000 doden
1981-1990 Steun aan contra-terreur in Nicaragua Meer dan 13.000 burgerslachtoffers
1989 Invasie van Panama 4000 doden
1975-1999 Steun aan genocide in Oost-Timor Meer dan 200.000 doden
1991-nu VS-Britse bombardementen en VN-embargo tegen Irak 200.000 doden door de bombardementenmeer dan 1,6 miljoen door het embargo
1992-nu Oorlog tegen Joegoslavië 3000 doden door de bombardementen van 1999250.000 in de burgeroorlogen van 92-95
2001-nu Bombardementen tegen het Afghaanse volk 10.000 doden
1948-nu Steun aan Israëlische terreur tegen het Palestijnse volk 100.000 burgers gedood

De VS vergeten liefst hun verleden: de genocide op de Indianen (tot 60 miljoen mensen), de slavernij waarover ze op de antiracisme conferentie in Durban niet wensten te praten, hun discriminatie van de zwarten die pas officieel in 1964 verboden werd, maar in de dagelijkse praktijk nog welig tiert zoals bv. blijkt uit de grote aantallen zwarten die de doodstraf krijgen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: nazigeiten on 11-09-2011, 22:50:00 - GMT-1
http://www.youtube.com/v/oZGGXndrBY4&feature=related


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Aboriginals on 11-09-2011, 22:50:17 - GMT-1

De genocide van de Aborigines.


Zoals gezegd hanteerden Aborigines het begrip bezit niet: toen de Europeanen kwamen vonden ze dan ook een land waar zij niets zagen wat wees op eigendom of afbakening van gebieden. Zij zagen het land daarom als terra nullius, een leeg land dat voor hen was. Door dit uitgangspunt werd de oorspronkelijke bevolking feitelijk weggecijferd.

Terwijl het land ingenomen werd werden Aborigines voor de lol afgeschoten, bezweken ze aan nieuwe ziekten en kwamen ze in aanraking met nieuw voedsel, zoals suiker, alcohol en tarwemeel, waar hun lichaam niet op ingesteld was. Aan het begin van de twintigste eeuw was er minder dan een tiende over van de oorspronkelijke bevolking. Op Tasmanië vormde de Europese bevolking zelfs een menselijke keten, waarmee ze het hele eiland uitkamden en in enkele weken de Tasmaanse Aborigines tot de laatste toe uitroeiden. Daar waar Aborigines in de buurt van de Europeanen leefden was van de oude cultuur weinig over.

De enige culturen die nog stand hielden waren die in de regenwouden en de woestijnen. Na de Tweede Wereldoorlog echter werd ook hun cultuur afgenomen: door de overheid werden kinderen bij hun ouders weggehaald en in westerse gezinnen opgevoed, met westers eten en een christelijk geloof. Terwijl de overheid in veel gevallen dacht hierdoor deze volgens hen primitieve mensen te helpen betekende dit het einde voor vele stammen. De talen, cultuur en immense kennis van de stammen werd zo niet meer overgeleverd op de volgende generaties. Veel Australiërs zijn nog altijd erg racistisch tegenover Aborigines. Vaak praten ze met een vieze blik op hun gezicht over "the black people". Eind jaren '70 werden er in Queensland zelfs nog Aborigines van een klif afgedreven.

Gelukkig is er de laatste jaren al heel veel veranderd. Vanaf de jaren zeventig is er steeds meer aandacht voor de cultuur en sinds de jaren negentig hebben Aborigines al meer rechten. Pas in 1992 verwierp Australië de oorspronkelijke terra nullius-gedachte en in '93 werd het door de Native Title Act voor Aborigines mogelijk aanspraak te maken op hun eigen land (ondertussen is de Northern Territory bijvoorbeeld weer voor 2/3 in handen van Aborigines.). Op het moment heeft australië een rechtse regering, waardoor meer erkenning van de rechten, en verbeterigen waarschijnlijk voorlopig uitblijven.

Sinds de Aborigines weer in de publieke belangstelling staan en de erkenning krijgen die ze verdienen zijn er vele goede boeken over het volk geschreven. Maar waar in het verleden vaak erg negatief over Aborigines werd geoordeeld en ze niet als volwaardig erkend werden slaan veel nieuwere boeken echter naar de andere kant door (bijvoorbeeld Marlo Morgan's Australië op blote voeten). Dit soort boeken zijn positief over Aborigines, maar schrijven ze te veel positieve eigenschappen toe en schetsen ze als een soort edele, spirituele natuurmensen. Dat beeld is ook niet realistisch en het schept bovendien verwachtingen die Aborigines niet waar kunnen maken. Ook in de Aboriginal cultuur vinden criminaliteit, overspel en andere zaken plaats.

Alhoewel de aandacht voor de cultuur natuurlijk goed is, is deze veel te laat gekomen. Van de 500 stammen zijn er nog enkele tientallen over, die veelal niet meer traditioneel leven. Met de uitroeiing van de Aborigines is ook de eeuwenoude kennis over het land verdwenen, omdat ze geen geschriften kenden. De culturen die nu nog bestaan zijn zij, die het langst stand hielden: in Centraal en Noord Australië. Een groot deel van de Aborigines leidt een zwervend en drinkend bestaan in de steden. Mede doordat de Aborigines die hun cultuur willen behouden zich niet veel buiten hun gemeenschappen vertonen en je dus vooral de zwervers ziet, krijg je in Australië een triest en slecht beeld van de cultuur. Doe daarom als je in Australië bent je best om er meer over te ontdekken!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: verzoening on 11-09-2011, 22:52:19 - GMT-1
Wanneer zullen de Arabieren zich proberen te verzoenen met de zwarte Afrikanen die ze hebben uitgemoord?

De Aboriginalcultuur kreeg wereldwijd aandacht tijdens de Olympische Zomerspelen van 2000 in Sydney. Tijdens de openingsceremonie was deze cultuur het centrale thema. Vooral de gouden medaille voor Aboriginalatlete Cathy Freeman onderstreepte de aanwezigheid van de Aboriginals in Australië en wordt gezien als een symbool van verzoening tussen hen en de andere Australiërs. Die betere verhouding vertaalde zich in de oprichting van een speciaal ministerie voor 'Immigration and Multicultural and Indigenous (inheeemse) Affairs'. Die probeert nu het onderwijs onder de oorspronkelijke bevolking te verbeteren met meer aandacht voor de inheemse taal en cultuur.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Namibie on 11-09-2011, 22:57:11 - GMT-1


                                                          Namibische genocide 1904 – 1907/1908


De genocide op de Herero en Nama in Namibië (Afrika) is door de Verenigde Naties in 1985 erkend als de eerste genocide van de 20e eeuw.
Over het aantal slachtoffers bestaan slechts schattingen. In het algemeen gaan wetenschappers ervan uit dat tussen 1904 en 1907/1908 ongeveer 65.000 Herero’s en 10.000 Nama’s als gevolg van allerlei vormen van geweld door de Duitse kolonisator om het leven zijn gekomen. Dat is respectievelijk 70 % van de toenmalige Herero en 50 % van de Nama bevolking.

Algemeen bekend is de Namibische genocide niet. Als er in het verleden al over is geschreven dan gebeurde dat vooral vanuit Duits koloniaal perspectief. Daarin was zeker geen sprake van genocide, maar van opstanden tegen het Duitse gezag. Schaamte over de gruweldaden tegen de Herero en Nama begaan had de Duitse koloniale machthebber niet. Er zijn bronnen die juist het tegendeel bewijzen, zoals vanuit de kolonie aan het moederland verstuurde ansichtkaarten met afbeeldingen van executies en slachtoffers. (zie afbeelding in pdf). Ook werd de opdracht tot volkerenmoord niet verdoezeld.

In 2004 erkende de Duitse regering dat er in Namibië genocide is gepleegd. Tot een officieel excuus kwam het niet. Dat heeft de Namibische regering er echter niet van weerhouden om namens nazaten van de slachtoffers schadeclaims in te dienen. Uiteraard is van het persoonlijk ter verantwoording roepen van daders aan de genocide in verband met het verstrijken van de tijd niet meer aan de orde. De Namibische genocide wordt ieder jaar in augustus op nationaal niveau herdacht.

Alhoewel de Namibische genocide in het voortgezet onderwijs niet als een losstaand onderwerp aan bod komt, zijn er toch voldoende aanknopingspunten die deze genocide met de gebruikelijke lesstof verbinden. In algemene zin natuurlijk aan de geschiedenis van 19e en 20e eeuwse racistische denkbeelden over blanke suprematie en de imperialistische politiek, maar ook op een minder theoretisch niveau zijn verbindingen mogelijk. Zo wortelden veel van de problemen met de Herero en Nama in de beslissingen die op de Koloniale Conferentie van Berlijn (1884-1885) werden genomen. En ligt bij de openlijke strijd tussen Herero en Nama om grond en vee een vergelijking met de problemen die rezen tijdens de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw, en naar feodale machtsverhoudingen, voor de hand. Ook het hardhandige optreden van de koloniale macht in 1904/1905) en de verdrijving van beide volkeren was niet iets bijzonders. Saillant daarbij is wel het rijkscommissariaat over Duits Zuidwest Afrika door Dr. Heinrich Göring, de vader van de latere rijksmaarschalk onder Adolf Hitler, Hermann Goering. (racistische denkbeelden en politiek van nationaal-socialistisch Duitsland)

Dat de Duitse troepen werden aangevoerd door Lothar von Trotha is een mogelijkheid om te verwijzen naar de hardhandige onderdrukking van de Bokseropstand (1900-1901). En dan zitten in de Namibische genocide nog elementen die doen denken aan vernietiging door middel van arbeid. Veel Herero en Nama-mannen stierven namelijk als gevolg van de dwangarbeid in de mijnen en aan de spoorlijnen. Dat de vrouwen en kinderen werden overgebracht naar eilanden voor de Namibische kust en daar in concentratiekampen aan hun lot werden overgelaten met ondervoeding, epidemieën en de dood tot gevolg is niet alleen een verbinding met de concentratiekampen uit de Boerenoorlog, maar lijkt ook een voorbode op de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog te zijn.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: History on 11-09-2011, 22:59:08 - GMT-1
                             Nederland en de slavernij
 
 
Nederland heeft tweehonderd jaar handel gedreven in slaven. Vanuit de Nederlandse havens vertrokken schepen voor een lange reis
naar de westkust van Afrika. Het fort Elmina (in het huidige Ghana) was een belangrijk doorvoerpunt voor de Hollanders.
Daar werden de slaven ingekocht en ingescheept voor een lange reis over de oceaan. Het grootste deel van de slaven was bestemd
om als werkkracht in Suriname en de Nederlandse Antillen dienst te doen. Een kleiner deel werd doorverkocht. Dit gebeurde voornamelijk
op Curaçao. Dat was de belangrijkste handelspost in het Caraïbisch gebied. Er werden ruim honderdduizend slaven verhandeld.
De slaven die in Suriname terechtkwamen, werkten op een van de vele suikerplantages. Slaven werden slecht behandeld: lange werkdagen, weinig eten en zware straffen. Het is dan ook geen wonder dat velen probeerden te ontsnappen. De strijd tussen de weggelopen slaven
en de Nederlanders heeft de verhouding tussen Nederlanders en Surinamers beïnvloed. De Nederlanders werden door de Surinamers met achterdocht bekeken. Ook na de afschaffing van de slavernij bleef deze historisch gegroeide achterdocht enigszins bestaan.
 

Gevolgen van de slavernij in onze maatschappij
 
Ook nu nog zijn de gevolgen van de grootscheepse slavenhandel niet verdwenen. Nog steeds worden mensen met een
bruine huidskleur niet altijd gelijkgesteld met mensen met een witte huidskleur. In onze geschiedenisboekjes wordt de rol
van Nederland in de internationale slavenhandel te weinig belicht. Veel mensen weten daarom ook weinig van ons nationale
verleden in dit opzicht.
Een actuele vraag is of Nederland herstelbetalingen moet geven aan nakomelingen van slaven.
Ook gaan er stemmen op om de woorden 'neger' en 'creool' uit het woordenboek te schrappen. Deze woorden worden
tegenwoordig door veel mensen als beledigend ervaren. 'Neger' komt van het woord 'negeren'. Men bedoelde daarmee
dat Afrikaanse mensen genegeerd en geminacht werden. Met 'creool' worden de afstammelingen van de Afrikaanse slaven
in Suriname aangeduid. Vorig jaar heeft de stichting Eer- en herstelbetalingen Slachtoffers van de Slavernij in Suriname
een verzoek gedaan aan de uitgever van Van Dale-woordenboeken om deze woorden te schrappen. Tot op heden is dat niet gebeurd.  


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: boelergeiten on 11-09-2011, 23:01:02 - GMT-1
SOEDANESE GENOCIDE VAN ARABIEREN OP ZWARTE AFRIKANEN

(http://i51.tinypic.com/2m4vxi9.jpg)

Hilversum (Van onze redactie) 1 augustus 2011 - De Soedanese bisschop Macram Max Gassis van El Obeid in het zuiden van Noord-Soedan waarschuwt dat er een door de regering georganiseerde genocide gaande is in het Nubagebergte, in het gebied dat grenst aan het onlangs afgescheiden Zuid-Soedan.

Aanvallen
Volgens de rooms-katholieke geestelijke hebben de volken in het gebied sinds mei te maken met voortdurende aanvallen vanuit Khartoem, de hoofdstad van
Noord-Soedan. De bisschop, die vraagt om meer media-aandacht, zegt dat er veel burgerslachtoffers vallen.

Zuid-Kordofan
Volgens het vredesakkoord van 2005 behoort Zuid-Kordofan, waarin het Nubagebergte ligt, tot Noord-Soedan. De Afrikaanse volkeren in het gebied sympathiseren echter veelal met het zuiden. Ze beschuldigen het islamitische noorden van een Arabiseringspolitiek.

Olie
Het gebied in de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Soedan is rijk aan grondstoffen. Door sommigen wordt gevreesd voor een nieuwe burgeroorlog.

Vervolging
Intussen hebben de kerken in Noord-Soedan te maken met leegloop. De vaak uit het zuiden afkomstige christenen trekken terug naar hun geboortestreek. Gevreesd wordt dat de achterblijvende gelovigen vervolgd zullen worden in het streng-islamitische noorden.

(http://i51.tinypic.com/2m4vxi9.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 23:03:51 - GMT-1
'Topman Justitie moet weg tijdens onderzoek verkrachting'
AMSTERDAM - Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie moet terugtreden tijdens het onderzoek naar de aangifte die tegen hem is gedaan van het verkrachten van minderjarigen.In totaal is 63 procent deze mening toegedaan. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van Maurice de Hond.

Eerder meldden verschillende media dat twee mannen aangifte hadden gedaan. De topambtenaar zou de twee hebben verkracht toen zij minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie zou een oriënterend onderzoek zijn gestart, meldde Spits eerder deze week.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 23:05:29 - GMT-1
De relatie Suriname, Nederland

Suriname  als kolonie
In de jaren 1600 werd Suriname veroverd en gekoloniseerd door Nederland en werden er katoenen, tabak, koffie en later ook suiker plantages aangelegd.Om het zware werk op de plantages te verrichten gebruikte men eerst de indianen als slaven, later haalde men negers uit Afrika om als slaven te werken op de plantages.
Na de verovering van Suriname door de Engelsen, werd Suriname wederom veroverd door de Nederlander Abraham Crijnssen (1667)en hierbij hebben o.m. de 1 ste en 2 de West-Indische Compagnie (WIC) een belangrijke rol gespeeld. De plantagelandbouw die de WIC in de 17de en 18de eeuw leverde, steunde tot 1863 geheel op het systeem van de slavernij. Na de afschaffing van de slavernij op 1juli 1863, haalde men hindoestanen uit India, javanen uit Indonesie en chinezen uit China om als  emigranten te werken in  Suriname.

In  deze periode kondigde de Nederlandse regering de assimilatiepolitiek af , dat erop gericht  was om de toenmalige kolonie zoveel mogelijk te vernederlandsen door invoering van een rechtsbedeling naar Nederlands model in 1869 en de leerplicht in 1876. Maar na invoering van de  wetgeving  van het huwelijksrecht voor de Aziatische segmenten in de Surinaamse samenleving begonnen er twijfels te ontstaan over de assimilatie politiek, tijdens het bewind van gouverneur Kielstra (1933-1944).

De politieke bewustwording in Suriname nam in de jaren dertig sterk toe. Dit vanwege het feit dat via een  Interimregeling en Statuut "ondanks vele meningsverschillen van politiekeleiders en delen van de bevolking", resulteerde in de totstandkoming van de onafhankelijkheid op 25 nov. 1975. Hiermee kwam tevens een eind aan de grootschalige emigratie gedurende de voorafgaande jaren vanuit Suriname naar Nederland. Bij de onafhankelijkheid bereikten beide landen overeenstemming inzake een meerjarenontwikkelingsprogram ma voor de uitvoering waarvan Nederland gedurende 10 tot 15 jaar Nf 3,5 miljard ter beschikking zal stelde.

Nederland heeft eenzijdig de besteding van dit bedrag gedoneerd. Zo werd ook een groot deel verbrast in de vorm van een west-Suriname project. Met name de aanleg van een spoorlijn waar nooit een trein op gereden heeft, materieel zoals treinstellen, die in feite afgeschreven materiaal van de Nederlandse Spoorwegen waren. Hiervoor werden forse bedragen betaald. Ook hebben Nederlandse ingenieursbureau's dik verdiend aan de ontwikkelingsgelden. Al met al, zo gul als het beloofd werd, zo goed kon de Nederlandse regering naar zichzelf toerekenen. Ook werd door andere Nederlandse bedrijven dik verdiend.

Er kwamen volkswoningbouwprojekten, waar huizen gebouwd werden met dakpannen, een nieuw fenomeen in de Surinaamse geschiedenis. Zinkplaten waren een stuk goedkoper, alleen werden die niet in Nederland geproduceerd en mochten daarom ook niet gebruikt worden. In 1982 na de decembermoorden werd dit meerjarenontwikkelingsprogram ma stopgezet en het overgebleven geld bevroren. Met mondjesmaat keurt Nederland nog projecten goed, van de resterende gelden.

 

STAAT, ECONOMIE, GESCHIEDENIS
Bestuur
Op 25 nov. 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek met een parlementaire democratie, waarbij het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam te vervallen, evenals de Staatsregeling van 1955, die werd vervangen door de Grondwet. De naleving hiervan werd door de president toegezien ,welke vervolgens door de parlement werd gekozen.

Suriname en Nederland onderhouden sedert de onafhankelijkheidsverklaring diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau. De leden van het parlement worden voor vier jaar gekozen via het algemeen kiesrecht. Na de revolutie is het parlement, door de Militaire leiding een tijd lang buiten spel gezet. Het parlement functioneert nu weer en Suriname is weer een rechtsstaat.

Muntwezen.

Munteenheid is de Surinaamse gulden. De koers van Surinaamse gulden was vlak voor de onafhankelijkheid ongeveer: Sf 1 = Nf 1,43. De enorme devaluatie heeft de Surinaamse gulden op een koers doen belanden van: Sf 882 = Nf 1,00. ( Bron Centrale Bank van 21/11/2001). Een dieptepunt werd bereikt in Oktober 2000, toen was de Surinaamse nog maar Sf 1100,-   = Nf 1,00 waard.( € 0,45 )

Economie.

De economie is vanouds sterk afhankelijk van het buitenland. Tijdens de bloei van de plantages dreef het land op de suikerexport, thans in overwegende mate op de winning van bauxiet door de Suralco en de Billiton. Plannen zijn in uitvoering voor exploitatie van bauxietreserves in West-Suriname.
Het werkgelegenheidsaandeel van deze sector is thans (1976) nog niet hoog (ca. 8%) en de werkloosheid nam gedurende de laatste decennia toe, onder meer vanwege de snelle vermeerdering van de beroepsbevolking, waarvan 25% werkzaam is in de landbouw.


VEETEELT.

De veeteelt is niet van groot belang. Bosexploitatie en houtverwerking geven ca. 4% van de beroepsbevolking werk. Visserij is in de jaren zestig van belang geworden. Afgezien van de bauxietverwerking, is de industrie niet van grote betekenis. De op de binnenlandse markt gerichte bedrijven moeten de benodigde grond- en hulpstoffen grotendeels invoeren, waardoor de toegevoegde waarde gering is. De belangrijkste partners op het gebied van de handel zijn: de Verenigde Staten, het Caraïbisch gebied, Nederland en de overige EEG-landen. Goede vooruitzichten zijn er voor de winning van aardolie en goud. De aardolie reserves van Suriname bevinden zich voornamelijk in twee grote velden voor de kust van Suriname.
 

BEVOLKING.

De bevolking vertoont een grote etnische verscheidenheid ten gevolge van de gevoerde koloniale arbeidspolitiek tot instandhouding van de plantagelandbouw. Deze gevarieerdheid heeft geleid tot wat wel wordt genoemd een plurale of gesegmenteerde samenleving waarbinnen diverse etnische groeperingen relatief zelfstandig functioneren, van de culturele assimilatie is nog weinig sprake . In de koloniale en post-koloniale periode (d.i. tot eind 1975) is de etnisch-culturele scheiding niet door een effectief nationaal cultuurbeleid tegemoetgetreden: de hiervoor benodigde middelen bleven grotendeels achterwege, onder meer door de noodzakelijke bestedingen in de sociaal-economische sfeer.

Tot dusver heeft zich het streven naar eenheid in verscheidenheid nog slechts in hoofdzaak langs formele weg gemanifesteerd, o.a. door het instellen van officiële feestdagen, waarbij christelijke, hindoeïstische en islamitische feestdagen een plaats kregen naast nationale gedenkdagen als emancipatiedag (1 juli) en onafhankelijkheidsdag (25 nov.). In nationalistische stromingen en binnen de vakbeweging zijn sporen van inter-etnische groepsvorming aanwijsbaar.

De Creolen zijn oververtegenwoordigd in de stad (ca. 75% woont in Paramaribo). velen hebben van oudsher een administratieve werkkring of vervullen de meer technische beroepen. Een gering aantal is in de landbouw werkzaam. Hun sociaal-politieke dominantie is in de loop der jaren aangetast door de relatief sterke demografische en sociaal-economische groei van de Hindostanen, die in de stedelijke administratie (35-40% woont in Paramaribo) een plaats naast de Creolen opeisen en een belangrijk deel van de handel in handen hebben. Daarnaast vormen zij de meerderheid onder de kleinlandbouwers.

Evenals de Hindoestanen zijn de Javanen niet meer uitsluitend landbouwers. Er is sprake van een duidelijk proces van sociaal-economische stijging.

De Chinezen hebben in aanvulling op de Hindoestanen een deel van de handel in handen. Zij bezitten een hoog aspiratieniveau voor hun kinderen.

Europeanen (voornamelijk Nederlanders) en andere etnische groepen, onder wie Libanezen, zijn in aantal gering, maar hun sociale en economische invloed is niet onbelangrijk.

De Bosnegers wonen als afstammelingen van de plantages gevluchte slaven (marrons) merendeels in het binnenland. De openlegging daarvan heeft hen dichter bij de Surinaamse kustsamenleving gebracht; hetzelfde geldt - in beperkte mate - ook voor de Indianen.

Godsdienst.

De godsdienstige verscheidenheid is in hoge mate congruent met de etnische. De Creolen behoren voornamelijk tot de christelijke kerken, te weten:
1. voor circa 40% tot de Rooms-Katholieke Kerk (het in 1958 opgerichte en heel Suriname omvattende bisdom Paramaribo wordt sedert 1970 bestuurd door een Surinaamse bisschop).
2. eveneens voor 40% tot de Evangelische Broedergemeente ( E.B.G.)
3. voor 15% tot de Hervormde Gemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente (beide laatstgenoemde zijn vooral de kerken van de hogere sociale lagen).

De laatste tijd nemen door de pinksterbeweging geïnspireerde stromingen "vooral onder de minder bedeelde Creolen"  toe.

Tot de religieuze uitingen van de Creolen valt ook de beoefening van de winti-cultus te rekenen.

De joodse gemeenten zijn de laatste decennia qua invloed en aantal in betekenis verminderd.

De Hindoestanen hangen voor bijna 80% het hindoeïsme aan (twee stromingen: Sanatan Dharm en Arya Samaj). Circa 15% van de Hindostanen is moslim , 5% is christen.

De Javanen zijn in hoofdzaak moslim, ca. 7% is christen.

De Indianen zijn grotendeels door missie en zending met het christendom in aanraking gebracht, voor een kleiner deel belijden zij hun traditionele godsdienst.

De Bosnegers zijn (voor wat betreft de Saramaccaners) eensdeels gekerstend, anderdeels beoefenen zij een traditionele godsdienst van Afrikaanse herkomst.

Onderwijs.

Suriname heeft grote onderwijsproblemen, samenhangend met de etnisch-culturele verscheidenheid en vragen rond culturele identiteit. Ook de personeelsvoorziening is door een sterke trek van onderwijzers naar Nederland problematisch geworden. We hebben vooral ook te kampen gehad met brain drain. Bij de opzet en uitbouw van het onderwijs hebben zending en missie een belangrijke rol gespeeld. Een aanzienlijk deel van de scholen is in handen van de EBG en de Rooms-Katholieke Kerk.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Belgen on 11-09-2011, 23:07:55 - GMT-1


                     Amerikaans kinderboek wil alle Belgen uitmoorden


Dood aan alle Belgen. Zo heet het hoogst opmerkelijke boek van de Amerikaanse tekenaar Danny Wind (28). Ondertitel: Een kindergids voor een genocide. Hij stelt de Belgen voor als vampieren, die ‘graag jouw hersenen willen verorberen' en daarna je schattige puppy's. ‘Ze willen Amerika innemen en je mama en papa vermoorden. Je zou Belgisch moeten leren op school en drie keer per dag wafels eten. Klinkt goed, denk je misschien, maar geloof me, je zult er snel je buik van vol hebben.'Wind kan werkelijk niets goeds vertellen over ons land. ‘De Belgen zijn verantwoordelijk voor Brusselse spruitjes. Je haat Brusselse spruitjes, niet? Tuurlijk!'

Voorts publiceert hij een kaart, waarop hij Nederland, Frankrijk en Duitsland aanduidt met lachende gezichtjes, terwijl hij over België doodskoppen heeft getekend. In de laatste van negentien spotprenten vertelt hij: ‘Zodra de Belgen dood zijn, moord ik de Zweden uit.
Zwijg me over die Zweden.'
 
Vanwaar die haat tegen België? Californiër Danny Wind vindt dat ons land geen identiteit heeft. ‘België en zijn elf miljoen inwoners hebben niets bijgedragen tot de wereldcultuur', vertelt hij. ‘Waaraan denk je als je België hoort? Aan wafels, bier en chocolade. Meer niet.'Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 23:10:58 - GMT-1
INDIAAN-DE-DAG

door Rob Duyker


Het jaar 2000 heeft voor Brazilië een speciale betekenis. Op 21 april is de herdenking dat het land 500 jaar geleden ontdekt werd onder leiding van kapitein Cabral.
Het meest opvallende is de afwezigheid van de geschiedschrijving van de Indianen. De relaties met de Braziliaanse Indianen zijn een vergeten gedeelte van de Nederlandse geschiedenis.
Er is wat dat betreft een schat aan historisch materiaal te ontginnen dat vooral tijdens de periode van "Nieuw Holland" verzameld is. Reden om dit jaar regelmatig aandacht te besteden aan de relatie van Amsterdam met Brazilie.


Voor de Indianen is de viering van 19 april, de dag van de Indiaan belangrijk, vanwege het historisch kader van 500 jaar contact met Europeanen. In Nederland komen de eerste Braziliaanse Indianen, waaronder Pedro Poti en Gaspar Paraupaba, met de vloot van Admiraal Boudewijn Hendrixsz in 1626 naar de Nederlanden.
Zij worden hier op kosten van de West Indische Compagnie ( W.I.C.) gehuisvest en opgeleid. Hun begeleiding is in handen van Gereformeerde predikanten . Zij dienen als informatiebron en legitimatie voor de verovering van Brazilië.

Sinds de uitgave van beschrijvingen van Brazilië en de daar woonachtige Indianen in 1509 door Amerigo Vespucci, die zijn naam voor altijd met het nieuwe continent verbond, was er een levendige interesse in Europa voor Amerika. Frankrijk en Engeland betwistten het eigendomsrecht van Spanje en Portugal, die het nieuwe Amerika in een pauselijk verdrag (Tordesilklas, 1494) onderling verdeeld hadden.
Alhoewel de Paus in 1532 de Braziliaanse Indianen als mensen erkende, werden zij vooral beschouwd als potentieel van slaven. Het zijn vooral de Fransen die de Braziliaanse Indianen en hun cultuur beschrijven, die via de filosoof Montaigne terecht komen in het Romantisme van Rousseau. De Indianen worden enerzijds geromantiseerd als "edele wilden", anderzijds afgeschilderd als gevaarlijke kannibalen.

(http://www.zeeburgnieuws.nl/specials/kolonialisme/indianenbrazilie03.jpg)
 Hollanders en Brazilianen bij Fort Ceulen (gravure Frans Post 1647)

In de Nederlanden was de Indiaan daarbij ook nog medeslachtoffer van de Spaanse koning. De Vlaamse balling Usselinx, een van de initiatiefnemers van de West Indische Compagnie (WIC), beschrijft in een pamflet in 1608 hoe Indianen dom gehouden worden en schetst een beeld van hen als een potentiele nieuwe markt voor de moderne koloniale economie. Wanneer in 1630 een sterke WIC strijdmacht Pernambuco aanvalt, zijn Pedro Poti en Antonio Paraupaba, de zoon van Gaspar, behulpzaam als tolken en adviseurs. Zij krijgen een plaats in de bestuursstructuur als dorpshoofd en Kapitein.
Niet alle Potiguaren steunen de Nederlanders. Een belangrijke groep schaart zich achter Felipe Camarão, een neef van Pedro Poti, die als enige Indiaanse held in de Braziliaanse geschiedenis figureert.
Van de briefwisseling tussen deze twee in het Tupi waarin Camarão tijdens de opstand Poti oproept de Nederlandse Calvinisten af te vallen, zijn afschriften in de Leidse Universiteits Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief bewaard.

(http://www.zeeburgnieuws.nl/specials/kolonialisme/indianenbrazilie02.jpg)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 11-09-2011, 23:12:52 - GMT-1
Pedro Poti schrijft dat de Portugezen nooit anders gedaan hebben dan de Indianen tot slaaf te maken en dat de Nederlanders dat juist niet doen , hij herinnert aan de massamoorden na het vertrek van Hendrixsz uit de "Bahia Trayson" en de massamoord in Serinhaem die door Antonio Paraupaba in Rio Grande do Norte met de massamoord bij Uruaçu werd gewroken. Hij vergelijkt zijn Christendom met dat van zijn neef en roept hem de Katholieke afgoderij af te zweren. Hij vertelt over zijn verblijf in de Nederlanden en toont een helder inzicht in de Europese politiek wanneer hij zegt dat de Portugese koning João, door Nederlandse wapenen op zijn troon is gehouden. Tenslotte wenst hij Camarão beterschap met zijn krijgsverwonding en roept hem nogmaals, in naam van hun door de Portugezen omgebrachte voorouders, om over te lopen. Hij tekent de brief met Pr. Pottij, den Regidoor en de Commandeur van 't regiment Brasilianen in Paraiba, in mijn Leger, 31 Oktober, 1645.
De twee Remonstranties van Antonio Paraupaba, die sterk door zijn Gereformeerde geloofsovertuiging zijn bepaald, is vooral het tweede geschrift interessant omdat het een overzicht geeft van het bondgenootschap tussen de Potiguaren en de Nederlanders. Paraupaba vertelt hoe de Potiguaren gestraft werden na het vertrek van Hendrixsz en 5 jaar lang tot de komst van Generaal Waerdenburg werden uitgemoord. Ook gaat hij in op de massamoord die door de heiligverklaring van 30 martelaren dit jaar actueel is. Hij beschrijft de massamoord op de Indianen in Serinhaem die nadat ze zich hebben overgegeven met de Nederlandse militairen allemaal aan het zwaard worden geregen.


Het is natuurlijk heel duidelijk dat de voornaamste slachtoffers van het kolonialisme in Brazilië, de Indianen zijn. Zij zagen hun bevolking van 5.000.000 in 1500 slinken tot 325.000 in 2000, waarschijnlijk de grootste etnocide in de laatste 500 jaar.
Ook met Pedro Poti loopt het slecht af, hij wordt in de tweede slag van Guararapes gevangen genomen en gemarteld, hij wil echter zijn Gereformeerd geloof niet afzweren en verdwijnt nadat hij een aantal Nederlandse krijgsgevangen nog kan vertellen dat hij vermoord zal worden.

(http://www.zeeburgnieuws.nl/specials/kolonialisme/indianenbrazilie01.jpg)
 Bloedbad kerk 1652 (gravure J. Moreau)

Waarschijnlijk is Paraupaba in Den Haag overleden want hij wordt in de publikatie omschreven als : "in syn leven geweest" Regidoor van de Brazilianen in de Capitania van Rio Grande. Het relaas van Antonio Paraupaba illustreert de teloorgang van de Potiguaren die dankzij de loyaliteit van Camarão met enige honderden hun cultuur in stand houden die ooit door honderdduizenden werd gedragen.


(naar een artikel van LA.H.C..Hulsman)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Canada on 11-09-2011, 23:16:38 - GMT-1


De Canadese genocide op de Indianen

Auteur: mr. drs. BOU : 4 december, 2010


Kevin Annett is een Canadese antropoloog, politicoloog en theoloog die in 1992 door de The United Church of Canada werd aangesteld als dominee in Port Alberni op Vancouver Island. Het viel hem op dat de kloof tussen blanken en Indianen daar vrijwel onoverbrugbaar was. Hij ontdekte dat er onder de inheemse bevolking een ware slachting had plaatsgevonden en dat deze genocide niet alleen werd verzwegen, maar nog altijd voortduurde. Tegenwoordig is armoede het wapen waarmee de Indianen worden uitgeroeid, maar de kinderen van Indianen werden tot voor kort ontvoerd naar kostscholen, die werden gerund door Christelijke priesters en nonnen. De kinderen werden er zo slecht behandeld, dat de helft van hen het niet overleefde. Daarover schreef Annett een boek: “Hidden from History. The Canadian Holocaust” (PDF).

Hij stuurde dit boek naar de bibliotheken, maar Grenswetenschap meldde begin november dat deze boeken uit verschillende bibliotheken in Canada verdwenen waren. Van een genocide op de Indianen mag de gemiddelde Canadees nog steeds niets weten. Ook is Kevin Annett sinds 1997 door de Kerk van Canada uitgesloten van het ambt van dominee, terwijl hij reeds in 1995 zelf zijn ontslag had genomen, omdat hij doodsbedreigingen ontving, gericht aan hem en zijn familie.

Grenswetenschap schrijft:

De mate van censuur die volgde op Annetts bekendmakingen bleek bijna Sovjet-achtige proporties te hebben. Redacties van tijdschriften die over hem publiceerden werden bedreigd, zijn huwelijk en wetenschappelijke carrière werden kapotgemaakt. Geen enkele uitgever waagde het dan ook de vingers te branden aan “Hidden from History”. Annett besloot een oplage van 1000 stuks in eigen beheer te drukken en de Canadese bibliotheken te voorzien van een exemplaar. Deze exemplaren blijken de laatste weken uit de bibliotheken te verdwijnen. De geest is gelukkig al uit de fles. Ik noemde het een beerput, want het stinkt verschrikkelijk. Verkrachting, moord, foltering, orgaanhandel, sterilisatie en zelfs een heus pedofielen- en seksslavennetwerk. Je kan het zo ziek niet bedenken of het komt bovendrijven in de zaak van de Canadese Genocide.
In 2006 heeft Kevin Annett zijn bevindingen verwerkt tot een documentaire. Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide won in 2006 in het New York International Independent Film & Video Festival de prijs voor ‘Best Director’.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 09:38:23 - GMT-1


Politie ontmaskert kerk als seksclub


(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/13/12/7/20110912043050/media_xl_939772.jpg)
Het onderkomen van de vorige week ontmantelde Goddess Temple in Phoenix, Arizona. © Google StreetView


De politie in Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona, is vorige week een kerk binnengevallen met de naam Goddess Temple. De politie vermoedt dat de kerk een dekmantel vormde voor een illegaal bordeel.
 Volgelingen werden er 'zoekers' genoemd. Er was geen seks, maar een 'heilige verbondenheid'. Ook konden er 'neo-tantrische genezingstherapieën' worden gevolgd in ruil voor donaties. Een en ander blijkt uit de website van de Phoenix Goddess Temple ('Verlicht uw pad met haar liefde en wijsheid').

De politie hield tot nu toe achttien mensen aan, onder wie Tracy Elise, de oprichtster van de kerk. Zij liet zich aanspreken als 'Mystieke Moeder'.

Een politiewoordvoerder zei dat de zogenaamde geloofsgemeenschap de wet overtrad 'onder het mom van vrijheid van godsdienst'. Ook zei hij dat het kwalijk is 'als mensen zich verschuilen achter een religie terwijl ze een misdrijf begaan'.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Veldhoven on 12-09-2011, 09:55:04 - GMT-1


                                                        Verdachte vader vermoedelijk dood
 
In een bosperceel aan de Eindhovenseweg die tussen Veldhoven en Eindhoven loopt, is gistermiddag een dode man aangetroffen.
De man is vermoedelijk de vader van het 1-jarige jongetje dat een dag eerder overleed in Veldhoven. Dat heeft de politie laten weten.
De politie gaat uit van zelfdoding, maar wil andere oorzaken uitsluiten. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het
overlijden van het kind. De politie doet verder onderzoek om duidelijk te krijgen hoe het kindje om het leven is gekomen.

Zaterdagochtend kwam er een melding binnen van een zwaargewond kindje in een woning in Veldhoven. De moeder kwam korte tijd
later met het jongetje een nabijgelegen winkel binnenlopen. Hulpdiensten probeerden daar nog tevergeefs het kindje te reanimeren.

(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Limburg on 12-09-2011, 10:14:35 - GMT-1

Toenemende schade wilde zwijnen in Limburg

(http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00751/34794908_jpg_751085d.jpg)

ROERMOND -  De Limburgse land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat boeren meer mogelijkheden krijgen om iets te doen
 tegen de zich uitdijende populatie van wilde zwijnen in Limburg. Gedacht moet worden aan het verruimen van de jacht op
everzwijnen en een betere tegemoetkoming in de schade door het Faunafonds, maakte de LLTB maandag bekend.


 
De afgelopen 5 jaar nam de schade door de everzwijnen aan de gewassen snel toe. De zwijnen zetten hun tanden in mais en
graan en woelen weilanden om.

Wilde zwijnen zijn in Limburg alleen toegestaan in Nationaal Park de Meinweg. Maar sinds 5 jaar zwermen ze uit over grote delen
van de provincie, onder meer vanuit Duitsland. Vorig jaar keerde het Faunafonds 80.000 euro uit aan boeren wegens gewasschade
door everzwijnen. In 2006 was dat nog 5000 euro.

De overlast is volgens de boerenorganisatie nog veel groter omdat boeren vanwege de rompslomp geen vergoeding vragen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Geitenstan on 12-09-2011, 10:48:56 - GMT-1
IMAM VERKRACHT JONGETJES

do 13 jan 2011, 14:19

STOKE ON TRENT -  Een Britse Imam wordt ervan verdacht in zijn moskee een 12-jarige jongen te hebben verkracht tijdens koranles. Ook het 15-jarige neefje van de jongen zou seksueel zijn misbruikt door de 42-jarige Mohammed Hanif Khan.

Het misbruik dateert van juli tot oktober 2009. De rechtszaak tegen de man ging gisteren van start in de rechtbank van Nottingham. De imam wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt The Daily Mail.

De jongetjes vertelden hun ouders in oktober over het misbruik, dat volgens de openbaar aanklager steeds plaatsvond in de moskee na afloop van koranles.

De imam, die de titel Sheik Mohammed Hanif draagt, zou een enorm aanzien genieten in de islamitische gemeenschap in Groot-Brittannië. De man ontkent de aantijgingen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Vaticaan on 12-09-2011, 10:54:47 - GMT-1

    'Vaticaan schuldig aan doofpot misbruik'          

(http://www.ikonrtv.nl/uploads/uploadedImgs/vaticaan(10).jpg)


Het Vaticaan zelf heeft er jarenlang voor gezorgd dat gevallen van seksueel misbruik door priesters in de doofpot belandden en dat de schuldige priesters elders aan de slag konden. Absolute geheimhouding en het voorkomen van schandalen waren uitgangspunten van beleid.

Dat stellen de advocaten van een Amerikaanse man die in de jaren 60 van de vorige eeuw misbruikt zou zijn door een priester. De advocaten baseren hun uitspraken op vele honderden documenten die het Vaticaan op last van de rechter openbaar moest maken. Het gaat in totaal om 1800 pagina’s.

Daarin staat volgens de advocaten dat het Vaticaan met een duidelijk beleid werkte. Niet het bisdom, maar het Vaticaan zou bepalen dat pedopriesters overgeplaatst moesten worden. Dat zou betekenen dat het centrum van de Rooms-Katholieke Kerk schuldig is aan de doofpotaffaire en niet alleen de plaatselijke bisdommen, zoals altijd werd aangenomen.

Als de beschuldigingen tegen het Vaticaan hard gemaakt kunnen worden, heeft dat gevolgen voor slachtoffers van misbruik. Zij kunnen dan zelfs het Vaticaan en de paus aanklagen voor nalatigheid.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Massanoord on 12-09-2011, 11:00:47 - GMT-1

Peter Franssen

In Indonesië wilden de Verenigde Staten een massamoord provoceren


Zes pro-Amerikaanse generaals opgeofferd
 
In de jaren zestig was in Indonesië president Sukarno (foto) aan de macht. De Amerikanen vonden dat hij veel te toegeeflijk was: hij stak geen vinger uit om de opmars van de communisten in zijn land te stoppen. Daarom grepen de Amerikanen zelf in.

(http://www.archiefsolidair.org/images/solidair2002/sol0202/p14Soekarno_Ahmed_bw.jpg)

Als Indonesië in 1949 van Nederland onafhankelijk wordt, proberen de Verenigde Staten hun invloed uit te breiden. De PKI, de communistische partij van Indonesië is aan een sterke opgang bezig. Bij de verkiezingen van 1955 wordt de PKI de vierde grootste partij met 18 procent van de stemmen. In 1965 heeft de PKI naar eigen zeggen drie miljoen leden. Ze heeft ook sterke massa-organisaties uitgebouwd onder de boeren en de vrouwen. Als je die meetelt, organiseert de PKI 15 miljoen mensen.

De Verenigde Staten weten niet goed hoe ze de communistische invloed moeten indijken. In 1959 zetten ze hun lijn uit. Het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen dat hun enige hoop het Indonesische leger is. Ze bieden onbeperkte militaire hulp aan. Tussen 1960 en 1964 leiden ze 2.800 Indonesische officieren op. De opleidingsprogramma's en instructieboeken van het leger worden hermaakt en herschreven op basis van de Amerikaanse. Tegen 1965 zijn bijna alle hogere officieren trouwe bondgenoten van de Verenigde Staten. Eigenlijk is alles gereed voor een confrontatie. En die zal er komen want president Sukarno is een populist die omwille van de populariteit van de communisten hen niet veel in de weg legt. De vraag is: hoe breng je een grote schoonmaakoperatie op gang?

Het leger
trekt van dorp tot dorp


Op 1 oktober 1965 ontvoeren onbekenden zeven legergeneraals inclusief opperbevelhebber generaal Yani.1 Pas jaren later lekt uit dat de ontvoering uitgevoerd wordt door enkele officieren van het middenkader. De kidnappers worden geleid door luitenant-kolonel Utung die vier jaar lang de ondergeschikte was van generaal Suharto. Een andere complotteur is kolonel Latief, eveneens een ondergeschikte en bovendien nauwe vriend van de familie Suharto. Enkele uren voor de kidnappig had Latief nog een onderhoud met Suharto, die op goede voet leeft met de militaire attaché en de CIA-agenten van de Amerikaanse ambassade.

(http://www.archiefsolidair.org/images/solidair2002/sol0202/p14Indonesia01_bw.jpg)
Het Indonesische leger vermoordde in 1965-1966 600.000 tot 1 miljoen mensen. Om de legerleiding zover te brengen, offerden de Amerikanen zeven generaals. (Foto's archief)

Generaal Suharto is de eigenlijke leider van de kidnapping. De Amerikaanse generale staf en de CIA zijn minstens op voorhand op de hoogte van wat er te gebeuren staat, zo ze het plan al niet zelf bedacht hebben.

Zes van de zeven generaals, allemaal getrouwe Amerikaanse vrienden, worden gedood. De zevende, generaal Nasution, kan ontsnappen. Op 4 oktober worden de lijken van de zes vermoorde generaals gevonden. Op hetzelfde ogenblik begint een gedetailleerd voorbereide propagandacampagne die, dat geeft de Amerikaanse geheime dienst later zelf toe, geleid wordt door de CIA.

Het regent beschuldigingen aan het adres van de communisten. Zij zouden de ontvoering en de moord georganiseerd hebben. De pers van het leger (alle andere kranten worden verboden) publiceert zogezegde getuigenissen van leden van de vrouwenafdeling van de PKI en van de jongerenbeweging van de PKI die zeggen dat ze betrokken zijn bij de moordpartij. Deze mensen leggen nauwkeurig uit hoe ze sommige generaals de ogen uitstaken, de oren afsneden en/of de penissen en de testikels afhakten. De woede binnen het leger bereikt ongeziene hoogten.

Het leger laat autopsie uitvoeren op de lichamen. Twintig jaar later duikt het verslag daarvan op waarin staat dat de generaals omkwamen met een nekschot en dat geen van hen ogen, oren, penis of testikels miste. Maar in 1965 blijft de propagandacampagne voortduren.

Daarop barst een orgie van geweld los tegen de communisten. Het leger trekt van dorp tot dorp. Iedereen die ervan verdacht wordt een communistische militant te zijn, wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Sympathisanten worden naar gevangenissen afgevoerd.2

Tussen november 1965 en april 1966 worden 600.000 tot 1 miljoen mensen afgeslacht. De Amerikaanse ambassadeur Marshall Green die ziet dat het de goede weg opgaat, stuurt op 14 oktober, vijf dagen nadat de orgie van geweld losbarst, deze boodschap naar Washington: "Wij denken dat het leger in een juiste richting evolueert." De minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk telegrafeert volgend antwoord: "De campagne tegen de PKI moet verdergaan. Alleen het leger kan orde scheppen in Indonesië. Meld de generaals dat ze de volledige steun van de Verenigde Staten hebben."3

1. Een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen is te lezen in Carmel Budiardjo, Indonesia: mass extermination and the consolidation of authoritarian power, in: Alexander George (ed.), Western state terrorism, Polity Press New York 1991, blz. 180-211 · 2. Harold Crouch, The army and politics in Indonesia, Cornell University Press 1978, blz. 151 · 3. Carmel Budiardjo, a.w., blz. 195-196.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 11:09:56 - GMT-1
Hoe reageerden de Indianen op de komst van de Europeanen?
 
Al eeuwen voor de ontdekking van Columbus in 1492 dreven Indiaanse stammen handel met elkaar. De indianen wisten hoe ze met onbekende moesten omgaan. De eerste ruzies tussen de Indianen en de blanken waren dus niet alleen te wijten aan Indiaanse onwennigheid maar ook aan de blanken. Indianen waren wel gewend om om te gaan met andere Indiaanse stammen maar de mensen uit het westen waren heel anders. De blanken waren zwaar gewapend en werden door de Indianen ‘ijzeren mannen’ genoemd vanwege hun ijzeren harnas. De blanken waren hebzuchtig en arrogant. Zo waren ze er van overtuigd dat de blanken alleen de ware god aanbaden en dat het geloof van de Indianen onzin was.

Toen Columbus Amerika op de kaart zette en alle reizigers met mooie verhalen thuis kwamen werd het gezien als de belangrijkste gebeurtenis sinds de geboorte van Christus. Columbus maakte contact met de Indianen in Midden- en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika is hij nooit geweest, pas tientallen later gingen ontdekkingsreizigers hier naar toe. De allereerste ontdekkingsreizigers die contact maakten met de Indianen waren Spanjaarden. Al in de jaren twintig van de zestiende eeuw organiseerden de Spanjaarden verkennigsexpedities langs de kust van Florida. Deze expedities mislukten allemaal. Jarenlang werden degene die zo’n expeditie overleefden door Indiaanse stammen gevangen gehouden en gebruikt als slaven. Over het algemeen gingen de Spanjaarden niet bepaald zachtzinnig om met de Indianen. In 1539 was er een grote Spaanse expeditie op touw gezet om goud en andere kostbaarheden te vinden. Om zijn doel te bereiken had hij de Indianen hard nodig. Zo maakten ze krijgsgevangenen die ze als lastdieren gebruikten. Ze namen vrouwen mee als vermaak voor de blanke mannen en om eten te koken. Soms gijzelden ze Indianen om een vrije doortocht te krijgen. De Indianen die niet meewerkten werden levend verbrand, aan het zwaard geregen of voor de honden geworpen. De Spanjaarden gingen dus niet bepaald zachtzinnig om met de Indianen.

In het begin van de 17e eeuw stichtten de Engelsen hun eerste nederzettingen in Amerika. De Powhatans waren de eerste Indianen die contact hadden met de Engelsen. De Powhatans waren een machtig volk. Powhatan was schatrijk, iets wat heel uitzonderlijk was bij indianen in Noord-Amerika. In het begin gingen de Engelsen en de Indianen heel vreedzaam met elkaar om. De Indianen gaven de vreemdelingen voedsel als er tekorten waren. En de Powhatans profiteerden van de ruilhandel, ze ruilden maïs voor koper. De Powhatans hadden in het begin de Engelsen met gemak kunnen uitroeien, dit hebben ze niet gedaan uit menselijkheid en uit vertrouwen. In plaats van uitroeien hebben ze de Engelsen geholpen en voorkomen dat ze meteen al doodgingen. Op een gegeven moment ontstonden er toch spanningen tussen de Engelsen en de Indianen. De kolonisten gingen steeds meer verbouwen waarvoor ze steeds meer grond nodig hadden. Deze grond was eigenlijk van de Powhatans maar dat maakte ze niks uit. De afspraken die waren gemaakt stelden voor de Engelsen niks voor en dit leidde tot grote ruzie. De Powhatans konden het niet langer verdragen en hebben in korte tijd veel Engelse kolonisten gedood. De Engelsen waren bijna verdreven uit Vergina. Dit had echter geen enkele zin want de Engelsen kwamen al heel snel met heel veel mensen met hele sterke wapens waardoor de Powhatans kansloos werden. Van de gastvrijheid van de Indianen is dus alleen maar misbruik gemaakt. De Powhatans zijn vermoord of weggedreven door de Engelsen.

Al in 1609 vestigden de eerste Nederlanders zich in de Nieuwe Wereld. De kolonie werd Nieuw-Nederland genoemd. Het was het hele gebied tussen de rivier de Connecticut in het noorden en de Delaware in het zuiden. Het belangrijkste vestigingsgebied was Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. De Indianen die in deze gebieden zaten waren heel gunstig gezind ten opzichte van de Nederlanders. Ze brachten de nederlanders voedsel en andere noodzakelijke dingen. Ook werd er driftig handel gedreven tussen de Indianen en de Nederlanders die erg gunstig was voor de Nederlanders.
In 1926 verkochten de Indianen het eiland Manhattan aan de Nederlanders. Het enige wat ze hoefden te betalen was voor 60 gulden aan kralen, rode stof, metalen ketels, scharen, bijlen en ander dingen. Dat stelde voor de Nederlanders dus maar weinig voor, terwijl ze er een eiland voor terug kregen. De Indianen vonden de goederen waardevol omdat ze ze zelf niet konden maken. De Indianen beschouwden de koop als een soort vredesverdrag. Volgens hen kon je grond eigenlijk helemaal niet verkopen, bij de Indianen was grond net zo iets als lucht en water, en dat verkocht je ook niet. Na deze koop hadden de Indianen pas door dat grond geld waard was. Ze gingen voor nieuwe stukken grond steeds meer eisen stellen. Nog was het heel voordelig voor de Nederlanders en werd er heel erg gebruik gemaakt van de Indianen. Ook tussen de Nederlanders en de plaatselijke Indianen leidde het snel tot conflicten. Ze beschouwden elke Indiaan die in hun buurt kwam als nietsnutten en lastposten. Elke Indiaan waar ze last van hadden werd terplekke vermoord of weggedreven. De afspraken die gemaakt waren stelden dus ook hier voor de Nederlanders helemaal niks voor. In 1640 zochten de Indianen voor het eerst bescherming bij de Nederlanders. Dit was de eerste keer dat de Indianen hulp vroegen van de Nederlanders. In plaats van deze hulp te bieden hebben de Nederlanders in 1 nacht zoveel mogelijk Indianen vermoord. 4

Het waren de Indiaanse mensen die de Europeanen gastvrij ontvingen en leerden hoe in leven te blijven in een voor hen vreemd land. Er was voor de eerst Europeanen dan ook geen reden om deze mensen kwaad te doen. Dat veranderde toen avonturiers en misdadigers hun eigen land ontvluchten naar de ‘nieuwe wereld’. Deze mensen beschouwden de Indianen als armzalige wilden en als een obstakel dat zo snel mogelijk moest worden opgeruimd. Over het algemeen was men van oordeel dat het nieuw ontdekte land door een ‘beter’ mensenras veroverd moest zien te worden. Toen ontstonden de conflicten. Wilden de Indianen niet goedschiks weg, dan maar gedwongen. Vaak werden er hele dorpen uitgemoord zodat deze vrij kwamen voor kolonisten. Langzaam begon er een trek naar het westen en gingen de Europeanen door met hun moorden en verdrijvingen. Er kwam vel verzet in het westen van de Indianen, ze hadden alles te verliezen, hun land, hun geloof, hun cultuur en hun voortbestaan als volk.3

Het allereerste contact tussen de Europeanen en de Indianen was dus wel vreedzaam en eerlijk. De Europeanen hadden de hulp van de Indianen heel hard nodig om te overleven en te kunnen handelen. De indianen hebben deze hulp geboden zonder er iets voor terug te vragen. De Indianen dreven hele andere handel met elkaar dan dat ze in Europa deden. De Europeanen hebben de Indianen aan alle kanten uitgebuit. Eerst hebben ze gebruik van ze gemaakt en toen ze hen niet meer nodig hadden hebben ze hen vermoord of verdreven. Zowel de Spanjaarden en de Portugezen als de Nederlanders en de Engelsen hebben geen enkel respect gehad voor de Indianen en hun cultuur. In het eerste begin waren de Indianen nog in staat om de vreemdelingen uit te roeien, maar dit hebben ze niet gedaan, in plaats daar van hebben ze hen geholpen. Ze hebben er helemaal niks voor teruggekregen. De oorlogen die ontstonden toen de Indianen door hadden dat ze aan alle kanten beroofd werden waren kansloos. De Europeanen waren veel sterker en beter bewapend.

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 11:13:30 - GMT-1
Waarom zijn de indianen in reservaten gedrukt en wat zijn reservaten?
 
De beste definitie van een reservaat is: ‘een reservaat, is een stuk land bewoond door Indianen en omgeven door dieven’.
 
In de negentiende eeuw kwamen er steeds meer immigranten naar Noord-Amerika. Ieder wilde zijn eigen stukje grond, en de Indianen werden daarvan de dupe. In verdragen werd geregeld dat de Indianen stukken grond afstonden aan de blanken. Op deze manier werden de blanken ten slotte oppermachtig in Noord-Amerika. Zo konden de Europeanen die daar de macht hadden gekregen bepalen in welke gebieden die Indianen wel en niet mochten leven. De woongebieden die de blanken voor de Indianen uitkozen waren vaak gebieden waar de blanken zelf geen interesse in hadden. De Indianen kregen dus onhandelbare en onvruchtbare grond. Ook werd er geen rekening gehouden met stammen en huidige leefgebieden.
Tegenwoordig woont ongeveer een derde van de Noordamerikaanse Indianen in reservaten. De ander Indianen wonen verspreid over Amerika, meestal in de steden. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw komen de Indianen weer op voor hun rechten. Ze eisen teruggave van de gebieden die ze zijn kwijtgeraakt.
 
Het eerste reservaat werd al in 1638 gesticht in Connecticut. Het reservatenstelsel ontstond echter pas een kleine twee eeuwen later. In 1817 schreef president James Monroe dat het nomadenbestaan van de Indianen uit de tijd was en dat de Indianen in reservaten moesten worden ondergebracht. In de reservaten zouden de Indianen omgeschoold worden tot boeren en handwerklieden. In 1830 werden de eerste grote stappen ondernomen. Elk jaar werd er geld vrij gemaakt om grote groepen Indianen verplicht naar hun aangewezen grondgebied te verhuizen. Volgens de kolonisten was er op de grasvlakten geen plaats meer voor de Indianen.
Toen de Indianen eenmaal in de reservaten waren ondergebracht, werden er telkens nieuwe verdragen gesloten. Daarin werd geregeld dat de Indianen forse lappen grond zouden afstaan aan de blanken. Vooral in de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) werd er alles aan gedaan om de Indianen in reservaten te krijgen. De blanken speelden gemene spelletjes om de opperhoofden van de verschillende stammen toch een contract te laten tekenen. De Indianen tekenden vaak in ruil voor onderwijs, zorg, geld en voedsel. De tegenprestatie voor het gaan naar de reservaten werd vaak niet uitgekeerd. Ook wisten de opperhoofden heel vaak niet wat ze tekenden en beloofden de blanken dat het goed was.

In 1871 hoefden de blanken geen verdragen meer te sluiten met de Indianen. In dat jaar besloot het Congres dat de Indiaanse stammen gewoon deel uitmaakten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering hoefde nu niet meer met de Indianen te onderhandelen, beslissingen konden voortaan worden afgedwongen.

Het is niet precies duidelijk hoeveel Indianen er leefden voordat de kolonisten er kwamen maar het waren er zeker meer dan een miljoen. Na de Europese inval en de brute veroveringen waren het er in 1900 nog maar 250.000. In de verenigde staten zijn ongeveer driehonderd reservaten. Het merendeel daarvan is erg klein. Samen beslaan ze ongeveer 2,5% van het grondgebied van de Verenigde staten. De meeste reservaten liggen ten westen van de missisipi, in staten als Arizona, New Mexico, Washington, Oregon en Montana.
Het Navajo-reservaat, het grootste van allemaal, is twee keer zo groot als Nederland. Het piepkleine Strawberry Valley Rancheria-reservaat van de Yupa is niet meer dan een derde hectare. Er zijn heel veel stammen met een glorieus verleden die nu moeten leven op kleine stukjes grond in dichtbevolkte gebieden.
 
De omstandigheden in de meeste reservaten waren al snel zeer slecht. Nomadische jagers voelden zich niet thuis in de reservaten, ze moesten de ruimte hebben. Veel politieagenten en militairen die in de reservaten rondliepen om de orde te handhaven kwamen alleen om hun eigen zakken te vullen. De wantoestanden werden op een gegeven moment zo erg dat er besloten werd om geestelijken in plaats van militairen de orde te bewaren. Dit werd een grote mislukking omdat de missionarissen probeerden alle vormen van de indiaanse cultuur tot op de grond uit te roeien. De Indianen kwamen hier tegen in opstand en het leger moest alsnog ingrijpen.
Ook de voedselvoorziening werd een groot probleem. De blanken hadden de Indiaanse reservaten op een zo onaantrekkelijk mogelijk stuk land geplaatst. Op deze grond kon je dus ook bijna niks verbouwen. De meeste Indianen waren vissers en jagers en wisten dus niet eens hoe ze land moesten verbouwen. Om de voedseltekorten op te lossen moest de Amerikaanse regering veel voedsel sturen naar de reservaten. Om deze kosten te vergoeden verkocht de regering grond van de reservaten aan blanken, zodat die zich daar konden vestigen. Door deze verkoop werd de grond van de reservaten nog kleiner.
Het reservatenstelsel was al met al een grote mislukking. In de tweede helft van de jaren tachtig van de 19e eeuw werd een andere aanpak bedacht. De Indianen zouden ieder een eigen stukje grond krijgen om te bewerken. Ieder gezinshoofd kreeg vijfenzestig hectare toegewezen, en alle andere volwassenen vijftien hectare. Iedereen mocht een stukje grond op het reservaat uitzoeken en een agent zou de wacht houden. De blanken zorgden voor deze verdeling en daardoor bleef er erg veel land ‘over’.
 Dit land kon verdeeld worden onder de blanke kolonisten. Zo ging er 36 miljoen van de 50 miljoen hectare land van de Indianen over naar de blanken. Deze regeling had rampzalige gevolgen voor de Indianen. De grond die ze kregen was te klein om vee op te houden en ongeschikt om te verbouwen. Daarom verkochten ze het vaak aan blanke boeren. Ook moesten ze het kleine stukje grond dat ze hadden verdelen onder alle erfgenamen. Zo bleef er steeds minder over voor steeds meer Indianen.
Vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw kwam er verandering in de ze situatie. De Indianen kregen recht op zelfbestuur en het verpachten van land aan blanken werd verboden. Vanaf dat moment ging het met de Indianen in de reservaten iets beter.

Na de tweede wereldoorlog voelden veel Indianen zich onbehoorlijk behandeld bij vorige verdragen. Ze gingen schadevergoedingen eisen. De regering betaalde deze vergoedingen in de hoop dat de Indianen hun land niet terug zouden eisen. Na het betalen van deze vergoedingen vond de regering dat de Indianen zich moesten aanpassen aan de leefgewoontes van de blanken. Ze wilden dat de Indianen in de stad gingen wonen, en het liefst in fabrieken gingen werken. Als dit zou gebeuren konden ze de reservaten opheffen en de grond verkopen. Er werden veel jonge Indianen naar de stad gelokt. Deze Indianen waren meestal ongeschoold en raakten in de grote stad van de regen in de drup.

In de jaren zestig realiseerde men zich hoe hopeloos de situatie in de reservaten was. De gedwongen verhuizingen van Indianen naar de steden werkten niet. Men ging de ideeën uit de jaren dertig weer oppakken en proberen het leven in de reservaten te verbeteren.
De stammen die nu in de reservaten wonen zijn min of meer onafhankelijk. Ze zijn niet onderworpen aan de wetten van de verschillende staten, maar regelen hun zaken grotendeels zelf. Desondanks zijn de omstandigheden in de meeste reservaten nog steeds belabberd. Meer dan driekwart van deze Indianen leeft in armoede.

Toen de blanken de Indianen zo veel mogelijk hadden uitgemoord en weggedreven hadden ze de macht. Er ontstond een blanke, Amerikaanse regering die geen rekening hield met de oorspronkelijke bewoners. De Indianen hadden vaak nog wel veel en mooie grond als grasvlakten in hun bezitting. De Amerikaanse regering had geen ruimte voor de Nomaden en besloot hun een ander grondgebied toe te wijzen. Zo werden de Indianen op grondgebieden geplaatst en dat werden reservaten genoemd. De reservaten werkten vanaf het begin af aan al niet omdat de Indianen daar niet wilden en konden leven. De omstandigheden waren belabberd en nog probeerden de Amerikanen er zo veel mogelijk van te profiteren door grond te verkopen. Na de 2e wereldoorlog zagen de Indianen in dat ze bedrogen waren en verkeerd behandeld. Ze eisten geld en de regering gaf ze dat zodat ze niet om hun land terug zouden vragen. De regering vond dat de Indianen hun cultuur op moesten geven en hun leefgewoontes aan moesten passen aan dat van de blanken. Dit heeft nooit gewerkt en het heeft lang geduurd voordat de Amerikaanse regering de Indianen gedeeltelijk accepteerde. De reservaten worden soms met hevige druk opgeknapt en er wordt gedeeltelijk gewerkt aan de barre levensomstandigheden van de Indianen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Marokje on 12-09-2011, 11:14:08 - GMT-1
IMAM VERKRACHT JONGETJES

do 13 jan 2011, 14:19

STOKE ON TRENT -  Een Britse Imam wordt ervan verdacht in zijn moskee een 12-jarige jongen te hebben verkracht tijdens koranles. Ook het 15-jarige neefje van de jongen zou seksueel zijn misbruikt door de 42-jarige Mohammed Hanif Khan.

Het misbruik dateert van juli tot oktober 2009. De rechtszaak tegen de man ging gisteren van start in de rechtbank van Nottingham. De imam wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt The Daily Mail.

De jongetjes vertelden hun ouders in oktober over het misbruik, dat volgens de openbaar aanklager steeds plaatsvond in de moskee na afloop van koranles.

De imam, die de titel Sheik Mohammed Hanif draagt, zou een enorm aanzien genieten in de islamitische gemeenschap in Groot-Brittannië. De man ontkent de aantijgingen.


IMAMS ZIJN GEEN PEDO VUILE WHITMANG HIJ ZAG ZE DOOR DIE BEHAARDE KONTJES GEWOON AAN ALS GEITEN DUS LUL NIET!  :wacko:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Story1 on 12-09-2011, 11:19:56 - GMT-1
Westen heeft nooit veel respect gehad voor burgers
door Paul Vanden Bavière

"Burgers beschermen", zo luidt het officieel excuus om Libië aan te vallen. Nochtans kan men stellen dat het Westen, met zijn zgn. joods-christelijke beschaving, nooit veel respect heeft gehad voor burgers en hun leven. Het heeft ze met miljoenen afgeslacht, laten omkomen van honger en ontbering en hun verzuchtingen met de voeten getreden.
 
Vroeger zei de rooms-katholieke kerk dat de mensen alles moesten aanvaarden en door God in het hiernamaals zouden worden beloond. Het lijkt sterk op wat Europees president Herman, niet voor niets een christen-democraat, zei na de besparingstop van de Europese Unie in maart: de mensen zullen "later" worden beloond voor de "inspanningen" die hen nu worden opgelegd.
 
"Omdat mensen belangrijk zijn", was in de tweede helft van de jaren 1970 ooit de verkiezingsslogan van de Christelijke Volkspartij (CVP, nu CD & V ofte Christendemocratisch en Vlaams. Maar al snel bleek wat die slogan waard was. In 1979 maakten de Vietnamezen een einde aan de massaslachtingen van de maoïst Pol Pot in Cambodja – van 1,5 tot 3 miljoen doden. Tot grote ergernis en woede van het "christelijke" Westen, en de CVP in België, dat Pol Pots daaropvolgende guerrillaoorlog tot 1997 met wapens, en ook via Arsten zonder Grenzen, bleef steunen en er voor zorgde dat zijn regering in de Verenigde Naties jaar na jaar erkend bleef als de "wettige" regering van Cambodja.
 
De reden: China was na de breuk met Moskou en de pingpongdiplomatie van de Henry Kissinger een bondgenoot van het Westen geworden terwijl de Vietnamezen bevriend waren met Rusland. Dat China zelf wat eerbied voor zijn burgers betreft onder zero stond, had geen enkel belang. De Chinese leiders waren, om het in de Amerikaanse terminologie te omschrijven, "bastaarden, maar onze bastaarden". En de Cambodjanen? Van geen tel. Ze hadden ongelijk te leven onder een pro-Moskou regime en mochten dus verder lijden onder de guerrilla van Pol Pot. Een fraai staaltje van koudeoorlogspolitiek, waaronder het Westen van oordeel was dat iedereen met de verkeerde, of veronderstelde verkeerde mening mocht worden vermoord. Dat gebeurde zo bv. bij de staatsgreep in Indonesië in 1965 waarbij ten minste 500.000, misschien wel 1,5 miljoen, al dan niet vermeende communisten om het leven werden gebracht op instigatie van de Amerikaanse CIA.
 
Het is niet de bedoeling hier een catalogus te maken van alle mensen die slachtoffer werden van de "westerse waarden". Daarover zou eens een "zwartboek van het kapitalisme" moeten worden geschreven, naar het voorbeeld van de zwartboeken over het communisme die eerder op de markt werden gebracht. Iedereen die de internationale politiek volgt heeft wel weet van de miljoenen die werden omgebracht door acties tegen burgers in Vietnam, in Japan (de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki), door het terreurbombardement op de Duitse stad Dresden, door de massaslachtingen in Latijns-Amerika…
 
Wel willen we hier de hypocrisie nog eens onderstrepen van het Westen. President Obama, in wie de pers zo’n enorm vertrouwen stelde bij zijn verkiezing, – zowat de enige uitzondering was Lode Vanoost, die elke dag meer en meer gelijk krijgt, in zijn artikels in Uitpers – begon de oorlog tegen Libië zonde toestemming van het Congres. Van iemand die al direct na zijn aantreden als president de Nobelprijs voor de vrede kreeg, had men wel anders verwacht. Meer nog, direct na zijn ontketening van de oorlog trok hij op rondreis naar Latijns-Amerika, waar hij onder meer Chili en El Salvador bezocht, twee landen waar de VS medeverantwoordelijk zijn voor massale gruweldaden op burgers. Men had kunnen verwachten dat hij in die landen enige vorm van excuus over de steun aan generaal Pinochet van Chili en voor de rechtse guerrilla in El Salvador had kunnen uitspreken. Niets daarvan, geen greintje respect dus voor de burgerslachtoffers in die landen.
 
Guy Verhofstadt, voormalig Belgisch eerste minister (1999-2008), nu fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten in het Europees parlement, hield in dat parlement een hartstochtelijk pleidooi voor een "humanitaire interventie" tegen Libië. Hij herhaalde dat in een interview met De Standaard (18.03.11) onder de titel "Het gaat toch om mensenlevens". Een bezorgdheid waarvan hij weinig of geen blijk gaf toen hij regeringsleider was in België. Zo deed hij, met succes, alles om de onder de Belgische genocidewet met universele competentie beschuldigde Israëlische premier Ariel Sharon vrijuit te laten gaan. Dat voor de man Palestijnse en Arabische levens van nul en generlei waarde waren, had hij al jaren lang bewezen. En als mensen belangrijk waren, dan had Verhofstadt wel eens kunnen pleiten voor een vliegverbod boven Israël en de Palestijnse gebieden en een humanitaire interventie voor de Palestijnen. Maar Israël is nu eenmaal een bondgenoot, "onze bastaard". Verhofstadt zei, nadat hij erin was geslaagd de genocidewet te ontmannen, in een interview met de Israëlische krant Haaretz dat die wet eigenlijk bedoeld was geweest om Afrikaanse leiders te vervolgen.
 
Dit is blijkbaar ook de mening van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, de Argentijn Luis Moreno-Ocamp, die totnogtoe enkel Afrikanen vervolgt. Zo weet hij nu al zeker dat hij voldoende bewijzen zal hebben om de Libische leider Muammar Kadhafi te vervolgen. Intussen is het nog altijd wachten op wat hij denkt over de oorlogsmisdaden die het Israëlische leger pleegde tijdens de invasie van december 2008 tot januari 2009 in de Gazastrook. Nochtans zei hij destijds voorzichtig dat er inderdaad mogelijk misdaden waren begaan. Het blijft ook wachten op het resultaat van zijn onderzoek naar de legaliteit en strafbaarheid van de Israëlische entering in internationale wateren en het doden van negen opvarenden van een Turks schip dat hulpgoederen naar Gaza wou brengen op 31 mei vorig jaar…


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Story2 on 12-09-2011, 11:23:08 - GMT-1
 
Verhofstadt heeft ook nooit geprotesteerd, laat staan iets concreets gedaan, tegen de genocide tegen de Iraakse bevolking. Naar schatting 1,5 miljoen Irakezen kwamen om in de periode 1990-2003 ten gevolge van de sancties die het land werden opgelegd na zijn bezetting van Koeweit. UNICEF, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, schat dat zeker 500.000 kinderen tussen 0 en 5 jaar daardoor stierven. Madeleine Albright, toen VS-ambassadeur bij de VN, zei in 1996 dat dit best aanvaardbaar was. Benieuwd of Verhofstadt het daarmee oneens is. In elk geval deed hij er destijds niets tegen. Tot zover zijn bezorgdheid om "mensenlevens".
 
Inmiddels hebben de Amerikanen het sedert hun bezetting van Irak in 2003 nog veel beter gedaan. Iraq Body Count, dat alleen werkt op basis van persberichten, telt al zeker 109.000 doden sedert de invasie. Het Britse medische tijdschrift The Lancet zit al aan ongeveer 1 miljoen doden en het Ikraam Center for Human Rights gewaagt zelfs van 2.350.000 doden tot maart 2009. Daarnaast zijn er ruim 2 miljoen interne vluchtelingen en nog minstens 2 miljoen mensen die de benen hebben genomen naar het buitenland. Niemand heeft ooit aan wijlen president Saddam Hoessein zulke cijfers toegeschreven. Wat de VS, en het Westen, doen wordt "beter" gedaan.
 
Belgicisten verzetten zich met hand en tand tegen een mogelijke opsplitsing van België terwijl datzelfde België op alle mogelijke manieren geholpen heeft bij de vernietiging en opsplitsing van Joegoslavië. De hypocrisie aldaar tart elke verbeelding. In 1999 begon de NAVO er een oorlog om Kosovo, met als gevolg dat 500.000 mensen op de vlucht gingen voor de bombardementen. Een vlucht die door de propagandisten van de NAVO nadien ingeroepen werd als reden voor de oorlog tegen Servië. Hallucinant. Eens de Serviërs weg liet de NAVO toe dat het Kosovaars Bevrijdingsleger (KLA) in Kosovo een etnische zuivering begon, waarbij zowat 250.000 mensen (Serviërs, Roma, niet-Albanese moslims en andere etnische groepen werden verjaagd). Een precedent daarvoor deed zich eerder voor toen Kroatische troepen, met door o.a. Duitsland illegaal verstrekte wapens, Oost-Slavonië in 1998 veroverde op de Serviërs die zich in 1991 hadden afgescheiden van Kroatië. Onder het goedkeurde oog van de westerse troepen werd de hele Servische bevolking verjaagd.
 
Ten slotte een laatste staaltje van hypocrisie. In Oost-Congo kwamen al zowat 3,5 miljoen mensen om ten gevolge van de chaos waarin het land werd gestort na de genocide van 1994 in Rwanda. Onder de "Opération turquoise" begeleidden Franse troepen toen de daders van de genocide en hun families naar Oost-Congo, in totaal een miljoen mensen. Vandaar voerden die aanvallen uit in Rwanda tegen het nieuwe Tutsi-bewind. Wat het begin was van alle ellende voor de regio omdat de Rwandezen en hun Oegandese bondgenoten terug sloegen en ontdekten dat ze flink geld konden verdienen met de mineralen die ze in Oost-Congo konden ontginnen. Troepen van de Verenigde Naties ter plekken deden weinig of niets. Het strekt België, en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, tot eer dat het geprobeerd heeft het probleem van de bescherming van de burgers daar aan te kaarten bij de Europese Unie, de Verenigde Naties en bij de Amerikanen. Maar er was geen enkele interesse en bereidheid de burgers daar te redden.
 
Dus als men nu plots burgers wil beschermen in Libië weet men dat er andere redenen zijn om het land aan te vallen.

Dat gebrek aan respect voor burgers geldt niet alleen voor Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Ook in Europa, en de VS, zelf mankeert het daar aan. De Europese Unie voert al jaren een neoliberaal beleid dat tot verarming van de bevolking leidt. In België leeft al 15% van de bevolking onder de armoedegrens, in Brussel, de hoofdstad van Europa al 25%. Men probeert daaraan te verhelpen door programma’s voor armoedebestrijding terwijl de verarming structureel bevorderd wordt door de Europese economische en sociale politiek. Het motto lijkt hier te zijn dat alleen "rijke mensen belangrijk zijn", die hoe rijker men ze maakt meer geld gaan investeren, wat "later" iedereen zal ten goede komen. Als de burgers, zoals in Denemarken, Ierland, Frankrijk en Nederland zich daar in referenda tegen uitspreken, wordt het "neen" niet aanvaard. In Denemarken en Ierland, waar een referendum verplicht is, moet dan maar opnieuw worden gestemd. In landen, zoals Nederland en Frankrijk, waar een referendum niet verplicht is, worden de maatregelen op andere manieren en namen doorgedrukt. In België wordt zelfs elk debat over Europese verdragen in het parlement verboden. Democratisch is wel iets heel anders. Nochtans gaat Europa prat op zijn democratie en de bevordering ervan elders in de wereld. Begrijpe wie kan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Schouderklopje.. on 12-09-2011, 11:33:39 - GMT-1


PvdA-prominenten: Het is een zootje binnen de partij

De voormalige PvdA-ministers Ed van Thijn en Bram Stemerdink en de oud-internationaal secretaris van de PvdA Harry van
den Bergh spugen in weekblad Elsevier deze week hun gal over de door Wouter Bos veroorzaakte kabinetscrisis van februari.


'Een dramatisch domme beslissing. Het is een zootje in de PvdA,' vindt Van den Bergh. Van Thijn zegt hoofdschuddend: 'Ik geloof
dat Wouter Bos nog steeds denkt dat hij de PvdA er met die kabinetscrisis bovenop geholpen heeft.' Stemerdink: 'Tot in het extreme
wordt een kruidenierspolitiek gevoerd.'

Landsbelang
De kabinetscrisis leidde niet tot een electorale wederopleving van de PvdA. Wel schaadde Wouter Bos volgens de oud-gedienden van
zijn partij het Nederlands belang. Hij zag niet in dat Nederland door de Verenigde Staten gecompenseerd zou worden voor het verlengen
van de militaire missie in Uruzgan.

'We misten een unieke kans om bij de Amerikanen te scoren en later punten binnen te halen. Zo werkt het internationale systeem. Alleen, Wouter Bos snapte dat niet,' zegt Van den Bergh in het Elsevier-artikel over de buitenlandspolitieke koers van de PvdA. 'Had Bos mij maar
even gebeld,' zegt Stemerdink die jaren samenwerkte met de huidige Amerikaanse vice-president Jo Biden. 'Zo'n verzoek is een kans voor
open goal.'

Internationale contacten
Van Thijn, Stemerdink en Van den Bergh hekelen in Elsevier het gebrek aan internationale contacten. Voorheen had Nederland via PvdA-
politici een stem in de wereld. Zo onthult Van Thijn dat hij eind jaren tachtig als burgemeester van Amsterdam nauw betrokken was bij de voorbereiding en nazorg van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen. 'Maar die contacten van toen, die zijn er nu niet meer.'

Van den Bergh betwijfelt of het onder de nieuwe PvdA-leider Job Cohen goed komt: 'Zijn ervaring tot nu toe is de stedenband van Amsterdam met Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Wat een drama!'

Door Eric Vrijsen


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: jij hierboven on 12-09-2011, 11:36:59 - GMT-1
Daarom kraak ik voor PVV. PvdA is er sowieso alleen nog maar voor berggeiten!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: IAEA on 12-09-2011, 11:38:30 - GMT-1
Voormalig IAEA chef: Bush en Blair hebben Iraaks bloed aan hun handen


Voormalig IAEA chef Hans Blix veroordeelt ex-president Bush en ex-premier Tony Blair voor het starten van de oorlog tegen Irak.
In een interview met de het Britse Daily Mail, stelt Blix dat de Amerikaanse en Engelse regeringen het volk hebben misleidt,
door de beschuldigingen tegen voormalig dictator van Irak, Saddam Hoessien, enorm te overdrijven.

De veronderstelde aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak was de zogenaamde reden om het land in 2003 binnen te vallen.
De IAEA had al die tijd gerapporteerd dat die wapens er niet waren maar Bush en Blair en al hun meelopers zoals Balkenende wilden er
niets van horen.
 
"Als je een oorlog start die aan duizenden mensen het leven gaat kosten, zou je veel meer zekerheden moeten hebben, dan zij hadden",
vertelde Hans Blix. Blix had al gewaarschuwed dat get niet best zou staan als er 250.000 manschappen naar Irak zouden worden gestuurd
en er vervolgens nooit massavernietigingswapens zouden worden gevonden.
 
Blix noemde de oorlog illegaal maar betwijfelt of de leiders ooit zullen worden berecht voor hun oorlogsmisdaden.
 
Net als de media toen netjes alle misleidende propaganda van Westerse kant blind overnamen, doen ze dat nu ook weer in geval de beschuldigingen tegen Iran. Ook nu heeft de IAEA nog helemaal niets gevonden. Wij betwijfelen of de media ooit verantwoordelijk worden gehouden voor hun collaboratie aan deze misdaden.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Erfenis on 12-09-2011, 11:41:51 - GMT-1
Bush’s erfenis in Irak, een vergiftigd land en misvormde baby’s

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Powell-anthrax-vial.jpg)

Volgens Bush, Blair en Balkenende zou Irak vol zitten met massavernietigingswapens die zo gruwelijk gevaarlijk waren dat onmiddellijk
ingrijpen noodzakelijk was om de wereld en dan vooral het Westen te redden en te behoeden voor deze dreiging.
 
Natuurlijk werden er toen geen biologische of andere massavernietigingswapens gevonden, het busje afwasmiddel waar Colin Powell mee zwaaide tijdens een presentatie bij de VN veiligheidsraad op 5 februari 2003 kon maar weinig mensen overtuigen van de aanwezigheid.
 
Nu echter ligt Irak wél vol met massavernietigingswapens, niet gemaakt door de Irakezen maar geïmporteerd door de Amerikanen en Britten (met steun van oa Balkenende). Irak ligt vol met DU en andere chemische troep dat door de Amerikanen en Britten is afgevuurd tijdens de aanval in 2003.

Nu is Irak voor miljoenen jaren een vergiftigd een radioactief besmet land, een land waar jonge vrouwen bang zijn om zwanger te worden en kinderen te krijgen als gevolg van het toenemende aantal misvormde kinderen dat er geboren word. Baby’s zonder hoofd, met 2 hoofden, één oog in hun voorhoofd, met gezwellen, zonder organen of ontbrekende ledematen enz. Verder groeit de toename van kinderen met K. en leukemie explosief
 
In september 2009 werden er in het Fallujah General Hospital 170 baby's geboren, 24% daarvan stierf binnen de eerste zeven dagen, een schokkende 75% van de gestorven baby’s werd als misvormd geclassificeerd. Vergeleken met de maand augustus 2002, toen stierven er
slechts 6 van de 530 geboren baby’s waarvan één met een geboortedefect.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: tjoerie voor je mallemoer on 12-09-2011, 11:43:52 - GMT-1
Bush’s erfenis in Irak, een vergiftigd land en misvormde baby’s

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Powell-anthrax-vial.jpg)

Volgens Bush, Blair en Balkenende zou Irak vol zitten met massavernietigingswapens die zo gruwelijk gevaarlijk waren dat onmiddellijk
ingrijpen noodzakelijk was om de wereld en dan vooral het Westen te redden en te behoeden voor deze dreiging.
 
Natuurlijk werden er toen geen biologische of andere massavernietigingswapens gevonden, het busje afwasmiddel waar Colin Powell mee zwaaide tijdens een presentatie bij de VN veiligheidsraad op 5 februari 2003 kon maar weinig mensen overtuigen van de aanwezigheid.
 
Nu echter ligt Irak wél vol met massavernietigingswapens, niet gemaakt door de Irakezen maar geïmporteerd door de Amerikanen en Britten (met steun van oa Balkenende). Irak ligt vol met DU en andere chemische troep dat door de Amerikanen en Britten is afgevuurd tijdens de aanval in 2003.

Nu is Irak voor miljoenen jaren een vergiftigd een radioactief besmet land, een land waar jonge vrouwen bang zijn om zwanger te worden en kinderen te krijgen als gevolg van het toenemende aantal misvormde kinderen dat er geboren word. Baby’s zonder hoofd, met 2 hoofden, één oog in hun voorhoofd, met gezwellen, zonder organen of ontbrekende ledematen enz. Verder groeit de toename van kinderen met K. en leukemie explosief
 
In september 2009 werden er in het Fallujah General Hospital 170 baby's geboren, 24% daarvan stierf binnen de eerste zeven dagen, een schokkende 75% van de gestorven baby’s werd als misvormd geclassificeerd. Vergeleken met de maand augustus 2002, toen stierven er
slechts 6 van de 530 geboren baby’s waarvan één met een geboortedefect.


Je kan het niet hebben dat een zwarte man succesvol is he, vuile berggeit? Het liefst moorden jij en je berggeitboelerbroeders ons allemaal uit!  :wacko:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 11:47:10 - GMT-1
                                     Hiroshima en Irak slachtoffers hebben veel gemeen

Haruko Moritaki stond naast een Iraaks ziekenhuisbed, aarzelend om een foto te nemen van een kind dat stierf aan K.. De moeder
van het kind verzocht haar om de foto te nemen en de wereld hun verhaal te vertellen. "Omdat ik een bezoeker uit Hiroshima was vertelde
veel plaatselijke bewoners me: “Jij kunt onze strijd begrijpen", herinnerde Moritaki zich.

De Amerikaanse bommenwerper Enola Gay liet om 08:15 op 06/08/1945 de atoombom met de codenaam Little Boy op Hiroshima vallen, veroorzaakte een ongekende ravage en doodde tienduizenden in enkele seconden. Tegen het einde van het jaar waren ongeveer 140.000 mensen gestorven als gevolg van de bom.

Sommige slachtoffers zijn bang dat de herinneringen aan de verschrikkingen van Hiroshima vervagen maar 65 jaar nadat werelds eerste atoombom viel is de stad een basis geworden van een groeiende internationale beweging om uraniumwapens te verbieden.

In Japan wordt de campagne geleid door Moritaki, hoofddirecteur van het International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW) kantoor
in Hiroshima.

De groep naar Hiroshima uitgenodigd Iraakse artsen voor de gedenkdag op vrijdag, om te praten over het toenemende aantal gevallen van K. en geboorteafwijkingen onder Iraakse burgers, geloven slachtoffer te zijn van verarmd uranium dat gebruikt werd tijdens de Golfoorlog van 1991 en de door de VS geleide invasie in 2003.

Moritaki, wiens overleden vader diende als voorzitter van de Japan Council Against Atomic and Hydrogen Bombs, zegt dat ze de
overeenkomsten ziet, in Hiroshima "begon K. 10 tot 15 jaar na het bombardement in 1945 toe te nemen". Moritaki reisde zowel voor
als na de invasie van 2003 naar Irak en bezocht ziekenhuizen in Bagdad en Basra op zoek naar de effecten van verarmd uranium.

Thuis liet ze foto's van stervende Iraakse kinderen zien op scholen en lokale bijeenkomsten en sprak over het door oorlog verscheurde land.
Zij en andere activisten hebben vervolgens in 2003 het NO-DU (verarmd uranium) Hiroshima Project opgericht.

Jawad Al-Ali, een oncoloog in een ziekenhuis in Basra die de stad eind juli bezocht, was één van de uitgenodigde Iraakse artsen om conferenties te houden over de schadelijke gevolgen van verarmd uranium wapens.

Net zoals Hiroshima de eerste afgeworpen atoombom in actie zag, werden wapens met verarmd uranium voor het eerst in Irak gebruikt, zei al-Ali, toevoegend dat hij naar Japan gekomen was "om het lijden te delen" dat de twee landen moeten doorstaan.

Moritaki gaf les op een openbare school tot ze in 1996 met borstK. werd gediagnosticeerd. In 1997, naar aanleiding van berichten dat India en Pakistan spoedig kernproeven zouden uitvoeren, vlogen Moritaki Hiroshima en andere burgers naar de regio om de kernproeven voor de rechter te brengen en te stoppen.

Maar beide landen hebben in 1998 de proeven uitgevoerd dat, vooral van antinucleaire activisten, een internationale oproer ontstak.
Toch ging haar groep terug en bezocht scholen om te praten over de verwoestingen van Hiroshima.

De activisten worden soms geconfronteerd met harde kritiek omdat Japan lang onder de Amerikaanse nucleaire paraplu is geweest en
afhankelijk is van kernenergie, zei Moritaki.

In Irak hadden vele scherpe kritiek op Japan voor het ondersteunen door de VS geleide oorlog in plaats van het helpen van stervende
Iraakse kinderen. Japan verplaatste zijn zelfverdedigingleger naar het zuiden van Irak om deel te nemen aan de wederopbouw inspanningen,
de eerste inzet sinds de Tweede Wereldoorlog van het leger van het land in een oorlogsgebied.

Moritaki bekritiseerde de beslissing en zei: dat Junichiro Koizumi, de toenmalige premier, de Amerikaanse regering hielp en niet de burgers
van Irak. "Japan zou manieren moeten hebben gevonden om hen te helpen, bijvoorbeeld de opleiding van Iraakse artsen of het bouwen van ziekenhuizen", zei ze.

Maar terwijl de VS de afgelopen halve eeuw de belangrijkste bondgenoot van Japan is geweest, heeft niet iedereen hen vergeven.

Op 11 september 2001, toen de burgers van Hiroshima de beelden op de televisie zagen van de terreuraanslagen in New York,
vervloekte sommige van hen, waaronder mensen die zich identificeren als pacifisten, nog steeds de Amerikanen herinnerde Moritaki zich.

"Het was verschrikkelijk," zegt Moritaki. "Honderdduizenden levens gingen verloren in het kernbombardement. We kunnen niet toestaan
dat ze nutteloos zijn gestorven. Hiroshima moet zijn haat overwinnen”.
 
Door: Takehiko Kambayashi.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sympathy on 12-09-2011, 11:50:37 - GMT-1
Hoe reageerden de Indianen op de komst van de Europeanen?
 
Al eeuwen voor de ontdekking van Columbus in 1492 dreven Indiaanse stammen handel met elkaar. De indianen wisten hoe ze met onbekende moesten omgaan. De eerste ruzies tussen de Indianen en de blanken waren dus niet alleen te wijten aan Indiaanse onwennigheid maar ook aan de blanken. Indianen waren wel gewend om om te gaan met andere Indiaanse stammen maar de mensen uit het westen waren heel anders. De blanken waren zwaar gewapend en werden door de Indianen ‘ijzeren mannen’ genoemd vanwege hun ijzeren harnas. De blanken waren hebzuchtig en arrogant. Zo waren ze er van overtuigd dat de blanken alleen de ware god aanbaden en dat het geloof van de Indianen onzin was.

Toen Columbus Amerika op de kaart zette en alle reizigers met mooie verhalen thuis kwamen werd het gezien als de belangrijkste gebeurtenis sinds de geboorte van Christus. Columbus maakte contact met de Indianen in Midden- en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika is hij nooit geweest, pas tientallen later gingen ontdekkingsreizigers hier naar toe. De allereerste ontdekkingsreizigers die contact maakten met de Indianen waren Spanjaarden. Al in de jaren twintig van de zestiende eeuw organiseerden de Spanjaarden verkennigsexpedities langs de kust van Florida. Deze expedities mislukten allemaal. Jarenlang werden degene die zo’n expeditie overleefden door Indiaanse stammen gevangen gehouden en gebruikt als slaven. Over het algemeen gingen de Spanjaarden niet bepaald zachtzinnig om met de Indianen. In 1539 was er een grote Spaanse expeditie op touw gezet om goud en andere kostbaarheden te vinden. Om zijn doel te bereiken had hij de Indianen hard nodig. Zo maakten ze krijgsgevangenen die ze als lastdieren gebruikten. Ze namen vrouwen mee als vermaak voor de blanke mannen en om eten te koken. Soms gijzelden ze Indianen om een vrije doortocht te krijgen. De Indianen die niet meewerkten werden levend verbrand, aan het zwaard geregen of voor de honden geworpen. De Spanjaarden gingen dus niet bepaald zachtzinnig om met de Indianen.

In het begin van de 17e eeuw stichtten de Engelsen hun eerste nederzettingen in Amerika. De Powhatans waren de eerste Indianen die contact hadden met de Engelsen. De Powhatans waren een machtig volk. Powhatan was schatrijk, iets wat heel uitzonderlijk was bij indianen in Noord-Amerika. In het begin gingen de Engelsen en de Indianen heel vreedzaam met elkaar om. De Indianen gaven de vreemdelingen voedsel als er tekorten waren. En de Powhatans profiteerden van de ruilhandel, ze ruilden maïs voor koper. De Powhatans hadden in het begin de Engelsen met gemak kunnen uitroeien, dit hebben ze niet gedaan uit menselijkheid en uit vertrouwen. In plaats van uitroeien hebben ze de Engelsen geholpen en voorkomen dat ze meteen al doodgingen. Op een gegeven moment ontstonden er toch spanningen tussen de Engelsen en de Indianen. De kolonisten gingen steeds meer verbouwen waarvoor ze steeds meer grond nodig hadden. Deze grond was eigenlijk van de Powhatans maar dat maakte ze niks uit. De afspraken die waren gemaakt stelden voor de Engelsen niks voor en dit leidde tot grote ruzie. De Powhatans konden het niet langer verdragen en hebben in korte tijd veel Engelse kolonisten gedood. De Engelsen waren bijna verdreven uit Vergina. Dit had echter geen enkele zin want de Engelsen kwamen al heel snel met heel veel mensen met hele sterke wapens waardoor de Powhatans kansloos werden. Van de gastvrijheid van de Indianen is dus alleen maar misbruik gemaakt. De Powhatans zijn vermoord of weggedreven door de Engelsen.

Al in 1609 vestigden de eerste Nederlanders zich in de Nieuwe Wereld. De kolonie werd Nieuw-Nederland genoemd. Het was het hele gebied tussen de rivier de Connecticut in het noorden en de Delaware in het zuiden. Het belangrijkste vestigingsgebied was Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. De Indianen die in deze gebieden zaten waren heel gunstig gezind ten opzichte van de Nederlanders. Ze brachten de nederlanders voedsel en andere noodzakelijke dingen. Ook werd er driftig handel gedreven tussen de Indianen en de Nederlanders die erg gunstig was voor de Nederlanders.
In 1926 verkochten de Indianen het eiland Manhattan aan de Nederlanders. Het enige wat ze hoefden te betalen was voor 60 gulden aan kralen, rode stof, metalen ketels, scharen, bijlen en ander dingen. Dat stelde voor de Nederlanders dus maar weinig voor, terwijl ze er een eiland voor terug kregen. De Indianen vonden de goederen waardevol omdat ze ze zelf niet konden maken. De Indianen beschouwden de koop als een soort vredesverdrag. Volgens hen kon je grond eigenlijk helemaal niet verkopen, bij de Indianen was grond net zo iets als lucht en water, en dat verkocht je ook niet. Na deze koop hadden de Indianen pas door dat grond geld waard was. Ze gingen voor nieuwe stukken grond steeds meer eisen stellen. Nog was het heel voordelig voor de Nederlanders en werd er heel erg gebruik gemaakt van de Indianen. Ook tussen de Nederlanders en de plaatselijke Indianen leidde het snel tot conflicten. Ze beschouwden elke Indiaan die in hun buurt kwam als nietsnutten en lastposten. Elke Indiaan waar ze last van hadden werd terplekke vermoord of weggedreven. De afspraken die gemaakt waren stelden dus ook hier voor de Nederlanders helemaal niks voor. In 1640 zochten de Indianen voor het eerst bescherming bij de Nederlanders. Dit was de eerste keer dat de Indianen hulp vroegen van de Nederlanders. In plaats van deze hulp te bieden hebben de Nederlanders in 1 nacht zoveel mogelijk Indianen vermoord. 4

Het waren de Indiaanse mensen die de Europeanen gastvrij ontvingen en leerden hoe in leven te blijven in een voor hen vreemd land. Er was voor de eerst Europeanen dan ook geen reden om deze mensen kwaad te doen. Dat veranderde toen avonturiers en misdadigers hun eigen land ontvluchten naar de ‘nieuwe wereld’. Deze mensen beschouwden de Indianen als armzalige wilden en als een obstakel dat zo snel mogelijk moest worden opgeruimd. Over het algemeen was men van oordeel dat het nieuw ontdekte land door een ‘beter’ mensenras veroverd moest zien te worden. Toen ontstonden de conflicten. Wilden de Indianen niet goedschiks weg, dan maar gedwongen. Vaak werden er hele dorpen uitgemoord zodat deze vrij kwamen voor kolonisten. Langzaam begon er een trek naar het westen en gingen de Europeanen door met hun moorden en verdrijvingen. Er kwam vel verzet in het westen van de Indianen, ze hadden alles te verliezen, hun land, hun geloof, hun cultuur en hun voortbestaan als volk.3

Het allereerste contact tussen de Europeanen en de Indianen was dus wel vreedzaam en eerlijk. De Europeanen hadden de hulp van de Indianen heel hard nodig om te overleven en te kunnen handelen. De indianen hebben deze hulp geboden zonder er iets voor terug te vragen. De Indianen dreven hele andere handel met elkaar dan dat ze in Europa deden. De Europeanen hebben de Indianen aan alle kanten uitgebuit. Eerst hebben ze gebruik van ze gemaakt en toen ze hen niet meer nodig hadden hebben ze hen vermoord of verdreven. Zowel de Spanjaarden en de Portugezen als de Nederlanders en de Engelsen hebben geen enkel respect gehad voor de Indianen en hun cultuur. In het eerste begin waren de Indianen nog in staat om de vreemdelingen uit te roeien, maar dit hebben ze niet gedaan, in plaats daar van hebben ze hen geholpen. Ze hebben er helemaal niks voor teruggekregen. De oorlogen die ontstonden toen de Indianen door hadden dat ze aan alle kanten beroofd werden waren kansloos. De Europeanen waren veel sterker en beter bewapend.

Interessante onderwerpen die je hier post. als ik jou was zou ik er gewoon mee doorgaan.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sympathy on 12-09-2011, 11:52:35 - GMT-1
SOEDANESE GENOCIDE VAN ARABIEREN OP ZWARTE AFRIKANEN

(http://i51.tinypic.com/2m4vxi9.jpg)

Hilversum (Van onze redactie) 1 augustus 2011 - De Soedanese bisschop Macram Max Gassis van El Obeid in het zuiden van Noord-Soedan waarschuwt dat er een door de regering georganiseerde genocide gaande is in het Nubagebergte, in het gebied dat grenst aan het onlangs afgescheiden Zuid-Soedan.

Aanvallen
Volgens de rooms-katholieke geestelijke hebben de volken in het gebied sinds mei te maken met voortdurende aanvallen vanuit Khartoem, de hoofdstad van
Noord-Soedan. De bisschop, die vraagt om meer media-aandacht, zegt dat er veel burgerslachtoffers vallen.

Zuid-Kordofan
Volgens het vredesakkoord van 2005 behoort Zuid-Kordofan, waarin het Nubagebergte ligt, tot Noord-Soedan. De Afrikaanse volkeren in het gebied sympathiseren echter veelal met het zuiden. Ze beschuldigen het islamitische noorden van een Arabiseringspolitiek.

Olie
Het gebied in de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Soedan is rijk aan grondstoffen. Door sommigen wordt gevreesd voor een nieuwe burgeroorlog.

Vervolging
Intussen hebben de kerken in Noord-Soedan te maken met leegloop. De vaak uit het zuiden afkomstige christenen trekken terug naar hun geboortestreek. Gevreesd wordt dat de achterblijvende gelovigen vervolgd zullen worden in het streng-islamitische noorden.

(http://i51.tinypic.com/2m4vxi9.jpg)

Holy fuck! Ik hoor mijn mocro matties eeuwig over Palestina maar hier hoor ik ze nooit over!!  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Gaza. on 12-09-2011, 11:54:16 - GMT-1
                                        VN bevestigen rapport over oorlogsmisdaden in Gaza

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren (donderdag) het Goldstone-rapport over de oorlogsmisdaden
in Gaza goedgekeurd. Dat gebeurde met een overweldigende meerderheid van stemmen.
 
Het 575 pagina?s tellende rapport van de Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone werd vorige maand al goedgekeurd door
de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Gisteren in New York stemden 114 leden voor het rapport, 18 tegen, met 44 onthoudingen.
 
Bij de 18 landen die tegenstemden bevonden zich de Verenigde Staten, Australië, Canada, Duitsland, Nederland en Israël. Bij de
onthoudingen Groot-Brittannië, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Spanje, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Griekenland.
 
De Algemene Vergadering verzocht secretaris-generaal Ban Ki-moon om binnen drie maanden de resolutie toe te passen.
 
De resolutie roept zowel Israëli?s als Palestijnen op om onafhankelijke onderzoeken op te starten naar de vermeende mensenrechten-schendingen tijdens het Gaza-offensief.
 
VS-ambassadeur Alejandro Wolff noemde het Goldstone-rapport ?onevenwichtig?. Dinsdag had het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
het rapport al met een overweldigende meerderheid verworpen.
 
Vorige maand kwam het rapport ook voor de VN-Veiligheidsraad maar door het veto van de VS werd er niet gestemd.
 
Het rapport is het werk van een vierkoppige fact-finding-missie onder leiding van Richard Goldstone. Ze inventariseerden beschuldigingen
van oorlogsmisdaden door zowel Israël als Hamas.
 
Tijdens 22 dagen durende Operatie Gegoten Lood in december 2008 en januari 2009 kwamen naar schatting 1400 Palestijnen om, meestal burgers. Aan Israëlische zijde vielen vier doden in het zuiden van Israël en werden negen soldaten gedood, waarvan vier door ?friendly fire?.
 
Door, Thalif Deen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Goldstone. on 12-09-2011, 11:56:32 - GMT-1
Goldstone, die in het bewuste artikel in de Post schreef dat “als ik toen had geweten wat ik nu weet, zou het Rapport Goldstone een verschillend document zijn geweest,” klaagde destijds over het gebrek aan de wil van Israël om “samen te werken met ons onderzoek,“ maar erkende tegelijk ook dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die de opdracht gaf tot het samenstellen van dit rapport, een “geschiedenis heeft van bevooroordeeldheid jegens Israël”, een feit dat “door niemand wordt ontkend.”


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Schouderklopje.. on 12-09-2011, 11:59:15 - GMT-1

PvdA-prominenten: Het is een zootje binnen de partij

De voormalige PvdA-ministers Ed van Thijn en Bram Stemerdink en de oud-internationaal secretaris van de PvdA Harry van
den Bergh spugen in weekblad Elsevier deze week hun gal over de door Wouter Bos veroorzaakte kabinetscrisis van februari.


'Een dramatisch domme beslissing. Het is een zootje in de PvdA,' vindt Van den Bergh. Van Thijn zegt hoofdschuddend: 'Ik geloof
dat Wouter Bos nog steeds denkt dat hij de PvdA er met die kabinetscrisis bovenop geholpen heeft.' Stemerdink: 'Tot in het extreme
wordt een kruidenierspolitiek gevoerd.'

Landsbelang
De kabinetscrisis leidde niet tot een electorale wederopleving van de PvdA. Wel schaadde Wouter Bos volgens de oud-gedienden van
zijn partij het Nederlands belang. Hij zag niet in dat Nederland door de Verenigde Staten gecompenseerd zou worden voor het verlengen
van de militaire missie in Uruzgan.

'We misten een unieke kans om bij de Amerikanen te scoren en later punten binnen te halen. Zo werkt het internationale systeem. Alleen, Wouter Bos snapte dat niet,' zegt Van den Bergh in het Elsevier-artikel over de buitenlandspolitieke koers van de PvdA. 'Had Bos mij maar
even gebeld,' zegt Stemerdink die jaren samenwerkte met de huidige Amerikaanse vice-president Jo Biden. 'Zo'n verzoek is een kans voor
open goal.'

Internationale contacten
Van Thijn, Stemerdink en Van den Bergh hekelen in Elsevier het gebrek aan internationale contacten. Voorheen had Nederland via PvdA-
politici een stem in de wereld. Zo onthult Van Thijn dat hij eind jaren tachtig als burgemeester van Amsterdam nauw betrokken was bij de voorbereiding en nazorg van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen. 'Maar die contacten van toen, die zijn er nu niet meer.'

Van den Bergh betwijfelt of het onder de nieuwe PvdA-leider Job Cohen goed komt: 'Zijn ervaring tot nu toe is de stedenband van Amsterdam met Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Wat een drama!'

Door Eric Vrijsen


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 12:02:35 - GMT-1
Waarom zijn de indianen in reservaten gedrukt en wat zijn reservaten?
 
De beste definitie van een reservaat is: ‘een reservaat, is een stuk land bewoond door Indianen en omgeven door dieven’.
 
In de negentiende eeuw kwamen er steeds meer immigranten naar Noord-Amerika. Ieder wilde zijn eigen stukje grond, en de Indianen werden daarvan de dupe. In verdragen werd geregeld dat de Indianen stukken grond afstonden aan de blanken. Op deze manier werden de blanken ten slotte oppermachtig in Noord-Amerika. Zo konden de Europeanen die daar de macht hadden gekregen bepalen in welke gebieden die Indianen wel en niet mochten leven. De woongebieden die de blanken voor de Indianen uitkozen waren vaak gebieden waar de blanken zelf geen interesse in hadden. De Indianen kregen dus onhandelbare en onvruchtbare grond. Ook werd er geen rekening gehouden met stammen en huidige leefgebieden.
Tegenwoordig woont ongeveer een derde van de Noordamerikaanse Indianen in reservaten. De ander Indianen wonen verspreid over Amerika, meestal in de steden. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw komen de Indianen weer op voor hun rechten. Ze eisen teruggave van de gebieden die ze zijn kwijtgeraakt.
 
Het eerste reservaat werd al in 1638 gesticht in Connecticut. Het reservatenstelsel ontstond echter pas een kleine twee eeuwen later. In 1817 schreef president James Monroe dat het nomadenbestaan van de Indianen uit de tijd was en dat de Indianen in reservaten moesten worden ondergebracht. In de reservaten zouden de Indianen omgeschoold worden tot boeren en handwerklieden. In 1830 werden de eerste grote stappen ondernomen. Elk jaar werd er geld vrij gemaakt om grote groepen Indianen verplicht naar hun aangewezen grondgebied te verhuizen. Volgens de kolonisten was er op de grasvlakten geen plaats meer voor de Indianen.
Toen de Indianen eenmaal in de reservaten waren ondergebracht, werden er telkens nieuwe verdragen gesloten. Daarin werd geregeld dat de Indianen forse lappen grond zouden afstaan aan de blanken. Vooral in de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) werd er alles aan gedaan om de Indianen in reservaten te krijgen. De blanken speelden gemene spelletjes om de opperhoofden van de verschillende stammen toch een contract te laten tekenen. De Indianen tekenden vaak in ruil voor onderwijs, zorg, geld en voedsel. De tegenprestatie voor het gaan naar de reservaten werd vaak niet uitgekeerd. Ook wisten de opperhoofden heel vaak niet wat ze tekenden en beloofden de blanken dat het goed was.

In 1871 hoefden de blanken geen verdragen meer te sluiten met de Indianen. In dat jaar besloot het Congres dat de Indiaanse stammen gewoon deel uitmaakten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering hoefde nu niet meer met de Indianen te onderhandelen, beslissingen konden voortaan worden afgedwongen.

Het is niet precies duidelijk hoeveel Indianen er leefden voordat de kolonisten er kwamen maar het waren er zeker meer dan een miljoen. Na de Europese inval en de brute veroveringen waren het er in 1900 nog maar 250.000. In de verenigde staten zijn ongeveer driehonderd reservaten. Het merendeel daarvan is erg klein. Samen beslaan ze ongeveer 2,5% van het grondgebied van de Verenigde staten. De meeste reservaten liggen ten westen van de missisipi, in staten als Arizona, New Mexico, Washington, Oregon en Montana.
Het Navajo-reservaat, het grootste van allemaal, is twee keer zo groot als Nederland. Het piepkleine Strawberry Valley Rancheria-reservaat van de Yupa is niet meer dan een derde hectare. Er zijn heel veel stammen met een glorieus verleden die nu moeten leven op kleine stukjes grond in dichtbevolkte gebieden.
 
De omstandigheden in de meeste reservaten waren al snel zeer slecht. Nomadische jagers voelden zich niet thuis in de reservaten, ze moesten de ruimte hebben. Veel politieagenten en militairen die in de reservaten rondliepen om de orde te handhaven kwamen alleen om hun eigen zakken te vullen. De wantoestanden werden op een gegeven moment zo erg dat er besloten werd om geestelijken in plaats van militairen de orde te bewaren. Dit werd een grote mislukking omdat de missionarissen probeerden alle vormen van de indiaanse cultuur tot op de grond uit te roeien. De Indianen kwamen hier tegen in opstand en het leger moest alsnog ingrijpen.
Ook de voedselvoorziening werd een groot probleem. De blanken hadden de Indiaanse reservaten op een zo onaantrekkelijk mogelijk stuk land geplaatst. Op deze grond kon je dus ook bijna niks verbouwen. De meeste Indianen waren vissers en jagers en wisten dus niet eens hoe ze land moesten verbouwen. Om de voedseltekorten op te lossen moest de Amerikaanse regering veel voedsel sturen naar de reservaten. Om deze kosten te vergoeden verkocht de regering grond van de reservaten aan blanken, zodat die zich daar konden vestigen. Door deze verkoop werd de grond van de reservaten nog kleiner.
Het reservatenstelsel was al met al een grote mislukking. In de tweede helft van de jaren tachtig van de 19e eeuw werd een andere aanpak bedacht. De Indianen zouden ieder een eigen stukje grond krijgen om te bewerken. Ieder gezinshoofd kreeg vijfenzestig hectare toegewezen, en alle andere volwassenen vijftien hectare. Iedereen mocht een stukje grond op het reservaat uitzoeken en een agent zou de wacht houden. De blanken zorgden voor deze verdeling en daardoor bleef er erg veel land ‘over’.
 Dit land kon verdeeld worden onder de blanke kolonisten. Zo ging er 36 miljoen van de 50 miljoen hectare land van de Indianen over naar de blanken. Deze regeling had rampzalige gevolgen voor de Indianen. De grond die ze kregen was te klein om vee op te houden en ongeschikt om te verbouwen. Daarom verkochten ze het vaak aan blanke boeren. Ook moesten ze het kleine stukje grond dat ze hadden verdelen onder alle erfgenamen. Zo bleef er steeds minder over voor steeds meer Indianen.
Vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw kwam er verandering in de ze situatie. De Indianen kregen recht op zelfbestuur en het verpachten van land aan blanken werd verboden. Vanaf dat moment ging het met de Indianen in de reservaten iets beter.

Na de tweede wereldoorlog voelden veel Indianen zich onbehoorlijk behandeld bij vorige verdragen. Ze gingen schadevergoedingen eisen. De regering betaalde deze vergoedingen in de hoop dat de Indianen hun land niet terug zouden eisen. Na het betalen van deze vergoedingen vond de regering dat de Indianen zich moesten aanpassen aan de leefgewoontes van de blanken. Ze wilden dat de Indianen in de stad gingen wonen, en het liefst in fabrieken gingen werken. Als dit zou gebeuren konden ze de reservaten opheffen en de grond verkopen. Er werden veel jonge Indianen naar de stad gelokt. Deze Indianen waren meestal ongeschoold en raakten in de grote stad van de regen in de drup.

In de jaren zestig realiseerde men zich hoe hopeloos de situatie in de reservaten was. De gedwongen verhuizingen van Indianen naar de steden werkten niet. Men ging de ideeën uit de jaren dertig weer oppakken en proberen het leven in de reservaten te verbeteren.
De stammen die nu in de reservaten wonen zijn min of meer onafhankelijk. Ze zijn niet onderworpen aan de wetten van de verschillende staten, maar regelen hun zaken grotendeels zelf. Desondanks zijn de omstandigheden in de meeste reservaten nog steeds belabberd. Meer dan driekwart van deze Indianen leeft in armoede.

Toen de blanken de Indianen zo veel mogelijk hadden uitgemoord en weggedreven hadden ze de macht. Er ontstond een blanke, Amerikaanse regering die geen rekening hield met de oorspronkelijke bewoners. De Indianen hadden vaak nog wel veel en mooie grond als grasvlakten in hun bezitting. De Amerikaanse regering had geen ruimte voor de Nomaden en besloot hun een ander grondgebied toe te wijzen. Zo werden de Indianen op grondgebieden geplaatst en dat werden reservaten genoemd. De reservaten werkten vanaf het begin af aan al niet omdat de Indianen daar niet wilden en konden leven. De omstandigheden waren belabberd en nog probeerden de Amerikanen er zo veel mogelijk van te profiteren door grond te verkopen. Na de 2e wereldoorlog zagen de Indianen in dat ze bedrogen waren en verkeerd behandeld. Ze eisten geld en de regering gaf ze dat zodat ze niet om hun land terug zouden vragen. De regering vond dat de Indianen hun cultuur op moesten geven en hun leefgewoontes aan moesten passen aan dat van de blanken. Dit heeft nooit gewerkt en het heeft lang geduurd voordat de Amerikaanse regering de Indianen gedeeltelijk accepteerde. De reservaten worden soms met hevige druk opgeknapt en er wordt gedeeltelijk gewerkt aan de barre levensomstandigheden van de Indianen.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Darfur. on 12-09-2011, 12:02:54 - GMT-1
OVER DARFUR (300 000 DODEN DOOR ARABISCHE GENOCIDE OP ZWARTE AFRIKANEN) HOOR JE DE ARABIEREN NIET, WEL OVER GAZA (900 DODEN)

14-01-2009 10:56 Waarom zwijgt de Arabische wereld over Darfur (300 duizend doden) en maakt ze zo veel kabaal over Gaza (ruim 900 doden)? Het was een bericht van 106 woorden dat vorige week geen enkele Nederlandse krant haalde. Dateline Caïro, 8 januari, persbureau AP. Vliegtuigen van de Soedanese regering hadden het noorden van de Soedanese regio Darfur gebombardeerd. Regeringstoestellen bestookten ‘over tweehonderd kilometer afstand dorpen en waterbronnen’. In geen van de kranten die op 9 januari verschenen is het vertaalde AP-bericht opgenomen. Wel telden we die dag in de kranten 29 artikelen waarin het woord ‘Gaza’ voorkwam. Ja, zal de lezer zeggen, Gaza speelt nu, Darfur, tsja, ‘Darfur’ speelt hoe lang eigenlijk al? Helemaal mee eens, ‘Gaza’ speelt inderdaad nu, de strijd om dat gebiedje aan de Middellandse Zee is nu actueel, daar komen de beelden vandaan van gebombardeerde woonwijken, van dode kindjes, van vrouwen die matrassen door de ruïnestad Rafah slepen. Dodental ‘Darfur’ is maar ‘Darfur’, daar komen momenteel zelfs helemaal geen beelden vandaan. Uitzichtloos conflict: de burgeroorlog in westelijk Soedan woedt al sinds 2003. Is het nog nieuws dat Soedanezen Soedanezen afmaken, dat de door de regering in Khartoem gesteunde Janjaweed de Darfurianen afslachten, verkrachten, ontvoeren, dat er jachtvliegtuigen de waterbronnen, waar altijd vrouwen en meisjes bijeen zijn met hun jerrycans, met bommen bestoken? De teller van het aantal dodelijke slachtoffers in Darfur staat al tijden op 300 duizend (zijn we opgehouden met tellen?), het aantal ontheemden loopt ver boven de 2 miljoen. Zou het er mee te maken hebben dat Israël huishoudt in Gaza, en dat in Darfur moslims moslims afmaken?Ach, we weten het wel – zo’n beetje. We richten onze blik op Gaza, en vergeten Darfur. En toch wagen we het hier om ‘Gaza’ met ‘Darfur’ te vergelijken. Waarom wordt in de gehele Arabische wereld (en ver daarbuiten) breed voor het leed van de inwoners van Gaza gedemonstreerd, worden Joden in Toulouse, Antwerpen en Odense fysiek bedreigd en is er geen moslim die een spandoek opsteekt voor de arme inwoners van Darfur? Bijbelcitaat Zelfs in Khartoem vinden dagelijks demonstraties plaats die gericht zijn tegen Israël, de VS en andere westerse landen. Westerlingen in de Soedanese hoofdstad wordt afgeraden zich nog langer op te houden in populaire etablissementen als O-Zone en Amwaj. Je zou zo’n verhitte demonstrant het Bijbelcitaat ‘Waarom kijkt u naar de splinter in het oog van een ander, en merkt u de balk niet op in uw eigen oog?’ voor de voeten kunnen werpen, maar dat zal in deze stad vol moskeeën niet al te best vallen. Nogmaals, waarom zwijgt de Arabische wereld over Darfur (300 duizend doden) en maakt ze zo veel kabaal over Gaza (ruim 900 doden)? Zou het er mee te maken hebben dat Israël huishoudt in Gaza, en dat in Darfur moslims moslims afmaken? Het is een vraag die ook de mosliminwoners van Darfur zelf bezighoudt. In de interneteditie van de Sudan Tribune komen bewoners van de geplaagde Afrikaanse regio aan het woord die zich afvragen waarom de Arabische wereld ‘met twee maten meet’. Waarom knijpen de Arabieren ‘een oogje toe als het over het geweld in ons eigen land’ gaat? De Arabische Liga zou vorige week in Doha praten over de ‘kwestie Darfur’, met als gesprekspartners de rebellenbewegingen uit Darfur en de regering in Khartoem. Maar helaas, de bijeenkomst werd afgelast. De Arabische ministers hadden andere bezigheden: inderdaad, Gaza.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 12:04:04 - GMT-1
Hoe reageerden de Indianen op de komst van de Europeanen?
 
Al eeuwen voor de ontdekking van Columbus in 1492 dreven Indiaanse stammen handel met elkaar. De indianen wisten hoe ze met onbekende moesten omgaan. De eerste ruzies tussen de Indianen en de blanken waren dus niet alleen te wijten aan Indiaanse onwennigheid maar ook aan de blanken. Indianen waren wel gewend om om te gaan met andere Indiaanse stammen maar de mensen uit het westen waren heel anders. De blanken waren zwaar gewapend en werden door de Indianen ‘ijzeren mannen’ genoemd vanwege hun ijzeren harnas. De blanken waren hebzuchtig en arrogant. Zo waren ze er van overtuigd dat de blanken alleen de ware god aanbaden en dat het geloof van de Indianen onzin was.

Toen Columbus Amerika op de kaart zette en alle reizigers met mooie verhalen thuis kwamen werd het gezien als de belangrijkste gebeurtenis sinds de geboorte van Christus. Columbus maakte contact met de Indianen in Midden- en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika is hij nooit geweest, pas tientallen later gingen ontdekkingsreizigers hier naar toe. De allereerste ontdekkingsreizigers die contact maakten met de Indianen waren Spanjaarden. Al in de jaren twintig van de zestiende eeuw organiseerden de Spanjaarden verkennigsexpedities langs de kust van Florida. Deze expedities mislukten allemaal. Jarenlang werden degene die zo’n expeditie overleefden door Indiaanse stammen gevangen gehouden en gebruikt als slaven. Over het algemeen gingen de Spanjaarden niet bepaald zachtzinnig om met de Indianen. In 1539 was er een grote Spaanse expeditie op touw gezet om goud en andere kostbaarheden te vinden. Om zijn doel te bereiken had hij de Indianen hard nodig. Zo maakten ze krijgsgevangenen die ze als lastdieren gebruikten. Ze namen vrouwen mee als vermaak voor de blanke mannen en om eten te koken. Soms gijzelden ze Indianen om een vrije doortocht te krijgen. De Indianen die niet meewerkten werden levend verbrand, aan het zwaard geregen of voor de honden geworpen. De Spanjaarden gingen dus niet bepaald zachtzinnig om met de Indianen.

In het begin van de 17e eeuw stichtten de Engelsen hun eerste nederzettingen in Amerika. De Powhatans waren de eerste Indianen die contact hadden met de Engelsen. De Powhatans waren een machtig volk. Powhatan was schatrijk, iets wat heel uitzonderlijk was bij indianen in Noord-Amerika. In het begin gingen de Engelsen en de Indianen heel vreedzaam met elkaar om. De Indianen gaven de vreemdelingen voedsel als er tekorten waren. En de Powhatans profiteerden van de ruilhandel, ze ruilden maïs voor koper. De Powhatans hadden in het begin de Engelsen met gemak kunnen uitroeien, dit hebben ze niet gedaan uit menselijkheid en uit vertrouwen. In plaats van uitroeien hebben ze de Engelsen geholpen en voorkomen dat ze meteen al doodgingen. Op een gegeven moment ontstonden er toch spanningen tussen de Engelsen en de Indianen. De kolonisten gingen steeds meer verbouwen waarvoor ze steeds meer grond nodig hadden. Deze grond was eigenlijk van de Powhatans maar dat maakte ze niks uit. De afspraken die waren gemaakt stelden voor de Engelsen niks voor en dit leidde tot grote ruzie. De Powhatans konden het niet langer verdragen en hebben in korte tijd veel Engelse kolonisten gedood. De Engelsen waren bijna verdreven uit Vergina. Dit had echter geen enkele zin want de Engelsen kwamen al heel snel met heel veel mensen met hele sterke wapens waardoor de Powhatans kansloos werden. Van de gastvrijheid van de Indianen is dus alleen maar misbruik gemaakt. De Powhatans zijn vermoord of weggedreven door de Engelsen.

Al in 1609 vestigden de eerste Nederlanders zich in de Nieuwe Wereld. De kolonie werd Nieuw-Nederland genoemd. Het was het hele gebied tussen de rivier de Connecticut in het noorden en de Delaware in het zuiden. Het belangrijkste vestigingsgebied was Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. De Indianen die in deze gebieden zaten waren heel gunstig gezind ten opzichte van de Nederlanders. Ze brachten de nederlanders voedsel en andere noodzakelijke dingen. Ook werd er driftig handel gedreven tussen de Indianen en de Nederlanders die erg gunstig was voor de Nederlanders.
In 1926 verkochten de Indianen het eiland Manhattan aan de Nederlanders. Het enige wat ze hoefden te betalen was voor 60 gulden aan kralen, rode stof, metalen ketels, scharen, bijlen en ander dingen. Dat stelde voor de Nederlanders dus maar weinig voor, terwijl ze er een eiland voor terug kregen. De Indianen vonden de goederen waardevol omdat ze ze zelf niet konden maken. De Indianen beschouwden de koop als een soort vredesverdrag. Volgens hen kon je grond eigenlijk helemaal niet verkopen, bij de Indianen was grond net zo iets als lucht en water, en dat verkocht je ook niet. Na deze koop hadden de Indianen pas door dat grond geld waard was. Ze gingen voor nieuwe stukken grond steeds meer eisen stellen. Nog was het heel voordelig voor de Nederlanders en werd er heel erg gebruik gemaakt van de Indianen. Ook tussen de Nederlanders en de plaatselijke Indianen leidde het snel tot conflicten. Ze beschouwden elke Indiaan die in hun buurt kwam als nietsnutten en lastposten. Elke Indiaan waar ze last van hadden werd terplekke vermoord of weggedreven. De afspraken die gemaakt waren stelden dus ook hier voor de Nederlanders helemaal niks voor. In 1640 zochten de Indianen voor het eerst bescherming bij de Nederlanders. Dit was de eerste keer dat de Indianen hulp vroegen van de Nederlanders. In plaats van deze hulp te bieden hebben de Nederlanders in 1 nacht zoveel mogelijk Indianen vermoord. 4

Het waren de Indiaanse mensen die de Europeanen gastvrij ontvingen en leerden hoe in leven te blijven in een voor hen vreemd land. Er was voor de eerst Europeanen dan ook geen reden om deze mensen kwaad te doen. Dat veranderde toen avonturiers en misdadigers hun eigen land ontvluchten naar de ‘nieuwe wereld’. Deze mensen beschouwden de Indianen als armzalige wilden en als een obstakel dat zo snel mogelijk moest worden opgeruimd. Over het algemeen was men van oordeel dat het nieuw ontdekte land door een ‘beter’ mensenras veroverd moest zien te worden. Toen ontstonden de conflicten. Wilden de Indianen niet goedschiks weg, dan maar gedwongen. Vaak werden er hele dorpen uitgemoord zodat deze vrij kwamen voor kolonisten. Langzaam begon er een trek naar het westen en gingen de Europeanen door met hun moorden en verdrijvingen. Er kwam vel verzet in het westen van de Indianen, ze hadden alles te verliezen, hun land, hun geloof, hun cultuur en hun voortbestaan als volk.3

Het allereerste contact tussen de Europeanen en de Indianen was dus wel vreedzaam en eerlijk. De Europeanen hadden de hulp van de Indianen heel hard nodig om te overleven en te kunnen handelen. De indianen hebben deze hulp geboden zonder er iets voor terug te vragen. De Indianen dreven hele andere handel met elkaar dan dat ze in Europa deden. De Europeanen hebben de Indianen aan alle kanten uitgebuit. Eerst hebben ze gebruik van ze gemaakt en toen ze hen niet meer nodig hadden hebben ze hen vermoord of verdreven. Zowel de Spanjaarden en de Portugezen als de Nederlanders en de Engelsen hebben geen enkel respect gehad voor de Indianen en hun cultuur. In het eerste begin waren de Indianen nog in staat om de vreemdelingen uit te roeien, maar dit hebben ze niet gedaan, in plaats daar van hebben ze hen geholpen. Ze hebben er helemaal niks voor teruggekregen. De oorlogen die ontstonden toen de Indianen door hadden dat ze aan alle kanten beroofd werden waren kansloos. De Europeanen waren veel sterker en beter bewapend.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 12:04:37 - GMT-1
Waarom zijn de indianen in reservaten gedrukt en wat zijn reservaten?
 
De beste definitie van een reservaat is: ‘een reservaat, is een stuk land bewoond door Indianen en omgeven door dieven’.
 
In de negentiende eeuw kwamen er steeds meer immigranten naar Noord-Amerika. Ieder wilde zijn eigen stukje grond, en de Indianen werden daarvan de dupe. In verdragen werd geregeld dat de Indianen stukken grond afstonden aan de blanken. Op deze manier werden de blanken ten slotte oppermachtig in Noord-Amerika. Zo konden de Europeanen die daar de macht hadden gekregen bepalen in welke gebieden die Indianen wel en niet mochten leven. De woongebieden die de blanken voor de Indianen uitkozen waren vaak gebieden waar de blanken zelf geen interesse in hadden. De Indianen kregen dus onhandelbare en onvruchtbare grond. Ook werd er geen rekening gehouden met stammen en huidige leefgebieden.
Tegenwoordig woont ongeveer een derde van de Noordamerikaanse Indianen in reservaten. De ander Indianen wonen verspreid over Amerika, meestal in de steden. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw komen de Indianen weer op voor hun rechten. Ze eisen teruggave van de gebieden die ze zijn kwijtgeraakt.
 
Het eerste reservaat werd al in 1638 gesticht in Connecticut. Het reservatenstelsel ontstond echter pas een kleine twee eeuwen later. In 1817 schreef president James Monroe dat het nomadenbestaan van de Indianen uit de tijd was en dat de Indianen in reservaten moesten worden ondergebracht. In de reservaten zouden de Indianen omgeschoold worden tot boeren en handwerklieden. In 1830 werden de eerste grote stappen ondernomen. Elk jaar werd er geld vrij gemaakt om grote groepen Indianen verplicht naar hun aangewezen grondgebied te verhuizen. Volgens de kolonisten was er op de grasvlakten geen plaats meer voor de Indianen.
Toen de Indianen eenmaal in de reservaten waren ondergebracht, werden er telkens nieuwe verdragen gesloten. Daarin werd geregeld dat de Indianen forse lappen grond zouden afstaan aan de blanken. Vooral in de jaren na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) werd er alles aan gedaan om de Indianen in reservaten te krijgen. De blanken speelden gemene spelletjes om de opperhoofden van de verschillende stammen toch een contract te laten tekenen. De Indianen tekenden vaak in ruil voor onderwijs, zorg, geld en voedsel. De tegenprestatie voor het gaan naar de reservaten werd vaak niet uitgekeerd. Ook wisten de opperhoofden heel vaak niet wat ze tekenden en beloofden de blanken dat het goed was.

In 1871 hoefden de blanken geen verdragen meer te sluiten met de Indianen. In dat jaar besloot het Congres dat de Indiaanse stammen gewoon deel uitmaakten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering hoefde nu niet meer met de Indianen te onderhandelen, beslissingen konden voortaan worden afgedwongen.

Het is niet precies duidelijk hoeveel Indianen er leefden voordat de kolonisten er kwamen maar het waren er zeker meer dan een miljoen. Na de Europese inval en de brute veroveringen waren het er in 1900 nog maar 250.000. In de verenigde staten zijn ongeveer driehonderd reservaten. Het merendeel daarvan is erg klein. Samen beslaan ze ongeveer 2,5% van het grondgebied van de Verenigde staten. De meeste reservaten liggen ten westen van de missisipi, in staten als Arizona, New Mexico, Washington, Oregon en Montana.
Het Navajo-reservaat, het grootste van allemaal, is twee keer zo groot als Nederland. Het piepkleine Strawberry Valley Rancheria-reservaat van de Yupa is niet meer dan een derde hectare. Er zijn heel veel stammen met een glorieus verleden die nu moeten leven op kleine stukjes grond in dichtbevolkte gebieden.
 
De omstandigheden in de meeste reservaten waren al snel zeer slecht. Nomadische jagers voelden zich niet thuis in de reservaten, ze moesten de ruimte hebben. Veel politieagenten en militairen die in de reservaten rondliepen om de orde te handhaven kwamen alleen om hun eigen zakken te vullen. De wantoestanden werden op een gegeven moment zo erg dat er besloten werd om geestelijken in plaats van militairen de orde te bewaren. Dit werd een grote mislukking omdat de missionarissen probeerden alle vormen van de indiaanse cultuur tot op de grond uit te roeien. De Indianen kwamen hier tegen in opstand en het leger moest alsnog ingrijpen.
Ook de voedselvoorziening werd een groot probleem. De blanken hadden de Indiaanse reservaten op een zo onaantrekkelijk mogelijk stuk land geplaatst. Op deze grond kon je dus ook bijna niks verbouwen. De meeste Indianen waren vissers en jagers en wisten dus niet eens hoe ze land moesten verbouwen. Om de voedseltekorten op te lossen moest de Amerikaanse regering veel voedsel sturen naar de reservaten. Om deze kosten te vergoeden verkocht de regering grond van de reservaten aan blanken, zodat die zich daar konden vestigen. Door deze verkoop werd de grond van de reservaten nog kleiner.
Het reservatenstelsel was al met al een grote mislukking. In de tweede helft van de jaren tachtig van de 19e eeuw werd een andere aanpak bedacht. De Indianen zouden ieder een eigen stukje grond krijgen om te bewerken. Ieder gezinshoofd kreeg vijfenzestig hectare toegewezen, en alle andere volwassenen vijftien hectare. Iedereen mocht een stukje grond op het reservaat uitzoeken en een agent zou de wacht houden. De blanken zorgden voor deze verdeling en daardoor bleef er erg veel land ‘over’.
 Dit land kon verdeeld worden onder de blanke kolonisten. Zo ging er 36 miljoen van de 50 miljoen hectare land van de Indianen over naar de blanken. Deze regeling had rampzalige gevolgen voor de Indianen. De grond die ze kregen was te klein om vee op te houden en ongeschikt om te verbouwen. Daarom verkochten ze het vaak aan blanke boeren. Ook moesten ze het kleine stukje grond dat ze hadden verdelen onder alle erfgenamen. Zo bleef er steeds minder over voor steeds meer Indianen.
Vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw kwam er verandering in de ze situatie. De Indianen kregen recht op zelfbestuur en het verpachten van land aan blanken werd verboden. Vanaf dat moment ging het met de Indianen in de reservaten iets beter.

Na de tweede wereldoorlog voelden veel Indianen zich onbehoorlijk behandeld bij vorige verdragen. Ze gingen schadevergoedingen eisen. De regering betaalde deze vergoedingen in de hoop dat de Indianen hun land niet terug zouden eisen. Na het betalen van deze vergoedingen vond de regering dat de Indianen zich moesten aanpassen aan de leefgewoontes van de blanken. Ze wilden dat de Indianen in de stad gingen wonen, en het liefst in fabrieken gingen werken. Als dit zou gebeuren konden ze de reservaten opheffen en de grond verkopen. Er werden veel jonge Indianen naar de stad gelokt. Deze Indianen waren meestal ongeschoold en raakten in de grote stad van de regen in de drup.

In de jaren zestig realiseerde men zich hoe hopeloos de situatie in de reservaten was. De gedwongen verhuizingen van Indianen naar de steden werkten niet. Men ging de ideeën uit de jaren dertig weer oppakken en proberen het leven in de reservaten te verbeteren.
De stammen die nu in de reservaten wonen zijn min of meer onafhankelijk. Ze zijn niet onderworpen aan de wetten van de verschillende staten, maar regelen hun zaken grotendeels zelf. Desondanks zijn de omstandigheden in de meeste reservaten nog steeds belabberd. Meer dan driekwart van deze Indianen leeft in armoede.

Toen de blanken de Indianen zo veel mogelijk hadden uitgemoord en weggedreven hadden ze de macht. Er ontstond een blanke, Amerikaanse regering die geen rekening hield met de oorspronkelijke bewoners. De Indianen hadden vaak nog wel veel en mooie grond als grasvlakten in hun bezitting. De Amerikaanse regering had geen ruimte voor de Nomaden en besloot hun een ander grondgebied toe te wijzen. Zo werden de Indianen op grondgebieden geplaatst en dat werden reservaten genoemd. De reservaten werkten vanaf het begin af aan al niet omdat de Indianen daar niet wilden en konden leven. De omstandigheden waren belabberd en nog probeerden de Amerikanen er zo veel mogelijk van te profiteren door grond te verkopen. Na de 2e wereldoorlog zagen de Indianen in dat ze bedrogen waren en verkeerd behandeld. Ze eisten geld en de regering gaf ze dat zodat ze niet om hun land terug zouden vragen. De regering vond dat de Indianen hun cultuur op moesten geven en hun leefgewoontes aan moesten passen aan dat van de blanken. Dit heeft nooit gewerkt en het heeft lang geduurd voordat de Amerikaanse regering de Indianen gedeeltelijk accepteerde. De reservaten worden soms met hevige druk opgeknapt en er wordt gedeeltelijk gewerkt aan de barre levensomstandigheden van de Indianen.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 12-09-2011, 12:05:29 - GMT-1
                                                  Frankrijk geeft „massaslachtingen” Algerije toe


GUELMA - De Franse ambassadeur in Algerije heeft voor het eerst het woord „massaslachtingen” gebruikt voor een reeks moordpartijen
door het Franse leger en de politie op 8 mei 1945 in het stadje Sétif. Zwart-witbeelden flikkeren dezer dagen op Franse televisieschermen.
Beelden die herinneren aan een misdaad waaraan het Franse volk liever niet wordt herinnerd.

Terwijl in Duitsland en de rest van Europa het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gevierd, protesteerden duizenden Algerijnen bij
het stadje Sétif in het noorden van Algerije tegen de Franse overheersing. Algerije was op dat moment een Franse kolonie.
Algerijnse soldaten hadden in Europa zij aan zij met Franse militairen tegen de Duitsers gevochten. In Algerije zelf was tijdens de oorlog
het nationaal zelfbewustzijn en de roep om onafhankelijkheid gegroeid. De menigte liep te hoop bij de kazerne van het Franse leger.
Nadat eerst demonstranten die met de Algerijnse vlag wapperden, gericht waren doodgeschoten, gaf de Franse commandant bevel om met machinegeweren op de ongewapende menigte te schieten. Honderden mensen verloren daarbij het leven. In de daaropvolgende dagen vermoordden opstandelingen ruim honderd in Algerije wonende Europeanen, voornamelijk Fransen. Het Franse leger en de politie namen
daarop wraak. Binnen enkele weken werden duizenden mensen gedood, afgelegen dorpen door de Franse luchtmacht gebombardeerd en het stadje Kherrata werd zelfs door een Frans marineschip beschoten. Het totale aantal doden die tussen 8 en 22 mei 1945 bij de onlusten in
Algerije zijn gevallen, is altijd onduidelijk gebleven. Bij een eerste, Frans, onderzoek werd een aantal van 1020 genoemd.
Algerijnse bronnen spraken over 45.000 doden. Later gaf Frankrijk toe dat er misschien wel 20.000 mensen waren omgekomen.

In februari 2005 bood de toenmalige Franse ambassadeur in Algerije, Hubert Colin de Verdière, namens Frankrijk excuses aan voor wat
hij toen omschreef als een „onaanvaardbare tragedie.” Die woorden waren tot dan toe de meest expliciete benaming van de Fanse regering
voor de massaslachtingen. Nu gebruikt de nieuwe Franse ambassadeur in Algerije, Bernard Bajolet, voor het eerst het woord „massaslachtingen.” Tijdens een spreekbeurt op 27 april in de universiteit van het stadje Guelma zei Bajolet dat Frankrijk niet langer de „verschrikkelijke massaslachtingen” mag ontkennen. „Terwijl op 8 mei 1945 de wereld de overwinning op het nazisme vierde, vonden verschrikkelijke massaslachtingen plaats in Sétif, Guelma en Kherrata. Hoe hard de waarheid ook is, Frankrijk wil het niet meer verbergen.
De tijd van ontkennen is voorbij.” De kwestie van spijtbetuigingen door Frankrijk over de onderdrukking van Algerije, dat van 1830 tot 1962
een Franse kolonie was, vertroebelt al drie jaar lang de relatie tussen beide landen. Een vriendschapsverdrag dat was voorgesteld door de voormalige Franse president Jacques Chirac en zijn Algerijnse collega Abdelaziz Bouteflika, is nooit ondertekend.

De huidige Franse president Nicolas Sarkozy heeft dat project stopgezet. Hij lijkt nu zijn eigen koers te varen bij het helen van de wonden tussen beide naties. Vijf maanden geleden sprak Sarkozy tijdens een speech in Algerije over „onvergeeflijke daden” die Frankrijk in Algerije had begaan. De Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken reageerde daar destijds op met de woorden: „Een stap in de goede richting, maar nog steeds niet genoeg.” Nu gaat de Franse ambassadeur, namens de Franse regering, dus nog een stapje verder.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 12-09-2011, 12:12:08 - GMT-1


                                        Zionisten beroepen zich op genocidaal precedent

Sommige racisten argumenteren als volgt: je mag ons niet van racisme beschuldigen, want anderen deden eerder hetzelfde en
kwamen er mee weg. Een voorbeeld zien wij bij een protest van een groepje Zionistische fanatici die bezwaar maken tegen de
kritiek vanuit de VS op de bouw van nederzettingen op Palestijns land. Bericht en foto vond ik op het weblog Jews Sans Frontières.
 
Een deel van de actievoerders hadzich, á la Noord-Amerikaanse Indianen, met een verentooi uitgedost.  Eén draagt een bord met de,
kennelijk grappig bedoelde, tekst: “Bevries de bouw ten Westen van de Atlantische oceaan. Roodhuidige Amerikaan binnen de grenzen
van 1492″. Inderdaad hilarisch. De boodschap lijkt te zijn: de VS is gebouwd als samenstel van witte nederzettingen op Indiaans land;
Israël wordt opgebouwd als samenstel van Joodse nederzettingen op Palestijns land. Als de landroof waar de VS op gebaseerd is
toelaatbaar was, dan is de roof van Palestijns land ten behoeve van Joodse nederzettingen dat ook. “Amerika, wij begrijpen jullie -
begrijp ons ook” is een andere leus van de Zionistische actievoerders. Wij erkennen jullie roofpraktijken, erkent u alstublieft de onze.
 
Het grappige is dat deze Zionisten een punt hebben. De VS is ontstaan als settler-kolonie; Israël eveneens. Beide staten zouden
onbestaanbaar zijn zonder landroof op immense schaal. De VS zette in haar geschiedenis die landroof keer op keer kracht bij met
slachtpartijen die herhaaldelijk neerkwamen op genocide. Israël verricht wandaden die herhaaldelijk dezelfde kant op gaan al vind
ik genocide (vooralsnog?!)niet de juiste term. De dynamiek is echter gelijksoortig. Het beroep op begrip dat sommige Zionisten bij
de VS doen, heeft een reële basis. Racistisch soort zoekt racistisch soort.
 
Maar het is tegelijk een teken hoe diep racistisch en koloniaal de mentaliteit van dit Zionisme is. Dit Zionisme voelt zich blijkbaar geest-
verwant met de slagers van enkele honderden opgejaagde Indianen bij het dorpje Wounded Knee (1890) in Zuid-Dakota – als het ware
het Deir Yassin van de Lakota-Indianen. Dit Zionisme plaatst zich in de traditie van de grootschalige deportatie, in de jaren dertig van de
19e eeuw, van hele Indiaanse volkeren uit hun vruchtbare geboortegronden ten Oosten van de Mississippi naar het stoffige Oklahoma, dui-zenden kilometers westwaarts – een treurige gebeurtenis die als Trail of tears, Spoor der Tranen, bekend staat. Het was zo’n beetje de
Nakba van de Cherokee, zogezegd.
 
Dit Zionisme gaat er ook nog eens van uit dat mensen begrip voor dit type genocidaal kolonialisme weten op te brengen. En dan vragen
mensen zich nog af waarom het Zionisme als kolonialisme en racisme veroordeeld dient te worden.
 
Hoe dit koloniale racisme werkt, is trouwens zeer handzaam in beeld gebracht in een filmpje dat ik aantrof via MRZine.
 
Prima om even wrang en luid te lachen. Daarna is het misschien een goed moment om de strijd tegen de koloniale bezetterspraktijken van de staat Israël een stapje vooruit te helpen. Zo kun je bijvoordeeld de Gaza Freedom March ondersteunen – als je dat tenminste nog niet allang doet.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Story on 12-09-2011, 12:13:47 - GMT-1
Westen heeft nooit veel respect gehad voor burgers
door Paul Vanden Bavière

"Burgers beschermen", zo luidt het officieel excuus om Libië aan te vallen. Nochtans kan men stellen dat het Westen, met zijn zgn. joods-christelijke beschaving, nooit veel respect heeft gehad voor burgers en hun leven. Het heeft ze met miljoenen afgeslacht, laten omkomen van honger en ontbering en hun verzuchtingen met de voeten getreden.
 
Vroeger zei de rooms-katholieke kerk dat de mensen alles moesten aanvaarden en door God in het hiernamaals zouden worden beloond. Het lijkt sterk op wat Europees president Herman, niet voor niets een christen-democraat, zei na de besparingstop van de Europese Unie in maart: de mensen zullen "later" worden beloond voor de "inspanningen" die hen nu worden opgelegd.
 
"Omdat mensen belangrijk zijn", was in de tweede helft van de jaren 1970 ooit de verkiezingsslogan van de Christelijke Volkspartij (CVP, nu CD & V ofte Christendemocratisch en Vlaams. Maar al snel bleek wat die slogan waard was. In 1979 maakten de Vietnamezen een einde aan de massaslachtingen van de maoïst Pol Pot in Cambodja – van 1,5 tot 3 miljoen doden. Tot grote ergernis en woede van het "christelijke" Westen, en de CVP in België, dat Pol Pots daaropvolgende guerrillaoorlog tot 1997 met wapens, en ook via Arsten zonder Grenzen, bleef steunen en er voor zorgde dat zijn regering in de Verenigde Naties jaar na jaar erkend bleef als de "wettige" regering van Cambodja.
 
De reden: China was na de breuk met Moskou en de pingpongdiplomatie van de Henry Kissinger een bondgenoot van het Westen geworden terwijl de Vietnamezen bevriend waren met Rusland. Dat China zelf wat eerbied voor zijn burgers betreft onder zero stond, had geen enkel belang. De Chinese leiders waren, om het in de Amerikaanse terminologie te omschrijven, "bastaarden, maar onze bastaarden". En de Cambodjanen? Van geen tel. Ze hadden ongelijk te leven onder een pro-Moskou regime en mochten dus verder lijden onder de guerrilla van Pol Pot. Een fraai staaltje van koudeoorlogspolitiek, waaronder het Westen van oordeel was dat iedereen met de verkeerde, of veronderstelde verkeerde mening mocht worden vermoord. Dat gebeurde zo bv. bij de staatsgreep in Indonesië in 1965 waarbij ten minste 500.000, misschien wel 1,5 miljoen, al dan niet vermeende communisten om het leven werden gebracht op instigatie van de Amerikaanse CIA.
 
Het is niet de bedoeling hier een catalogus te maken van alle mensen die slachtoffer werden van de "westerse waarden". Daarover zou eens een "zwartboek van het kapitalisme" moeten worden geschreven, naar het voorbeeld van de zwartboeken over het communisme die eerder op de markt werden gebracht. Iedereen die de internationale politiek volgt heeft wel weet van de miljoenen die werden omgebracht door acties tegen burgers in Vietnam, in Japan (de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki), door het terreurbombardement op de Duitse stad Dresden, door de massaslachtingen in Latijns-Amerika…
 
Wel willen we hier de hypocrisie nog eens onderstrepen van het Westen. President Obama, in wie de pers zo’n enorm vertrouwen stelde bij zijn verkiezing, – zowat de enige uitzondering was Lode Vanoost, die elke dag meer en meer gelijk krijgt, in zijn artikels in Uitpers – begon de oorlog tegen Libië zonde toestemming van het Congres. Van iemand die al direct na zijn aantreden als president de Nobelprijs voor de vrede kreeg, had men wel anders verwacht. Meer nog, direct na zijn ontketening van de oorlog trok hij op rondreis naar Latijns-Amerika, waar hij onder meer Chili en El Salvador bezocht, twee landen waar de VS medeverantwoordelijk zijn voor massale gruweldaden op burgers. Men had kunnen verwachten dat hij in die landen enige vorm van excuus over de steun aan generaal Pinochet van Chili en voor de rechtse guerrilla in El Salvador had kunnen uitspreken. Niets daarvan, geen greintje respect dus voor de burgerslachtoffers in die landen.
 
Guy Verhofstadt, voormalig Belgisch eerste minister (1999-2008), nu fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten in het Europees parlement, hield in dat parlement een hartstochtelijk pleidooi voor een "humanitaire interventie" tegen Libië. Hij herhaalde dat in een interview met De Standaard (18.03.11) onder de titel "Het gaat toch om mensenlevens". Een bezorgdheid waarvan hij weinig of geen blijk gaf toen hij regeringsleider was in België. Zo deed hij, met succes, alles om de onder de Belgische genocidewet met universele competentie beschuldigde Israëlische premier Ariel Sharon vrijuit te laten gaan. Dat voor de man Palestijnse en Arabische levens van nul en generlei waarde waren, had hij al jaren lang bewezen. En als mensen belangrijk waren, dan had Verhofstadt wel eens kunnen pleiten voor een vliegverbod boven Israël en de Palestijnse gebieden en een humanitaire interventie voor de Palestijnen. Maar Israël is nu eenmaal een bondgenoot, "onze bastaard". Verhofstadt zei, nadat hij erin was geslaagd de genocidewet te ontmannen, in een interview met de Israëlische krant Haaretz dat die wet eigenlijk bedoeld was geweest om Afrikaanse leiders te vervolgen.
 
Dit is blijkbaar ook de mening van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, de Argentijn Luis Moreno-Ocamp, die totnogtoe enkel Afrikanen vervolgt. Zo weet hij nu al zeker dat hij voldoende bewijzen zal hebben om de Libische leider Muammar Kadhafi te vervolgen. Intussen is het nog altijd wachten op wat hij denkt over de oorlogsmisdaden die het Israëlische leger pleegde tijdens de invasie van december 2008 tot januari 2009 in de Gazastrook. Nochtans zei hij destijds voorzichtig dat er inderdaad mogelijk misdaden waren begaan. Het blijft ook wachten op het resultaat van zijn onderzoek naar de legaliteit en strafbaarheid van de Israëlische entering in internationale wateren en het doden van negen opvarenden van een Turks schip dat hulpgoederen naar Gaza wou brengen op 31 mei vorig jaar…Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Story on 12-09-2011, 12:15:08 - GMT-1

Verhofstadt heeft ook nooit geprotesteerd, laat staan iets concreets gedaan, tegen de genocide tegen de Iraakse bevolking. Naar schatting 1,5 miljoen Irakezen kwamen om in de periode 1990-2003 ten gevolge van de sancties die het land werden opgelegd na zijn bezetting van Koeweit. UNICEF, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, schat dat zeker 500.000 kinderen tussen 0 en 5 jaar daardoor stierven. Madeleine Albright, toen VS-ambassadeur bij de VN, zei in 1996 dat dit best aanvaardbaar was. Benieuwd of Verhofstadt het daarmee oneens is. In elk geval deed hij er destijds niets tegen. Tot zover zijn bezorgdheid om "mensenlevens".
 
Inmiddels hebben de Amerikanen het sedert hun bezetting van Irak in 2003 nog veel beter gedaan. Iraq Body Count, dat alleen werkt op basis van persberichten, telt al zeker 109.000 doden sedert de invasie. Het Britse medische tijdschrift The Lancet zit al aan ongeveer 1 miljoen doden en het Ikraam Center for Human Rights gewaagt zelfs van 2.350.000 doden tot maart 2009. Daarnaast zijn er ruim 2 miljoen interne vluchtelingen en nog minstens 2 miljoen mensen die de benen hebben genomen naar het buitenland. Niemand heeft ooit aan wijlen president Saddam Hoessein zulke cijfers toegeschreven. Wat de VS, en het Westen, doen wordt "beter" gedaan.
 
Belgicisten verzetten zich met hand en tand tegen een mogelijke opsplitsing van België terwijl datzelfde België op alle mogelijke manieren geholpen heeft bij de vernietiging en opsplitsing van Joegoslavië. De hypocrisie aldaar tart elke verbeelding. In 1999 begon de NAVO er een oorlog om Kosovo, met als gevolg dat 500.000 mensen op de vlucht gingen voor de bombardementen. Een vlucht die door de propagandisten van de NAVO nadien ingeroepen werd als reden voor de oorlog tegen Servië. Hallucinant. Eens de Serviërs weg liet de NAVO toe dat het Kosovaars Bevrijdingsleger (KLA) in Kosovo een etnische zuivering begon, waarbij zowat 250.000 mensen (Serviërs, Roma, niet-Albanese moslims en andere etnische groepen werden verjaagd). Een precedent daarvoor deed zich eerder voor toen Kroatische troepen, met door o.a. Duitsland illegaal verstrekte wapens, Oost-Slavonië in 1998 veroverde op de Serviërs die zich in 1991 hadden afgescheiden van Kroatië. Onder het goedkeurde oog van de westerse troepen werd de hele Servische bevolking verjaagd.
 
Ten slotte een laatste staaltje van hypocrisie. In Oost-Congo kwamen al zowat 3,5 miljoen mensen om ten gevolge van de chaos waarin het land werd gestort na de genocide van 1994 in Rwanda. Onder de "Opération turquoise" begeleidden Franse troepen toen de daders van de genocide en hun families naar Oost-Congo, in totaal een miljoen mensen. Vandaar voerden die aanvallen uit in Rwanda tegen het nieuwe Tutsi-bewind. Wat het begin was van alle ellende voor de regio omdat de Rwandezen en hun Oegandese bondgenoten terug sloegen en ontdekten dat ze flink geld konden verdienen met de mineralen die ze in Oost-Congo konden ontginnen. Troepen van de Verenigde Naties ter plekken deden weinig of niets. Het strekt België, en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, tot eer dat het geprobeerd heeft het probleem van de bescherming van de burgers daar aan te kaarten bij de Europese Unie, de Verenigde Naties en bij de Amerikanen. Maar er was geen enkele interesse en bereidheid de burgers daar te redden.
 
Dus als men nu plots burgers wil beschermen in Libië weet men dat er andere redenen zijn om het land aan te vallen.

Dat gebrek aan respect voor burgers geldt niet alleen voor Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Ook in Europa, en de VS, zelf mankeert het daar aan. De Europese Unie voert al jaren een neoliberaal beleid dat tot verarming van de bevolking leidt. In België leeft al 15% van de bevolking onder de armoedegrens, in Brussel, de hoofdstad van Europa al 25%. Men probeert daaraan te verhelpen door programma’s voor armoedebestrijding terwijl de verarming structureel bevorderd wordt door de Europese economische en sociale politiek. Het motto lijkt hier te zijn dat alleen "rijke mensen belangrijk zijn", die hoe rijker men ze maakt meer geld gaan investeren, wat "later" iedereen zal ten goede komen. Als de burgers, zoals in Denemarken, Ierland, Frankrijk en Nederland zich daar in referenda tegen uitspreken, wordt het "neen" niet aanvaard. In Denemarken en Ierland, waar een referendum verplicht is, moet dan maar opnieuw worden gestemd. In landen, zoals Nederland en Frankrijk, waar een referendum niet verplicht is, worden de maatregelen op andere manieren en namen doorgedrukt. In België wordt zelfs elk debat over Europese verdragen in het parlement verboden. Democratisch is wel iets heel anders. Nochtans gaat Europa prat op zijn democratie en de bevordering ervan elders in de wereld. Begrijpe wie kan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: kindermoord on 12-09-2011, 12:39:33 - GMT-1

'Dylan werd verhangen'

(http://www.korps-politie-suriname.com/nieuws/nieuwsbronnen%20internationaal/archief%20nieuwsbronnen%20internationaal/2007/2007-10-nieuwsbronnen-internationaal/politiebus.jpg)

VELDHOVEN -  Het kleine jongetje Dylan, dat afgelopen weekeinde bij een familiedrama in Veldhoven om het leven is gekomen,
is volgens geruchten door zijn vader Dick verhangen.


Betrouwbare bronnen hebben dat aan het Eindhovens Dagblad gemeld. Hierna zou Dick een foto van de 1-jarige Dylan hebben
gemaakt en die per telefoon naar moeder Daniëlle hebben gestuurd.

Zij is toen in paniek naar huis gegaan in een poging haar kind te redden. Met het bewusteloze jongetje in haar armen rende ze
het aangrenzende winkelpand Tijdloos in. Daar is door een kok van het nabijgelegen grand-café Saint Tropez nog geprobeerd het
jongetje te reanimeren.

Afscheidsbrief

Het misdrijf vond plaats in een bovenwoning in het appartementencomplex op de hoek Dorpstraat-Kromstraat. Na het misdrijf
heeft de vader de woning verlaten, met achterlating van een afscheidsbrief.

Zondag werd vader Dick dood aangetroffen in een bosperceel aan de Eindhovenseweg in zijn woonplaats.

Ruzie

Volgens een buurtbewoonster had het echtpaar vaak ruzie. „Zij was echt een vaatje buskruit. Hij werkte in wisselende diensten.
Als ze samen waren, ging het regelmatig helemaal mis. Ik hoorde vaak de ruzies. Het jongetje, een leuk ventje met blonde krullen,
huilde eigenlijk dag en nacht. Ze maakten verder nauwelijks contact met iemand. Ze waren erg op zichzelf”, zegt de buurtbewoonster.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Sport on 12-09-2011, 12:43:44 - GMT-1
Drugsgebruik Britse voetballers onthuld


AMSTERDAM -  Het Britse programma Dispatches op Channel 4 onthult vanavond de namen van een paar dozijn Britse
betaalde voetballers, die tijdens out-of-competitions drugstests tegen de lamp zijn gelopen. Dit meldt de Daily Mail.
Een van de spelers zou een 'multi-million-pound' transfer hebben afgerond, zonder dat zijn nieuwe club wist dat hij
ooit positief op cocaïne werd bevonden.


Bij geen van de voetballers gaat het om zogenaamde 'performance-enhancing drugs', ofwel prestatiebevorderende middelen.
De 43 gepakte spelers waarvan Dispatches de namen heeft, gebruikten allen recreatieve drugs als extacy, cocaïne en cannabis.
Het oudste geval dateert uit 2003.

De Britse Football Association (FA) wil pas na de uitzending reageren op de inhoud van het programma. Het beleid van de FA
om positieve out-of-competition testen van recreatief drugsgebruik niet naar buiten te brengen, is in ieder geval niet in strijd
met de regels van het internationale dopingagentschap WADA. Deze testen zijn buiten de wedstrijden namelijk niet verplicht.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: kindermoord on 12-09-2011, 12:50:42 - GMT-1
Anita C.: Geen idee dat ik zwanger was

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/5/15/10/20110912112412/media_xl_940030.jpg)
Het huis van Anita C. werd na de vondst van de babylijkjes helemaal afgeschermd. © ANP


 Anita C. uit Geleen heeft vanochtend tegen de rechtbank in Maastricht gezegd dat ze geen idee had dat ze zwanger was,
toen de bevalling van haar derde kind eind juli vorig jaar inzette. Het kind dat toen geboren werd, was de laatste van drie
baby's die C. sinds 2005 zou hebben omgebracht.
 
 Het kind deed niks, vertelde C., ze heeft het niet zien bewegen of geluid horen maken. Op een gegeven moment heeft ze
het kindje in een plastic tas verpakt en in een doos in het tuinhuisje gezet. Ze beviel in haar eentje van de baby.

Doodziek
 Omdat de placenta er niet uit kwam en C. koste wat het kost aan niemand iets over de bevalling wilde vertellen, werd ze doodziek.
Twee weken na de bevalling werd ze in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en zelfs nadat ze gered was, ontkende ze
dat ze het kind had gekregen.

Naar aanleiding van de opname in het ziekenhuis heeft een vertrouwensarts namens Bureau Jeugdzorg aangifte gedaan bij de politie.

Begin rechtszaak
De rechtbank in Maastricht is vanochtend begonnen met de rechtszaak tegen Anita C. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft zij
de baby's gesmoord door de mond of keel met haar hand dicht te houden. Daarna zou zij ze in doeken hebben gewikkeld en in tassen
hebben gestopt. Ook verdenkt het OM Anita C. ervan een of meer baby's in het toilet te hebben laten liggen.

Kindermoord
De advocaat van C. heeft aangevoerd dat het OM niet-ontvankelijk verklaard moest worden omdat volgens hem niet de juiste variant
van moord op de tenlastelegging had gezet. Het zou kindermoord in plaats van moord moeten zijn

De rechtbank verwierp dit verweer, omdat ze eerst alle feiten van de zaak wil kennen. Kindermoord en -doodslag gaan specifiek over
moeders die zwangerschap en geboorte geheim willen houden. De rechtbank kan nu niet uitmaken of daar bij C. sprake van is.
(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Korea oorlog(1) on 12-09-2011, 13:18:56 - GMT-1

De Korea-oorlog, 1950-1953

Na de Tweede Wereldoorlog werd besloten een nieuw land te maken: Korea. Tijdens de onderhandelingen van Jalta was afgesproken
dat de troepen van de VS en de Sowjet Unie Korea zouden bezetten in afwachting van de totstandkoming van een onafhankelijke,
democratische Koreaanse regering. De scheidingslijn tussen de bezettingskrachten liep langs de 38e breedtegraad.
 
Tot september 1948 bezette de Sowjet Unie Noord Korea, waarna zij de macht overdroeg aan de pasgevormde Koreaanse Volksrepubliek.
Kim il Song werd de leider van de nieuwe regering. In Zuid Korea werd de macht, nadat de VN verkiezingen had laten houden in dit gebied
-de Sowjet Unie had zich verzet tegen verkiezingen in Noord Korea-, overgedragen aan de Koreaanse Republiek onder president Syngman
Rhee, die zich al snel ontpopte als een ware dictator. Pogingen om hem later te vervangen door een democratischer president mislukten alle,
ook al probeerde de CIA menig complot of aanslag tegen hem te beramen.

Beide republieken eisten de soevereiniteit over het gehele land voor zich op. Overmoedig geworden door uitspraken door de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Acheson, die aan Zuid Korea voor de VS geen strategisch belang hechtte, vielen de Noord Koreanen Zuid- Korea binnen. In drie dagen was Seoel onder de voet gelopen en binnen afzienbare tijd was bijna geheel Zuid-Korea veroverd. De VS doen
een beroep op de Verenigde Naties. Op voorstel van de VS besloot de Veiligheidsraad dat de leden van de VN troepen mochten sturen om de Zuid Koreanen te steunen. Vijftien landen voldeden aan deze oproep. Truman besluit om direct troepen naar Korea te sturen. De Sowjet Unie
liet merken het niet eens te zijn met deze maatregel aangezien zij er alle belang bij hadden om het communisme uit te breiden.

Het inmiddels communistische China was het met de Sowjet Unie eens. De Amerikaanse generaal MacArthur kreeg het opperbevel over
deze VN-troepen omdat hij al veel ervaring had opgedaan in de Tweede Wereldoorlog als opperbevelhebber van de troepen in het Verre Oosten. Dit betekende dat de VS de militaire en politieke gang van zaken kon dicteren. Toch stonden de VN-troepen voor een zeer moeilijke opgave,
dit werd verergerd omdat de Verenigde Staten- en met name het Congres - niet geneigd waren grondtroepen in te zetten tegen de Noord- Koreanen. MacArthur nam aan dat hij met slechts het afsnijden van de aanvoerlijnen van de Noord Koreanen een overwinning bereiken kon. Bombardementen op hun bases in Noord-Korea zouden hierbij noodzakelijk zijn. De Koreaanse oorlog was vrij dynamisch; het front schoof meerdere malen naar het noorden en het zuiden. Het werd duidelijk dat op de huidige manier de oorlog niet overtuigend beslecht kon worden.

Door tweehonderd mijl ten Noorden van de bedreigde havenstad Pusan een amfibielanding bij de plaats Inchon te laten plaatsvinden wist MacArthur de Noord-Koreanen in het defensief te dwingen. Zij moesten zich nu zo snel terugtrekken dat de VN-troepen op 24 oktober 1950
het plaatsje Chosan aan de Yalu rivier bereikten. Deze rivier vormt de grens met Mantsjoerije. Van de oorspronkelijke bedoelingen om de oorspronkelijke grens te herstellen was dus niets overgebleven.

Ondanks waarschuwingen van de Chinese premier Chou En-lai en door onderschatting van de kracht van het Chinese leger, bleven de Amerikanen doorgaan met aanvallen op Noord Koreaanse bodem en bereikten vervolgens op meerdere plaatsen de Chinese grens.
China wist dat de Amerikaanse troepen heel goed de bedoeling konden hebben om door te stoten naar China. Deze bedreiging was
reëel genoeg om een militair ingrijpen serieus te overwegen. Het bereiken van de Yalu rivier was voor de Chinezen het moment om in
te grijpen. Op 25 oktober werden de eerste troepen ingezet om de Noord Koreanen te helpen. De Chinese hoofdmacht kwam twee dagen
later in actie en raakte in gevecht met een Turkse brigade van de VN bij Wavon, zonder direct over te gaan tot een offensief.

Uiteindelijk zette China 180000 man in en riep ook nog eens 100000 reservisten op. Toch waren zij bereid in te gaan op een
bemiddelingspoging van de VN, hoewel China niet in de VN-veiligheidsraad mocht toetreden, over zowel Taiwan als Korea.
Dit was niet naar de zin van noch Truman noch MacArthur die het een oorlog tegen het communisme goed uitkwam.
Een groot offensief werd op gang gebracht en de Chinese delegatie werd in New York geconfronteerd met krantenkoppen waarin
MacArthur beloofde dat onze jongens met Kerstmis thuis zouden zijn, nadat zij weer aan de Yalu-rivier hadden gestaan.
Het offensief mislukte echter en de overmacht aan mankracht van China wordt de VN-troepen bijna te machtig. MacArthur roept op
om nu China de oorlog te verklaren. Truman schrikt hiervoor terug, bevreesd voor een mogelijk oorlog met China én Rusland.

MacArthur bleef met het idee spelen om China aan te vallen en opperde zelfs om een aantal atoombommen op Chinese steden te gooien.
Truman wist dat als dat zou gebeuren de Sowjet Unie zou ingrijpen en de oorlog zou verklaren aan de Verenigde Staten wat een catasrofale afloop zou verzekeren. De Europese bondgenoten en vooral Premier Attlee van Groot-Brittanië was furieus over de opperingen van MacArthur.

Truman en Acheson probeerden door een versnelling van hun politieke programma de tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen.
Eind januari 1951 waren ze zo ver, dat Truman de hele natie in termen van de Koude Oorlog liet denken en werken. Hij had uitgebreide volmachten gekregen van het Congres, de defensiebegroting bedroeg nu $ 50 miljard, twee extra divisies werden naar Europa gestuurd,
bases in Marokko, Libië en Saoedi Arabië, uitbreiding van het leger met 50% tot 3,5 miljoen manschappen, een eenzijdig vredesakkoord
met Japan; hulp aan Frankrijk in hun strijd tegen de Vietminh, toelating van Griekenland en Turkije tot de NAVO en zelfs hulp aan Franco
in ruil voor militaire bases in Spanje. Op deze manier kon hij zeer snel beslissingen nemen over uitbreidingen en versterkingen van het
leger op verschillende gebieden.

MacArthur neemt geen genoegen met de bevelen die hij krijgt van bovenaf. Hij gaat in januari 1951 in het offensief en heeft de Chinezen
en Noord Koreanen in maart al tot aan de 38e breedtegraad teruggedreven. De regering van de VS wil dan wel gaan onderhandelen maar MacArthur saboteert de pogingen om te komen tot een wapenstilstand en zet zijn offensief door boven de 38e breedtegraad. Hij gaat zelfs
zo ver dat hij onvoorwaardelijke overgave eist. Deze wens kostte MacArthur de kop. In april wordt hij door Truman ontslagen.

In het politieke debat in de VS ging het niet alleen om de suprematie van het politieke boven het militaire, maar ook om welke richting
de regering moest aanhouden in de buitenlandse politiek: nadruk op Azië of op Europa? Toch waren het zijden van dezelfde medaille:
de indamming van het communisme. MacArthur ging veel verder dan indammen. Voor veel Amerikanen had Truman de overwinning laten glippen. Toch was het doel van Truman steeds opnieuw beheersing van het probleem, zowel in Azië als in Europa. Opmerkelijk is daarbij
dat het grootste gedeelte van het geld dat het Congres besteedde aan defensie niet naar Korea ging maar naar NAVO,dus Europa ,
terwijl de meeste Amerikanen dachten dat dit aan de oorlog in Korea werd besteed. Indien de oorlog in Korea tot een abrupt einde zou
komen dan zou Truman zijn alibi verliezen om zijn bewapeningsprogramma door te zetten. Vandaar dat Truman het aanbod voor een
simpele militaire wapenstilstand van de kant van de Sowjet Unie afwees. Blijkbaar had Stalin de macht om aan China en Noord-Korea
dit voorstel op te leggen, daarmee bevestigde hij indirect het monolithische karakter van de communistische beweging in die jaren of
zoals de Republikein Dewey zei: "Every time the Soviets make a peace move, I get scared ... Every time Stalin smiles, beware."


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Korea oorlog(2) on 12-09-2011, 13:24:06 - GMT-1

De oorlog wordt dan ook voortgezet en met heel veel moeite en veel onderbrekingen worden er onderhandelingen gevoerd
vanaf 10 juli 1951. Rond de 38e breedtegraad stabiliseren de fronten zich en het aantal Amerikaanse slachtoffers daalt naar
een "acceptabel" niveau. De oorlog en de bewapening worden voortgezet. Truman krijgt gelijk, zelfs in de publieke opinie.
De Koude Oorlog zou gevoerd worden aan de randen van beide imperia, waarbij de grootmachten zo min mogelijk zelf direkt
betrokken waren. Was Truman zijn presidentschap begonnen als leider van een land dat zich verre wilde houden van de wereld-
politiek, aan het einde van zijn bestuursperiode was de USA de politieagent van de wereld geworden en op elk continent aanwezig.
Het militair industrieel complex komt onder zijn bewind tot grote bloei.

 
Noord-Korea: De oorlog ging tussen Noord- en Zuid-Korea. De Koreaanse Volksrepubliek wilde ook de macht over Zuid-Korea.
 Zuid-Korea: De dictator president Syngman Rhee wilde de macht ook hebben over
Noord-Korea.
 Amerika: Er waren in Zuid-Korea Amerikaanse troepen gelegerd.
China: Het noorden werd gesteund door de volksrepubliek China onder Mao Zedong.
 Nederland: Er vochten ook Nederlanders mee in Korea en wilde ze helpen de oorlog te bestrijden.
 Sovjetunie: Het noorden werd gesteund door de sovjetunie van Stalin.
 
Wat waren de gevolgen van de oorlog?
 
De gevolgen van de oorlog:
o Er was een groot verlies aan mensenlevens
 o De geloofwaardigheid van de anticommunistische politiek van de Verenigde Staten werd behouden.
 o De positie van de Verenigde Staten in het verre oosten werd versterkt en de positie van de Sovjetunie verzwakte.
 o Er kwam een toeneming van de vrees voor China’s macht: China’s positie in het verre oosten was versterkt
 o Er kwam een besef dat een tegenstelling tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie niet noodzakelijkerwijs
    op een atoomoorlog behoefde uit te lopen.
 
Wat heeft de VN met de Korea oorlog te maken?
 · Er waren Amerikaanse troepen in Korea om mee te helpen met de oorlog en Korea te steunen!! Ze hadden dus best
   een grote invloed op de Korea – oorlog.
 
Hoe is de VN betrokken geraakt bij de oorlog?
 · Doordat Korea de VN had gevraagd om te helpen, en om er een leger van de VN heen te sturen.
   De VN heeft daar toen wel op gereageerd en wilde Korea graag meehelpen, als er dan in de VN ooit een oorlog zou uitbreken
   weten ze dat Korea ook altijd klaar zal staan om te helpen
 
En wat kan de VN voor Korea beteken in de oorlog?
 · Ze kunnen dus door middel van een leger daar heen te sturen, Korea helpen met het bestrijden van de oorlog en mensen op te pakken.
   Ook zouden ze daarna een geldbedrag kunnen geven om Korea weer helpen op te bouwen. De VN is een rijk land en kan dus veel doen
   voor Korea, en Korea waardeert dat ook heel erg.

 Extra informatie:
 
DE KOREA-OORLOG 1950-1953
 
In 1949 trokken de Russische bezettingsgroepen zich uit Noord-Korea terug÷ militair bijstandsverdrag tussen Rusland en Noord-Korea.
De Amerikaanse troepen trekken zich ook uit Zuid-Korea terug, ÷geen militair verdrag met Zuid-Korea. Noord-Korea dacht dat het zonder moeilijkheden ook Zuid-Korea onder communistisch bewind kon brengen.
 
De eerste fase

 Op 25 juni 1950 veroverden Noord-Koreaanse troepen, onder leiding van Kim il Sung, de zuidelijke hoofdstad Seoel en bezetten vrijwel geheel Zuid-Korea. De generaal van het Amerikaanse leger was McArthur, hij kreeg opdracht om de Zuid-Koreaanse troepen van Syngman Rhee te bevoorraden met munitien wapens. President Truman van de Verenigde Staten bracht de invasie in Zuid-Korea voor de Verenigde Naties. De Korea-kwestie was voor Amerika een aanzienlijke zaak. De Verenigde Naties besloot Zuid-Korea met VN-troepen te hulp te komen.
 
De tweede fase

 Direct na dit besluit begon de Amerikaanse steun aan Zuid-Korea. Landingen in de omgeving van Seoel ÷ Het VN-leger nam de Noord-Koreaanse hoofdstad Pjongjang in. Plotseling kwamen uit China duizenden Chinezen de Noord-Koreanen versterken. De Amerikanen en de VN-troepen moesten al hun veroveringen in Noord-Korea prijsgeven, zodat de Zuid-Koreaanse hoofdstad weer in handen van de noordelijken viel.
 
HET EINDE VAN DE KOREA-OORLOG

 Dreigingen van McArthur om atoombommen te gaan gebruiken ÷ de aanvalskracht van de Chinese- en Noord-Koreaanse opmarsbrak, door middel van, ÷ de Zuid-Koreanen, de Amerikanen en de VN-troepen heroverden tot de 38e breedtegraad.
In juni, kwam er een wapenstilstand, die in 1953 werd bezegeld. Hiermee was de Koreaanse oorlog afgelopen. Ondertussen was McArtur door president Truman ontslagen.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Vietnam on 12-09-2011, 13:52:07 - GMT-1
 
(http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Mensenrechten/oorlog.jpg)(http://www.fotografie.nl/images/200/phanthikimphuc.jpg)

De Vietnam oorlog
 
 
 1. Oorzaak van de Vietnam oorlog.
 2. Het Tet-offensief.
 3. De eindelijke vrede
 
Oorzaak van de Vietnam oorlog.
 
De Fransen hadden een kolonie genoemd Vietnam. Toen de Vietnamezen zich gingen verzetten, waarbij de Fransen omsingeld werden,
verloren de Fransen de strijd na 7 weken. Er was een overeenkomst in Geneve geweest (een overeenkomst is dat wat mensen met
elkaar gaan praten over een bepaald onderwerp) en ze hadden besloten dat de Fransen weg moesten gaan en dat de Vietnam Zuid-
en Noord Vietnam werden. Er zouden nog verkiezingen komen maar zijn er nog niet gekomen voor de oorlog. In 1955 werd er door
de Amerikanen geld gestuurd en militaire instructeurs, naar Zuid-Vietnam. Er werd toen een anticommunistische regering opgericht. Communistisch is dat alles bij elkaar hoort. Zoals boerderijen die zijn niet van jou maar van de staat. in 1959 werden er door de Noord-Vietnamezen soldaten, wapens en voorraden langs de Ho Chi Minh route aan gevoerd. De route was vernoemd naar de Communistische
leider. De eerste slachtoffers die er waren gevallen waren de militaire instructeurs. Aan het eind van het jaar waren er 760 Amerikanen
in het land.

 Nu word het een opsomminkje wat er is gebeurd tot het Tet-offensief
 1961- Er zijn aan het eind van het jaar 3200 Amerikaanse soldaten in het land.
 1962- President Kennedy stuurt 5000 mariniers oftewel navy seals naar vietnam en 50 straaljagers naar Thailand om het communisme
           in Laos te bestrijden.
 1963- Een kleine legereenheid van de Vietcong (een strijdgroep) verslaat een Zuid-Vietnamees leger bij Ap Bac. Een aantal
          Boeddhistische monniken pleegt zelfmoord tegen de oorlog. Een premier Ngo Dinh Diem word geëxecuteerd door legerofficieren.
 1964- Een Amerikaanse torpedoboot word aangevallen door Noord-Vietnamese patrouilleboten. 2 Dagen erna vind nog een aanval op een
          belangrijk iets plaats. Daar tegenover staat dat de bommen werpers van Amerika bommen gooien op Noord-Vietnam.
 1965- De Amerikanen gooien weer bommen op Noord-Vietnam door terreuracties van de Vietcong. Daarna er arriveren nog meer navy seals.

In oktober vinde de eerste grote veldslag plaats in Ia Drang-dal. In december stopt de president de bombardementen en wil met de communisten praten.
 1966- De bombardementen gaan weer verder.
 1967- De communisten willen praten als de bombardementen worden stopgezet. In augustus zegt de Amerikaanse minister van defensie
          dat de  bombardementen niks hebben opgeleverd. In begin september word Nguyen Van Thieu tot president uitgekozen in Zuid-Vietnam.
           In Amerika nemen de protesten tegen de oorlog toe.


(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_3AaBCwO1v40TVMg-YopID87qgJzSLL1nujgRiryglZ1qosX2jpbJGgeuLQ)

Het Tet-offensief.
 
In 1968 een, jaar na de verkiezingen, werd er in de stad Saigon niet veel op knallen gelet. Er was toen overal geluid van
rotjes en ga maar door. Toen ging het lawaai over in machine geweren die schoten en mortiervuur en ontploffende granaten.
Niemand kon vluchten want de stad was omsingeld. De soldaten die in Saigon waren raakten in hevige gevechten verstrikt.
De Amerikaanse ambassade werd ook aangevallen. Er werd een gat geblazen in de muur en de Vietnamese strijders gingen
door dat gat heen. De commando’s van de Vietcong stormden het terrein op en schoten de militairen neer die de gebouwen
moesten bewaken. Er werd overal in de stad gevochten. In de Chinese wijk Cholon waren de Amerikanen en Zuid-Vietnamezen
tegen de Vietcong aan het vechten. In heel Zuid-Vietnam waren steden en bases aangevallen. In Heu doodden de Vietcong en
de Noord-Vietnamese soldaten iedereen die er van verdacht werd banden te hebben met de Amerikanen of de Zuid-Vietnamezen,
zonder pardon doodgeschoten. De vijandelijke troepen werden overal door de Ho Chi Minh teruggeroepen behalve in Heu.
De strijd duurde bijna een maand.

De gevolgen van het Tet-offensief.
 
Deze dingen die ik nu ga vertellen zijn het gevolg van het Tet-offensief.
 
• Het Zuid-Vietnamese leger werd volkomen verrast en was dat nog steeds dus ze lette niet erg op, vooral niet in de nacht.
 • Uit onderzoek was gebleken dat de meeste mensen van het Amerikaanse volk tegen de oorlog stemde.
 • De strijd op het platteland hadden de meeste mensen naar de grote steden verdreven dus was het een gouden tijd voor de zwarte handel, prostitutie en misdaad en kregen de communisten de kans om nieuwe mensen te rekruteren in de stad.
 • De vietcong (voor degene die het vergeten zijn was dat een grote strijdgroep) leed zware verliezen maar door het maken van soldaten en de aanvoer van troeppen uit Noord-Vietnam bleven de strijdkrachten toch op goed niveau.
 • Heel veel burgers werden slachtoffers van het geweld. Vooral in de genoemde veiligheidszones waar toch grote communistische troepen waren. Ze werden door de Amerikanen gezien als vijanden gezien en werden gewoon neergeschoten of bestookt met bommen.
 • De generaal van de Amerikaanse strijdkrachten vroeg om steeds meer nieuwe troepen en kreeg die maar het deed niks tegen de Vietcong of de Guerrilla’s.

 
De eindelijke 'vrede'.
 
Nixons nationale veiligheidsadviseur en architect van de oorlog in Vietnam, had in 1971 en 1972 een aantal geheime ontmoetingen
gehad met vertegenwoordigers van Noord-Vietnam. Hij bereikte met zijn tegenstander Le Duc Tho de afspraak terug te trekken maar
de afspraak werd afgekeurd door de Zuid-Vietnamese president.Na de laatste bombardementen op Hanoi en Haiphong, werd de
vredesbespreking hervat en zei Nixon tegen het volk op 23 januari 1973 :”We hebben eindelijk vrede kunnen bereiken.”
Op 29 maart verliet de laatste soldaat Vietnam, en werd de zinloze oorlog beëindigd. In die periode won de Vietcong en het Noord-
Vietnamese leger meer terrein. Op 30 april 1975 konden de communisten moeiteloos Saigon innemen. Eindelijk was er echt een einde
aan de oorlog. De kosten waren voor alle kanten hoog: 47.244 Amerikaanse doden, 153.329 gewonden, 2.483 vermisten. 835.000
Vietnamese burgers hadden het leven verloren, het Zuid-Vietnamese leger had bijna 224.000 doden en 570.000 gewonden te betreuren,
het Noord-Vietnamese leger ruim 660.000 doden en een onbekend aantal gewonden. Het resultaat van de Vietnamoorlog? Exact hetzelfde resultaat had ook in 1956 gehaald kunnen zijn als de Amerikanen de verkiezingen hadden laten doorgaan. De Vietnamoorlog stelde de
hereniging simpelweg 20 jaar uit.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: avfalkaaz on 12-09-2011, 14:05:59 - GMT-1

Huis Haarlemse pedofiel beklad en vernield

(http://static.depers.nl/beeld/w178/2011/201109/20110908/straatspeeldag%20ANP%20RICK%20NEDERSTIGT.jpg)

De woning van de Haarlemse pedoseksueel Edwin V. is in de nacht van zaterdag op zondag beklad met het woord 'pedofiel'.
Ook is een stoeptegel door een raam gegooid. Dat bevestigde de politie maandag naar aanleiding van een bericht hierover in het
Haarlems Dagblad.


De 42-jarige man is vaker veroordeeld voor kindermisbruik. Een recent opgelegde celstraf van een halfjaar moet hij nog uitzitten.
Die kreeg hij voor misbruik van een 5-jarig meisje en voor het bezit van kinderporno.
 
De politie houdt de woning van de Haarlemmer volgens hen extra in de gaten. ,,Dat deden we al, maar nu zijn we nog meer alert.''
 
Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem denkt niet dat buurtbewoners verantwoordelijk zijn voor de vernieling en bekladding.
Vrijdagavond hield de gemeente een bijeenkomst voor bewoners. ,,De mensen waren verontwaardigd en teleurgesteld, maar de
reacties waren niet agressief'', aldus de burgemeester.
 
Het adres van V. is volgens Schneiders door een Antipedofielenclub op internet gezet. ,,Zoiets is natuurlijk onwenselijk.
Eigenrichting kan niet in Nederland. Deze meneer en zijn huis krijgen van ons de bescherming die iedere burger krijgt.''
Om de man te beschermen, liggen diverse scenario's klaar, zegt Schneiders.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: vleesvarkensstal on 12-09-2011, 14:11:48 - GMT-1


 Open dag in vleesvarkensstal

(http://ldimg.no.publicus.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=LD&Date=20110912&Category=REGIONIEUWS03&ArtNo=110919889&Ref=AR&Profile=1030&Title=2&MaxW=230&NoBorder)

 ^_^

De nieuwe vleesvarkensstal van de familie Van Rooij aan de Eindhovensebaan in Nederweert is vrijdag
van 14.00 tot 19.00 uur open voor publiek.Nederweert
van onze verslaggever


Varkens zijn nog niet te zien in de stal, wel alle technische noviteiten die in de vleesvarkensstal zijn aangebracht.
Zo is er energiezuinige verlichting die bovendien rustgevend werkt voor de dieren en een special spuitrobot die de var-
kensstallen snel en hygiënisch schoon kan spuiten. Ook zal er een vrachtwagen staan waarin de dieren worden vervoerd.
De nieuwe stal ligt aan de Eindhovensebaan 15.


(http://De nieuwe vleesvarkensstal van de familie Van Rooij aan de Eindhovensebaan in Nederweert is vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur open voor publiek.Nederweertvan onze verslaggeverVarkens zijn nog niet te zien in de stal, wel alle technische noviteiten die in de vleesvarkensstal zijn aangebracht. Zo is er energiezuinige verlichting die bovendien rustgevend werkt voor de dieren en een special spuitrobot die de varkensstallen snel en hygiënisch schoon kan spuiten. Ook zal er een vrachtwagen staan waarin de dieren worden vervoerd. De nieuwe stal ligt aan de Eindhovensebaan 15.[img width=230 height=184]http://ldimg.no.publicus.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=LD&Date=20110912&Category=REGIONIEUWS03&ArtNo=110919889&Ref=AR&Profile=1030&Title=2&MaxW=230&NoBorder)

 ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: saudi arabia on 12-09-2011, 14:12:44 - GMT-1
SAUDI-ARABIË, BAKERMAT VAN DE ISLAM, DISCRIMINEERT EN MISBRUIKT BUITENLANDSE GASTARBEIDERS

BRUSSEL - Buitenlandse arbeiders die in Saudi-Arabië beschuldigd worden van een misdaad, worden gemarteld en tot bekentenissen gedwongen en krijgen oneerlijke processen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat een zeldzame glimp biedt op de Saudische justitie.

,,Het probleem in Saudi-Arabië gaat veel verder dan de terroristische aanslagen die onschuldige mensenlevens eisen'', zegt Sarah Whitson van HRW. ,,De misbruiken tegen buitenlandse arbeiders tonen de ontstellende gebreken van het gerecht aan. Als de Saudische regering echt hervormingen wil doorvoeren, zou de aanpassing van het gerechtelijke apparaat een goede start zijn.''

HRW stelt dat het misbruik alomtegenwoordig is. Arbeiders worden uitgebuit en moeten ongehoorde werkomstandigheden doorstaan. Buitenlanders worden vaak verplicht bekentenissen te ondertekenen die ze niet eens kunnen lezen. Elk bezoek aan een gevangene wordt geweigerd. Volgens het rapport werden er zelfs mensen onthoofd voor de families van de slachtoffers gewaarschuwd werden. ,,De werkgevers verzuimen de arbeidswetten toe te passen op buitenlandse werknemers en de Saudische regering knijpt een oogje dicht'', zegt Whitson. ,,We hebben mannen en vrouwen gevonden in situaties die slavernij benaderen.''

Ook buitenlandse vrouwen worden volgens het rapport systematisch uitgebuit. In het ziekenhuis van Jeddah werken driehonderd poetsvrouwen uit India, Bangladesh en de Filipijnen, twaalf uur per dag, zes dagen per week. Na elke werkdag worden ze naar hun slaapzalen gebracht: kleine kamers waarin telkens veertien vrouwen worden opgesloten. Bewegingsvrijheid wordt ze ontnomen tijdens de twee of drie jaar dat hun contract loopt.

In het rapport getuigen vier vrouwen die tijdens hun opsluiting seksueel misbruikt werden. In geen van de gevallen werd de dader vervolgd. De mensenrechtenorganisatie heeft in de gevangenis van Riad vrouwen aangetroffen die opgesloten waren wegens ,,illegale zwangerschap''.

Vorig jaar nodigde de Saudische regering HRW uit voor overleg met vertegenwoordigers van het koninkrijk. Maar de mensenrechtenorganisatie heeft ondanks vele aanvragen nooit de toelating gekregen om de situatie op het terrein te onderzoeken of met slachtoffers te praten. Daarom werden de interviews voornamelijk in India, Bangladesh en de Filipijnen afgenomen met arbeiders die recentelijk uit Saudi-Arabië teruggekeerd waren. Saudi-Arabië telt 8,8 miljoen buitenlanders, goed voor een derde van de bevolking.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Story on 12-09-2011, 14:16:49 - GMT-1

                                        Zionisten beroepen zich op genocidaal precedent

Sommige racisten argumenteren als volgt: je mag ons niet van racisme beschuldigen, want anderen deden eerder hetzelfde en
kwamen er mee weg. Een voorbeeld zien wij bij een protest van een groepje Zionistische fanatici die bezwaar maken tegen de
kritiek vanuit de VS op de bouw van nederzettingen op Palestijns land. Bericht en foto vond ik op het weblog Jews Sans Frontières.
 
Een deel van de actievoerders hadzich, á la Noord-Amerikaanse Indianen, met een verentooi uitgedost.  Eén draagt een bord met de,
kennelijk grappig bedoelde, tekst: “Bevries de bouw ten Westen van de Atlantische oceaan. Roodhuidige Amerikaan binnen de grenzen
van 1492″. Inderdaad hilarisch. De boodschap lijkt te zijn: de VS is gebouwd als samenstel van witte nederzettingen op Indiaans land;
Israël wordt opgebouwd als samenstel van Joodse nederzettingen op Palestijns land. Als de landroof waar de VS op gebaseerd is
toelaatbaar was, dan is de roof van Palestijns land ten behoeve van Joodse nederzettingen dat ook. “Amerika, wij begrijpen jullie -
begrijp ons ook” is een andere leus van de Zionistische actievoerders. Wij erkennen jullie roofpraktijken, erkent u alstublieft de onze.
 
Het grappige is dat deze Zionisten een punt hebben. De VS is ontstaan als settler-kolonie; Israël eveneens. Beide staten zouden
onbestaanbaar zijn zonder landroof op immense schaal. De VS zette in haar geschiedenis die landroof keer op keer kracht bij met
slachtpartijen die herhaaldelijk neerkwamen op genocide. Israël verricht wandaden die herhaaldelijk dezelfde kant op gaan al vind
ik genocide (vooralsnog?!)niet de juiste term. De dynamiek is echter gelijksoortig. Het beroep op begrip dat sommige Zionisten bij
de VS doen, heeft een reële basis. Racistisch soort zoekt racistisch soort.
 
Maar het is tegelijk een teken hoe diep racistisch en koloniaal de mentaliteit van dit Zionisme is. Dit Zionisme voelt zich blijkbaar geest-
verwant met de slagers van enkele honderden opgejaagde Indianen bij het dorpje Wounded Knee (1890) in Zuid-Dakota – als het ware
het Deir Yassin van de Lakota-Indianen. Dit Zionisme plaatst zich in de traditie van de grootschalige deportatie, in de jaren dertig van de
19e eeuw, van hele Indiaanse volkeren uit hun vruchtbare geboortegronden ten Oosten van de Mississippi naar het stoffige Oklahoma, dui-zenden kilometers westwaarts – een treurige gebeurtenis die als Trail of tears, Spoor der Tranen, bekend staat. Het was zo’n beetje de
Nakba van de Cherokee, zogezegd.
 
Dit Zionisme gaat er ook nog eens van uit dat mensen begrip voor dit type genocidaal kolonialisme weten op te brengen. En dan vragen
mensen zich nog af waarom het Zionisme als kolonialisme en racisme veroordeeld dient te worden.
 
Hoe dit koloniale racisme werkt, is trouwens zeer handzaam in beeld gebracht in een filmpje dat ik aantrof via MRZine.
 
Prima om even wrang en luid te lachen. Daarna is het misschien een goed moment om de strijd tegen de koloniale bezetterspraktijken van de staat Israël een stapje vooruit te helpen. Zo kun je bijvoordeeld de Gaza Freedom March ondersteunen – als je dat tenminste nog niet allang doet.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Vietnam on 12-09-2011, 14:17:38 - GMT-1

(http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Mensenrechten/oorlog.jpg)(http://www.fotografie.nl/images/200/phanthikimphuc.jpg)

De Vietnam oorlog
 
 
 1. Oorzaak van de Vietnam oorlog.
 2. Het Tet-offensief.
 3. De eindelijke vrede
 
Oorzaak van de Vietnam oorlog.
 
De Fransen hadden een kolonie genoemd Vietnam. Toen de Vietnamezen zich gingen verzetten, waarbij de Fransen omsingeld werden,
verloren de Fransen de strijd na 7 weken. Er was een overeenkomst in Geneve geweest (een overeenkomst is dat wat mensen met
elkaar gaan praten over een bepaald onderwerp) en ze hadden besloten dat de Fransen weg moesten gaan en dat de Vietnam Zuid-
en Noord Vietnam werden. Er zouden nog verkiezingen komen maar zijn er nog niet gekomen voor de oorlog. In 1955 werd er door
de Amerikanen geld gestuurd en militaire instructeurs, naar Zuid-Vietnam. Er werd toen een anticommunistische regering opgericht. Communistisch is dat alles bij elkaar hoort. Zoals boerderijen die zijn niet van jou maar van de staat. in 1959 werden er door de Noord-Vietnamezen soldaten, wapens en voorraden langs de Ho Chi Minh route aan gevoerd. De route was vernoemd naar de Communistische
leider. De eerste slachtoffers die er waren gevallen waren de militaire instructeurs. Aan het eind van het jaar waren er 760 Amerikanen
in het land.

 Nu word het een opsomminkje wat er is gebeurd tot het Tet-offensief
 1961- Er zijn aan het eind van het jaar 3200 Amerikaanse soldaten in het land.
 1962- President Kennedy stuurt 5000 mariniers oftewel navy seals naar vietnam en 50 straaljagers naar Thailand om het communisme
           in Laos te bestrijden.
 1963- Een kleine legereenheid van de Vietcong (een strijdgroep) verslaat een Zuid-Vietnamees leger bij Ap Bac. Een aantal
          Boeddhistische monniken pleegt zelfmoord tegen de oorlog. Een premier Ngo Dinh Diem word geëxecuteerd door legerofficieren.
 1964- Een Amerikaanse torpedoboot word aangevallen door Noord-Vietnamese patrouilleboten. 2 Dagen erna vind nog een aanval op een
          belangrijk iets plaats. Daar tegenover staat dat de bommen werpers van Amerika bommen gooien op Noord-Vietnam.
 1965- De Amerikanen gooien weer bommen op Noord-Vietnam door terreuracties van de Vietcong. Daarna er arriveren nog meer navy seals.

In oktober vinde de eerste grote veldslag plaats in Ia Drang-dal. In december stopt de president de bombardementen en wil met de communisten praten.
 1966- De bombardementen gaan weer verder.
 1967- De communisten willen praten als de bombardementen worden stopgezet. In augustus zegt de Amerikaanse minister van defensie
          dat de  bombardementen niks hebben opgeleverd. In begin september word Nguyen Van Thieu tot president uitgekozen in Zuid-Vietnam.
           In Amerika nemen de protesten tegen de oorlog toe.


(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_3AaBCwO1v40TVMg-YopID87qgJzSLL1nujgRiryglZ1qosX2jpbJGgeuLQ)

Het Tet-offensief.
 
In 1968 een, jaar na de verkiezingen, werd er in de stad Saigon niet veel op knallen gelet. Er was toen overal geluid van
rotjes en ga maar door. Toen ging het lawaai over in machine geweren die schoten en mortiervuur en ontploffende granaten.
Niemand kon vluchten want de stad was omsingeld. De soldaten die in Saigon waren raakten in hevige gevechten verstrikt.
De Amerikaanse ambassade werd ook aangevallen. Er werd een gat geblazen in de muur en de Vietnamese strijders gingen
door dat gat heen. De commando’s van de Vietcong stormden het terrein op en schoten de militairen neer die de gebouwen
moesten bewaken. Er werd overal in de stad gevochten. In de Chinese wijk Cholon waren de Amerikanen en Zuid-Vietnamezen
tegen de Vietcong aan het vechten. In heel Zuid-Vietnam waren steden en bases aangevallen. In Heu doodden de Vietcong en
de Noord-Vietnamese soldaten iedereen die er van verdacht werd banden te hebben met de Amerikanen of de Zuid-Vietnamezen,
zonder pardon doodgeschoten. De vijandelijke troepen werden overal door de Ho Chi Minh teruggeroepen behalve in Heu.
De strijd duurde bijna een maand.

De gevolgen van het Tet-offensief.
 
Deze dingen die ik nu ga vertellen zijn het gevolg van het Tet-offensief.
 
• Het Zuid-Vietnamese leger werd volkomen verrast en was dat nog steeds dus ze lette niet erg op, vooral niet in de nacht.
 • Uit onderzoek was gebleken dat de meeste mensen van het Amerikaanse volk tegen de oorlog stemde.
 • De strijd op het platteland hadden de meeste mensen naar de grote steden verdreven dus was het een gouden tijd voor de zwarte handel, prostitutie en misdaad en kregen de communisten de kans om nieuwe mensen te rekruteren in de stad.
 • De vietcong (voor degene die het vergeten zijn was dat een grote strijdgroep) leed zware verliezen maar door het maken van soldaten en de aanvoer van troeppen uit Noord-Vietnam bleven de strijdkrachten toch op goed niveau.
 • Heel veel burgers werden slachtoffers van het geweld. Vooral in de genoemde veiligheidszones waar toch grote communistische troepen waren. Ze werden door de Amerikanen gezien als vijanden gezien en werden gewoon neergeschoten of bestookt met bommen.
 • De generaal van de Amerikaanse strijdkrachten vroeg om steeds meer nieuwe troepen en kreeg die maar het deed niks tegen de Vietcong of de Guerrilla’s.

 
De eindelijke 'vrede'.
 
Nixons nationale veiligheidsadviseur en architect van de oorlog in Vietnam, had in 1971 en 1972 een aantal geheime ontmoetingen
gehad met vertegenwoordigers van Noord-Vietnam. Hij bereikte met zijn tegenstander Le Duc Tho de afspraak terug te trekken maar
de afspraak werd afgekeurd door de Zuid-Vietnamese president.Na de laatste bombardementen op Hanoi en Haiphong, werd de
vredesbespreking hervat en zei Nixon tegen het volk op 23 januari 1973 :”We hebben eindelijk vrede kunnen bereiken.”
Op 29 maart verliet de laatste soldaat Vietnam, en werd de zinloze oorlog beëindigd. In die periode won de Vietcong en het Noord-
Vietnamese leger meer terrein. Op 30 april 1975 konden de communisten moeiteloos Saigon innemen. Eindelijk was er echt een einde
aan de oorlog. De kosten waren voor alle kanten hoog: 47.244 Amerikaanse doden, 153.329 gewonden, 2.483 vermisten. 835.000
Vietnamese burgers hadden het leven verloren, het Zuid-Vietnamese leger had bijna 224.000 doden en 570.000 gewonden te betreuren,
het Noord-Vietnamese leger ruim 660.000 doden en een onbekend aantal gewonden. Het resultaat van de Vietnamoorlog? Exact hetzelfde resultaat had ook in 1956 gehaald kunnen zijn als de Amerikanen de verkiezingen hadden laten doorgaan. De Vietnamoorlog stelde de
hereniging simpelweg 20 jaar uit.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Korea oorlog(1) on 12-09-2011, 14:18:17 - GMT-1
De Korea-oorlog, 1950-1953

Na de Tweede Wereldoorlog werd besloten een nieuw land te maken: Korea. Tijdens de onderhandelingen van Jalta was afgesproken
dat de troepen van de VS en de Sowjet Unie Korea zouden bezetten in afwachting van de totstandkoming van een onafhankelijke,
democratische Koreaanse regering. De scheidingslijn tussen de bezettingskrachten liep langs de 38e breedtegraad.
 
Tot september 1948 bezette de Sowjet Unie Noord Korea, waarna zij de macht overdroeg aan de pasgevormde Koreaanse Volksrepubliek.
Kim il Song werd de leider van de nieuwe regering. In Zuid Korea werd de macht, nadat de VN verkiezingen had laten houden in dit gebied
-de Sowjet Unie had zich verzet tegen verkiezingen in Noord Korea-, overgedragen aan de Koreaanse Republiek onder president Syngman
Rhee, die zich al snel ontpopte als een ware dictator. Pogingen om hem later te vervangen door een democratischer president mislukten alle,
ook al probeerde de CIA menig complot of aanslag tegen hem te beramen.

Beide republieken eisten de soevereiniteit over het gehele land voor zich op. Overmoedig geworden door uitspraken door de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Acheson, die aan Zuid Korea voor de VS geen strategisch belang hechtte, vielen de Noord Koreanen Zuid- Korea binnen. In drie dagen was Seoel onder de voet gelopen en binnen afzienbare tijd was bijna geheel Zuid-Korea veroverd. De VS doen
een beroep op de Verenigde Naties. Op voorstel van de VS besloot de Veiligheidsraad dat de leden van de VN troepen mochten sturen om de Zuid Koreanen te steunen. Vijftien landen voldeden aan deze oproep. Truman besluit om direct troepen naar Korea te sturen. De Sowjet Unie
liet merken het niet eens te zijn met deze maatregel aangezien zij er alle belang bij hadden om het communisme uit te breiden.

Het inmiddels communistische China was het met de Sowjet Unie eens. De Amerikaanse generaal MacArthur kreeg het opperbevel over
deze VN-troepen omdat hij al veel ervaring had opgedaan in de Tweede Wereldoorlog als opperbevelhebber van de troepen in het Verre Oosten. Dit betekende dat de VS de militaire en politieke gang van zaken kon dicteren. Toch stonden de VN-troepen voor een zeer moeilijke opgave,
dit werd verergerd omdat de Verenigde Staten- en met name het Congres - niet geneigd waren grondtroepen in te zetten tegen de Noord- Koreanen. MacArthur nam aan dat hij met slechts het afsnijden van de aanvoerlijnen van de Noord Koreanen een overwinning bereiken kon. Bombardementen op hun bases in Noord-Korea zouden hierbij noodzakelijk zijn. De Koreaanse oorlog was vrij dynamisch; het front schoof meerdere malen naar het noorden en het zuiden. Het werd duidelijk dat op de huidige manier de oorlog niet overtuigend beslecht kon worden.

Door tweehonderd mijl ten Noorden van de bedreigde havenstad Pusan een amfibielanding bij de plaats Inchon te laten plaatsvinden wist MacArthur de Noord-Koreanen in het defensief te dwingen. Zij moesten zich nu zo snel terugtrekken dat de VN-troepen op 24 oktober 1950
het plaatsje Chosan aan de Yalu rivier bereikten. Deze rivier vormt de grens met Mantsjoerije. Van de oorspronkelijke bedoelingen om de oorspronkelijke grens te herstellen was dus niets overgebleven.

Ondanks waarschuwingen van de Chinese premier Chou En-lai en door onderschatting van de kracht van het Chinese leger, bleven de Amerikanen doorgaan met aanvallen op Noord Koreaanse bodem en bereikten vervolgens op meerdere plaatsen de Chinese grens.
China wist dat de Amerikaanse troepen heel goed de bedoeling konden hebben om door te stoten naar China. Deze bedreiging was
reëel genoeg om een militair ingrijpen serieus te overwegen. Het bereiken van de Yalu rivier was voor de Chinezen het moment om in
te grijpen. Op 25 oktober werden de eerste troepen ingezet om de Noord Koreanen te helpen. De Chinese hoofdmacht kwam twee dagen
later in actie en raakte in gevecht met een Turkse brigade van de VN bij Wavon, zonder direct over te gaan tot een offensief.

Uiteindelijk zette China 180000 man in en riep ook nog eens 100000 reservisten op. Toch waren zij bereid in te gaan op een
bemiddelingspoging van de VN, hoewel China niet in de VN-veiligheidsraad mocht toetreden, over zowel Taiwan als Korea.
Dit was niet naar de zin van noch Truman noch MacArthur die het een oorlog tegen het communisme goed uitkwam.
Een groot offensief werd op gang gebracht en de Chinese delegatie werd in New York geconfronteerd met krantenkoppen waarin
MacArthur beloofde dat onze jongens met Kerstmis thuis zouden zijn, nadat zij weer aan de Yalu-rivier hadden gestaan.
Het offensief mislukte echter en de overmacht aan mankracht van China wordt de VN-troepen bijna te machtig. MacArthur roept op
om nu China de oorlog te verklaren. Truman schrikt hiervoor terug, bevreesd voor een mogelijk oorlog met China én Rusland.

MacArthur bleef met het idee spelen om China aan te vallen en opperde zelfs om een aantal atoombommen op Chinese steden te gooien.
Truman wist dat als dat zou gebeuren de Sowjet Unie zou ingrijpen en de oorlog zou verklaren aan de Verenigde Staten wat een catasrofale afloop zou verzekeren. De Europese bondgenoten en vooral Premier Attlee van Groot-Brittanië was furieus over de opperingen van MacArthur.

Truman en Acheson probeerden door een versnelling van hun politieke programma de tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen.
Eind januari 1951 waren ze zo ver, dat Truman de hele natie in termen van de Koude Oorlog liet denken en werken. Hij had uitgebreide volmachten gekregen van het Congres, de defensiebegroting bedroeg nu $ 50 miljard, twee extra divisies werden naar Europa gestuurd,
bases in Marokko, Libië en Saoedi Arabië, uitbreiding van het leger met 50% tot 3,5 miljoen manschappen, een eenzijdig vredesakkoord
met Japan; hulp aan Frankrijk in hun strijd tegen de Vietminh, toelating van Griekenland en Turkije tot de NAVO en zelfs hulp aan Franco
in ruil voor militaire bases in Spanje. Op deze manier kon hij zeer snel beslissingen nemen over uitbreidingen en versterkingen van het
leger op verschillende gebieden.

MacArthur neemt geen genoegen met de bevelen die hij krijgt van bovenaf. Hij gaat in januari 1951 in het offensief en heeft de Chinezen
en Noord Koreanen in maart al tot aan de 38e breedtegraad teruggedreven. De regering van de VS wil dan wel gaan onderhandelen maar MacArthur saboteert de pogingen om te komen tot een wapenstilstand en zet zijn offensief door boven de 38e breedtegraad. Hij gaat zelfs
zo ver dat hij onvoorwaardelijke overgave eist. Deze wens kostte MacArthur de kop. In april wordt hij door Truman ontslagen.

In het politieke debat in de VS ging het niet alleen om de suprematie van het politieke boven het militaire, maar ook om welke richting
de regering moest aanhouden in de buitenlandse politiek: nadruk op Azië of op Europa? Toch waren het zijden van dezelfde medaille:
de indamming van het communisme. MacArthur ging veel verder dan indammen. Voor veel Amerikanen had Truman de overwinning laten glippen. Toch was het doel van Truman steeds opnieuw beheersing van het probleem, zowel in Azië als in Europa. Opmerkelijk is daarbij
dat het grootste gedeelte van het geld dat het Congres besteedde aan defensie niet naar Korea ging maar naar NAVO,dus Europa ,
terwijl de meeste Amerikanen dachten dat dit aan de oorlog in Korea werd besteed. Indien de oorlog in Korea tot een abrupt einde zou
komen dan zou Truman zijn alibi verliezen om zijn bewapeningsprogramma door te zetten. Vandaar dat Truman het aanbod voor een
simpele militaire wapenstilstand van de kant van de Sowjet Unie afwees. Blijkbaar had Stalin de macht om aan China en Noord-Korea
dit voorstel op te leggen, daarmee bevestigde hij indirect het monolithische karakter van de communistische beweging in die jaren of
zoals de Republikein Dewey zei: "Every time the Soviets make a peace move, I get scared ... Every time Stalin smiles, beware."Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Korea oorlog(2) on 12-09-2011, 14:18:54 - GMT-1
De oorlog wordt dan ook voortgezet en met heel veel moeite en veel onderbrekingen worden er onderhandelingen gevoerd
vanaf 10 juli 1951. Rond de 38e breedtegraad stabiliseren de fronten zich en het aantal Amerikaanse slachtoffers daalt naar
een "acceptabel" niveau. De oorlog en de bewapening worden voortgezet. Truman krijgt gelijk, zelfs in de publieke opinie.
De Koude Oorlog zou gevoerd worden aan de randen van beide imperia, waarbij de grootmachten zo min mogelijk zelf direkt
betrokken waren. Was Truman zijn presidentschap begonnen als leider van een land dat zich verre wilde houden van de wereld-
politiek, aan het einde van zijn bestuursperiode was de USA de politieagent van de wereld geworden en op elk continent aanwezig.
Het militair industrieel complex komt onder zijn bewind tot grote bloei.

 
Noord-Korea: De oorlog ging tussen Noord- en Zuid-Korea. De Koreaanse Volksrepubliek wilde ook de macht over Zuid-Korea.
 Zuid-Korea: De dictator president Syngman Rhee wilde de macht ook hebben over
Noord-Korea.
 Amerika: Er waren in Zuid-Korea Amerikaanse troepen gelegerd.
China: Het noorden werd gesteund door de volksrepubliek China onder Mao Zedong.
 Nederland: Er vochten ook Nederlanders mee in Korea en wilde ze helpen de oorlog te bestrijden.
 Sovjetunie: Het noorden werd gesteund door de sovjetunie van Stalin.
 
Wat waren de gevolgen van de oorlog?
 
De gevolgen van de oorlog:
o Er was een groot verlies aan mensenlevens
 o De geloofwaardigheid van de anticommunistische politiek van de Verenigde Staten werd behouden.
 o De positie van de Verenigde Staten in het verre oosten werd versterkt en de positie van de Sovjetunie verzwakte.
 o Er kwam een toeneming van de vrees voor China’s macht: China’s positie in het verre oosten was versterkt
 o Er kwam een besef dat een tegenstelling tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie niet noodzakelijkerwijs
    op een atoomoorlog behoefde uit te lopen.
 
Wat heeft de VN met de Korea oorlog te maken?
 · Er waren Amerikaanse troepen in Korea om mee te helpen met de oorlog en Korea te steunen!! Ze hadden dus best
   een grote invloed op de Korea – oorlog.
 
Hoe is de VN betrokken geraakt bij de oorlog?
 · Doordat Korea de VN had gevraagd om te helpen, en om er een leger van de VN heen te sturen.
   De VN heeft daar toen wel op gereageerd en wilde Korea graag meehelpen, als er dan in de VN ooit een oorlog zou uitbreken
   weten ze dat Korea ook altijd klaar zal staan om te helpen
 
En wat kan de VN voor Korea beteken in de oorlog?
 · Ze kunnen dus door middel van een leger daar heen te sturen, Korea helpen met het bestrijden van de oorlog en mensen op te pakken.
   Ook zouden ze daarna een geldbedrag kunnen geven om Korea weer helpen op te bouwen. De VN is een rijk land en kan dus veel doen
   voor Korea, en Korea waardeert dat ook heel erg.

 Extra informatie:
 
DE KOREA-OORLOG 1950-1953
 
In 1949 trokken de Russische bezettingsgroepen zich uit Noord-Korea terug÷ militair bijstandsverdrag tussen Rusland en Noord-Korea.
De Amerikaanse troepen trekken zich ook uit Zuid-Korea terug, ÷geen militair verdrag met Zuid-Korea. Noord-Korea dacht dat het zonder moeilijkheden ook Zuid-Korea onder communistisch bewind kon brengen.
 
De eerste fase

 Op 25 juni 1950 veroverden Noord-Koreaanse troepen, onder leiding van Kim il Sung, de zuidelijke hoofdstad Seoel en bezetten vrijwel geheel Zuid-Korea. De generaal van het Amerikaanse leger was McArthur, hij kreeg opdracht om de Zuid-Koreaanse troepen van Syngman Rhee te bevoorraden met munitien wapens. President Truman van de Verenigde Staten bracht de invasie in Zuid-Korea voor de Verenigde Naties. De Korea-kwestie was voor Amerika een aanzienlijke zaak. De Verenigde Naties besloot Zuid-Korea met VN-troepen te hulp te komen.
 
De tweede fase

 Direct na dit besluit begon de Amerikaanse steun aan Zuid-Korea. Landingen in de omgeving van Seoel ÷ Het VN-leger nam de Noord-Koreaanse hoofdstad Pjongjang in. Plotseling kwamen uit China duizenden Chinezen de Noord-Koreanen versterken. De Amerikanen en de VN-troepen moesten al hun veroveringen in Noord-Korea prijsgeven, zodat de Zuid-Koreaanse hoofdstad weer in handen van de noordelijken viel.
 
HET EINDE VAN DE KOREA-OORLOG

 Dreigingen van McArthur om atoombommen te gaan gebruiken ÷ de aanvalskracht van de Chinese- en Noord-Koreaanse opmarsbrak, door middel van, ÷ de Zuid-Koreanen, de Amerikanen en de VN-troepen heroverden tot de 38e breedtegraad.
In juni, kwam er een wapenstilstand, die in 1953 werd bezegeld. Hiermee was de Koreaanse oorlog afgelopen. Ondertussen was McArtur door president Truman ontslagen.
 Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Tripolitania on 12-09-2011, 14:34:32 - GMT-1
LIBYA GESCHIEDENIS


Libië wordt, na honderd jaar, opnieuw gekoloniseerd

door Paul Vanden Bavière

 Op 11 september 1911 verklaarde Italië Turkije de oorlog om wat nu Libië heet te kunnen veroveren en koloniseren. Honderd jaar later is er
een nieuwe verovering aan de gang. Nu om indirect te koloniseren, via een stroman die bereid is de westerse belangen te dienen in de regio.
Dat blijkt althans uit de directe luchtsteun die de opstandelingen, ondanks het feit dat resolutie 1973 van de Veiligheidsraad dat niet toestaat, krijgen van de anti-Kadhafi-coalitie.
 
Italië handelde in 1911 met steun van de Europese mogendheden. In 1885 had het, als gevolg van de Conferentie van Berlijn, waarop Afrika werd verdeeld onder de Europese landen, al die steun gekregen om Eritrea, aan de Rode Zee in Oost-Afrika, in te palmen. Met dezelfde steun probeerde het in 1896 Ethiopië in bezit te krijgen. De Italianen leden echter een vernietigende nederlaag in de slag bij Adwa tegen de troepen van keizer Menelik II. Maar niet getreurd, in 1935 lieten de Britten toe dat het Suezkanaal kon worden gebruikt om wapens en troepen naar Ethiopië te verplaatsen voor een tweede, succesvolle poging. Dit ondanks het feit dat Italië toen werd geregeerd door de fascistische dictator Benito Mussolini en de Tweede Wereldoorlog zich al aankondigde.
 
De Italiaanse invasie van 1911 begon met een aanval op en bezetting van Tripoli. Maar uiteindelijk verliep de verovering uiterst moeizaam en kostte ze duizenden Italiaanse mensenlevens. De weinige bewoners van de Ottomaanse provincies Tripolitanië, Cyrenaica en Fezzan, die werden samengesmolten tot Libië – ook nu zijn er nog maar 6,5 miljoen bewoners op een oppervlakte van 1.759.540 of meer dan 50 keer van die van België - boden immers hardnekkig verzet en betaalden daar ook een hoge prijs in mensenlevens voor. Uiteindelijk was het de huidige Italiaanse premier Silvio Berlusconi die zich daarvoor heeft verontschuldigd en Libië compensatie aanbood onder de vorm van investeringen. De nieuwe "kruisvaarders" kunnen zich ook nu aan hevig verzet verwachten.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Ottoman_Provinces_Of_Present_day_Libyapng.png)

De bezetting van Libië vanaf 1911 paste perfect in de Europese kolonisatiepolitiek – voor grondstoffen, afzetmarkten en/of vestiging van onderdanen - in Afrika, in dit geval van die van Noord-Afrika. Zwart Afrika was in Berlijn al helemaal verdeeld – met onder andere een Onafhankelijke Congostaat voor de Belgische koning Leopold II. In het niet verdeelde Noord-Afrika – op Marokko na formeel in handen
van het Ottomaanse rijk - waren de Fransen, onder Napoleon, de eersten om zich te tonen.(1) Al in 1798 landden ze in Egypte in een
poging een deel van de Britse handel in handen te krijgen en op termijn, via kolonisatie van Egypte, zelfs de Britse heerschappij in India
omver te werpen. Maar dat ging allemaal niet door: de Britse vloot versloeg de Franse en werd baas in de Middellandse Zee. Er zat voor
de Fransen weinig anders op dan het land te verlaten.
 
In 1830 hadden ze meer succes met hun landing in Algerije, alhoewel het daar geen lachertje was en er jaren oorlog moest worden gevoerd tegen de bevolking van Berbers en Arabieren. Het land werd tot "overzees departement" verklaard en dus officieel een deel van Frankrijk,
dat het land massaal koloniseerde. De gemarginaliseerde "inboorlingen" (enkel de joodse Algerijnen werden als volwaardige Fransen erkend) begonnen in 1954 een gewapende opstand, die na een oorlog met een paar miljoen doden, tot de onafhankelijkheid in 1962 en de uittocht
van de kolonisten leidde.
 
Egypte bleef echter in de geest hangen en via Ferdinand de Lesseps, die in 1859 met de bouw van het Suezkanaal begon, kregen de Fransen weer invloed in het land aan de Nijl. Officieel was Egypte nog steeds een deel van het Ottomaanse Rijk, maar in praktijk was de regerende dynastie zo goed als onafhankelijk. Mohammed Ali (heerser van 1805 tot 1849) voerde zelfs oorlog tegen de sultan. Zijn opvolgers kwamen echter financieel in de problemen en via het systeem van "hulp" (leningen ), die niet kon worden terugbetaald kwam het onder internationale controle via een "Kas voor de Openbare Schuld", die werd beheerd door Engeland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië. In feite waren Frankrijk en Engeland de twee echte machthebbers, maar de Britten wisten de Fransen geleidelijk buiten spel te zetten en in 1883 kwam het onder uitsluitend Britse heerschappij. In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, verbrak Londen de formele band van Egypte
met het Ottomaanse Rijk en verklaarde Egypte tot protectoraat. In 1922 verklaarden de Britten Egypte onafhankelijk, maar in feite bleef het
land grotendeels onder Britse controle tot president Nasser, tot president Abdel Gamal Nasser daar in 1956 een einde aan maakte.
 
Makkelijker hadden de Fransen het in Tunesië, evenals Algerije een deel van het Ottomaanse rijk, toen ze er in 1883 een protectoraat van maakten. Het werd onafhankelijk in 1956. In datzelfde jaar werd ook Marokko onafhankelijk. Het was het laatste nog onbezette stuk van
Noord-Afrika dat formeel onder Franse, en Spaanse, controle kwam in 1912. Eerder al hadden beide landen door een conventiein 1904
"invloedszones" in het land afgebakend.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Tripolitania on 12-09-2011, 14:35:42 - GMT-1

Libië was bedoeld als bevolkingskolonie voor Italië, wat inhield dat de Libische bevolking volledig werd gemarginaliseerd en buiten het bestuur werd gehouden. Wat er de oorzaak van is dat ze doodarm en ongeletterd bleef en de stam- en clanstructuren tot de dag van vandaag bleven bestaan. Het land was het strijdtoneel tussen de Britse en Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog. De nederlaag van de Duitsers leidde tot het einde van de Italiaanse kolonie en tot Brits militair bestuur over Tripolitanië en Cyrenaica, terwijl de Fransen het beheer over Fezzan kregen. Onder impuls van de Verenigde Naties werd Libië in 1951 onafhankelijk verklaard onder Idris I, de leider van de Sanoessi, een Libische soefi-orde, die vanaf de jaren 1920 een guerrillaoorlog had gevoerd tegen de Italianen. Binnen de kortste keren schafte Idris I het parlement af en verbood hij alle partijen. Dat kwam het Westen goed uit. In een tijd dat het Arabisch nationalisme, en Sovjet-steun eraan, de westerse posities
in de regio bedreigde, hadden ze er nu een steunpunt bij, waar belangrijke basissen werden gevestigd.
 
Libië bleef een doodarm onontwikkeld land onder de dictatuur van een religieuze leider. In 1959 werd olie ontdekt. Koning Idris I was afkomstig uit Cyrenaica en gebruikte het weinige oliegeld dat hij kreeg vooral in Cyrenaica. Vandaar de kloof tussen Tripolitanië en Cyrenaica, die vandaag nog altijd bestaat.
 
In 1969 pleegde kolonel Muammar al-Kadhafi een staatsgreep, waarbij de koning werd afgezet en de buitenlandse basissen werden opgedoekt. De kolonel, als Arabisch nationalist een grote bewonderaar van president Nasser van Egypte, begon met de modernisering van het land. In het spoor van Nasser had hij een afkeer van fundamentalisten als de Moslimbroeders, maar hij bleef wel een overtuigd moslim. In die zin was hij een overgangsfiguur tussen het Arabisch nationalisme en het na de zesdaagse oorlog van 1967 opkomende islamisme. Het zou echter Kadhafi niet zijn moest hij geen eigen stempel op de islam hebben gezet. Zo schafte hij de sunna, de traditie, een belangrijk onderdeel van de soennitische islam, af in Libië. Iedereen moest immers vrij zijn zelf de islam te interpreteren. En hij introduceerde een variante op de islamitische kalender, die traditioneel begint in 622, het jaar dat de profeet Mohammed van Mekka naar Medina vluchtte. Volgens Kadhafi moest de kalender beginnen in 632, het jaar van de dood van de profeet.
 
Dit alles zinde de bewoners van Cyrenaica, waar de fundamentalistische Sanoessi-confrerie nog altijd grote aanhang geniet, niet. Reken daarbij dat Cyrenaica zich niet ten onrechte gediscrimineerd voelde daar Kadhafi zijn eigen Tripolitanië ging bevoordelen, en het is duidelijk dat de huidige opstand grotendeels vanuit fundamentalistische hoek komt. Naast de Sanoessi’s met name van de Libische Islamitische Strijdgroep, die in 1995 werd opgericht door veteranen die in de jaren 1980 de Sovjet-troepen in Afghanistan waren gaan bestrijden en die als doel de oprichting van een islamitische staat in Libië heeft. In 2007 maakte de Strijdgroep bekend dat hij zich had aangesloten bij Al-Qaeda.
 
Het religieus verzet was er al van in het begin van Kadhafi’s heerschappij. De eerste, door de Sanoessi gesteunde revolte in Cyrenaica had al in 1970 plaats. Heel de jaren 1980 door waren er geregeld spanningen tussen Kadhafi en de fundamentalisten. Halfweg de jaren 1990 kwam het tot een guerrillaoorlog in de streek van de Groene Berg (Jabal al-Akhdar) in de omgeving van de stad Al-Baida, ten oosten van Benghazi, waar door koning Idris I een islamitische universiteit werd opgericht, die door Kadhafi onder staatscontrole was gebracht. Het was ook in Al-Baida dat Kadhafi in 1988 zijn "Groen handvest voor de mensenrechten" afkondigde.

Geen wonder dat Kadhafi, belaagd door moslimfundamentalisten, die een reële kans hebben de nieuwe machthebbers te worden eens hij weg is, nauw ging samenwerken met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië – zonder zover te gaan als folteraar op te treden zoals Egypte, Jordanië en Marokko gebeurde. Zo gaf hij de CIA en de Britse geheime diensten onder meer heel wat namen van Libiërs die in Afghanistan en Irak gingen vechten. En hielp hij het Westen dus "vele mensenlevens sparen", zoals dat bij de "internationale gemeenschap" (wat dat ook moge betekenen) doorgaans heet. Het werd hem in het geheel niet kwalijk genomen dat hij zeer optrad tegen de islamisten, die werden gefolterd en soms zonder enige vorm van proces terechtgesteld.
 
Kadhafi hoopte met zijn hulp ook dat het Westen hem met rust zou laten. Daarom ook verzaakte hij in 2003 – uit vrees na hij na Irak het volgende slachtoffer zou zijn van een "coalitieoorlog" - aan zijn massavernietigingswapens en gaf het Westen uitgebreide informatie over allerlei circuits, legale en illegale, met betrekking tot kernwapens. Maar het Westen gaf hem uiteindelijk maar weinige jaren respijt. Zijn excentrieke buitenlandse politiek, aanvankelijk sterk anti-westers met steun o.a. aan het Iers Republikeins Leger (IRA) en de Baskische ETA, met zijn pogingen tot Arabische eenheid, met zijn Islamitisch Legioen waarmee hij in de jaren 1970 zijn buren belaagde (zo was hij toen actief in Darfoer), met zijn pogingen tot Afrikaanse eenheid toen hij bij de Arabieren bot ving, met zijn inmenging in vele Afrikaanse staten, met zijn scherpe uitvallen tegen bijna alle Arabische leiders, heeft hem de das omgedaan.
 
Dat laatste verklaart waarom een meerderheid van de lidstaten van de Arabische Liga het groen op licht zette voor een westerse interventie. Maar het kan de Liga nog spijten, want het Westen houdt zich niet aan resolutie 1973 en eens Libië, de zwakste schakel, klein gekregen ligt de weg open voor een oorlog tegen Syrië en daarna tegen Iran. De wereld is gewaarschuwd: loop in de (onze) pas of je zal het geweten hebben. Irak heeft het al aan den lijve ondervonden.
 
 
(1) We laten hier de Oudheid, de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (1500-1800) buiten beschouwing, toen onder de meer de Portugezen, Spanjaarden, Fransen… geregeld aanvallen uitvoerden op het Moorse Noord-Afrika. In 1415 veroverden de Portugezen Ceuta, dat Spaans bezit werd toen Filips II ook koning van Portugal werd. Het is, evenals Melilla, nog altijd in Spaanse handen. In 1510 veroverden de Spanjaarden de huidige Libische hoofdstad Tripoli, schonken het in 1523 aan de Orde van Malta, die het in 1551 moesten overlaten aan de Ottomanen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:41:27 - GMT-1
Olie op het vuur.
Het failliet van het kapitalisme in Nigeria
Karel Mortier


In Nigeria wonen meer dan 130 miljoen mensen. Het is wat betreft bevolking het grootste land van Afrika. Een op vijf Afrikanen woont in Nigeria. Nigeria is 923,768 km² groot. Dat is ongeveer 30 keer zo groot als België. Nigeria is ook één van de belangrijkste moslimlanden ter wereld. In Nigeria leven meer dan 250 verschillende etnische groepen. Die etnische groepen zijn bovendien nog eens opgedeeld in verschillende deelgroepen en klassen. De meeste van hen leven vreedzaam naast elkaar al is er de laatste jaren een toename van de etnische spanningen in een aantal regio’s.

De steden Jos in Plateau State, Odi in Bayelsa state, Kaduna in Kaduna State, Kano in Kano State, Shagamu in Ogun State, Ketu en Ajegungle in Lagos State, Ife-Modakeke in Osun State, Aguleri/Amuleri in Anambra State en uiteraard Warri in Delta State waren de afgelopen jaren toneel van etnische spanningen in Nigeria. Nigeria is het 6de olie-exporterend land ter wereld maar toch blijft het één van de armste landen ter wereld. Nigeria is officieel een democratisch land waar verkiezingen worden gehouden en waar de mensenrechten - op papier althans - worden gerespecteerd. De praktijk in Nigeria is mindere rooskleurig. Obasanjo geniet echter de steun van de Verenigde Staten en Europa, die in hem een betrouwbare bondgenoot zien en een steunpilaar voor hun belangen in de regio. De VS doet vaak beroep op Nigeria om soldaten te sturen naar andere landen om er onrechtstreeks de belangen van het VS-imperialisme te verdedigen.

Nigeria exporteert dagelijks meer dan 2 miljoen vaten ruwe olie. Nigeria is daarmee het belangrijkste olie-exporterend land van Afrika en staat op de 6de plaats van alle olie-exporterende landen ter wereld. De volgende jaren wil Nigeria de export van olie met 50% verhogen. Nigeria heeft een bewezen aardoliereserve van minstens 25 miljard vaten olie en een aardgasreserve van 4 triljoen m³. Er wordt geschat dat de Nigeriaanse overheid 110 miljard dollar aan olie-inkomsten zal ontvangen tussen 2004 en 2010. De export van ruwe olie vertegenwoordigt 98% van de totale export en 83% van de overheidsinkomsten. Ondanks de olie-inkomsten heeft Nigeria voor meer dan 29 miljard dollar aan buitenlandse schulden en leeft meer dan 70% van de bevolking onder de armoedegrens. 400.000 vaten olie zijn bestemd voor binnenlands verbruik. Nigeria moet dure olie importeren uit het westen omdat geen enkel van de 4 olieraffinaderijen behoorlijk werkt.

Sinds president Obasanjo aan de macht kwam heeft hij de olieprijzen reeds 4 maal verhoogd. Dit leidde iedere keer tot protest. Vorige week werden de prijzen nogmaals verhoogd waardoor mensen nu vaak tussen de 60 en 100 Naira. (36 en 72 eurocent) moeten betalen voor 1 liter benzine. Dat in een land waar een groot deel van de bevolking minder dan een paar dollar per dag verdient In totaal vonden er al drie algemene stakingen plaats tegen die prijsverhogingen. In juni/juli 2003 was er een algemene staking van 8 dagen. Het was de derde langste staking in de geschiedenis van Nigeria. De mensen nemen het niet dat ze zoveel voor hun energie moeten betalen in een olierijk land als Nigeria. De olieprijzen op de wereldmarkt zijn momenteel zeer hoog. Omdat Nigeria olie moet importeren aangezien de raffinaderijen niet of nauwelijks werken, heeft dit ook gevolgen voor Nigeria. De NNPC (nationale oliemaatschappij) moet aan de buitenlandse oliebedrijven meer betalen omdat de prijzen op de internationale markt zijn gestegen. In het verleden verkochten ze de olie vaak door aan de bevolking met verlies. Onder druk van het IMF moet Nigeria die subsidies echter verminderen. Een stijging van de olieprijzen leidt echter tot een algemene stijging van de prijzen en dus tot een daling van de koopkracht. De transportkosten zijn door de recente stijging van de olieprijzen tussen 50% en 100% toegenomen. We krijgen dus de vreemde situatie dat de bevolking van het 6de belangrijkste olie-exporterend land ter wereld armer wordt naarmate de olie duurder wordt.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:42:51 - GMT-1

1. Geschiedenis van Nigeria.

Nigeria was tot 1960 een Britse kolonie. In 1885 claimde Groot-Brittannië het gebied op de conferentie van Berlijn. In 1886 werd die claim erkend door de andere Europese landen. In hetzelfde jaar werd de Koninklijke Niger Compagnie opgericht om de bodemrijkdommen van het gebied verder te exploiteren. Voor de onafhankelijkheid was het gebied dat we vandaag Nigeria noemen verdeeld in 2 verschillende protectoraten die op verschillende manieren werden bestuurd. In 1914 werden die 2 gebieden samengevoegd. Frederick Lugard die in 1914 gouverneur werd van Nigeria stelde naast elke sultan in het noorden een Britse koloniale ambtenaar aan om de belastingen te innen. Om de islamitische leiders te vriend te houden was het verboden voor christelijke missionarissen om in het noorden te werken. In het zuiden was de situatie veel complexer. De traditionele leiders hadden er veel minder invloed en er waren regelmatig opstanden tegen de Britten.

In het noorden was er een lange traditie van centraal gezag wat in het zuiden minder het geval was. De Britten maakten gebruik van inheemse koloniale ambtenaren om het land in het zuiden te besturen. De Britten deden daarvoor vooral beroep op mensen die hadden gestudeerd in missiescholen en die Engels spraken. Door het verschil in bestuur tussen noord en zuid werden de tegenstellingen groter. Na de 2de wereldoorlog groeiden in Nigeria de antikoloniale gevoelens. Dit was ook het geval in de meeste andere Afrikaanse landen die nog onder koloniaal bestuur stonden. Er was echter geen groei van het Nigeriaans nationalisme. De meeste politieke partijen die werden opgericht waren in de eerste plaats etnisch georiënteerd.

De Britten vormden Nigeria daarom om tot een federatie van drie deelstaten. Elke deelstaat zou 4 ministers krijgen in de federale regering. Op die manier kregen de drie grote etnische groepen in Nigeria elk hun eigen deel van Nigeria en controleerden ze het land de facto. In 1959 werden er voor de eerste keer verkiezingen georganiseerd en op 1 oktober 1960 werd Nigeria onafhankelijk. De Hausa-Fulani vormde de grootste bevolkingsgroep en had bijgevolg de meeste politieke en economische macht.

Die onafhankelijkheid bracht echter geen welvaart en stabiliteit. De corruptie nam enorm toe en de regeringsfunctionarissen hielden zich vooral bezig met het verduisteren van de staatsinkomsten en niet met het besturen van het land. Een verkozen mandaat werd een vrijbrief voor diefstal. In december 1964 werden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. Die werden gewonnen door de Nigerian National Alliance (NNA), een samenwerkingsverband tussen de Northern People’s Congres (NPC, Hausa-Fulani) en een belangrijk deel van de Action Group (AG, Yoruba.) Het resultaat van deze verkiezingen was dat de Igbos politiek (en dus economisch) gemarginaliseerd werden.

15 januari 1966 vond de eerste militaire staatsgreep plaats in Nigeria. De eerste minister en de premiers van de noordelijke en westelijke federaties werden vermoord. De nieuwe leider generaal Aguiyi Ironsi (Igbo) slaagde er echter niet in om de stabiliteit in Nigeria te herstellen en de corruptie te verminderen. Nog in hetzelfde jaar vond er een nieuwe coup plaats. Ditmaal door militairen uit het noorden en hierbij werd Ironsi vermoord. De etnische spanningen die onderhuids al aanwezig waren kwamen tot een uitbarsting. Duizenden Igbos die naar het noorden waren geïmmigreerd om er te werken werden gedood en naar schatting een miljoen anderen sloegen op de vlucht. Er werden pogingen gedaan om de rust te herstellen door de verschillende regio’s meer autonomie te geven maar dat lukte niet.

Op 30 mei 1967 riep luitenant-kolonel Emeka Ojukwu, de militaire gouverneur van de oostelijke federatie, de onafhankelijkheid van de staat Biafra uit. De federale regering, gedomineerd door de 2 belangrijkste etnische groepen erkende de onafhankelijkheid van Biafra uiteraad niet. Ze besloten om de afscheiding militair ongedaan te maken. De aanwezigheid van zo goed als alle Nigeriaanse olievoorraden binnen de niet-erkende grenzen van de Republiek Biafra speelde een belangrijke rol in dit conflict. De Igbo’s waren ondanks steun van o.a Frankrijk en het apartheidsregime in Zuid-Afrika geen partij voor de federale regering en in 1970 kwam er een einde aan de burgeroorlog. In totaal kwamen meer dan 2 miljoen mensen om. De meeste van hen waren Igbo’s die omkwamen door honger en ontbering. De federale regering hongerde de bevolking doelbewust uit om het verzet van de Igbo te breken. Het belangrijkste gevolg van de burgeroorlog was dat het leger een belangrijke politieke factor werd in Nigeria. Voor de burgeroorlog was het Nigeriaans leger niet meer dan een veredelde politiemacht. Na de oorlog was het een vechtmachine met een kwart miljoen soldaten. Tussen 1970 en 1999 zijn de militairen slechts 4 jaar niet aan de macht geweest.

Een aantal staatsgrepen en mislukte verkiezingen later kwam generaal Abacha aan de macht. In 1994 zette Abacha een militaire rechtbank op om de prominente acteur en Ogoni activist Ken Saro-Wiwa en een aantal anderen te berechten. Ze werden ervan beschuldigd 4 prominente Ogoni politici te hebben vermoord. Na een schijnproces werd Ken Saro-Wiwa en 8 anderen op 10 november 1994 opgehangen. De verontwaardiging in Nigeria en in de rest van wereld was zeer groot en Nigeria werd politiek en economisch geïsoleerd. De reputatie van Shell kreeg ook een enorme dreun. De militaire leiders van Nigeria waren echter niet onder de indruk. In 1998 overleed Abacha in verdachte omstandigheden en werd hij opgevolgd door Abdusalam Abubakar. Abubakar was net zoals de meeste van zijn voorhangers een moslim uit het noorden van het land. De nieuwe leider wilde een einde maken aan het isolement waarin Nigeria was terechtgekomen onder het bewind van Abacha. Hij liet de meeste politieke gevangen vrij en trof al snel voorbereiding voor verkiezingen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:43:42 - GMT-1

2. Obasanjo

In 1999 kwam er officieel een einde aan de militaire dictatuur en werden er verkiezingen georganiseerd. Die verkiezingen werden gewonnen door Olusegun Obasanjo, de eerste democratisch verkozen president, die effectief zijn ambt kon uitoefenen in 16 jaar (1). Hij werd verkozen met 62,8% van de stemmen. De belangrijkste tegenstander was Chief Falae, de kandidaat van de All People’s Party (APP) en de Alliance for Democracy (AD.) Beide kandidaten waren Yoruba. Falae won de meeste stemmen in de gebieden die gedomineerd worden door de Yoruba, maar in tegenstelling tot Obasanjo slaagde hij er niet om steun te verwerven in de rest van het land. Hij beschikte ook over veel minder middelen dan Obasanjo om campagne te voeren. Er werden onregelmatigheden vastgesteld bij de verkiezingen maar daar werd niet al te veel aandacht aan besteed. Ex-president Jimmy Carter die de verkiezingen observeerde stelde echter dat: "There was a wide disparity between the number of voters observed at the polling stations and the final result that has been reported from several states. Regrettably, therefore, it is not possible for us to make an accurate judgment about the outcome of the presidential election." Er werden in totaal meer dan 28 miljoen stemmen geteld terwijl dat er bij de vorige verkiezingen in 1993 maar 14 miljoen waren. De internationale gemeenschap was echter blij dat de militaire dictatuur in Nigeria was afgelopen en dat Nigeria uit zijn isolement werd gehaald.

In 2003 werd Obasanjo herverkozen. Zijn belangrijkste tegenstanders waren een moslim uit het noorden, de ex-generaal Muhamadu Buhari (ANPP, Hausa-Fulani) en Chuckwuemeka Odumegwu Ojukwo (APGA, Igbo.) De meeste internationale waarnemers die de verkiezingen observeerden spraken van massale fraude en onregelmatigheden voor en tijdens de verkiezingen. Zo kreeg Obesanjo in Ogun, de staat van waar hij afkomstig is, 99,92% van de stemmen! INEC de organisatie die moest instaan voor het eerlijk verloop van de verkiezingen gaf in totaal 1,360,170 stemmen aan Obasanjo in de staat Ogun. De kandidaten voor de gouverneursverkiezingen die op hetzelfde ogenblik plaatsvonden kregen samen slechts 747,296 stemmen. Waarnmers van het Britse Commonwealth, waar Nigeria deel van uitmaakt, stelden echter dat er weliswaar fraude was maar dat de marge van de overwinning van Obasanjo zo groot was dat het de uitslag van de verkiezingen niet had beïnvloed. In een rapport van de CIA staat dan weer dat: "despite some irregularities the april 2003 elections marked the first civilian transfer of power in Nigeria’s history." Vergelijk dat met de houding van de regering Bush na de verkiezingen in Venezuela!

Op 27 maart 2004 waren er voor het eerst lokale verkiezingen. In de periode tussen deze verkiezingen en het einde van de militaire dictatuur werden de districten bestuurd door aangestelde vertegenwoordigers van de staten. De verkiezingen werden opnieuw gekenmerkt door massale fraude en een opflakkering van de etnische spanningen op een aantal plaatsen in het land. De lokale verkiezingen werden meestal gewonnen door de partij die de staat controleerde. De belangrijkste oppositiepartij ANPP won alle lokale verkiezingen in de 4 staten die het controleert in het noorden. De Alliance for Democracy (AD) won alle 57 lokale verkiezingen in Lagos State. De meeste andere verkiezingen werden gewonnen door de PDP van president Obasanjo. De 30 andere partijen die aan de verkiezingen deelnamen wonnen slechts een handvol zetels. De opkomst was laag omdat de uitkomst al op voorhand vast lag.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:47:16 - GMT-1

3. Etnische conflicten.

Sinds president Obasanjo aan de macht kwam in 1999 zijn meer dan 10.000 mensen omgekomen in etnisch geweld in Nigeria. Er zijn ook meer dan 800.000 interne vluchtelingen. Er is volgens velen eerder een toename van het etnisch geweld in Nigeria dan een vermindering na het einde van de militaire dictatuur.

In mei 2004 was het opnieuw zeer onrustig in Nigeria. Maandag 17 mei werd de noodtoestand afgekondigd in de staat Plateau in het midden van Nigeria. De gouverneur en de vice-gouverneur werden vervangen door een ex-generaal. In het begin van de maand werden er in Yelwa honderden Hausa moslims stam vermoord door christelijke Taroks. Daarop volgden represailles tegen christenen in de stad Kano, in het noorden van Nigeria. De moslims van de Hausa stam zijn herders terwijl de christenen van de Tarok stam boeren zijn. Door het verdrogen van de graasgebieden in het noorden wijken veel herders uit naar het zuiden, waar ze vaak onzacht in aanraking komen met de christelijke boeren. Het gevaar bestaat dat de crisis overslaat naar andere staten. De gevechten in Plateau State: "constitutes a grave threat to law and order and a great danger to security in Plateau State and neighboring states," zei Obasanjo. "It is therefore clearly a great threat to the security and unity of Nigeria."

Er is ook een toename van separatistische tendensen in Nigeria. Bij velen leeft dan ook de vraag hoelang Nigeria nog zal blijven bestaan. De fout die veel Europeanen maken is het geweld in Nigeria te herleiden tot stammentwisten. De voorzitter van de Wereldbank Jams Wolfensohn maakt dezelfde fout. Wolfensohn stelt dat: "Het probleem van Afrika is dat niemand er in nationale structuren denkt. Laats in Kenia gingen alle gesprekken over stammen en hoe die in Kenia jarenlang in relatieve harmonie hebben samengeleefd. Er waren stammenoorlogen maar die werden volgens strikte regels uitgevochten. En toen kwamen de kolonisten dat weefsel verstoren. (Glimlacht)" Wolfensohn zegt er echter niet bij dat de nationale structuren waarin de Afrikanen volgens hem moeten leren denken in de meeste gevallen structuren zijn die dateren van de koloniale periode. Die structuren houden veelal geen enkele rekening met de feiten.

Voor het ontstaan van Nigeria aan het begin van deze eeuw kon men op een aantal plaatsen in het huidige Nigeria al spreken van naties. Sommige van hen bestonden al meer dan 1.000 jaar voor de eerste Europeaan in Nigeria arriveerde en hebben een rijke geschiedenis. Veel van die staten waren inderdaad gebaseerd op etnie of volk maar dat is/was ook het geval voor veel Europese landen. In zekere zin kan je dus stellen dat Nigeria een creatie is van de Britten en dat er niet echt een binding is tussen de verschillende groepen in Nigeria. Dit wil niet zeggen dat er niet zoiets bestaat als een Nigeriaans nationalisme. Als de ‘Super Eagles’(2)het goed doen dan wordt dit overal in Nigeria gevierd. Uiteraard is dit geen stevige basis om een land van 120 miljoen mensen van 250 etnische groepen bij elkaar te houden.

Kolonel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, de leider van Biafra tijdens de Nigeriaanse burgeroorlog stelt in zijn ‘Verklaring van Ahiara’ waarin hij de beginselen van de ‘revolutie’ van Biafra uiteenzet dat Nigeria een constructie was van de Britten. Het was volgens hem ook de enige reden waarom Nigeria moet blijven bestaan.

"The Nigerians violated our basic human rights and liberties, we decided reluctantly but bravely to found our own state, to exercise our inalienable right to self determination as our only remaining hope for survival as a people Yet because we are black, we are denied by the white powers the exercise of this right which they themselves have proclaimed as inalienable. In our struggle we have learnt that the right of self-determination is inalienable, but only to the white man....

What do we find here in Negro Africa? The Federation of Nigeria is today as corrupt, as unprogressive and as oppressive and irreformable as the Ottoman Empire was in Eastern Europe over a century ago. And in contrast, the Nigerian Federation in the form it was constituted by the British cannot by any stretch of imagination be considered an African necessity. Yet we are being forced to sacrifice our very existence as a people to the integrity of that ramshackle creation that has no justification either in history or in the freely expressed wishes of the people. What other reason for this can there be than the fact that we are black? ... Because the black man is considered inferior and servile to the white, he must accept his political, social and economic system and ideologies ready made from Europe, America or the Soviet Union?

Within the confines of his nation he must accept a federation or confederation or unitary government if federation or confederation or unitary government suits the interests of his white masters: he must accept inept and unimaginative leadership because the contrary would hurt the interests of the master race: he must accept economic exploitation by alien commercial firms and companies because the whites benefit from it. Beyond the confines of his state, he must accept regional and continental organizations, which provide a front for the manipulations of the imperialist powers: organizations, which are therefore unable to respond to African problems in a truly African manner. For Africans to show a true independence is to ask for anathemization and total liquidation." (3)

In het door Yoruba gedomineerde zuidwesten van Nigeria is er de Oodua People Congress (OPC), in het noorden is er de Arewa Peoples Congress (APC) en in het door Igbo gedomineerde zuidoosten is er de Movement for the Actualisation of Sovereign State of Biafra (MASSOB). Daarnaast zijn er nog tal van andere kleinere organisaties die meer autonomie of zelfs onafhankelijkheid eisen van de federale regering. De meeste organisaties worden met harde hand onderdrukt als ze een bedreiging vormen voor de eenheid van Nigeria. De elites van de belangrijkste etnische groepen zien niet veel in eigen land. Dat zou immers betekenen dat ze de controle verliezen over hun belangrijkste bron van inkomsten. De olie van de Niger Delta. Een ander gevoelig punt was de invoering van de Sharia wetgeving in een aantal staten met een meerderheid van moslims in het noorden eind 1999. Dit onderwerp kwam in de internationale belangstelling te staan door de ter dood veroordeling van Amina Lawal. Lawal werd veroordeeld omdat ze overspel zou hebben gepleegd. Vrouwen die misbruikt worden hebben drie mannelijke getuigen nodig om dat te ‘bewijzen’ (4). Als dat niet het geval is dan kunnen ze ook van overspel worden beschuldigd. Een ‘misdaad’ die volgens een strikte interpretatie van de Sharia-wetgeving met de dood kan worden bestraft. De belangrijkste reden voor de invoering van de Sharia is het wantrouwen van een groot deel van de moslim bevolking in het noorden t.o.v wetten uit het christelijke zuiden. Die wetten slaagden er niet in om een einde te maken aan de corruptie en misdaad. Door terug te grijpen naar de traditionele waarden en normen van de Islam hoopten vele, tevergeefs, dat er einde zou komen aan de misdaad en corruptie. De belangrijke christelijke minderheid in het noorden voelde zich echter geviseerd en er braken rellen uit in een aantal steden. Daarbij vielen honderden doden.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:48:01 - GMT-1

4. Olie
 
"Poor governance puts both Nigeria and Angola, in distinct ways, at risk of internal instability. Nigeria is at risk of continued internal violence and unrest, strikes, killings, oil theft, and expansion of its numerous crime syndicates. Ethnic and religious tensions make Nigeria a tinderbox in the best of times; rising oil wealth may heighten expectations among its population and aggravate existing tensions. The threat of internal unrest that impairs U.S. economic, commercial, and security interests is high." (5)

De VS speelt een niet onbelangrijke rol in dit conflict. De eerste zorg van de VS is uiteraard het verzekeren van de oliewinning in Nigeria. De VS importeert steeds meer olie uit Nigeria. In januari 2004 importeerde de VS dagelijks gemiddeld 982.000 duizend vaten olie uit Nigeria. Dit is 8,4% van de totale import. Het belangrijkste olie-exporterende land te wereld Saoedi-Arabië exporteerde in dezelfde maand gemiddeld 1,5 miljoen vaten per dag naar de VS. Daarmee staat het na Canada, Mexico en Venezuela slechts op de 4de plaats. Een land als Venezuela is voor de VS dus veel belangrijker voor haar olievoorziening dan Saoedi-Arabië, laat staan Irak.

De laatste maanden is de prijs van olie (6)zeer sterk gestegen door de onstabiele situatie in het Midden-Oosten en de gedeeltelijke heropleving van de wereldeconomie. Vooral de vraag naar olie in China is de laatste maanden zeer sterk gestegen. Na de terroristische aanvallen van 11 september, de crisis in Venezuela en de militaire interventie van in Irak wil de VS haar olievoorziening verzekeren door de olie-import te diversifiëren. In de VS zijn de meeste bronnen al aangeboord en is de oliewinning relatief duur dus moet men op zoek naar andere bronnen.

Het bezoek van president Bush aan Nigeria en een aantal andere Afrikaanse landen in juli 2003 was dus geen toeval. De officiële reden van het bezoek was de bereidheid van de VS te tonen dat ze zou mee helpen in de strijd tegen AIDS en armoede. De echte reden van het bezoek was het betrekken van landen zoals Zuid-Afrika en Nigeria (7)in de strijd tegen het internationaal terrorisme en het verzekeren van de oliewinning. De Energie Information Administration schat dat per dag dat de wereldwijde productie van olie met 1 miljoen vaten vermindert de olieprijzen met 3 tot 5 dollar stijgen. Iedere stijging van de olieprijzen met 10% kan het BNP met 0.05 of 0.10% doen dalen. Een staking in de Nigeriaanse olieindustrie zoals dat in 2003 het geval was kan dus belangrijke gevolgen hebben op de prijs van olie.

De VS schonk een aantal schepen (8) aan de Nigeriaanse marine om de olie-installaties in de regio te beschermen na aanvallen van de lokale bevolking. De VS steunt de "vredesoperaties" van Nigeria in andere Afrikaanse landen. De VS levert logistieke steun aan het Nigeriaanse leger. Het Nigeriaans leger heeft niet zo’n goede reputatie. Er zijn echter weinig legers in Afrika die in staat zijn om buitenlandse vredesmissies uit te voeren. De meeste Europese landen hebben ook weinig zin om hun troepen naar Afrika te sturen, zeker niet onder mandaat van de Verenigde Naties (9). De problemen zijn daarvoor vaak te complex, de risico’s te groot en het economisch belang te klein. Obasanjo speelt dus een beetje de rol van ‘deputy sheriff’ van de Verenigde Staten in de regio.

Europese oliebedrijven hebben traditioneel grotere belangen in Nigeria dan de Amerikaanse. Politiek en militair speelt Europa slechts een kleine rol in de regio. Het Verenigd Koninkrijk heeft de fakkel moeten overgeven aan de VS als dominante factor. Na de moord op Ken Saro-Wiwa was er een oproep voor een olieboycot van Nigeria die o.a werd gesteund door Nelson Mandela. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland waren grote tegenstanders van een boycot omdat die volgens hen eerder de gewone Nigerianen zou treffen dan de machthebbers. In werkelijkheid verdedigden beide regeringen de belangen van de Maatschappij der Koninklijke/Shell een Nederlands/Brits bedrijf dat één van de belangrijkste actoren was in dit conflict. Een andere belangrijke reden tegen de boycot was dat Nigeria dan uiteraad niet meer in staat zou zijn om zijn internationale verplichtingen na te komen. Lees: zijn schulden af te betalen.

De Nigeriaanse olie wordt gewonnen door een aantal joint-ventures tussen de Nigeriaanse overheid en een aantal buitenlandse oliebedrijven. De belangrijkste joint-venture is die tussen Nigerian National Oil Company (NNPC) en Shell. Shell Petroleum Development is het grootste oliebedrijf in Nigeria. De SPDC is voor 55% eigendom van de staat, 30% van Shell, 10% van Total en 5% van Agip. Daarnaast bestaan er nog andere joint-ventures met Exxon-Mobile, Chevron-Texaco, Agip en Total.

In 1995 stond Shell in de belangstelling na protest van de lokale bevolking tegen de activiteiten van de groep in de regio. De lokale bevolking protesteerde tegen de verloedering van het milieu en de achteruitgang van de levensstandaard. Het belangrijkste doelwit van de protesten was Shell. Shell probeerde samen met de Nigeriaanse overheid om de protesten te stoppen. De olie in Nigeria leverde Shell een winst op van 1 dollar per vat. In 1994 produceerde Shell 100 miljoen vaten of een winst van 100 miljoen dollar. Volgens een raming uit 1994 had Shell nog een reserve van 10 miljard vaten of een potentiële winst van 10 miljard dollar. Shell onderschatte echter de steun die de lokale bevolking genoot in de rest van de wereld en kwam onder zware internationale druk te staan om hun bedrijfspolitiek te veranderen. Toen de leider van het vreedzaam protest, Ken Saro-Wiwa werd vermoord door het toenmalige militaire staatshoofd Abacha, kreeg het imago van Shell een enorme dreun te verwerken.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:51:52 - GMT-1

5. Het conflict in de Niger Delta.
Het is momenteel zeer onrustig in de Niger Delta. Honderden mensen zijn de laatste weken omgekomen in gevechten tussen de federale regering en lokale opstandelingen die opkomen voor de rechten van de lokale bevolking- oliedieven en terroristen volgens anderen. Het Nigeriaanse leger zit al aan operatie ''Flush Out 3''. De vorige 2 hadden blijkbaar niet veel succes. Daarnaast zijn er ook spanningen tussen verschillende etnische groepen in de regio die onderling vechten om een deel van de olie-inkomsten. Dit zou geen nieuws zijn mochten er geen 2 miljoen vaten olie per dag opgepompt worden in de regio. Een aantal oliemaatschappijen die in de regio actief zijn hebben hun buitenlandse arbeiders teruggetrokken uit vrees voor mogelijke aanslagen. In het verleden werden ook al buitenlandse arbeiders gegijzeld. Dit nieuws zorgt voor onrust op de internationale oliemarkten en duwt de olieprijzen verder de hoogte in. De vakbonden in Nigeria discussiëren momenteel ook hoe ze zullen reageren op de laatste prijsverhoging van de olie en op de plannen van de regering om de vakbonden aan banden te leggen.

A) Historisch

In 1939 hebben de Britten het zuidelijke deel van Nigeria in 2 gedeeld. Het gevolg daarvan was dat de Ijaw die vroeger in hetzelfde gebied leefden opeens van elkaar werden gescheiden. In de jaren na de onafhankelijkheid kwamen er steeds meer staten bij. Die hielden in de meeste gevallen geen enkele rekening met de etnische samenstelling van de bevolking. Het gevolg was dat de Ijaw verspreid werden over een aantal staten. De Ijaw streven al sinds de voorbereidende gesprekken op de onafhankelijkheid naar een eigen staat. In 1957 slaagden de Ijaw erin om die eis op de agenda te plaatsen in Londen, waar de gesprekken over de toekomst van Nigeria plaatsvonden.

De Ijaw waren niet de enige etnische minderheid in Nigeria die vreesden na de onafhankelijkheid gemarginaliseerd te worden door de 3 groepen die Nigeria politiek en economische domineren. Onder druk van de etnische minderheden besliste men in Londen om een speciale commissie op te richten om de eisen van de etnische minderheden te onderzoeken. De Willink Commission (10)- of de Minorities Commission zoals de commissie ook wel wordt genoemd - had 3 taken. De commissie moest alle feiten over de vrees van de etnische minderheden onderzoeken en voorstellen formuleren om die vrees weg te nemen. De commissie had als taak aan te duiden welke voorzieningen er in de grondwet moesten worden getroffen om de rechten van de minderheden te beschermen. De derde taak van de commissie was, op basis van het onderzoek, voorstellen te doen over de politieke indeling van Nigeria. De Nigeriaanse overheid heeft echter nooit iets gedaan met de bevindingen en het advies van deze commissie.

De minderheden in de Delta delen ook in de klappen als er een conflict is tussen de etnische meerderheden. Een Afrikaans spreekwoord zegt dat als 2 olifanten vechten het gras onder de olifanten wordt vertrappeld. Het gras zijn in dit geval de etnische minderheden die in de Delta leven. In de Nigeriaanse burgeroorlog tussen Igbo en een coalitie van Hausa-Fulani en Yoruba was de Delta inzet van de strijd. De Igbo elite probeerde om zich samen met de Niger Delta af te scheiden van de rest van Nigeria. Het thuisland van de Igbo’s, is net zoals dat van de Yoruba en de Hausa-Felani economisch niet leefbaar zonder de olie die in de Niger Delta wordt gewonnen. De meeste etnische minderheden kozen echter de kant van de federale regering. In ruil voor steun werd aan de Ijaw en andere etnische minderheden in de Delta de belofte gedaan dat ze na de oorlog meer autonomie en een groter deel van de olie-inkomsten zouden krijgen.

De federale troepen slaagden er al vlug in om de controle te herwinnen in de Niger Delta met o.a militaire steun van het Verenigd Koninkrijk én de Sovjetunie. Op die manier sneden ze de rest van de Republiek Biafra af van de zee en van de belangrijkste bron van inkomsten. De meeste mensen in de Niger-Delta voelden er niet veel voor om in een land te wonen dat gedomineerd werd door de Igbo. De Britten, die uit ervaring wisten hoe ze een kolonie moesten controleren, steunden in eerste plaats op de Igbo en pasten een verdeel en heers-taktiek toe in Nigeria. Dit zorgde ervoor dat de Igbo in de rest van het land niet zo populair waren na de onafhankelijkheid. Het duurde echter nog 2 jaar voor de burgeroorlog eindigde. Na de oorlog werden de beloftes aan de minderheden van de Delta grotendeels vergeten. Isaac Adaka Boro, één van de leiders van de Ijaw werd na bewezen diensten vermoord toen hij niet meer nodig was. Vandaag wordt hij door veel Ijaw nog altijd vereerd als een volksheld.

B) Economisch

In een document van de Council of Ijaw Associations Abroad (CIAA) staat dat de olieproductie in Nigeria instaat voor 80% van het BNP, 95% van het federaal budget en 95% van de buitenlandse valuta. Volgens de Ijaw is respectievelijk 65%, 75% en 70% afkomstig van land bewoond door Ijaw. Ondanks deze cijfers leven de meeste bewoners van de Niger Delta, waaronder de Ijaw, in armoede. Het gemiddeld inkomen ligt er zelfs lager dan in de meeste delen van Nigeria.

De Land Use Act stelt dat alle land in Nigeria eigendom is van de staat waar het land ligt. De gouverneur kan autonoom beslissen om de eigendom van land over te dragen aan een andere eigenaar, als het in het openbaar belang is. Als het land niet wordt gebruikt dan volstaat de handtekening van de gouverneur om het land een andere bestemming te geven. De wet stelt vervolgens dat: "the entire property in and control of all minerals, mineral oils and natural gas in, under or upon any land in Nigeria or in, under or upon the territorial waters and the Exclusive Economic Zone of Nigeria shall vest in the Government of the Federation and shall be managed in such a manner as may be prescribed by the National Assembly." (11)Deze wet werd ingevoerd in 1978 en werd in 1999 opgenomen in de grondwet. In 1978 was de huidige president Obasanjo ook al eens aan de macht. Dit is dan ook een verklaring voor zijn onpopulariteit in de Delta.

De Nigeriaanse overheid probeert met de oprichting van de Niger Delta Development Commission en het goedkeuren van de Offschore/Onschore dichotomy Act tegemoet te komen aan de belangrijkste eisen van de lokale bevolking. De overheid wil op die manier een einde maken aan het conflict in de regio en de oliewinning in de regio verzekeren. NDDC is sinds de onafhankelijkheid de 6de commissie die in de Delta werd opgericht om de olie-inkomsten te verdelen. Vlak na de onafhankelijkheid werd de Oil Mineral Areas Development Commission (OMADC) opgericht, daarna kwamen vervolgens de Niger Delta Development Board (NDDB), de River Basin Development Authority (RBDA), de Presidential Task Force on Niger Delta Development (PTFNDD), de Oil Mineral Producing Area Development Commission (OMPADEC) en nu is er dus de Niger Delta Development Commission.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:52:24 - GMT-1

De commissies die in het verleden werden opgericht hebben geen fundamentele oplossing gebracht voor de problemen in de Niger Delta. Mismanagement, incompetentie en corruptie zorgden ervoor dat de resultaten van de meeste vorige commissies zeer beperkt zijn. Een ander argument dat vaak wordt aangehaald tegen de commissie is dat het geld voor de werking ervan zo goed als volledig afkomstig is van de oliewinning in de Niger Delta zelf. De lokale bevolking moet dus haar eigen ontwikkeling betalen. De federale overheid financiert de commissie immers met geld uit de Niger Delta. Er werd gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de eisen van de staten in de Niger Delta. Het aandeel dat de staten in de Delta zelf moeten betalen is gedaald. De oliebedrijven die in de regio actief zijn moeten wel een grotere bijdrage betalen. In het oorspronkelijk plan was voorzien dat de oliebedrijven 1% van hun inkomsten zouden afdragen aan de commissie. Na protest van de lokale bevolking is dit gestegen tot 3%

Het is nog onduidelijk hoeveel geld er nu precies naar de kuststaten zal gaan na de goedkeuring van de Offschore/Onschore Dichotomy Act. Er is een commissie bezig om dit te berekenen. Het is nog onduidelijker hoeveel geld er uiteindelijk terecht zal komen bij de mensen die het het meeste nodig hebben. Deze wet maakt ook geen einde aan de discussie tussen de verschillende etnische groepen in de Delta regio over de verdeling van die inkomsten. Hoe meer er valt te verdelen hoe groter het belang wordt van politieke vertegenwoordiging op de plaatsen waar de beslissingen worden genomen over de verdeling van het geld.

De federale overheid die er voor zou moeten zorgen dat de wetten in Nigeria worden nageleefd lapt die wetten zelf aan zijn laars. De soldaten die naar de Delta werden gestuurd door president Obasanjo om de orde te herstellen maken zich veelvuldig schuldig aan schendingen van de mensenrechten terwijl ze naar de Delta werden gestuurd om die te beschermen. Het enigste wat de soldaten in de Delta beschermen zijn echter de belangen van de grote oliebedrijven en van de Nigeriaanse elite die daarvan afhankelijk is. De mensenrechten zijn ondergeschikt aan die belangen. Een aantal buitenlandse voorbeelden tonen ook aan dat het sturen van een ‘vredesmacht’ geen garantie is op vrede. De bekendste Afrikaanse voorbeelden zijn uiteraard Somalië en Rwanda.

De Nigeriaanse militairen die naar de Niger Delta worden gestuurd hebben allemaal ook een eigen etnische achtergrond. De minderheden in Nigeria vormen ook een minderheid binnen de Nigeriaanse strijdkrachten. De officieren verdedigen de belangen van de elites van de belangrijkste etnische groepen. Het Nigeriaanse leger is dus geen neutraal instrument om 2 strijdende partijen van elkaar te scheiden en vrede te brengen. De soldaten in de Niger Delta zijn dus eerder een deel van het probleem dan een deel van de oplossing. Een van de belangrijkste eisen van de Ijaw is de terugtrekking van de soldaten. Het is echter duidelijk dat dit niet zal gebeuren zolang het risico bestaat dat de Ijaw of andere minderheden de olieinstallaties zullen aanvallen en zodus de Nigeriaanse olie-export stil leggen.

Het aantal vredesinitiatieven zijn ondertussen niet meer te tellen. De belangrijkste reden voor het uitblijven van vrede is dat de oorzaken van het conflict blijven bestaan. Er zijn ook te veel partijen in Nigeria die er belang bij hebben dat het conflict blijft aanslepen. In het bijzonder zei die rijk worden door olie te stelen, vaak met steun van lokale politici. Dezelfde politici die de vrede moeten proberen te bewaren. De initiatieven die de laatste jaren werden genomen door de federale regering om het conflict op te lossen hebben daar weinig aan veranderd. Dat kunnen ze ook niet. Een echte aanpak van de problemen zou betekenen dat ze in hun eigen vel snijden. De olie van de Niger Delta is voor de Nigeriaanse elites te belangrijk om grote risico’s te nemen. Daarom kunnen ze niets anders doen dan een aantal cosmetische veranderingen voor te stellen aan de minderheden in de Niger Delta. De macht van president Obasanjo is ook rechtevenredig met zijn controle over de olie-industrie en zijn vermogen om het Westen van olie te voorzien. Zonder olie is Obasanjo niet meer dan de president van een veredelde bananenrepubliek. Nu is hij één van de machtigste mannen van Afrika. Wat uiteraard relatief is.

Het oprichten van de NDDC en het goedkeuren van de Offschore/Onschore Dichotomy Act zal niet volstaan om het conflict op te lossen. Het is veeleer een middel om de lokale machthebbers in de Niger Delta aan zich te binden dan een manier om de problemen van de lokale bevolking te verminderen. De overheid is ook verplicht om gedeeltelijk tegemoet te komen aan een aantal eisen van de lokale bevolking. In het verleden is de olie-industrie al een aantal keren quasi volledig tot stilstand gekomen door acties van de lokale bevolking. De Nigeriaanse overheid wil dit ten alle koste vermijden. Dat is ook de reden waarom de VS geld en tijd steken in de opbouw van het Nigeriaanse leger. De olie moet ten alle koste blijven stromen.

De machthebbers in Nigeria willen de regio ook niet meer autonomie geven want dan bestaat het gevaar dat ook andere regio’s dat zullen eisen. Op papier is Nigeria een federale staat maar in de praktijk is alle macht geconcentreerd in Abuja, de hoofdstad van Nigeria. De president kan zonder problemen een ‘verkozen’ gouverneur van een staat ontslaan en vervangen door één van zijn bondgenoten (12). De minderheden in Nigeria hebben dus weinig invloed in de politieke besluitvorming omdat ze numeriek te zwak zijn. Meer autonomie voor een bepaalde regio is uiteraard absoluut geen garantie voor beter bestuur en een eerlijkere verdeling van de inkomsten. De discussie over de indeling van de kiesdistricten en de politiek vertegenwoordiging van de verschillende etnische groepen in de Niger Delta is daarvan een voorbeeld. Er is geen enkele garantie dat die voor een verbetering van de levensstandaard zal zorgen van de lokale bevolking.

De federale overheid blijft de touwtjes in handen hebben en kan die op ieder moment doorknippen als het dat wenst. De lokale elites in de Niger Delta zijn immers niet minder corrupt dan die in de rest van Nigeria. Een spreekwoord zegt dat wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Uit angst om een deel van de olie-inkomsten te verliezen lopen de meeste politieke vertegenwoordigers van de lokale minderheden aan de leiband van president Obasanjo. Als ze dat niet doen dan lopen ze ook het risico om afgezet, of in het ergste geval, vermoord te worden.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 14:55:06 - GMT-1

6. Het kapitalisme heeft niets te bieden.

Onder het kapitalisme is er geen enkel perspectief op een verbetering van de levenscondities voor de meerderheid van de bevolking en voor de nationale rechten van de minderheden in Nigeria. De meeste mensen zijn nu slechter af dan decennia geleden en overal in Nigeria nemen de etnische en religieuze spanningen toe. Meer dan 10.000 mensen zijn in het geweld omgekomen sinds Obasanjo aan de macht kwam in 1999 en miljoenen mensen zijn vluchtelingen in eigen land. De verkiezingen zijn niet meer dan een schijnvertoning voor internationale consumptie. De rijkdommen van het land worden op grote schaal geplunderd door de Nigeriaanse elite en buitenlandse multinationals. Meer dan 70% van alle private rijkdom van Nigeria of zo'n 110 miljard dollar staat op buitenlandse rekeningen. The Economist schreef dat om de economie te stimuleren, de sociale voorzieningen te verbeteren en de werkloosheid aan te pakken er jaarlijks minstens 15 miljard dollar moet worden geïnvesteerd in Nigeria. Tussen 1999 en 2002 was er echter een jaarlijkse kapitaalvlucht van 4,663 miljard dollar. De Nigeriaanse elites zelf hebben de hoop op het uitbouwen van een sterke Nigeriaanse economie die de concurrentie met het Westen kan aangaan reeds lang opgegeven. Zolang het kapitalisme in Nigeria blijft bestaan zullen de machthebbers er alles aan doen, met steun van het Westen, om de nationale minderheden met ijzeren vuist onder de knoet te houden.

Nigeria heeft echter ook een van de meest levendige en strijdbare arbeidersbewegingen van het Afrikaanse continent. Een arbeidersbeweging, ondersteund door de lokale gemeenschappen en initiatieven, die op verschillende momenten haar rol heeft gespeeld als een alternatieve leider van de natie. Door op te komen voor de belangen van de arbeiders, armen en boeren is de arbeidersbeweging in staat geweest brede lagen van de bevolking te verenigen in een gezamenlijke strijd. De paradox is dat Nigeria op basis van haar olie inkomsten en het reservoir van geschoolde arbeid dat aanwezig is op korte termijn reële verbeteringen in de levensstandaard van de massa’s zou kunnen doorvoeren. De voorwaarde is dat de K. van corruptie en totale afhankelijkheid van het imperialisme bestreden wordt. Een programma van openbare werken, investeringen, onderwijs en het verschaffen van elektriciteit, water en sanitaire voorzieningen aan de bevolking kan gefinancierd worden met de opbrengsten van de olie-industrie en de strijd tegen corruptie. Het is noodzakelijk dat de arbeidersbeweging het voortouw neemt in deze strijd.

Dit alles is mogelijk indien de huidige economische chaos en willekeur vervangen wordt door een democratisch plan van de belangrijkste industriële en commerciële activiteiten. Als de opbrengsten van die activiteiten opnieuw geïnvesteerd worden ten voordele van de gehele bevolking bestaat er een reële kans om de spiraal van armoede in het meest bevolkingsrijke land van Afrika te doorbreken. De meeste Westerse commentatoren benadrukken dat het onmogelijk is om een alternatief op het kapitalisme te verwezenlijken. Als de bevolking van landen zoals Nigeria aan haar lot overgelaten wordt rest er ons echter een beperkte tijdspanne om een reële discussie te voeren. Een scenario waarin op de basis van de huidige tegenstellingen in Nigeria etnisch en religieus geweld tot een nieuwe burgeroorlog leidt is niet ondenkbaar. De mogelijkheid van zo een catastrofe zou moeten leiden tot een openheid en het verkennen van nieuwe strategieën om een slachting te vermijden. Als we tot de conclusie komen dat enkel een drastische verandering in de politieke economie een blijvende oplossing kan bieden zou het een enorme vergissing zijn er van terug te schrikken.

In de puinhoop die Nigeria is, brengen wij een socialistisch alternatief naar voor. Ondanks de enorme problemen waarmee we geconfronteerd worden, bouwen we aan een sterke organisatie die een weg vooruit kan aanbieden. De Democratic Socialist Movement (DSM) organiseert honderden leden en sympathisanten en heeft in bepaalde delen van de hoofdstad Lagos een massa-basis. De afgelopen periode waren leden van onze organisatie verschillende keren op de nationale televisie in debatten met mensen die konden bellen naar de TV voor vragen en opmerkingen. Daarmee kunnen we ons profiel enorm versterken om onze organisatie verder uit te bouwen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Marokko on 12-09-2011, 14:55:36 - GMT-1
ZWARTEN IN MAROKKO WORDEN VRESELIJK GEDISCRIMINEERD DOOR DE MAROKKANEN

Tegen de zwarte sprinkhaan

Door: Julie van Traa
Gepubliceerd: donderdag 17 juli 2008 23:31
Update: donderdag 17 juli 2008 23:49

Marokkanen zwerven de hele wereld over, maar het land worstelt zelf ook met immigranten. Zwarte Afrikanen in het land klagen over racisme.

‘Ze spugen op me en schelden me uit voor aazi (zwarte), Marokkanen zijn beesten, echt.’ Mariam Ciré Camara (24) uit Guinee studeert nu drie jaar rechten in Marokko. Maar ze wil niets liever dan terug naar huis. Naar huis in Conakry.

Nog niet zo lang geleden werd ze uitgescholden door een oudere vrouw in de bus. ‘Ze riep: wat doen jullie hier, ga terug naar je land, zwart stuk vuil! Ze ging maar door met schreeuwen. Ze had mijn grootmoeder kunnen zijn!’, vertelt Camara. Uit respect voor oude mensen schold ze niet terug. Zo is haar opvoeding, maar het maakte haar woedend.

Goede moslims

Racisme in Marokko: vraag een Marokkaan of hij of zij racist is en de meeste zullen het ten stelligste ontkennen. En toch hebben studenten uit Zwart Afrika, maar ook migranten en Marokkanen die een donkere huid hebben, er vaak last van. ‘Als iemand me uitmaakt voor khalaoui (zwarte), ziet diegene dat niet als een racistische opmerking, maar voor mij is het dat wel’, zegt Mamadou Saliou Bah (32) van de Marokkaanse vereniging GADEM, die strijdt tegen racisme.

Volgens hem zijn Marokkanen zich er niet altijd van bewust dat ze racistisch zijn, omdat ze er door niemand op worden gewezen. Binnen de islam zijn alle moslims gelijk aan elkaar. Ze behoren allemaal tot de oemma (gemeenschap), of ze nu zwart, wit of bruin zijn. Buitenlanders – de niet-moslims – dienen met gastvrijheid te worden ontvangen. Zeg je tegen een moslim dat hij racist is, dan zeg je in feite dat hij geen goede moslim is. ‘En dan ontploft hij’, roept Bah, zelf afkomstig uit Guinee.

Maar ook de geschiedenis van Marokko draagt bij aan het superioriteitsgevoel van sommige Marokkanen. Eeuwenlang waren zwarten de slaven van rijke Arabische koophandelaren en hun families. Nog steeds zijn het zwarte lakeien die bij het koninklijk paleis de wacht houden en de koninklijke familie bedienen.

Bah kwam in 1996 naar Marokko om te studeren en heeft een verschuiving gezien na de komst van tienduizenden zwarte Afrikaanse migranten die met bootjes of te voet proberen Spanje of de Canarische eilanden te bereiken. In 2005, tijdens het hoogtepunt van de bestormingen van de Spaanse enclaves Mellila en Ceuta in het noorden van Marokko, waarbij tientallen doden vielen, berichtten de Marokkaanse media over ‘etnische zuiveringen’, ‘het uitkammen van zwarten’ en kopte de lokale krant Achamal uit Tanger ‘zwarte sprinkhanen dringen Marokko binnen’.

Immigratieland

Marokko had opeens te maken met vluchtelingen. In plaats van een emigratieland werd Marokko een immigratieland. Op straat zag je steeds vaker zwarten bedelen om eten of geld. Bah: ‘Studenten vroegen mij plots: wat doen je broeders hier? Komen ze onze baantjes inpikken?’.

Toch woont hij, in tegenstelling tot landgenoot Camara, met veel plezier in Marokko. Hij heeft een eigen bedrijf in consultancy, leeft prima samen met zijn Marokkaanse buren en kent genoeg Marokkanen die niet racistisch zijn. Maar ook hij ziet dat als een zwarte een winkel binnenstapt de prijzen al snel verdubbelen


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: beschaving on 12-09-2011, 15:00:01 - GMT-1
De relatie Suriname, Nederland

Suriname  als kolonie
In de jaren 1600 werd Suriname veroverd en gekoloniseerd door Nederland en werden er katoenen, tabak, koffie en later ook suiker plantages aangelegd.Om het zware werk op de plantages te verrichten gebruikte men eerst de indianen als slaven, later haalde men negers uit Afrika om als slaven te werken op de plantages.
Na de verovering van Suriname door de Engelsen, werd Suriname wederom veroverd door de Nederlander Abraham Crijnssen (1667)en hierbij hebben o.m. de 1 ste en 2 de West-Indische Compagnie (WIC) een belangrijke rol gespeeld. De plantagelandbouw die de WIC in de 17de en 18de eeuw leverde, steunde tot 1863 geheel op het systeem van de slavernij. Na de afschaffing van de slavernij op 1juli 1863, haalde men hindoestanen uit India, javanen uit Indonesie en chinezen uit China om als  emigranten te werken in  Suriname.

In  deze periode kondigde de Nederlandse regering de assimilatiepolitiek af , dat erop gericht  was om de toenmalige kolonie zoveel mogelijk te vernederlandsen door invoering van een rechtsbedeling naar Nederlands model in 1869 en de leerplicht in 1876. Maar na invoering van de  wetgeving  van het huwelijksrecht voor de Aziatische segmenten in de Surinaamse samenleving begonnen er twijfels te ontstaan over de assimilatie politiek, tijdens het bewind van gouverneur Kielstra (1933-1944).

De politieke bewustwording in Suriname nam in de jaren dertig sterk toe. Dit vanwege het feit dat via een  Interimregeling en Statuut "ondanks vele meningsverschillen van politiekeleiders en delen van de bevolking", resulteerde in de totstandkoming van de onafhankelijkheid op 25 nov. 1975. Hiermee kwam tevens een eind aan de grootschalige emigratie gedurende de voorafgaande jaren vanuit Suriname naar Nederland. Bij de onafhankelijkheid bereikten beide landen overeenstemming inzake een meerjarenontwikkelingsprogram ma voor de uitvoering waarvan Nederland gedurende 10 tot 15 jaar Nf 3,5 miljard ter beschikking zal stelde.

Nederland heeft eenzijdig de besteding van dit bedrag gedoneerd. Zo werd ook een groot deel verbrast in de vorm van een west-Suriname project. Met name de aanleg van een spoorlijn waar nooit een trein op gereden heeft, materieel zoals treinstellen, die in feite afgeschreven materiaal van de Nederlandse Spoorwegen waren. Hiervoor werden forse bedragen betaald. Ook hebben Nederlandse ingenieursbureau's dik verdiend aan de ontwikkelingsgelden. Al met al, zo gul als het beloofd werd, zo goed kon de Nederlandse regering naar zichzelf toerekenen. Ook werd door andere Nederlandse bedrijven dik verdiend.

Er kwamen volkswoningbouwprojekten, waar huizen gebouwd werden met dakpannen, een nieuw fenomeen in de Surinaamse geschiedenis. Zinkplaten waren een stuk goedkoper, alleen werden die niet in Nederland geproduceerd en mochten daarom ook niet gebruikt worden. In 1982 na de decembermoorden werd dit meerjarenontwikkelingsprogram ma stopgezet en het overgebleven geld bevroren. Met mondjesmaat keurt Nederland nog projecten goed, van de resterende gelden.

 

STAAT, ECONOMIE, GESCHIEDENIS
Bestuur
Op 25 nov. 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek met een parlementaire democratie, waarbij het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam te vervallen, evenals de Staatsregeling van 1955, die werd vervangen door de Grondwet. De naleving hiervan werd door de president toegezien ,welke vervolgens door de parlement werd gekozen.

Suriname en Nederland onderhouden sedert de onafhankelijkheidsverklaring diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau. De leden van het parlement worden voor vier jaar gekozen via het algemeen kiesrecht. Na de revolutie is het parlement, door de Militaire leiding een tijd lang buiten spel gezet. Het parlement functioneert nu weer en Suriname is weer een rechtsstaat.


Economie.

De economie is vanouds sterk afhankelijk van het buitenland. Tijdens de bloei van de plantages dreef het land op de suikerexport, thans in overwegende mate op de winning van bauxiet door de Suralco en de Billiton. Plannen zijn in uitvoering voor exploitatie van bauxietreserves in West-Suriname.
Het werkgelegenheidsaandeel van deze sector is thans (1976) nog niet hoog (ca. 8%) en de werkloosheid nam gedurende de laatste decennia toe, onder meer vanwege de snelle vermeerdering van de beroepsbevolking, waarvan 25% werkzaam is in de landbouw.


VEETEELT.

De veeteelt is niet van groot belang. Bosexploitatie en houtverwerking geven ca. 4% van de beroepsbevolking werk. Visserij is in de jaren zestig van belang geworden. Afgezien van de bauxietverwerking, is de industrie niet van grote betekenis. De op de binnenlandse markt gerichte bedrijven moeten de benodigde grond- en hulpstoffen grotendeels invoeren, waardoor de toegevoegde waarde gering is. De belangrijkste partners op het gebied van de handel zijn: de Verenigde Staten, het Caraïbisch gebied, Nederland en de overige EEG-landen. Goede vooruitzichten zijn er voor de winning van aardolie en goud. De aardolie reserves van Suriname bevinden zich voornamelijk in twee grote velden voor de kust van Suriname.
 

BEVOLKING.

De bevolking vertoont een grote etnische verscheidenheid ten gevolge van de gevoerde koloniale arbeidspolitiek tot instandhouding van de plantagelandbouw. Deze gevarieerdheid heeft geleid tot wat wel wordt genoemd een plurale of gesegmenteerde samenleving waarbinnen diverse etnische groeperingen relatief zelfstandig functioneren, van de culturele assimilatie is nog weinig sprake . In de koloniale en post-koloniale periode (d.i. tot eind 1975) is de etnisch-culturele scheiding niet door een effectief nationaal cultuurbeleid tegemoetgetreden: de hiervoor benodigde middelen bleven grotendeels achterwege, onder meer door de noodzakelijke bestedingen in de sociaal-economische sfeer.

Tot dusver heeft zich het streven naar eenheid in verscheidenheid nog slechts in hoofdzaak langs formele weg gemanifesteerd, o.a. door het instellen van officiële feestdagen, waarbij christelijke, hindoeïstische en islamitische feestdagen een plaats kregen naast nationale gedenkdagen als emancipatiedag (1 juli) en onafhankelijkheidsdag (25 nov.). In nationalistische stromingen en binnen de vakbeweging zijn sporen van inter-etnische groepsvorming aanwijsbaar.

De Creolen zijn oververtegenwoordigd in de stad (ca. 75% woont in Paramaribo). velen hebben van oudsher een administratieve werkkring of vervullen de meer technische beroepen. Een gering aantal is in de landbouw werkzaam. Hun sociaal-politieke dominantie is in de loop der jaren aangetast door de relatief sterke demografische en sociaal-economische groei van de Hindostanen, die in de stedelijke administratie (35-40% woont in Paramaribo) een plaats naast de Creolen opeisen en een belangrijk deel van de handel in handen hebben. Daarnaast vormen zij de meerderheid onder de kleinlandbouwers.

Evenals de Hindoestanen zijn de Javanen niet meer uitsluitend landbouwers. Er is sprake van een duidelijk proces van sociaal-economische stijging.

De Chinezen hebben in aanvulling op de Hindoestanen een deel van de handel in handen. Zij bezitten een hoog aspiratieniveau voor hun kinderen.

Europeanen (voornamelijk Nederlanders) en andere etnische groepen, onder wie Libanezen, zijn in aantal gering, maar hun sociale en economische invloed is niet onbelangrijk.

De Bosnegers wonen als afstammelingen van de plantages gevluchte slaven (marrons) merendeels in het binnenland. De openlegging daarvan heeft hen dichter bij de Surinaamse kustsamenleving gebracht; hetzelfde geldt - in beperkte mate - ook voor de Indianen.

Godsdienst.

De godsdienstige verscheidenheid is in hoge mate congruent met de etnische. De Creolen behoren voornamelijk tot de christelijke kerken, te weten:
1. voor circa 40% tot de Rooms-Katholieke Kerk (het in 1958 opgerichte en heel Suriname omvattende bisdom Paramaribo wordt sedert 1970 bestuurd door een Surinaamse bisschop).
2. eveneens voor 40% tot de Evangelische Broedergemeente ( E.B.G.)
3. voor 15% tot de Hervormde Gemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente (beide laatstgenoemde zijn vooral de kerken van de hogere sociale lagen).

De laatste tijd nemen door de pinksterbeweging geïnspireerde stromingen "vooral onder de minder bedeelde Creolen"  toe.

Tot de religieuze uitingen van de Creolen valt ook de beoefening van de winti-cultus te rekenen.

De joodse gemeenten zijn de laatste decennia qua invloed en aantal in betekenis verminderd.

De Hindoestanen hangen voor bijna 80% het hindoeïsme aan (twee stromingen: Sanatan Dharm en Arya Samaj). Circa 15% van de Hindostanen is moslim , 5% is christen.

De Javanen zijn in hoofdzaak moslim, ca. 7% is christen.

De Indianen zijn grotendeels door missie en zending met het christendom in aanraking gebracht, voor een kleiner deel belijden zij hun traditionele godsdienst.

De Bosnegers zijn (voor wat betreft de Saramaccaners) eensdeels gekerstend, anderdeels beoefenen zij een traditionele godsdienst van Afrikaanse herkomst.

Onderwijs.

Suriname heeft grote onderwijsproblemen, samenhangend met de etnisch-culturele verscheidenheid en vragen rond culturele identiteit. Ook de personeelsvoorziening is door een sterke trek van onderwijzers naar Nederland problematisch geworden. We hebben vooral ook te kampen gehad met brain drain. Bij de opzet en uitbouw van het onderwijs hebben zending en missie een belangrijke rol gespeeld. Een aanzienlijk deel van de scholen is in handen van de EBG en de Rooms-Katholieke Kerk.

Sinds 1968 bezit Suriname een universiteit.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: modder on 12-09-2011, 15:02:41 - GMT-1

 Open dag in vleesvarkensstal

(http://ldimg.no.publicus.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=LD&Date=20110912&Category=REGIONIEUWS03&ArtNo=110919889&Ref=AR&Profile=1030&Title=2&MaxW=230&NoBorder)

 ^_^

De nieuwe vleesvarkensstal van de familie Van Rooij aan de Eindhovensebaan in Nederweert is vrijdag
van 14.00 tot 19.00 uur open voor publiek.Nederweert
van onze verslaggever


Varkens zijn nog niet te zien in de stal, wel alle technische noviteiten die in de vleesvarkensstal zijn aangebracht.
Zo is er energiezuinige verlichting die bovendien rustgevend werkt voor de dieren en een special spuitrobot die de var-
kensstallen snel en hygiënisch schoon kan spuiten. Ook zal er een vrachtwagen staan waarin de dieren worden vervoerd.
De nieuwe stal ligt aan de Eindhovensebaan 15.


(http://De nieuwe vleesvarkensstal van de familie Van Rooij aan de Eindhovensebaan in Nederweert is vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur open voor publiek.Nederweertvan onze verslaggeverVarkens zijn nog niet te zien in de stal, wel alle technische noviteiten die in de vleesvarkensstal zijn aangebracht. Zo is er energiezuinige verlichting die bovendien rustgevend werkt voor de dieren en een special spuitrobot die de varkensstallen snel en hygiënisch schoon kan spuiten. Ook zal er een vrachtwagen staan waarin de dieren worden vervoerd. De nieuwe stal ligt aan de Eindhovensebaan 15.[img width=230 height=184]http://ldimg.no.publicus.com/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=LD&Date=20110912&Category=REGIONIEUWS03&ArtNo=110919889&Ref=AR&Profile=1030&Title=2&MaxW=230&NoBorder)

 ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: misbruik on 12-09-2011, 15:07:48 - GMT-1


                                                 Verdachte zwemleraar voor rechter


De 53-jarige zwemleraar uit Uithoorn die meerdere kinderen zou hebben misbruikt, moet volgende week maandag voor de rechter verschijnen.
Er is dan een pro-formazitting, waarin doorgaans vooral pro vandaag bekendgemaakt.
 Justitie verdenkt André V. van het misbruiken van vier kinderen. Aan drie van hen gaf hij zwemles in een zwembad in Aalsmeer.
Deze misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in 2010 en 2011.


De verdachte zou het vierde kind hebben misbruikt aan het einde van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw.
De man gaf geen zwemles aan dit slachtoffer, maar paste op het kind. Het slachtoffer zou hier zwaar lichamelijk letsel aan hebben overgehouden.
Naast kindermisbruik verdenkt justitie de man ook van verboden wapenbezit. Hij zou onder meer een geweer hebben gehad.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Canada on 12-09-2011, 15:09:23 - GMT-1

De Canadese genocide op de Indianen

Auteur: mr. drs. BOU : 4 december, 2010


Kevin Annett is een Canadese antropoloog, politicoloog en theoloog die in 1992 door de The United Church of Canada werd aangesteld als dominee in Port Alberni op Vancouver Island. Het viel hem op dat de kloof tussen blanken en Indianen daar vrijwel onoverbrugbaar was. Hij ontdekte dat er onder de inheemse bevolking een ware slachting had plaatsgevonden en dat deze genocide niet alleen werd verzwegen, maar nog altijd voortduurde. Tegenwoordig is armoede het wapen waarmee de Indianen worden uitgeroeid, maar de kinderen van Indianen werden tot voor kort ontvoerd naar kostscholen, die werden gerund door Christelijke priesters en nonnen. De kinderen werden er zo slecht behandeld, dat de helft van hen het niet overleefde. Daarover schreef Annett een boek: “Hidden from History. The Canadian Holocaust” (PDF).

Hij stuurde dit boek naar de bibliotheken, maar Grenswetenschap meldde begin november dat deze boeken uit verschillende bibliotheken in Canada verdwenen waren. Van een genocide op de Indianen mag de gemiddelde Canadees nog steeds niets weten. Ook is Kevin Annett sinds 1997 door de Kerk van Canada uitgesloten van het ambt van dominee, terwijl hij reeds in 1995 zelf zijn ontslag had genomen, omdat hij doodsbedreigingen ontving, gericht aan hem en zijn familie.

Grenswetenschap schrijft:

De mate van censuur die volgde op Annetts bekendmakingen bleek bijna Sovjet-achtige proporties te hebben. Redacties van tijdschriften die over hem publiceerden werden bedreigd, zijn huwelijk en wetenschappelijke carrière werden kapotgemaakt. Geen enkele uitgever waagde het dan ook de vingers te branden aan “Hidden from History”. Annett besloot een oplage van 1000 stuks in eigen beheer te drukken en de Canadese bibliotheken te voorzien van een exemplaar. Deze exemplaren blijken de laatste weken uit de bibliotheken te verdwijnen. De geest is gelukkig al uit de fles. Ik noemde het een beerput, want het stinkt verschrikkelijk. Verkrachting, moord, foltering, orgaanhandel, sterilisatie en zelfs een heus pedofielen- en seksslavennetwerk. Je kan het zo ziek niet bedenken of het komt bovendrijven in de zaak van de Canadese Genocide.
In 2006 heeft Kevin Annett zijn bevindingen verwerkt tot een documentaire. Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide won in 2006 in het New York International Independent Film & Video Festival de prijs voor ‘Best Director’.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Overschot knorr on 12-09-2011, 15:11:51 - GMT-1

Overschot biggetjes dreigt naar afvalhoop te gaan

Wie zijn nou eigenlijk het slachtoffer van een exploderende varkenssector ... De biggetjes of de boeren?


Varkensboeren zijn de afgelopen jaren steeds meer varkens gaan houden. Dat terwijl de overheid de varkenssector aan strengere regels bindt, megastallen wil verbieden en de export afneemt, dreigt de varkenssector te ontploffen. Veehouders mompelen dat het moment waarop biggen voor destructie weggaan steeds dichterbij komt.

In Trouw luidt de sector de noodklok. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) meent dat er 'een koude sanering plaatsvindt' en LTO, de belangenbehartiger van de landbouw en veeteelt heeft het over 'overleven bij hoge kosten'. Boeren berichten dat drachtige zeugen worden geslacht en biggetjes binnenkort niet eens meer naar de slachterij gaan, maar naar de afvalhoop.
 
De varkenssector bestond in 2010 uit bijna 9000 bedrijven die gezamenlijk zo’n 12 miljoen varkens houden. Het grootste gedeelte van het vlees is bedoeld voor de export, maar die staat onder druk omdat Duitsland, één van Nederlands belangrijkste afnemers meer zelfvoorzienend is geworden.
 
De boeren kunnen bijna niet meer tegen de hoge prijzen op. Door de dioxinecrisis is de voerprijs naar een recordhoogte gestegen en daarnaast hangen de nieuwe milieu- en welzijnseisen die in 2013 ingaan hen boven het hoofd. Boeren moeten dan zorgen voor minder ammoniakuitstoot, maar velen zeggen dit niet te gaan doen. Simpelweg omdat ze de maatregelen daarvoor niet kunnen betalen. Zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde enquete van AgriDirect.
 
De sector vindt dat ze recht heeft op overheidshulp vanwege de afnemende export en de strengere milieuregels. Agrarisch econoom Jack Peerlings van de Wageningen Universiteit zegt in Trouw dat het beter zou zijn als een aantal varkenshouders zou vertrekken. De sector waarschuwt dat dan de export van varkensvlees helemaal uit Europa zal verdwijnen en dat zij het stokje moeten overgeven aan Brazilië en de VS.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: De West on 12-09-2011, 19:05:32 - GMT-1
TERUG NAAR PERIODE VAN REPRESSIE EN INTIMIDATIE  -  10-09-2011

De afgelopen week werd de Surinaamse gemeenschap geconfronteerd met televisiebeelden, opgenomen bij acties van leden van de Economische Controle Dienst van het Ministerie van Handel en Industrie. Er werd gefilmd hoe goederen bij verschillende winkeliers in beslag werden genomen, omdat ze volgens de leden van de ECD, zich niet aan de regels hadden gehouden.
Het waren wederom taferelen, die ons terugvoerden naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen hele schappen in de nog functionerende supermarkten werden leeggehaald en goederen meegenomen naar onder meer de Mr Dr. J.C. de Mirandastraat en vooraanstaanden van de revo deze ‘s nachts konden komen ophalen. Dit soort repressieve methoden en intimidatie van een onderdeel van het departement van HI maakt zeker geen goede indruk in de gemeenschap en roept weer spookbeelden uit de zogenaamde revo van de jaren tachtig op. Toen leefden heel wat winkeliers en supermarkthouders in grote angst en was de frustratie bijna onbeschrijfelijk. We mochten toen helemaal niet over deze toestanden schrijven, omdat er perscensuur heerste en de heren hun gang konden gaan in het hele land. Heel wat consumptiegoederen belandden toen in het zwarte circuit en werden daar voor hogere prijzen verkocht. Wil men een dergelijke situatie weer hebben? Er heerst op het ogenblik geen schaarste aan goederen, ook alle basisgoederen zijn voorhanden. Er is dus geen reden om mensen op een overdreven wijze schrik aan te jagen. De regering en het Ministerie van Handel en Industrie mogen gerust weten, dat ze volkomen verkeerd bezig zijn. Er worden ook handelingen gepleegd, die niet binnen een wettelijk kader kunnen worden geplaatst en dus als ongepast kunnen worden aangemerkt. Om de televisie erbij te halen en allerlei schrikbeelden op te roepen is helemaal fout. De ouderen onder ons hebben dan ook gelijk door te stellen, dat we wederom richting jaren tachtig van de vorige eeuw gaan, toen alles vanuit de Staat gecontroleerd werd . Toen liep de zaak ook helemaal in de soep. De minister van Handel en Industrie heeft die periode ook meegemaakt en weet ook wat voor gevolgen die voor de werkers in dit land heeft gehad. Het zou daarom goed zijn indien hij een andere aanpak zou voorstaan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 23:27:13 - GMT-1
1. Geschiedenis van Nigeria.

Nigeria was tot 1960 een Britse kolonie. In 1885 claimde Groot-Brittannië het gebied op de conferentie van Berlijn. In 1886 werd die claim erkend door de andere Europese landen. In hetzelfde jaar werd de Koninklijke Niger Compagnie opgericht om de bodemrijkdommen van het gebied verder te exploiteren. Voor de onafhankelijkheid was het gebied dat we vandaag Nigeria noemen verdeeld in 2 verschillende protectoraten die op verschillende manieren werden bestuurd. In 1914 werden die 2 gebieden samengevoegd. Frederick Lugard die in 1914 gouverneur werd van Nigeria stelde naast elke sultan in het noorden een Britse koloniale ambtenaar aan om de belastingen te innen. Om de islamitische leiders te vriend te houden was het verboden voor christelijke missionarissen om in het noorden te werken. In het zuiden was de situatie veel complexer. De traditionele leiders hadden er veel minder invloed en er waren regelmatig opstanden tegen de Britten.

In het noorden was er een lange traditie van centraal gezag wat in het zuiden minder het geval was. De Britten maakten gebruik van inheemse koloniale ambtenaren om het land in het zuiden te besturen. De Britten deden daarvoor vooral beroep op mensen die hadden gestudeerd in missiescholen en die Engels spraken. Door het verschil in bestuur tussen noord en zuid werden de tegenstellingen groter. Na de 2de wereldoorlog groeiden in Nigeria de antikoloniale gevoelens. Dit was ook het geval in de meeste andere Afrikaanse landen die nog onder koloniaal bestuur stonden. Er was echter geen groei van het Nigeriaans nationalisme. De meeste politieke partijen die werden opgericht waren in de eerste plaats etnisch georiënteerd.

De Britten vormden Nigeria daarom om tot een federatie van drie deelstaten. Elke deelstaat zou 4 ministers krijgen in de federale regering. Op die manier kregen de drie grote etnische groepen in Nigeria elk hun eigen deel van Nigeria en controleerden ze het land de facto. In 1959 werden er voor de eerste keer verkiezingen georganiseerd en op 1 oktober 1960 werd Nigeria onafhankelijk. De Hausa-Fulani vormde de grootste bevolkingsgroep en had bijgevolg de meeste politieke en economische macht.

Die onafhankelijkheid bracht echter geen welvaart en stabiliteit. De corruptie nam enorm toe en de regeringsfunctionarissen hielden zich vooral bezig met het verduisteren van de staatsinkomsten en niet met het besturen van het land. Een verkozen mandaat werd een vrijbrief voor diefstal. In december 1964 werden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. Die werden gewonnen door de Nigerian National Alliance (NNA), een samenwerkingsverband tussen de Northern People’s Congres (NPC, Hausa-Fulani) en een belangrijk deel van de Action Group (AG, Yoruba.) Het resultaat van deze verkiezingen was dat de Igbos politiek (en dus economisch) gemarginaliseerd werden.

15 januari 1966 vond de eerste militaire staatsgreep plaats in Nigeria. De eerste minister en de premiers van de noordelijke en westelijke federaties werden vermoord. De nieuwe leider generaal Aguiyi Ironsi (Igbo) slaagde er echter niet in om de stabiliteit in Nigeria te herstellen en de corruptie te verminderen. Nog in hetzelfde jaar vond er een nieuwe coup plaats. Ditmaal door militairen uit het noorden en hierbij werd Ironsi vermoord. De etnische spanningen die onderhuids al aanwezig waren kwamen tot een uitbarsting. Duizenden Igbos die naar het noorden waren geïmmigreerd om er te werken werden gedood en naar schatting een miljoen anderen sloegen op de vlucht. Er werden pogingen gedaan om de rust te herstellen door de verschillende regio’s meer autonomie te geven maar dat lukte niet.

Op 30 mei 1967 riep luitenant-kolonel Emeka Ojukwu, de militaire gouverneur van de oostelijke federatie, de onafhankelijkheid van de staat Biafra uit. De federale regering, gedomineerd door de 2 belangrijkste etnische groepen erkende de onafhankelijkheid van Biafra uiteraad niet. Ze besloten om de afscheiding militair ongedaan te maken. De aanwezigheid van zo goed als alle Nigeriaanse olievoorraden binnen de niet-erkende grenzen van de Republiek Biafra speelde een belangrijke rol in dit conflict. De Igbo’s waren ondanks steun van o.a Frankrijk en het apartheidsregime in Zuid-Afrika geen partij voor de federale regering en in 1970 kwam er een einde aan de burgeroorlog. In totaal kwamen meer dan 2 miljoen mensen om. De meeste van hen waren Igbo’s die omkwamen door honger en ontbering. De federale regering hongerde de bevolking doelbewust uit om het verzet van de Igbo te breken. Het belangrijkste gevolg van de burgeroorlog was dat het leger een belangrijke politieke factor werd in Nigeria. Voor de burgeroorlog was het Nigeriaans leger niet meer dan een veredelde politiemacht. Na de oorlog was het een vechtmachine met een kwart miljoen soldaten. Tussen 1970 en 1999 zijn de militairen slechts 4 jaar niet aan de macht geweest.

Een aantal staatsgrepen en mislukte verkiezingen later kwam generaal Abacha aan de macht. In 1994 zette Abacha een militaire rechtbank op om de prominente acteur en Ogoni activist Ken Saro-Wiwa en een aantal anderen te berechten. Ze werden ervan beschuldigd 4 prominente Ogoni politici te hebben vermoord. Na een schijnproces werd Ken Saro-Wiwa en 8 anderen op 10 november 1994 opgehangen. De verontwaardiging in Nigeria en in de rest van wereld was zeer groot en Nigeria werd politiek en economisch geïsoleerd. De reputatie van Shell kreeg ook een enorme dreun. De militaire leiders van Nigeria waren echter niet onder de indruk. In 1998 overleed Abacha in verdachte omstandigheden en werd hij opgevolgd door Abdusalam Abubakar. Abubakar was net zoals de meeste van zijn voorhangers een moslim uit het noorden van het land. De nieuwe leider wilde een einde maken aan het isolement waarin Nigeria was terechtgekomen onder het bewind van Abacha. Hij liet de meeste politieke gevangen vrij en trof al snel voorbereiding voor verkiezingen.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nigeria on 12-09-2011, 23:40:49 - GMT-1
2. Obasanjo

In 1999 kwam er officieel een einde aan de militaire dictatuur en werden er verkiezingen georganiseerd. Die verkiezingen werden gewonnen door Olusegun Obasanjo, de eerste democratisch verkozen president, die effectief zijn ambt kon uitoefenen in 16 jaar (1). Hij werd verkozen met 62,8% van de stemmen. De belangrijkste tegenstander was Chief Falae, de kandidaat van de All People’s Party (APP) en de Alliance for Democracy (AD.) Beide kandidaten waren Yoruba. Falae won de meeste stemmen in de gebieden die gedomineerd worden door de Yoruba, maar in tegenstelling tot Obasanjo slaagde hij er niet om steun te verwerven in de rest van het land. Hij beschikte ook over veel minder middelen dan Obasanjo om campagne te voeren. Er werden onregelmatigheden vastgesteld bij de verkiezingen maar daar werd niet al te veel aandacht aan besteed. Ex-president Jimmy Carter die de verkiezingen observeerde stelde echter dat: "There was a wide disparity between the number of voters observed at the polling stations and the final result that has been reported from several states. Regrettably, therefore, it is not possible for us to make an accurate judgment about the outcome of the presidential election." Er werden in totaal meer dan 28 miljoen stemmen geteld terwijl dat er bij de vorige verkiezingen in 1993 maar 14 miljoen waren. De internationale gemeenschap was echter blij dat de militaire dictatuur in Nigeria was afgelopen en dat Nigeria uit zijn isolement werd gehaald.

In 2003 werd Obasanjo herverkozen. Zijn belangrijkste tegenstanders waren een moslim uit het noorden, de ex-generaal Muhamadu Buhari (ANPP, Hausa-Fulani) en Chuckwuemeka Odumegwu Ojukwo (APGA, Igbo.) De meeste internationale waarnemers die de verkiezingen observeerden spraken van massale fraude en onregelmatigheden voor en tijdens de verkiezingen. Zo kreeg Obesanjo in Ogun, de staat van waar hij afkomstig is, 99,92% van de stemmen! INEC de organisatie die moest instaan voor het eerlijk verloop van de verkiezingen gaf in totaal 1,360,170 stemmen aan Obasanjo in de staat Ogun. De kandidaten voor de gouverneursverkiezingen die op hetzelfde ogenblik plaatsvonden kregen samen slechts 747,296 stemmen. Waarnmers van het Britse Commonwealth, waar Nigeria deel van uitmaakt, stelden echter dat er weliswaar fraude was maar dat de marge van de overwinning van Obasanjo zo groot was dat het de uitslag van de verkiezingen niet had beïnvloed. In een rapport van de CIA staat dan weer dat: "despite some irregularities the april 2003 elections marked the first civilian transfer of power in Nigeria’s history." Vergelijk dat met de houding van de regering Bush na de verkiezingen in Venezuela!

Op 27 maart 2004 waren er voor het eerst lokale verkiezingen. In de periode tussen deze verkiezingen en het einde van de militaire dictatuur werden de districten bestuurd door aangestelde vertegenwoordigers van de staten. De verkiezingen werden opnieuw gekenmerkt door massale fraude en een opflakkering van de etnische spanningen op een aantal plaatsen in het land. De lokale verkiezingen werden meestal gewonnen door de partij die de staat controleerde. De belangrijkste oppositiepartij ANPP won alle lokale verkiezingen in de 4 staten die het controleert in het noorden. De Alliance for Democracy (AD) won alle 57 lokale verkiezingen in Lagos State. De meeste andere verkiezingen werden gewonnen door de PDP van president Obasanjo. De 30 andere partijen die aan de verkiezingen deelnamen wonnen slechts een handvol zetels. De opkomst was laag omdat de uitkomst al op voorhand vast lag.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: vingertje wijzen on 13-09-2011, 16:02:14 - GMT-1

Vader Amy: Ex-man Blake bracht drugs in haar leven


(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/16/4/2/20110913162813/media_xl_941447.jpg)


Mitch Winehouse neemt de ex-man van zijn dochter Amy veel kwalijk. Onder andere haar drugsproblemen schuift hij Blake Fielder-Civil
in de schoenen. 'Hij heeft harddrugs op haar pad gebracht.'


(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/17/5/3/20110913162913/media_l_941448.jpg)

Amy en Blake leerden elkaar kennen een paar jaar voor ze in 2007 met elkaar trouwden. Mitch laat aan The Sun weten dat hij ervan
overtuigd is dat zijn dochter aan de drugs raakte door haar echtgenoot.

Mitch en de familie probeerden meerdere malen het stel te laten afkicken. Zo werden de twee overgevlogen naar een afgezonderd eiland.
'Ik dacht: er is geen enkele manier waarop Blake hier drugs weet te krijgen. Maar hij kocht een visser om en kwam zo toch aan drugs.'

Clean
Volgens de vader van de in juli overleden zangeres, was Amy al jaren clean. Eenmaal afgekickt begonnen de gezondheidsproblemen pas
echt voor zijn dochter. 'Ze bleef veel alcohol drinken, waardoor ze af en toe aanvallen had.'

Ook uit toxicologisch onderzoek bleek dat er geen sporen van drugs, maar wel van alcohol zijn gevonden in Amy's lichaam.
Mitch is ervan overtuigd dat ze is gestorven aan een hartaanval. Naar de doodsoorzaak van de zangeres wordt volgende
maand uitgebreider onderzoek gedaan.

Blake niet verantwoordelijk voor overlijden
Hoewel hij zijn ex-schoonzoon van veel beschuldigt, vindt vader Mitch niet dat Blake schuld heeft aan de dood van de zangeres.
'Haar dood was een verschrikkelijk ongeluk. Zij was daarvoor verantwoordelijk.'
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Inrichting terror on 13-09-2011, 16:10:34 - GMT-1

Agressieve man ontsnapt in Amsterdam

Uit een gesloten inrichting in Amsterdam is gisteravond een gevaarlijke man ontsnapt
.

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/11/3/5/20110913164537/media_l_941480.jpg)

Rond kwart over negen wist de de 40-jarige Floris Kruisbrink met geweld aan zijn begeleiding te ontsnappen.
Een van de begeleiders liep daarbij een fors gekneusde neus op.

De politie waarschuwt dat de man onvoorspelbaar en agressief is. De vrees bestaat dat hij andere mensen
gewelddadig kan benaderen, omdat hij nu geen medicatie krijgt. De man heeft vorige week nog brand
gesticht in het pand van de gesloten inrichting aan de Duivendrechtsekade waar hij verbleef.

Signalement
Het gaat om een blanke man van 1.90 m lang. Hij heeft kort bruin haar en lichte baard- en snorgroei.
Hij droeg witte sportschoenen, een blauwe spijkerbroek en een crèmekleurig met groene trui met rits.


Wie de ontsnapte Floris Kruisbrink denkt te hebben gezien wordt verzocht de politie te bellen via 112.
Onderneem in verband met zijn mogelijke agressie, zelf geen actie.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 13-09-2011, 16:17:19 - GMT-1
Cel voor Arnhems raadslid wegens kinderporno


Het Arnhemse raadslid Martin van M. is voor de rechtbank in Arnhem wegens bezit van kinderporno veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De uitspraak van de rechter is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) dat 3 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk had geëist.

Van M. was in de jaren '80 ook wethouder in Arnhem. Als wethouder namens de PvdA in stond Van M. bekend om zijn onorthodoxe werkwijze. Hij was wethouder van 1982 tot 1990.

Hij werd in november vorig jaar aangehouden nadat hij foto's van poserende tieners liet afdrukken. Op zijn computers trof de politie ruim 3700 foto's en filmpjes met kinderporno aan en 44 foto's van seks met dieren.

De rechtbank verklaart de lager uitgevallen straf door te wijzen naar de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen. Anders dan deskundigen zien de rechters wel kans op herhaling. De 60-jarige Van M. wilde niet meewerken aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid.

In zijn verzameling bevonden zich ook plaatjes uit de zwaarste categorie, waarin baby's en heel jonge kinderen te zien zijn. Van M. wisselde ook materiaal uit met andere verzamelaars van kinderporno.

Van M. zat in de Arnhemse gemeenteraad voor het lokale ProArnhem, waarvan hij ook fractievoorzitter was. De partij royeerde hem al snel. Sindsdien zit Van M. op eigen titel in de raad. Hij stelde zelfs vragen aan het Arnhemse college van burgemeester en wethouders vanuit de cel.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 13-09-2011, 16:35:08 - GMT-1


                           Eigenaar judoschool opgepakt voor kindermisbruik

                    (http://static3.ad.nl/static/photo/2011/5/12/10/20110913162321/media_xl_941455.jpg)

De politie heeft in Rotterdam een 58-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht een aantal kinderen te hebben
misbruikt in zijn judoschool. De verdachte werd opgepakt in zijn woning.

Dat heeft de politie vandaag laten weten.

Ook zou misbruik hebben plaatsgevonden tijdens buitenlandse reizen van de wedstrijdselectie van de school,
die de man destijds trainde. De man geeft nu geen les meer, maar is nog steeds eigenaar van de school.

Een paar weken geleden kreeg de politie een melding van een inmiddels 23-jarige man dat hij door zijn toen-
malige judoleraar zou zijn misbruikt vanaf zijn 14e. Volgens hem zouden er meer slachtoffers zijn.

Sindsdien heeft de politie gesproken met enkele andere mogelijke slachtoffers, nu allemaal volwassen.
Ze waren allemaal lid van de wedstrijdselectie. Het misbruik zou zijn begonnen toen ze een jaar of 12 waren.

De politie en het OM geven vanavond een toelichting op de zaak aan ouders van de huidige
minderjarige selectieleden (tussen 12 en 18 jaar).

De man wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.


(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 13-09-2011, 16:41:35 - GMT-1


Cel voor Arnhems raadslid wegens kinderporno

(http://www.l1.nl/mmbase/images/2767665/stop_kinderporno.jpeg)

Het Arnhemse raadslid Martin van M. is voor de rechtbank in Arnhem wegens bezit van kinderporno veroordeeld tot 8 maanden celstraf,
waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De uitspraak van de rechter is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) dat 3 jaar cel
waarvan 1 jaar voorwaardelijk had geëist.

Van M. was in de jaren '80 ook wethouder in Arnhem. Als wethouder namens de PvdA in stond Van M. bekend om zijn onorthodoxe werkwijze.
Hij was wethouder van 1982 tot 1990.

Hij werd in november vorig jaar aangehouden nadat hij foto's van poserende tieners liet afdrukken. Op zijn computers trof de politie ruim
3700 foto's en filmpjes met kinderporno aan en 44 foto's van seks met dieren.

De rechtbank verklaart de lager uitgevallen straf door te wijzen naar de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen. Anders dan deskun-
digen zien de rechters wel kans op herhaling. De 60-jarige Van M. wilde niet meewerken aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid.

In zijn verzameling bevonden zich ook plaatjes uit de zwaarste categorie, waarin baby's en heel jonge kinderen te zien zijn.
Van M. wisselde ook materiaal uit met andere verzamelaars van kinderporno.

Van M. zat in de Arnhemse gemeenteraad voor het lokale ProArnhem, waarvan hij ook fractievoorzitter was. De partij royeerde hem al snel.
Sindsdien zit Van M. op eigen titel in de raad. Hij stelde zelfs vragen aan het Arnhemse college van burgemeester en wethouders vanuit de cel.


(ANP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 13-09-2011, 16:51:10 - GMT-1


Man dood na imiteren zwijn!

(http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00860/wild_zwijn_860737d.jpg)


Een 26-jarige Rus is om het leven gekomen tijdens een bizar jachtincident. Het Openbaar Ministerie meldde
dat de man na het invallen van de duisternis kennelijk zeer overtuigend een wild zwijn imiteerde, waarop hij
werd doodgeschoten door zijn 68-jarige schoonvader.

De mannen waren zondag bezig met een illegale jacht in een bosgebied bij de stad Tjoemen in het westen van Siberië.
De oudste stroper klom naar een hoog gelegen uitzichtpunt. Zijn schoonzoon wilde een grap uithalen en maakte geluiden
die leken op dat van een wild zwijn. Ook rommelde hij wat in de begroeiing onder de andere schutter. Die aarzelde niet en schoot.

De oudste stroper trof vervolgens zijn schoonzoon aan met een schotwond in het hoofd. De schoonvader informeerde daarop zelf de politie.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 13-09-2011, 16:53:07 - GMT-1

  'Paus moet ook worden vervolgd'

(http://www.gunk.be/attachments/gunktv-nieuws-polls-en-magazines/582d1261750364-paus-onderuit-gehaald-bastaart-benedictus-senelis4.jpg)

DEN HAAG -  SNAP, een internationale organisatie van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk,
wil de paus en drie kardinalen voor het gerecht slepen.

SNAP heeft leden in Duitsland, België, Nederland en de Verenigde Staten en diende dinsdag bijgestaan door advocaten een
klacht in bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De organisatie wil dat er onderzoek wordt gedaan binnen
het Vaticaan naar misdaden tegen de menselijkheid.

Advocaten van het Center for Constitutional Rights (CCR) staan SNAP bij. Voluit heet de organisatie the Survivors Network
of those Abused by Priests. SNAP bestaat sinds 1988 en heeft leden die zijn misbruikt door geestelijken van alle religieuze
gezindten, zoals bisschoppen en andere priesters, dominees, rabbijnen en nonnen.

De kans dat het ICC een onderzoek begint, is uiterst gering. Het hof buigt zich alleen over ernstige misdaden die na 1 juli 2002
zouden zijn gepleegd. Bijna alle zaken waar het hierom gaat, spelen voor die tijd. Bovendien strekt de rechtsmacht van het ICC
zich in beginsel uit over landen die zijn aangesloten bij het hof. Vaticaanstad en de VS zijn dat niet.

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: aiiii on 13-09-2011, 17:10:50 - GMT-1

Cel voor Arnhems raadslid wegens kinderporno

(http://www.l1.nl/mmbase/images/2767665/stop_kinderporno.jpeg)

Het Arnhemse raadslid Martin van M. is voor de rechtbank in Arnhem wegens bezit van kinderporno veroordeeld tot 8 maanden celstraf,
waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De uitspraak van de rechter is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) dat 3 jaar cel
waarvan 1 jaar voorwaardelijk had geëist.

Van M. was in de jaren '80 ook wethouder in Arnhem. Als wethouder namens de PvdA in stond Van M. bekend om zijn onorthodoxe werkwijze.
Hij was wethouder van 1982 tot 1990.

Hij werd in november vorig jaar aangehouden nadat hij foto's van poserende tieners liet afdrukken. Op zijn computers trof de politie ruim
3700 foto's en filmpjes met kinderporno aan en 44 foto's van seks met dieren.

De rechtbank verklaart de lager uitgevallen straf door te wijzen naar de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen. Anders dan deskun-
digen zien de rechters wel kans op herhaling. De 60-jarige Van M. wilde niet meewerken aan een onderzoek naar zijn persoonlijkheid.

In zijn verzameling bevonden zich ook plaatjes uit de zwaarste categorie, waarin baby's en heel jonge kinderen te zien zijn.
Van M. wisselde ook materiaal uit met andere verzamelaars van kinderporno.

Van M. zat in de Arnhemse gemeenteraad voor het lokale ProArnhem, waarvan hij ook fractievoorzitter was. De partij royeerde hem al snel.
Sindsdien zit Van M. op eigen titel in de raad. Hij stelde zelfs vragen aan het Arnhemse college van burgemeester en wethouders vanuit de cel.


(ANP)

Alweer zo'n vieze PVDA'er en veel berggeiten stemmen op de PVDA, verbaast me niets  :rolleyes:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Mussolini on 13-09-2011, 17:37:27 - GMT-1


Het Italië van Mussolini

In tegenstelling tot Duitsland kwam Italië als één van de overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog. Maar, evenals Duitsland, bleef Italië zitten
met enorme schulden, inflatie, onlusten en een impopulaire regering. Bovendien had de oorlog die de Italianen hadden gevoerd om er beter op
te worden hen slechts een kleine terreinwinst opgeleverd, maar hen het hoge aantal van 600.000 doden gekost. Zelfs nog eerder dan Duitsland
was het in staat van ontreddering verkerende Italië rijp voor dictatuur.


(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/mussolini.jpg)

Italië (1900 - 1920)
 
Na de Eerste Wereldoorlog kwam Italië in een politieke crisis terecht, waarvan Benito Mussolini gebruik wist te maken. In 1922 greep hij met zijn 'Mars op Rome' de macht en vestigde zijn dictatuur. Koning Victor Emanuel weigerde hiertegen maatregelen te nemen. Op 28 oktober be-noemde hij Benito Mussolini tot premier en werkte zo mee aan diens machtsovername. Victor Emanuel zelf gaf later als excuus dat zijn leger
niet sterk genoeg was om het van de bruinhemden te winnen, maar archieven spreken dit tegen. Een andere verklaring is dat de koning dacht
dat Mussolini de bolsjewieken (communisten) onder de duim kon houden. Mussolini's politiek van orde, tucht en efficiëntie beviel hem wel.
Mussolini was evenwel geen alleenheerser, Victor Emanuel III bleef aan als koning.

(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/mars_rome.gif)
Mars op Rome
 
In de Spaanse burgeroorlog vocht Italië samen met Duitsland in de strijd van generaal Francisco Franco tegen de Tweede Spaanse Republiek.
Italië zond duizenden soldaten, die overigens niet veel grote successen boekten. In 1936 viel Italië Abessinië (Ethiopië) binnen en het bezette.

Victor Emanuel en Mussolini hadden de wens een Italiaans rijk in Afrika te creëren om de Middellandse Zee te beheersen. Abessinië was hier
de ideale kandidaat voor aangezien het niet was gekoloniseerd, een brug vormde tussen de Italiaanse kolonies Eritrea en Italiaans Somaliland
en rijk maar zwak was. Koningin Helena had zelfs haar trouwring laten omsmelten om de campagne financieel te steunen. De Italiaanse troepen verzamelden zich in 1935 rond Ethiopië en keizer Haile Selassie mobiliseerde een leger van 500.000 soldaten, bewapend met speren en bogen.
Op 3 oktober viel een 100.000 man sterk leger vanuit Eritrea aan - zonder oorlogsverklaring. Op 7 oktober veroordeelde de Volkenbond deze daad
en kondigde aan Italië sancties op te leggen. Italië rukte langzaam maar zeker op en maakte ook gebruik van gifgas. Op 31 maart 1936 wonnen
de Italianen de laatste slag. Haile Selassie vluchtte op 2 mei en op 5 mei werd de hoofdstad Addis Abeba veroverd. Italië annexeerde Ethiopië formeel op 7 mei en op 9 mei werd Victor Emanuel officieel tot keizer uitgeroepen. Ethiopië, Eritrea en Somaliland werden samengevoegd tot Italiaans Oost-Afrika.
 
Victor Emanuels titel keizer van Ethiopië werd lang niet door alle landen erkend. Vele beschouwden het afzetten van keizer Haile Selassie als onrechtmatig. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld accepteerde het keizerschap niet en adviseerde koning George VI ambassadeurs opdracht
te geven Victor Emanuel aan te spreken als koning van Italië. De Ierse regering daarentegen erkende de keizerstitel wel en George VI in zijn hoedanigheid van koning van Ierland dus feitelijk ook. Door de bezetting van Abessinië verkoelden de relaties met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en Italië werd door de Volkenbond geroyeerd. Zo werd Italië steeds meer in de armen van Nazi-Duitsland gedreven. In 1939 bezette
en annexeerde Italië Albanië.

In 1939 verbond Mussolini zich met het Nazi-Duitsland van Adolf Hitler (de As Rome-Berlijn) en kwam zo regelrecht in de vuurlinies van de
Tweede Wereldoorlog. Mussolini wendde zich nu naar Afrika en de Balkan en had plannen via een grootse aanval Griekenland, Egypte en mis-
schien ook Soedan te bezetten. Albanië zou als brug tussen Italië en de Balkan fungeren. Tot ergernis van de Albanese koning Zog hadden de Italianen grote invloed in zijn land en beheersten zij de financiën en delen van de regering. Op 7 Apr. 1939 vielen de Italiaanse troepen binnen. Koning Zog vluchtte naar Griekenland en Albanië werd een Italiaans protectoraat. Een Albanese delegatie bood Victor Emanuel op 16 april het koningschap aan en hij aanvaardde dit. Ook dit koningschap werd internationaal niet door iedereen erkend.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Mussolini on 13-09-2011, 17:39:44 - GMT-1(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/italie1942.gif)
Het Italiaanse rijk in 1942


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: beehhhhhh on 13-09-2011, 18:00:10 - GMT-1

Het Italië van Mussolini

In tegenstelling tot Duitsland kwam Italië als één van de overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog. Maar, evenals Duitsland, bleef Italië zitten
met enorme schulden, inflatie, onlusten en een impopulaire regering. Bovendien had de oorlog die de Italianen hadden gevoerd om er beter op
te worden hen slechts een kleine terreinwinst opgeleverd, maar hen het hoge aantal van 600.000 doden gekost. Zelfs nog eerder dan Duitsland
was het in staat van ontreddering verkerende Italië rijp voor dictatuur.


(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/mussolini.jpg)

Italië (1900 - 1920)
 
Na de Eerste Wereldoorlog kwam Italië in een politieke crisis terecht, waarvan Benito Mussolini gebruik wist te maken. In 1922 greep hij met zijn 'Mars op Rome' de macht en vestigde zijn dictatuur. Koning Victor Emanuel weigerde hiertegen maatregelen te nemen. Op 28 oktober be-noemde hij Benito Mussolini tot premier en werkte zo mee aan diens machtsovername. Victor Emanuel zelf gaf later als excuus dat zijn leger
niet sterk genoeg was om het van de bruinhemden te winnen, maar archieven spreken dit tegen. Een andere verklaring is dat de koning dacht
dat Mussolini de bolsjewieken (communisten) onder de duim kon houden. Mussolini's politiek van orde, tucht en efficiëntie beviel hem wel.
Mussolini was evenwel geen alleenheerser, Victor Emanuel III bleef aan als koning.

(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/mars_rome.gif)
Mars op Rome
 
In de Spaanse burgeroorlog vocht Italië samen met Duitsland in de strijd van generaal Francisco Franco tegen de Tweede Spaanse Republiek.
Italië zond duizenden soldaten, die overigens niet veel grote successen boekten. In 1936 viel Italië Abessinië (Ethiopië) binnen en het bezette.

Victor Emanuel en Mussolini hadden de wens een Italiaans rijk in Afrika te creëren om de Middellandse Zee te beheersen. Abessinië was hier
de ideale kandidaat voor aangezien het niet was gekoloniseerd, een brug vormde tussen de Italiaanse kolonies Eritrea en Italiaans Somaliland
en rijk maar zwak was. Koningin Helena had zelfs haar trouwring laten omsmelten om de campagne financieel te steunen. De Italiaanse troepen verzamelden zich in 1935 rond Ethiopië en keizer Haile Selassie mobiliseerde een leger van 500.000 soldaten, bewapend met speren en bogen.
Op 3 oktober viel een 100.000 man sterk leger vanuit Eritrea aan - zonder oorlogsverklaring. Op 7 oktober veroordeelde de Volkenbond deze daad
en kondigde aan Italië sancties op te leggen. Italië rukte langzaam maar zeker op en maakte ook gebruik van gifgas. Op 31 maart 1936 wonnen
de Italianen de laatste slag. Haile Selassie vluchtte op 2 mei en op 5 mei werd de hoofdstad Addis Abeba veroverd. Italië annexeerde Ethiopië formeel op 7 mei en op 9 mei werd Victor Emanuel officieel tot keizer uitgeroepen. Ethiopië, Eritrea en Somaliland werden samengevoegd tot Italiaans Oost-Afrika.
 
Victor Emanuels titel keizer van Ethiopië werd lang niet door alle landen erkend. Vele beschouwden het afzetten van keizer Haile Selassie als onrechtmatig. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld accepteerde het keizerschap niet en adviseerde koning George VI ambassadeurs opdracht
te geven Victor Emanuel aan te spreken als koning van Italië. De Ierse regering daarentegen erkende de keizerstitel wel en George VI in zijn hoedanigheid van koning van Ierland dus feitelijk ook. Door de bezetting van Abessinië verkoelden de relaties met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en Italië werd door de Volkenbond geroyeerd. Zo werd Italië steeds meer in de armen van Nazi-Duitsland gedreven. In 1939 bezette
en annexeerde Italië Albanië.

In 1939 verbond Mussolini zich met het Nazi-Duitsland van Adolf Hitler (de As Rome-Berlijn) en kwam zo regelrecht in de vuurlinies van de
Tweede Wereldoorlog. Mussolini wendde zich nu naar Afrika en de Balkan en had plannen via een grootse aanval Griekenland, Egypte en mis-
schien ook Soedan te bezetten. Albanië zou als brug tussen Italië en de Balkan fungeren. Tot ergernis van de Albanese koning Zog hadden de Italianen grote invloed in zijn land en beheersten zij de financiën en delen van de regering. Op 7 Apr. 1939 vielen de Italiaanse troepen binnen. Koning Zog vluchtte naar Griekenland en Albanië werd een Italiaans protectoraat. Een Albanese delegatie bood Victor Emanuel op 16 april het koningschap aan en hij aanvaardde dit. Ook dit koningschap werd internationaal niet door iedereen erkend.
 


Dus als ik het goed begrijp zou je zus Fatima Mussolini ook wel pijpen  ^_^

(http://i53.tinypic.com/24px5jr.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.http://www.faita.org/clip_image001_0003.jpg
Post by: Elkhattabi on 13-09-2011, 18:09:35 - GMT-1
Marokko als proeftuin voor Duits gifgas

(http://www.maroc-en-liberte.com/images/Page_d_accueil2.jpg)

Op 17 juni 1925 werd het Protocol van Geneve plechtig ondertekend. Het (als eerste) gebruiken van chemische en bacteriolo-
gische wapens was daarmee verboden. Vertegenwoordigers van Spanje, Frankrijk en Duitsland zetten ook hun handtekening.

In de zomer van hetzelfde jaar 1925 bereikte de inzet van strijdgassen tegen de opstandige Rifkabylen in Marokko een hoogtepunt.
Spanje en Frankrijk waren de daders.

Deze opzienbarende samenloop wordt beschreven door de televisie-redacteur Rudibert Kunz en de aan het militargeschichtliches
Forschungsamt te Freiburg verbonden historicus Rolf-Dieter Muller in Giftgas gegen Abd el Krim. Tot voor kort ging iedereen er vanuit
dat de Italiaans-Abessijnse oorlog (1934-1936) het eerste militaire conflict was dat door gas werd beslist, en de oorlog tussen Iran en Irak,
waarin het gebruik van strijdgassen door Irak in de zomer van 1988 mede leidde tot een wapenstilstand, het tweede.

Kunz en Muller tonen in hun boek onomstotelijk aan dat de strijd in Marokko het eerste was en dat deze de Italianen als voorbeeld diende.
De oorlog tegen de Rifkabylen, een van de weinige niet gearabiseerde Berbervolken, was bovendien de eerste oorlog waarin op grote schaal gifgasbommen vanuit de lucht werden afgeworpen. In Marokko gebeurde datgene waar iedereen na de verschrikkelijke ervaringen met
strijdgassen in de Eerste Wereldoorlog zo bang voor was.

De auteurs geven ons een kijkje in de weinig frisse keuken van de chemische wapenhandel en weten aannemelijk te maken dat
de Duitse leveranties aan Irak (zij spreken nog over een 'begrundete Verdacht') en de hulp bij de bouw van een strijdgasfabriek
in Libie passen in een lange Duitse traditie.

Protectoraat

Waarom werd er in Marokko een oorlog gevoerd, hoe verliep deze en op welke wijze was Duitsland daarbij betrokken?
De noordelijke strook van het sultanaat Marokko was sinds 1912 een protectoraat van Spanje. De protector, die al enkele
eeuwen een aantal enclaves op de Noordafrikaanse kust had, slaagde er evenwel niet in het gebied daadwerkelijk te beheersen.
Conventionele wapens en een numeriek overwicht bleken onvoldoende om de fanatieke, islamitische Rifkabylen in het onherbergzame
terrein op de knieen te krijgen.

Abd el Krim, een berber van de machtigste stam in de Rif, slaagde erin om een centraal geleide rebellie te organiseren. In 1921 be-
haalde hij zijn eerste en tegelijk ook zijn grootste overwinning bij Annual in het oosten van het protectoraat. De Spanjaarden leden
daar de zwaarste en meest vernederende nederlaag uit hun koloniale geschiedenis. Zij waren vanaf dat moment uit op wraak en bereid
de bergvolken met alle middelen neer te slaan. Er moest een einde komen aan de serie Spaanse nederlagen in Noord-Afrika van de voorgaande
twee decennia.

(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjwf_bHtDXfm3BppAOtxRzrzx4pMupJZ2df47fmqN-x6yHx-R6sQIZY9KXbg)
Abd el Krim Elkhattabi

De opstand werd bovendien met argusogen gevolgd door de koloniale mogendheden. Het optreden van Abd el Krim, die in februari 1923
de Islamitische Rifrepubliek uitriep, wakkerde het net ontstane islamitisch nationalisme aan en vormde een bedreiging voor de Europese
koloniale machtspositie. Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, zo mooi vastgelegd in de veertien punten van de Amerikaanse president
Woodrow Wilson, gold duidelijk niet voor niet-blanke volken.

Spanje zocht en vond al vanaf 1920 steun bij militairen van de Duitse Reichswehr. Dezen deden er alles aan om de vernederende
bepalingen van het Verdrag van Versailles te ontduiken. Duitsland was onder alle bemoeienis op het gebied van strijdgassen ontzegd.
Chemische wapens moesten in Munsterlage-Breloh worden verzameld en vernietigd. In de praktijk werden zij echter zoveel mogelijk opges-
lagen en voor een deel verkocht aan andere landen, zoals Spanje, Italie, Joegoslavie, Japan, China, Turkije, Roemenie, Zweden en Brazilie.
De sleutelfiguren bij deze transacties waren professor Fritz Haber, initiator van de Duitse strijdgasproduktie en in 1918 winnaar van de Nobel-
prijs voor de scheikunde, en dr. Hugo Stoltzenberg, die zowel wapenleverancier als gasstrategisch adviseur van de Reichswehr was.

De Duitsers leverden niet alleen diverse strijdgassen, maar stelden ook hun technologie ter beschikking aan de Spanjaarden.
Onder hun leiding werden in Maranosa, een uur rijden ten zuiden van Madrid, en in Melilla aan de Marokkaanse kust gifgasfabrieken gebouwd.
Daar werd een niet-giftig tussenprodukt (Oxol), dat in weerwil van alle verboden in de chemiefabriek van Stoltzenberg te Hamburg werd gep- roduceerd, omgezet in het beruchte mosterdgas, ook bekend als yperiet, Lost en Gelbkreuz.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Elkhattabi on 13-09-2011, 18:10:17 - GMT-1

Belangen

Duitsland, dat sinds 1923 ook deelnam aan de bouw van een gifgasfabriek in Rusland, had verschillende belangen bij de militaire
samenwerking met Spanje. Een en ander bood de gelegenheid om de kennis op peil en de chemische fabriek in Hamburg draaiende
te houden. De militairen konden bovendien door eigen waarneming veel leren van de eerste aerochemische oorlog in de geschiedenis.
Daarbij hadden de Duitsers economisch belangen in Marokko. De gebroeders Mannesmann hadden daar namelijk de voorgaande
decennia een netwerk van mijnconcessies, handelsfirma's en landbouwondernemingen opgebouwd. In het Franse deel van Marokko
waren zij na 1918 reeds hun invloed kwijtgeraakt. In het Spaanse deel hoopten zij die door een Spaanse overwinning te behouden.

Daarenboven speelde een emotionele factor in de Duitse houding mee. Een deel van de Franse troepen die het Rijnland bezetten
- een voor Duitsland uiterst vernederende ervaring - was afkomstig uit Marokko. Een groot probleem vormden de kinderen die zij
daar kregen, de Rheinlandbastarden, die later onder Hitler werden gesteriliseerd.

Midden 1924 gingen de Spanjaarden onder leiding van generaal Primo de Rivera, die het jaar daarvoor in Spanje de macht had overgenomen
met de belofte de Marokko-crisis snel en eervol op te lossen, over tot een tactische terugtocht. Dat gebeurde overigens geheel tegen de wens
van Franco, die op dat moment commandant was van het vreemdelingenlegioen. Na de ontruiming begonnen de luchtbombardementen met mosterdgasbommen op de gebieden van de opstandelingen.

Eind 1924 mengden de Fransen zich in de strijd. De opstand van de Rifkabylen, die net als de Koerden door kunstmatige grenzen
werden gescheiden, had zich ook uitgebreid tot het Franse protectoraatsgebied. De held van de Eerste Wereldoorlog, Petain,
nam daar in 1925 het opperbevel over.

Hoewel er te weinig aanknopingspunten zijn om de zogenoemde 'besmettingsstrategie' precies te reconstrueren, vermoeden Kunz
en Muller op basis van notities van nobelprijs Stolzenberg dat zij uit twee fasen bestond. Eerst werden dorpen, landbouwgronden
en waterbronnen met vooral mosterdgas besmet, zodat de opstandelingen geen bases meer hadden, en vervolgens werden de wegen, schuilplaatsen en holen besmet en uitgerookt. Er werden ook brandbommen afgeworpen.

Blazen en wonden

De uitwerking van mosterdgas is verschrikkelijk, zoals de afschuwelijke beelden uit de eerste Golfoorlog ook hebben laten zien.
De vloeistof dringt door alle kleding heen en veroorzaakt na enige uren blazen en wonden die zeer pijnlijk zijn. De dampen zorgen
voor tijdelijke of blijvende blindheid en tasten de ademhalingsorganen aan. De Rifkabylen konden zich niet beschermen en wisten niet
hoe ze de besmetting moesten tegengaan en de wonden moesten behandelen. Velen zijn daardoor gestorven.

Met behulp van gas en vliegtuigen gelukte het uiteindelijk een troepenmacht van een half miljoen Fransen en Spanjaarden
de opstandelingen te verslaan. In mei 1926 gaf Abd el Krim zich over en in 1927 was de oorlog definitief voorbij.

Dat er in Marokko strijdgassen zijn gebruikt, wisten we al. Hoewel we in de officiele geschiedschrijving over de oorlog, Historia de
las Campanas de Marruecos, geen enkele aanwijzing over gasgebruik aantreffen, maakt onder anderen David S. Woolman daarvan
in Rebels in the Rif (1968) melding. Wat we echter nog niet wisten is dat de inzet van gas zo omvangrijk is geweest en beslissend
voor de uitslag van de strijd. Hoe valt dat te verklaren? De gebruikers hielden uiteraard zoveel mogelijk hun mond.
Zij leidden daarnaast de aandacht af, camoufleerden de inzet en ontkenden botweg. Afspraken over chemische samenwerking
werden bovendien meestal mondeling gemaakt. Journalisten werden zoveel mogelijk van het oorlogstoneel geweerd. De slachtoffers
werden niet gehoord. Een noodkreet tot het Internationale Comite van het Rode Kruis kreeg geen vervolg omdat de Spaanse regering geen missie van deze organisatie tot Spaans Marokko toeliet.

Een andere verklaring voor de onbekendheid met de ware toedracht van de oorlog in Marokko is natuurlijk dat de desbetreffende belangrijke archieven voor historici potdicht bleven. Kunz en Muller baseren zich voornamelijk op Duitse archieven. Officiele Spaanse bronnen bleven voor
hen gesloten, terwijl Marokko helemaal geen medewerking verleende. In de Franse archieven hebben de auteurs niet of nauwelijks gespeurd,
een merkwaardige omissie.

Notities

Wel konden de auteurs beschikken over de notities van dr. Stoltzenberg, die al zijn handelingen opschreef en becommentarieerde. Door de schaarse gegevens en de die aantekeningen op kundige wijze te vergelijken met de
beter gedocumenteerde beschrijvingen van de Italiaans-Abessijnse oorlog, waarin de omstandigheden vergelijkbaar waren met die in de Rifoorlog, konden vele tot heden onopgehelderde zaken worden begrepen. Desalniettemin wordt de tot tweemaal toe gemaakte opmerking dat de gasinzet in de Rif een voorbeeld voor de Italiaanse veldtocht in Abessinie was, door Kunz en Muller niet nader onderbouwd.

Giftgas gegen Abdel Krim drukt ons nog eens, ook door middel van vele indringende foto's, op de verschrikkelijke feiten van de chemische oorlogvoering. Het boek leert ons bovendien dat een gezonde scepsis ten opzichte van de naleving van internationale afspraken, vooral met betrekking tot niet-conventionele strijdmiddelen, zeer gewenst is. Al jaren wordt er over de afschaffing van chemische wapens onderhandeld, maar 'man ist nicht weiter als 1925', zoals Kunz en Muller somber opmerken.

Bronnen:

Jan Hoffenaar; Jan Hoffenaar is als historicus verbonden aan de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf Giftgas
 
Giftgas gegen Abd el Krim. Deutschland, Spanien und der Gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922-1927  door Rudibert Kunz en Rolf-Dieter Muller

239 blz., geill., Rombach en Co 1990


Title: Re: Onze normen en waarden.http://www.faita.org/clip_image001_0003.jpg
Post by: sikie sani on 13-09-2011, 18:22:58 - GMT-1
Marokko als proeftuin voor Duits gifgas

(http://www.maroc-en-liberte.com/images/Page_d_accueil2.jpg)

Op 17 juni 1925 werd het Protocol van Geneve plechtig ondertekend. Het (als eerste) gebruiken van chemische en bacteriolo-
gische wapens was daarmee verboden. Vertegenwoordigers van Spanje, Frankrijk en Duitsland zetten ook hun handtekening.

In de zomer van hetzelfde jaar 1925 bereikte de inzet van strijdgassen tegen de opstandige Rifkabylen in Marokko een hoogtepunt.
Spanje en Frankrijk waren de daders.

Deze opzienbarende samenloop wordt beschreven door de televisie-redacteur Rudibert Kunz en de aan het militargeschichtliches
Forschungsamt te Freiburg verbonden historicus Rolf-Dieter Muller in Giftgas gegen Abd el Krim. Tot voor kort ging iedereen er vanuit
dat de Italiaans-Abessijnse oorlog (1934-1936) het eerste militaire conflict was dat door gas werd beslist, en de oorlog tussen Iran en Irak,
waarin het gebruik van strijdgassen door Irak in de zomer van 1988 mede leidde tot een wapenstilstand, het tweede.

Kunz en Muller tonen in hun boek onomstotelijk aan dat de strijd in Marokko het eerste was en dat deze de Italianen als voorbeeld diende.
De oorlog tegen de Rifkabylen, een van de weinige niet gearabiseerde Berbervolken, was bovendien de eerste oorlog waarin op grote schaal gifgasbommen vanuit de lucht werden afgeworpen. In Marokko gebeurde datgene waar iedereen na de verschrikkelijke ervaringen met
strijdgassen in de Eerste Wereldoorlog zo bang voor was.

De auteurs geven ons een kijkje in de weinig frisse keuken van de chemische wapenhandel en weten aannemelijk te maken dat
de Duitse leveranties aan Irak (zij spreken nog over een 'begrundete Verdacht') en de hulp bij de bouw van een strijdgasfabriek
in Libie passen in een lange Duitse traditie.

Protectoraat

Waarom werd er in Marokko een oorlog gevoerd, hoe verliep deze en op welke wijze was Duitsland daarbij betrokken?
De noordelijke strook van het sultanaat Marokko was sinds 1912 een protectoraat van Spanje. De protector, die al enkele
eeuwen een aantal enclaves op de Noordafrikaanse kust had, slaagde er evenwel niet in het gebied daadwerkelijk te beheersen.
Conventionele wapens en een numeriek overwicht bleken onvoldoende om de fanatieke, islamitische Rifkabylen in het onherbergzame
terrein op de knieen te krijgen.

Abd el Krim, een berber van de machtigste stam in de Rif, slaagde erin om een centraal geleide rebellie te organiseren. In 1921 be-
haalde hij zijn eerste en tegelijk ook zijn grootste overwinning bij Annual in het oosten van het protectoraat. De Spanjaarden leden
daar de zwaarste en meest vernederende nederlaag uit hun koloniale geschiedenis. Zij waren vanaf dat moment uit op wraak en bereid
de bergvolken met alle middelen neer te slaan. Er moest een einde komen aan de serie Spaanse nederlagen in Noord-Afrika van de voorgaande
twee decennia.

(http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjwf_bHtDXfm3BppAOtxRzrzx4pMupJZ2df47fmqN-x6yHx-R6sQIZY9KXbg)
Abd el Krim Elkhattabi

De opstand werd bovendien met argusogen gevolgd door de koloniale mogendheden. Het optreden van Abd el Krim, die in februari 1923
de Islamitische Rifrepubliek uitriep, wakkerde het net ontstane islamitisch nationalisme aan en vormde een bedreiging voor de Europese
koloniale machtspositie. Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, zo mooi vastgelegd in de veertien punten van de Amerikaanse president
Woodrow Wilson, gold duidelijk niet voor niet-blanke volken.

Spanje zocht en vond al vanaf 1920 steun bij militairen van de Duitse Reichswehr. Dezen deden er alles aan om de vernederende
bepalingen van het Verdrag van Versailles te ontduiken. Duitsland was onder alle bemoeienis op het gebied van strijdgassen ontzegd.
Chemische wapens moesten in Munsterlage-Breloh worden verzameld en vernietigd. In de praktijk werden zij echter zoveel mogelijk opges-
lagen en voor een deel verkocht aan andere landen, zoals Spanje, Italie, Joegoslavie, Japan, China, Turkije, Roemenie, Zweden en Brazilie.
De sleutelfiguren bij deze transacties waren professor Fritz Haber, initiator van de Duitse strijdgasproduktie en in 1918 winnaar van de Nobel-
prijs voor de scheikunde, en dr. Hugo Stoltzenberg, die zowel wapenleverancier als gasstrategisch adviseur van de Reichswehr was.

De Duitsers leverden niet alleen diverse strijdgassen, maar stelden ook hun technologie ter beschikking aan de Spanjaarden.
Onder hun leiding werden in Maranosa, een uur rijden ten zuiden van Madrid, en in Melilla aan de Marokkaanse kust gifgasfabrieken gebouwd.
Daar werd een niet-giftig tussenprodukt (Oxol), dat in weerwil van alle verboden in de chemiefabriek van Stoltzenberg te Hamburg werd gep- roduceerd, omgezet in het beruchte mosterdgas, ook bekend als yperiet, Lost en Gelbkreuz.

zouden die mokers daarom zo gek in hun kop zijn?  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @agu on 13-09-2011, 18:29:02 - GMT-1

Dit ben jij:

(http://www.partijvoordedieren.nl/images/PvdD-Noord-Brabant/Castratie_varken.jpg)


Zo zie jij eruit volgende week:

(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @boelermocro on 13-09-2011, 19:19:42 - GMT-1
En dit ben jij, op de mooie dag dat het jouw tijd is om te gaan!  :wub:

(http://i51.tinypic.com/2rpa5om.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: hamkaas on 13-09-2011, 19:32:17 - GMT-1
Dit ben jij:

(http://www.partijvoordedieren.nl/images/PvdD-Noord-Brabant/Castratie_varken.jpg)


Zo zie jij eruit volgende week:

(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)
1-0


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Marokkaanse madensoep on 13-09-2011, 19:39:20 - GMT-1
En dit ben jij, op de mooie dag dat het jouw tijd is om te gaan!  :wub:

(http://i51.tinypic.com/2rpa5om.jpg)

Flawless victory!  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Paus on 13-09-2011, 20:07:21 - GMT-1
  'Paus moet ook worden vervolgd'

(http://www.gunk.be/attachments/gunktv-nieuws-polls-en-magazines/582d1261750364-paus-onderuit-gehaald-bastaart-benedictus-senelis4.jpg)

DEN HAAG -  SNAP, een internationale organisatie van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk,
wil de paus en drie kardinalen voor het gerecht slepen.

SNAP heeft leden in Duitsland, België, Nederland en de Verenigde Staten en diende dinsdag bijgestaan door advocaten een
klacht in bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De organisatie wil dat er onderzoek wordt gedaan binnen
het Vaticaan naar misdaden tegen de menselijkheid.

Advocaten van het Center for Constitutional Rights (CCR) staan SNAP bij. Voluit heet de organisatie the Survivors Network
of those Abused by Priests. SNAP bestaat sinds 1988 en heeft leden die zijn misbruikt door geestelijken van alle religieuze
gezindten, zoals bisschoppen en andere priesters, dominees, rabbijnen en nonnen.

De kans dat het ICC een onderzoek begint, is uiterst gering. Het hof buigt zich alleen over ernstige misdaden die na 1 juli 2002
zouden zijn gepleegd. Bijna alle zaken waar het hierom gaat, spelen voor die tijd. Bovendien strekt de rechtsmacht van het ICC
zich in beginsel uit over landen die zijn aangesloten bij het hof. Vaticaanstad en de VS zijn dat niet.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: tranga noh? on 13-09-2011, 20:30:32 - GMT-1
Zeg berggeit, waarom moet je steeds je eigen geplaatste artikelen quoten, is er niet genoeg te vinden?

Ik heb daar geen last van, er is namelijk genoeg dirt over jullie Arabisch zwijnenvolk te vinden  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: TING-a-LING! on 13-09-2011, 20:46:30 - GMT-1
Zeg berggeit, waarom moet je steeds je eigen geplaatste artikelen quoten, is er niet genoeg te vinden?

Ik heb daar geen last van, er is namelijk genoeg dirt over jullie Arabisch zwijnenvolk te vinden  ^_^

3-0!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nazibieren on 13-09-2011, 20:47:56 - GMT-1
SLAVERNIJ IN DE ARABISCHE WERELD

De Arabische Afrikaanse slavenhandel is ouder dan de Europese en heeft eveneens een zeer grote omvang gekend. De Arabisch Afrikaanse slavenhandel startte rond de 6e eeuw n. Chr. en eindigde in de 20e eeuw. Exacte cijfers over het aantal gevangengenomen Afrikanen zijn niet voorhanden, schattingen liggen tussen de 15 en 28 miljoen mensen. De Arabieren haalden hun Afrikaanse slaven uit Noord- en Oost-Afrika (het Westen richtte zich op West-Afrika). Zanzibar was een bekend centrum voor slavenhandel. Het was in de Arabische wereld gebruikelijk dat bij rivaliserende stammen die met elkaar in conflict raakten de ‘winnaar’ de mannen doodde en de vrouwen en kinderen tot bezit maakten. Dat was in conflicten tussen Arabieren en Afrikanen niet anders. De buitgemaakte vrouwen en kinderen werden per schip of middels een karavaan (lopend) naar de Arabische wereld gebracht. Zo'n 60 procent van de door de Arabieren veroverde Afrikaanse slaven stierf tijdens dit transport. Waar de Westerlingen zich concentreerde op mannelijke slaven (voor arbeid), richtte de Arabieren zich op vrouwen, de Arabieren importeerden ongeveer 65% vrouwen tegen 35% mannen - deze vrouwen kwamen veelal in harems terecht. De mannen werden vooral ingezet in het leger (zie ook: Mamelukken). Jongetjes werden vaak omgevormd tot eunuch.

Tot in de 20e eeuw heeft er in bepaalde delen van de Arabische wereld slavenhandel plaatsgevonden. Discriminatie op grond van huidskleur was er niet, niet gedurende de tijd dat iemand slaaf was en ook niet na eventuele vrijlating of vrijkoping.

De Arabische slavenhandel richtte zich niet alleen op slaven uit Afrika, maar ook op 'christenslaven' uit Europa. Deze slavenhandel was het domein van de zogenaamde 'Barbarijse zeerovers' (zie hierna).
Islam

In het verleden hebben de voornaamste islamitische rechtsscholen traditiegetrouw hun fiat gegeven aan de slavernij.[3] De islamitische profeet Mohammed en vele van zijn metgezellen kochten, verkochten, bevrijdden en maakten slaven.

In soera De Stad worden moslims aangemoedigd slaven te bevrijden en kan het vrijlaten van een slaaf als boetedoening dienen.

In islamitische wetgeving komt het onderwerp slavernij ruim aan bod.[3] De Koran (het heilige boek) en de tradities (de uitspraken van Mohammed) zien slavernij als een buitengewone toestand waarin men onder bepaalde omstandigheden kan belanden.[4] Alleen kinderen van slaven of niet-islamitische krijgsgevangen konden slaven worden, nooit een als vrij man geboren moslim.[5] Ze beschouwen de vrijlating van een slaaf ook als een van de daden waarmee zonden kunnen worden uitgewist.[6] Volgens de sjaria worden slaven beschouwd als mensen, die op grond van die staat bepaalde rechten hebben. Bovendien is een moslimslaaf wat religieuze zaken betreft gelijk aan een vrije moslim en staat boven een vrije niet-moslim.[7]

In de praktijk hebben slaven verschillende sociale en economische posities ingenomen, van emir tot arbeider. Slaven werden breed ingezet in irrigatie, mijnbouw, werk op het land en in het leger. Sommige heersers leunden zo zwaar op slaven in het leger en de overheid dat deze de macht konden overnemen. Desalniettemin worden slaven niet steeds behandeld in overeenstemming met islamitisch recht. Soms waren de toestanden zo bar dat er rellen ontstonden zoals de Opstand van Zanj.[8] Dit was echter de uitzondering op de regel omdat de overgrote meerderheid van het werk in de middeleeuwse islamitische wereld werd gedaan door vrije, betaalde krachten. Om verschillende redenen was de natuurlijke groei van de slavenpopulatie niet genoeg om te voldoen aan de vraag naar slaven in de moslimgemeenschap. Het gevolg was een omvangrijke import van slaven die gepaard ging met enorm veel leed en grote aantallen doden bij het gevanggennemen en vervoeren van slaven uit niet-moslimlanden.[9] In theorie heeft slavernij in islamitisch recht geen raciale componenten, maar in de praktijk was dat soms anders.[10]

De Arabische slavenhandel concentreerde zich vooral in Westelijk Azië en Noord-Afrika. Tegen het eind van de 19e eeuw bereikte deze een minimum. In het begin van de 20e eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, werd slavernij in moslimlanden geleidelijk verboden en onmogelijk gemaakt, voornamelijk onder druk van Westerse mogendheden als Engeland en Frankrijk.[4] Toch is er nog steeds slavernij waarbij men zich op de islam beroept, met name in de Afrikaanse republieken Tsjaad, Mauretanië, Niger, Mali en Soedan.[11][12]
Mamelukken

Ook werden slaven ingezet in het leger, de zogenaamde Mamelukken. De eerste Mamelukken werkten voor het Abbasiden-kalifaat in het negende-eeuwse Bagdad. De Abbasiden wierven hen uit niet-moslimfamilies in Turkije, Oost-Europa, Centraal-Azië en de Kaukasus. Door niet-moslims als militairen in te zetten werd gedeeltelijk het islamitische verbod op gevechten tussen moslims omzeild. Na hun bekering tot de islam, werden zij opgeleid tot cavaleristen. Hun diensten werden beloond met macht en uiteindelijk met vrijheid. Vele Mamelukken klommen op tot hoge posities binnen het rijk. De status was niet-erfelijk: zonen konden hun vaders niet opvolgen.

In het leger van het Ajjoebidische Rijk, opgericht door Saladin, verkregen de Mamelukken na verloop van tijd de overmacht. In 1250 leidden Mamelukse emirs een succesvolle coup tegen de staat en vermoordden de Ajjoebidische sultan. Daarna konden ze Egypte voor zich opeisen. Het Mamelukse Rijk werd ten val gebracht door de Ottomanen. In 1517 versloeg sultan Selim I het Mamelukse leger. De Ottomanen namen de macht in Egypte over, maar de Mamelukken bleven aan als plaatselijke elite.
Barbarijse zeerovers

Het verkrijgen van 'christenslaven' uit Europa was het domein van de zogenaamde 'Barbarijse zeerovers', die opereerden vanuit bases in Noord-Afrika, in de autonome provincies van het Ottomaanse Rijk met de hoofdsteden Algiers, Tunis en Tripoli, en ook vanuit het onafhankelijke Marokko, met name Salé aan de Atlantische kust.

Sinds de zestiende eeuw was de Europese scheepvaart in de Middellandse Zee sterk toegenomen en deze vormde het doelwit van de Barbarijse zeerovers. De bemanningen van de veroverde schepen werden als slaven aan land gebracht en verhandeld. Daarnaast werden vanuit Noord-Afrika voortdurend strooptochten ondernomen op de kusten van de christelijke gebieden in het Noorden van de Middellandse Zee en zelfs ver daarbuiten. Hele dorpen, gelegen van Sicilië tot op IJsland zijn vanaf de 16e tot de 19e eeuw in de Noord-Afrikaanse slavernij terechtgekomen. In enkele van die plaatsen worden jaarlijks nog steeds herdenkingen gehouden naar aanleiding van deze voorvallen. Later werd de ontvoering van de held of heldin door Arabische piraten, gevolgd door slavernij, meestal in de harem, een literair topos dat met name in veel opera's voorkomt.

De Barbarijse slaven waren niet alleen goedkope werkkrachten, maar zij konden ook geld opleveren door losgeld te bedingen voor hun vrijlating. De westerse mogendheden gingen daar vaak op in, vooral als de slaven behoorden tot de beter gesitueerden. Voor de jonge Verenigde Staten van Amerika waren de aanvallen door Barbarijse zeerovers op Amerikaanse schepen de reden voor de oprichting van hun marine in 1794. Door de eeuwen heen is geprobeerd de praktijken van de Barbarijse zeerovers gewapenderhand de kop in te drukken. Een kustbombardement vanaf marineschepen wilde nog wel eens tijdelijk effect hebben, maar pas nadat de Fransen in 1830 Algiers hadden veroverd, kwam langzaam maar zeker een eind aan deze vorm van slavernij.

Hoewel de Barbarijse slaven in de slavernijdiscussie nogal onderbelicht zijn gebleven, ging het bepaald niet om een marginaal verschijnsel. De historicus Robert C. Davis van Ohio State University schat hun aantal door de eeuwen heen op 1 à 1,25 miljoen (Davis, R. (2003), Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800, Palgrave, Macmillan).


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Moslim on 13-09-2011, 20:50:55 - GMT-1
Zeg berggeit, waarom moet je steeds je eigen geplaatste artikelen quoten, is er niet genoeg te vinden?

Ik heb daar geen last van, er is namelijk genoeg dirt over jullie Arabisch zwijnenvolk te vinden  ^_^

Als jij zo stoer bent waarom post jij niet even je gegevens zoals je pasfoto, adres en stad, dan kunnen we
verder zien hoe stoer jij bent, maar daar heb jij het lef niet voor kaffer.
Ben ik blij dat ik mijn leven jouw soort bloedend het ziekenhuis heb geslagen zwijnejong.
EEn insekt heeft meer waarde dan jouw soort rioolrat, ja dat is wat je bent, je bent niet meer waar als de asshole
van je homovriendje Theo. Maar dat zul je wel beseffen als je ooit de verkeerde tegenkomt.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @racistische geit on 13-09-2011, 21:04:37 - GMT-1
Als jij zo stoer bent waarom post jij niet even je gegevens zoals je pasfoto, adres en stad, dan kunnen we
verder zien hoe stoer jij bent, maar daar heb jij het lef niet voor kaffer.
Ben ik blij dat ik mijn leven jouw soort bloedend het ziekenhuis heb geslagen zwijnejong.
EEn insekt heeft meer waarde dan jouw soort rioolrat, ja dat is wat je bent, je bent niet meer waar als de asshole
van je homovriendje Theo. Maar dat zul je wel beseffen als je ooit de verkeerde tegenkomt.Plaats jij dan eerst jouw gegevens met oa een foto van je lelijke berggeitenkop?  :wub:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: 9mm on 13-09-2011, 21:22:24 - GMT-1
Als jij zo stoer bent waarom post jij niet even je gegevens zoals je pasfoto, adres en stad, dan kunnen we
verder zien hoe stoer jij bent, maar daar heb jij het lef niet voor kaffer.
Ben ik blij dat ik mijn leven jouw soort bloedend het ziekenhuis heb geslagen zwijnejong.
EEn insekt heeft meer waarde dan jouw soort rioolrat, ja dat is wat je bent, je bent niet meer waar als de asshole
van je homovriendje Theo. Maar dat zul je wel beseffen als je ooit de verkeerde tegenkomt.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: trangaaaa on 13-09-2011, 21:25:43 - GMT-1
Nee nee, geitmans, jij begon over adres zetten en shit. Jij nodigt mij uit voor een duel, dus dat betekent dat jij je adres zet. Of durf je niet, pedogeit?

Wel grappig om te zien overigens dat jij zei dat je wist dat ik aan deze shit van binnen kapot zou gaan  ^_^ maar nu blijkt dat jij degene bent die helemaal doordraait, zwak beest  ^_^

Maarja ik snap ook wel dat jij een achterstand hebt met die inteeltkronkels die je hoofd moe maken  :wub:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @coward on 13-09-2011, 21:28:04 - GMT-1
Kom naar Rotterdam Centraal bij de tramhalte dan. Ik wacht op je.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: trangaaaa on 13-09-2011, 21:30:01 - GMT-1
Kom naar Rotterdam Centraal bij de tramhalte dan. Ik wacht op je.

Nee joh, da's zo onpersoonlijk. Zet gewoon je adres.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Mussolini on 13-09-2011, 23:55:56 - GMT-1

Het Italië van Mussolini

In tegenstelling tot Duitsland kwam Italië als één van de overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog. Maar, evenals Duitsland, bleef Italië zitten
met enorme schulden, inflatie, onlusten en een impopulaire regering. Bovendien had de oorlog die de Italianen hadden gevoerd om er beter op
te worden hen slechts een kleine terreinwinst opgeleverd, maar hen het hoge aantal van 600.000 doden gekost. Zelfs nog eerder dan Duitsland
was het in staat van ontreddering verkerende Italië rijp voor dictatuur.


(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/mussolini.jpg)

Italië (1900 - 1920)
 
Na de Eerste Wereldoorlog kwam Italië in een politieke crisis terecht, waarvan Benito Mussolini gebruik wist te maken. In 1922 greep hij met zijn 'Mars op Rome' de macht en vestigde zijn dictatuur. Koning Victor Emanuel weigerde hiertegen maatregelen te nemen. Op 28 oktober be-noemde hij Benito Mussolini tot premier en werkte zo mee aan diens machtsovername. Victor Emanuel zelf gaf later als excuus dat zijn leger
niet sterk genoeg was om het van de bruinhemden te winnen, maar archieven spreken dit tegen. Een andere verklaring is dat de koning dacht
dat Mussolini de bolsjewieken (communisten) onder de duim kon houden. Mussolini's politiek van orde, tucht en efficiëntie beviel hem wel.
Mussolini was evenwel geen alleenheerser, Victor Emanuel III bleef aan als koning.

(http://www.bertsgeschiedenissite.nl/nieuwe%20geschiedenis/20e%20eeuw/mars_rome.gif)
Mars op Rome
 
In de Spaanse burgeroorlog vocht Italië samen met Duitsland in de strijd van generaal Francisco Franco tegen de Tweede Spaanse Republiek.
Italië zond duizenden soldaten, die overigens niet veel grote successen boekten. In 1936 viel Italië Abessinië (Ethiopië) binnen en het bezette.

Victor Emanuel en Mussolini hadden de wens een Italiaans rijk in Afrika te creëren om de Middellandse Zee te beheersen. Abessinië was hier
de ideale kandidaat voor aangezien het niet was gekoloniseerd, een brug vormde tussen de Italiaanse kolonies Eritrea en Italiaans Somaliland
en rijk maar zwak was. Koningin Helena had zelfs haar trouwring laten omsmelten om de campagne financieel te steunen. De Italiaanse troepen verzamelden zich in 1935 rond Ethiopië en keizer Haile Selassie mobiliseerde een leger van 500.000 soldaten, bewapend met speren en bogen.
Op 3 oktober viel een 100.000 man sterk leger vanuit Eritrea aan - zonder oorlogsverklaring. Op 7 oktober veroordeelde de Volkenbond deze daad
en kondigde aan Italië sancties op te leggen. Italië rukte langzaam maar zeker op en maakte ook gebruik van gifgas. Op 31 maart 1936 wonnen
de Italianen de laatste slag. Haile Selassie vluchtte op 2 mei en op 5 mei werd de hoofdstad Addis Abeba veroverd. Italië annexeerde Ethiopië formeel op 7 mei en op 9 mei werd Victor Emanuel officieel tot keizer uitgeroepen. Ethiopië, Eritrea en Somaliland werden samengevoegd tot Italiaans Oost-Afrika.
 
Victor Emanuels titel keizer van Ethiopië werd lang niet door alle landen erkend. Vele beschouwden het afzetten van keizer Haile Selassie als onrechtmatig. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld accepteerde het keizerschap niet en adviseerde koning George VI ambassadeurs opdracht
te geven Victor Emanuel aan te spreken als koning van Italië. De Ierse regering daarentegen erkende de keizerstitel wel en George VI in zijn hoedanigheid van koning van Ierland dus feitelijk ook. Door de bezetting van Abessinië verkoelden de relaties met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en Italië werd door de Volkenbond geroyeerd. Zo werd Italië steeds meer in de armen van Nazi-Duitsland gedreven. In 1939 bezette
en annexeerde Italië Albanië.

In 1939 verbond Mussolini zich met het Nazi-Duitsland van Adolf Hitler (de As Rome-Berlijn) en kwam zo regelrecht in de vuurlinies van de
Tweede Wereldoorlog. Mussolini wendde zich nu naar Afrika en de Balkan en had plannen via een grootse aanval Griekenland, Egypte en mis-
schien ook Soedan te bezetten. Albanië zou als brug tussen Italië en de Balkan fungeren. Tot ergernis van de Albanese koning Zog hadden de Italianen grote invloed in zijn land en beheersten zij de financiën en delen van de regering. Op 7 Apr. 1939 vielen de Italiaanse troepen binnen. Koning Zog vluchtte naar Griekenland en Albanië werd een Italiaans protectoraat. Een Albanese delegatie bood Victor Emanuel op 16 april het koningschap aan en hij aanvaardde dit. Ook dit koningschap werd internationaal niet door iedereen erkend.
 Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Inrichting on 13-09-2011, 23:58:31 - GMT-1
Agressieve man ontsnapt in Amsterdam

Uit een gesloten inrichting in Amsterdam is gisteravond een gevaarlijke man ontsnapt
.

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/11/3/5/20110913164537/media_l_941480.jpg)

Rond kwart over negen wist de de 40-jarige Floris Kruisbrink met geweld aan zijn begeleiding te ontsnappen.
Een van de begeleiders liep daarbij een fors gekneusde neus op.

De politie waarschuwt dat de man onvoorspelbaar en agressief is. De vrees bestaat dat hij andere mensen
gewelddadig kan benaderen, omdat hij nu geen medicatie krijgt. De man heeft vorige week nog brand
gesticht in het pand van de gesloten inrichting aan de Duivendrechtsekade waar hij verbleef.

Signalement
Het gaat om een blanke man van 1.90 m lang. Hij heeft kort bruin haar en lichte baard- en snorgroei.
Hij droeg witte sportschoenen, een blauwe spijkerbroek en een crèmekleurig met groene trui met rits.


Wie de ontsnapte Floris Kruisbrink denkt te hebben gezien wordt verzocht de politie te bellen via 112.
Onderneem in verband met zijn mogelijke agressie, zelf geen actie.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Judo on 14-09-2011, 00:00:01 - GMT-1

                           Eigenaar judoschool opgepakt voor kindermisbruik

                    (http://static3.ad.nl/static/photo/2011/5/12/10/20110913162321/media_xl_941455.jpg)

De politie heeft in Rotterdam een 58-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht een aantal kinderen te hebben
misbruikt in zijn judoschool. De verdachte werd opgepakt in zijn woning.

Dat heeft de politie vandaag laten weten.

Ook zou misbruik hebben plaatsgevonden tijdens buitenlandse reizen van de wedstrijdselectie van de school,
die de man destijds trainde. De man geeft nu geen les meer, maar is nog steeds eigenaar van de school.

Een paar weken geleden kreeg de politie een melding van een inmiddels 23-jarige man dat hij door zijn toen-
malige judoleraar zou zijn misbruikt vanaf zijn 14e. Volgens hem zouden er meer slachtoffers zijn.

Sindsdien heeft de politie gesproken met enkele andere mogelijke slachtoffers, nu allemaal volwassen.
Ze waren allemaal lid van de wedstrijdselectie. Het misbruik zou zijn begonnen toen ze een jaar of 12 waren.

De politie en het OM geven vanavond een toelichting op de zaak aan ouders van de huidige
minderjarige selectieleden (tussen 12 en 18 jaar).

De man wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.


(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Judo 2 on 14-09-2011, 00:02:50 - GMT-1


Meer meldingen over judoleraar


ROTTERDAM -  Justitie heeft nog drie meldingen van seksueel misbruik gekregen over een oud-judoleraar in Rotterdam.

Dat is bekendgemaakt tijdens de informatieavond voor ouders, meldt RTV Rijnmond. De zaak kwam aan het rollen door
een aangifte van een 23-jarige leerling, die sinds zijn 14e zou zijn misbruikt.


De drie nieuwe misbruikmeldingen komen van zijn leeftijdgenoten. De politie zou inmiddels twee aangiftes hebben gekregen
tegen de 58-jarige oud-judoleraar, die maandag is opgepakt. De informatieavond voor betrokken ouders was georganiseerd
door de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Zo'n 75 mensen woonden de bijeenkomst bij.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nicole den Hurk on 14-09-2011, 00:07:08 - GMT-1


DNA dader moord Nicole van den Hurk gevonden
 
(http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00827/Nicole_827818d.jpg)

HILVERSUM -  Op sporen die in 1995 zijn gevonden in het onderzoek naar de moord op de destijds 15-jarige Nicole van den Hurk
uit Eindhoven is met verbeterde technieken recent DNA vastgesteld. De politie gaat ervan uit dat het gaat om een daderspoor.
De politie heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De politie sprak dinsdagavond van een doorbraak.

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995 toen ze op de fiets op weg was naar haar bijbaantje. Haar lichaam werd eind
november van dat jaar later gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Ze bleek met geweld om het leven gebracht.

Stoffelijke resten van het meisje werden vrijdagavond nog opgegraven voor onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut.
De politie zei toen dat er geen duidelijke aanleiding was voor die ingrijpende beslissing.

In deze zaak werden de afgelopen jaren meerdere mensen aangehouden, zoals haar stiefvader en een man uit Eindhoven, maar wer-
den vrijgelaten. Ook haar stiefbroer werd in maart van dit jaar aangehouden maar in april weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.
De stiefbroer is nog steeds verdachte, aldus de politie.

De politie hoopt met de uitzending van dinsdagavond dat mensen door gewijzigde omstandigheden of gewetensnood alsnog
belangrijke informatie willen delen.

Justitie heeft de beloning die in deze zaak was uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak,
verhoogd van 15.000 gulden naar 25.000 euro.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 14-09-2011, 00:18:01 - GMT-1

(http://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg)

'Blokkade Gazastrook wel degelijk illegaal'

GENEVA -  De Israëlische blokkade van de Gazastrook is wel degelijk illegaal. De mensenrechten van de Palestijnen worden
op een flagrante manier geschonden. Dat stellen vijf VN-mensenrechtenrapporteurs in een dinsdag uitgegeven verklaring.

De experts, die aan de VN-Mensenrechtenraad rapporteren, reageren op een ander VN-rapport waarin de commissie-Palmer
eerder deze maand constateerde dat de blokkade valt onder het recht van Israël op zelfverdediging. Jeruzalem wil wapen-
leveranties aan Hamas voorkomen.

Het internationale Rode Kruis had die mening al eerder tegengesproken. Volgens de organisatie is de blokkade in strijd met
de Geneefse Conventies over het internationale humanitaire oorlogsrecht.

De vijf experts beschuldigden de commissie onder leiding van de vroegere Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer ervan
dat zij om politieke redenen heeft geconcludeerd dat de Israëlische blokkade legaal is.

De verklaring is uitgegeven door Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,
en Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, evenals hun collega's inzake recht op fysieke en
mentale gezondheid, extreme armoede en recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

De experts wijzen erop dat zeker twee derde van de 1,6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd is
van voldoende veilig voedsel. Door militaire maatregelen van Israël zijn een derde van het akkerland en 85 procent
van de visgronden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor de Palestijnen.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Edwin V. on 14-09-2011, 00:26:53 - GMT-1


Beveiliging voor pedofiel

(http://i.ytimg.com/vi/d0i_-Teoy4k/0.jpg)

HAARLEM -  De Haarlemse pedofiel Edwin V. krijgt persoonlijke bescherming, nadat afgelopen weekend zijn woning
werd beklad met leuzen en een stoeptegel door zijn ruit werd gegooid. Burgemeester Bernt Schneiders stelt zich te
zullen bekommeren om de veiligheid van V.

De Haarlemse burgemeester die de ontuchtpleger eerder in een persoonlijk gesprek adviseerde zich gedeisd te houden,
veroordeelt de vernielingen aan de woning van Edwin V. scherp: „Zoiets is natuurlijk buitengewoon onwenselijk.
Eigenrichting kan niet in Nederland. Deze meneer en zijn huis krijgt van ons bescherming”, beloofde Schneiders.

Vrijdagavond sprak de Haarlemse burgemeester met verontruste buurtbewoners in het Vondelkwartier over de kwestie.
Veel aanwezigen spraken hun afschuw en verontwaardiging uit over het feit dat V., ondanks zijn veroordeling wegens
misbruik van een 5-jarig meisje, nog altijd op vrije voeten is en zelfs actief kon zijn als activiteitenbegeleider op een
kindervakantieweek in Haarlem. Volgens Schneiders zijn de intimiderende vernielingen niet het werk van buurtbewoners,
maar moeten zij in een andere hoek worden gezocht. De burgemeester zinspeelde op afgelopen weekend verschenen
berichten op internet, waar het woonadres van V. werd gepubliceerd op een site die zich inzet tegen kinderporno.

Vanuit het hele land wordt met afschuw gesproken over V. Ook Hagenaar Henk Bres, die onlangs zijn petitie om pedofielen-
vereniging Martijn te verbieden ondertekend zag worden door ruim 72 duizend Nederlanders, reageerde verbolgen op de peri-
kelen in Haarlem: „Ik vind het een schande dat het kan hier in Nederland. Die smeerpijpen wordt de hand nog steeds boven
het hoofd gehouden.”
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Boris Poetin on 14-09-2011, 01:46:14 - GMT-1

Man dood na imiteren zwijn!

(http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00860/wild_zwijn_860737d.jpg)


Een 26-jarige Rus is om het leven gekomen tijdens een bizar jachtincident. Het Openbaar Ministerie meldde
dat de man na het invallen van de duisternis kennelijk zeer overtuigend een wild zwijn imiteerde, waarop hij
werd doodgeschoten door zijn 68-jarige schoonvader.

De mannen waren zondag bezig met een illegale jacht in een bosgebied bij de stad Tjoemen in het westen van Siberië.
De oudste stroper klom naar een hoog gelegen uitzichtpunt. Zijn schoonzoon wilde een grap uithalen en maakte geluiden
die leken op dat van een wild zwijn. Ook rommelde hij wat in de begroeiing onder de andere schutter. Die aarzelde niet en schoot.

De oudste stroper trof vervolgens zijn schoonzoon aan met een schotwond in het hoofd. De schoonvader informeerde daarop zelf de politie.

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: dd bouta on 14-09-2011, 01:52:56 - GMT-1
SLAVERNIJ IN DE ARABISCHE WERELD

De Arabische Afrikaanse slavenhandel is ouder dan de Europese en heeft eveneens een zeer grote omvang gekend. De Arabisch Afrikaanse slavenhandel startte rond de 6e eeuw n. Chr. en eindigde in de 20e eeuw. Exacte cijfers over het aantal gevangengenomen Afrikanen zijn niet voorhanden, schattingen liggen tussen de 15 en 28 miljoen mensen. De Arabieren haalden hun Afrikaanse slaven uit Noord- en Oost-Afrika

WOW we moeten hun dus meer haten dan de witten!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Edwin V. on 14-09-2011, 02:00:19 - GMT-1


Beveiliging voor pedofiel

(http://i.ytimg.com/vi/d0i_-Teoy4k/0.jpg)

HAARLEM -  De Haarlemse pedofiel Edwin V. krijgt persoonlijke bescherming, nadat afgelopen weekend zijn woning
werd beklad met leuzen en een stoeptegel door zijn ruit werd gegooid. Burgemeester Bernt Schneiders stelt zich te
zullen bekommeren om de veiligheid van V.

De Haarlemse burgemeester die de ontuchtpleger eerder in een persoonlijk gesprek adviseerde zich gedeisd te houden,
veroordeelt de vernielingen aan de woning van Edwin V. scherp: „Zoiets is natuurlijk buitengewoon onwenselijk.
Eigenrichting kan niet in Nederland. Deze meneer en zijn huis krijgt van ons bescherming”, beloofde Schneiders.

Vrijdagavond sprak de Haarlemse burgemeester met verontruste buurtbewoners in het Vondelkwartier over de kwestie.
Veel aanwezigen spraken hun afschuw en verontwaardiging uit over het feit dat V., ondanks zijn veroordeling wegens
misbruik van een 5-jarig meisje, nog altijd op vrije voeten is en zelfs actief kon zijn als activiteitenbegeleider op een
kindervakantieweek in Haarlem. Volgens Schneiders zijn de intimiderende vernielingen niet het werk van buurtbewoners,
maar moeten zij in een andere hoek worden gezocht. De burgemeester zinspeelde op afgelopen weekend verschenen
berichten op internet, waar het woonadres van V. werd gepubliceerd op een site die zich inzet tegen kinderporno.

Vanuit het hele land wordt met afschuw gesproken over V. Ook Hagenaar Henk Bres, die onlangs zijn petitie om pedofielen-
vereniging Martijn te verbieden ondertekend zag worden door ruim 72 duizend Nederlanders, reageerde verbolgen op de peri-
kelen in Haarlem: „Ik vind het een schande dat het kan hier in Nederland. Die smeerpijpen wordt de hand nog steeds boven
het hoofd gehouden.”
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 14-09-2011, 02:12:35 - GMT-1
 
(http://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg)

'Blokkade Gazastrook wel degelijk illegaal'

GENEVA -  De Israëlische blokkade van de Gazastrook is wel degelijk illegaal. De mensenrechten van de Palestijnen worden
op een flagrante manier geschonden. Dat stellen vijf VN-mensenrechtenrapporteurs in een dinsdag uitgegeven verklaring.

De experts, die aan de VN-Mensenrechtenraad rapporteren, reageren op een ander VN-rapport waarin de commissie-Palmer
eerder deze maand constateerde dat de blokkade valt onder het recht van Israël op zelfverdediging. Jeruzalem wil wapen-
leveranties aan Hamas voorkomen.

Het internationale Rode Kruis had die mening al eerder tegengesproken. Volgens de organisatie is de blokkade in strijd met
de Geneefse Conventies over het internationale humanitaire oorlogsrecht.

De vijf experts beschuldigden de commissie onder leiding van de vroegere Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer ervan
dat zij om politieke redenen heeft geconcludeerd dat de Israëlische blokkade legaal is.

De verklaring is uitgegeven door Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,
en Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, evenals hun collega's inzake recht op fysieke en
mentale gezondheid, extreme armoede en recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

De experts wijzen erop dat zeker twee derde van de 1,6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd is
van voldoende veilig voedsel. Door militaire maatregelen van Israël zijn een derde van het akkerland en 85 procent
van de visgronden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor de Palestijnen.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Surinaamsewaarden on 14-09-2011, 03:00:59 - GMT-1
Meeste Surinaamse mannen homo-ervaring rijk

Ruim zeventig procent van alle Surinaamse mannen heeft tenminste één keer seksueel contact gehad met een andere man. Dit concludeert het Caribbean Epidemiology Centre uit een onderzoek in Groot-Paramaribo. Centraal stond het onderwerp Men having Sex with Men, MSM.

Het resultaat schijnt meer te onthullen dan alleen maar de reikwijdte van de seksuele voorkeuren. “Men having Sex wirg Men is dus veelvoorkomend in Suriname en het onderzoek vertelt hoe oneerlijk, achterbaks en stiekem we zijn en dat we niet durven uit te komen voor onze seksualiteit”, zegt Juanita Altenberg van Stichting Maxilinder tegenover de Ware Tijd.

De realiteit kan het best zo snel mogelijk onder ogen worden gezien. “Men having Sex with Men is een deel van de samenleving en elke vrouw moet ervan doordrongen zijn dat de man met wie ze een relatie heeft of een relatie wil beginnen andere seksuele ervaringen of verlangens zou kunnen hebben”, aldus Altenberg. Volgens het onderzoek varieert het ervaringsmilieu van after party’s tot padvinderij en leger.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 14-09-2011, 08:09:53 - GMT-1
de eeuwige niet traceerbare homo ervaring
w


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: kindermoordenaar on 14-09-2011, 08:48:15 - GMT-1

Beveiliging voor pedofiel

(http://i.ytimg.com/vi/d0i_-Teoy4k/0.jpg)

HAARLEM -  De Haarlemse pedofiel Edwin V. krijgt persoonlijke bescherming, nadat afgelopen weekend zijn woning
werd beklad met leuzen en een stoeptegel door zijn ruit werd gegooid. Burgemeester Bernt Schneiders stelt zich te
zullen bekommeren om de veiligheid van V.

De Haarlemse burgemeester die de ontuchtpleger eerder in een persoonlijk gesprek adviseerde zich gedeisd te houden,
veroordeelt de vernielingen aan de woning van Edwin V. scherp: „Zoiets is natuurlijk buitengewoon onwenselijk.
Eigenrichting kan niet in Nederland. Deze meneer en zijn huis krijgt van ons bescherming”, beloofde Schneiders.

Vrijdagavond sprak de Haarlemse burgemeester met verontruste buurtbewoners in het Vondelkwartier over de kwestie.
Veel aanwezigen spraken hun afschuw en verontwaardiging uit over het feit dat V., ondanks zijn veroordeling wegens
misbruik van een 5-jarig meisje, nog altijd op vrije voeten is en zelfs actief kon zijn als activiteitenbegeleider op een
kindervakantieweek in Haarlem. Volgens Schneiders zijn de intimiderende vernielingen niet het werk van buurtbewoners,
maar moeten zij in een andere hoek worden gezocht. De burgemeester zinspeelde op afgelopen weekend verschenen
berichten op internet, waar het woonadres van V. werd gepubliceerd op een site die zich inzet tegen kinderporno.

Vanuit het hele land wordt met afschuw gesproken over V. Ook Hagenaar Henk Bres, die onlangs zijn petitie om pedofielen-
vereniging Martijn te verbieden ondertekend zag worden door ruim 72 duizend Nederlanders, reageerde verbolgen op de peri-
kelen in Haarlem: „Ik vind het een schande dat het kan hier in Nederland. Die smeerpijpen wordt de hand nog steeds boven
het hoofd gehouden.”

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Shakira on 14-09-2011, 09:02:10 - GMT-1


Leven overleden baby Shakira was een hel

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/11/0/11/20110914072527/media_xl_941936.jpg)


Desiré Lala, de advocaat van de moeder, laat vandaag aan het AD weten dat de mishandelingen
en verwondingen niet opgemerkt werden door hulpverleners zoals die van het consultatiebureau.
'Er is hulp thuis geweest, omdat de bevalling zwaar was. Maar er is in die weken waarschijnlijk
niets gebeurd. Het is waarschijnlijk pas daarna gebeurd, toen er geen toezicht was.'

Het had niet veel gescheeld of Shakira was twee maanden na haar geboorte overleden door de
wrede mishandelingen van haar vader Raymond A. Het piepjonge meisje had veel botbreuken
en brandwonden. A. zou de wreedheden deels bekend hebben. Moeder Halima ontkent iets in
de gaten te hebben gehad.


Hel
Shakira is door een hel gegaan. Artsen ontdekten dat de baby botten moet hebben gebroken in
haar vingers, ribben, scheenbeen en schedel. Shakira is het tweede kind van de uit Suriname
afkomstige ouders, ze hebben ook nog een zoontje van 4 jaar.


Het orthodox islamitische gezin woonde in een rijtjeshuis in de Amsterdamse Bijlmermeer.
Toen op 9 december, rond 21.30 uur 's avonds, de kleine Shakira dreigde te bezwijken,
belden haar streng islamitische ouders de hulpdiensten. Hulpverleners sloegen direct
alarm toen ze het kind onderzochten. Ze brachten het kind in veiligheid en kort erna
werden de ouders gearresteerd.


Niks gemerkt
Vader Raymond (38) zou de mishandelingen inmiddels deels hebben bekend, aldus Lala. De man,
die destijds werkloos was, vertelde de politie aanvankelijk dat het kindje van de trap was gevallen.


Moeder Halima (27) ontkent dat zij iets te maken had met de mishandelingen. Ze stelt ook dat
ze de brandplek op het voetje van het kind niet heeft opgemerkt. Volgens advocaat Lala stond
zij mogelijk zwaar onder invloed van haar man.

Volgende week verschijnen de ouders voor de Amsterdamse rechtbank.
De advocaat van Raymond A. was gisteren onbereikbaar voor commentaar.

(Redactie)
  |


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: harde waarheid on 14-09-2011, 09:03:36 - GMT-1
 
(http://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg)

'Blokkade Gazastrook wel degelijk illegaal'

GENEVA -  De Israëlische blokkade van de Gazastrook is wel degelijk illegaal. De mensenrechten van de Palestijnen worden
op een flagrante manier geschonden. Dat stellen vijf VN-mensenrechtenrapporteurs in een dinsdag uitgegeven verklaring.

De experts, die aan de VN-Mensenrechtenraad rapporteren, reageren op een ander VN-rapport waarin de commissie-Palmer
eerder deze maand constateerde dat de blokkade valt onder het recht van Israël op zelfverdediging. Jeruzalem wil wapen-
leveranties aan Hamas voorkomen.

Het internationale Rode Kruis had die mening al eerder tegengesproken. Volgens de organisatie is de blokkade in strijd met
de Geneefse Conventies over het internationale humanitaire oorlogsrecht.

De vijf experts beschuldigden de commissie onder leiding van de vroegere Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer ervan
dat zij om politieke redenen heeft geconcludeerd dat de Israëlische blokkade legaal is.

De verklaring is uitgegeven door Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,
en Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, evenals hun collega's inzake recht op fysieke en
mentale gezondheid, extreme armoede en recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

De experts wijzen erop dat zeker twee derde van de 1,6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd is
van voldoende veilig voedsel. Door militaire maatregelen van Israël zijn een derde van het akkerland en 85 procent
van de visgronden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor de Palestijnen.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: HITSJEEEE on 14-09-2011, 09:42:04 - GMT-1
WOW we moeten hun dus meer haten dan de witten!

Dus dat. En die berggeit die hier zo kraakt voor zijn Palestijnse broeders heeft ons ook kaffers genoemd op de vorige pagina dus Israël mag wat mij betreft lekker zijn gang gaan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Ik vraag Vergiffenis on 14-09-2011, 16:09:09 - GMT-1
de eeuwige niet traceerbare homo ervaring
w
Jawel je kan het vinden
Dan zie je dat dit zielig figuur het artikel heeft aangepast
In het artikel staat 60 % dit figuur heft er 70 % van gemaakt
Er is een onderzoek geweest onder wie het onderzoek is gehouden dat is nooit duidelijk geworden
Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat ze dat onderzoek hebben gehouden in de wachtkamer van Stichting Lobi dus de uitkomst verbaasd me niet
Als het zo zijn wat het onderzoek naar voren brengt dan is het heel verwonderlijk dat de DNA en Surinamers nog niet klaar zijn met het accepteren van homoseksaliteit
Als wat deze fantast post dus waar is hoe kan het dat de DNA dan nog niet klaar is
Voor de rest gun dit figuur zijn pleziertje is ook het enige wat hij al wekenlang post voor de rest kan hij niets anders


ARNHEM -  Raadslid en oud-wethouder Martin van Meurs (60) uit Arnhem, die is veroordeeld voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, heeft een zak geld van de gemeente gekregen. Tussen zijn aanhouding en veroordeling heeft hij bijna 19.000 euro bruto aan raads- en onkostenvergoeding opgestreken.


Het Arnhemse raadslid werd in november vorig jaar aangehouden na de vondst van duizenden perverse foto’s en 241 films. Zijn partij, Pro Arnhem, schorste Van Meurs daarop in december en zette hem in maart dit jaar definitief uit de fractie. De Arnhemmer gaf zijn zetel niet op en bleef formeel actief als raadslid. Eén maal stelde hij vanuit het gevang vragen over damesvoetbal, die uiteindelijk zijn beantwoord door het college.

"Ook als veroordeelde mag je raadslid blijven”, zegt een gemeentewoordvoerster. Van Meurs vangt ook de komende twee maanden, de tijd dat hij nog vastzit, een vergoeding van bijna 1.900 euro bruto per maand. In november komt de politicus naar verwachting weer op vrije voeten, al is op dit moment nog niet bekend of hoger beroep wordt ingesteld. Een eventuele uitspraak van het hof mag hij na november in vrijheid afwachten.

De rechtbank in Arnhem heeft het politieke icoon uit de Gelderse hoofdstad gistermiddag een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vier jaar. De rechter noemt het bezit van kinderporno met baby’s en jonge kinderen ‘verwerpelijk’ en meent dat er gevaar voor herhaling is, hoewel deskundigen daar anders over denken.

De verdediging wees erop dat Van Meurs behoorlijk wat negatieve media-aandacht heeft gekregen, maar de rechtbank zag dat niet als een verzachtende omstandigheid. De Arnhemmer, die ‘een aanzienlijk maatschappelijk aanzien genoot’, had kunnen voorzien wat voor impact het bezit en verspreiden van ‘grof’ en ‘schokkend’ kinderpornomaterieel teweeg zou brengen. Tussen 1982 en 1990 was hij wethouder, daarvoor en daarna raadslid.

De rechter kwam toch tot een lagere straf dan de officier van justitie, die 36 maanden gevangenisstraf eiste, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Dat komt omdat er ook gelet is op de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: mi ede jere on 14-09-2011, 16:14:05 - GMT-1
Jawel je kan het vinden
Dan zie je dat dit zielig figuur het artikel heeft aangepast
In het artikel staat 60 % dit figuur heft er 70 % van gemaakt
Er is een onderzoek geweest onder wie het onderzoek is gehouden dat is nooit duidelijk geworden
Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat ze dat onderzoek hebben gehouden in de wachtkamer van Stichting Lobi dus de uitkomst verbaasd me niet
Als het zo zijn wat het onderzoek naar voren brengt dan is het heel verwonderlijk dat de DNA en Surinamers nog niet klaar zijn met het accepteren van homoseksaliteit
Als wat deze fantast post dus waar is hoe kan het dat de DNA dan nog niet klaar is
Voor de rest gun dit figuur zijn pleziertje is ook het enige wat hij al wekenlang post voor de rest kan hij niets anders


ARNHEM -  Raadslid en oud-wethouder Martin van Meurs (60) uit Arnhem, die is veroordeeld voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, heeft een zak geld van de gemeente gekregen. Tussen zijn aanhouding en veroordeling heeft hij bijna 19.000 euro bruto aan raads- en onkostenvergoeding opgestreken.


Het Arnhemse raadslid werd in november vorig jaar aangehouden na de vondst van duizenden perverse foto’s en 241 films. Zijn partij, Pro Arnhem, schorste Van Meurs daarop in december en zette hem in maart dit jaar definitief uit de fractie. De Arnhemmer gaf zijn zetel niet op en bleef formeel actief als raadslid. Eén maal stelde hij vanuit het gevang vragen over damesvoetbal, die uiteindelijk zijn beantwoord door het college.

"Ook als veroordeelde mag je raadslid blijven”, zegt een gemeentewoordvoerster. Van Meurs vangt ook de komende twee maanden, de tijd dat hij nog vastzit, een vergoeding van bijna 1.900 euro bruto per maand. In november komt de politicus naar verwachting weer op vrije voeten, al is op dit moment nog niet bekend of hoger beroep wordt ingesteld. Een eventuele uitspraak van het hof mag hij na november in vrijheid afwachten.

De rechtbank in Arnhem heeft het politieke icoon uit de Gelderse hoofdstad gistermiddag een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vier jaar. De rechter noemt het bezit van kinderporno met baby’s en jonge kinderen ‘verwerpelijk’ en meent dat er gevaar voor herhaling is, hoewel deskundigen daar anders over denken.

De verdediging wees erop dat Van Meurs behoorlijk wat negatieve media-aandacht heeft gekregen, maar de rechtbank zag dat niet als een verzachtende omstandigheid. De Arnhemmer, die ‘een aanzienlijk maatschappelijk aanzien genoot’, had kunnen voorzien wat voor impact het bezit en verspreiden van ‘grof’ en ‘schokkend’ kinderpornomaterieel teweeg zou brengen. Tussen 1982 en 1990 was hij wethouder, daarvoor en daarna raadslid.

De rechter kwam toch tot een lagere straf dan de officier van justitie, die 36 maanden gevangenisstraf eiste, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Dat komt omdat er ook gelet is op de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen.

Ok dan, maar je hoeft die berggeit nu ook weer niet te helpen door zelf ook artikelen te gaan plaatsen. Hij heeft ons kaffers genoemd.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Geen probleem on 14-09-2011, 16:21:11 - GMT-1
Jawel je kan het vinden
Dan zie je dat dit zielig figuur het artikel heeft aangepast
In het artikel staat 60 % dit figuur heft er 70 % van gemaakt
Er is een onderzoek geweest onder wie het onderzoek is gehouden dat is nooit duidelijk geworden
Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat ze dat onderzoek hebben gehouden in de wachtkamer van Stichting Lobi dus de uitkomst verbaasd me niet
Als het zo zijn wat het onderzoek naar voren brengt dan is het heel verwonderlijk dat de DNA en Surinamers nog niet klaar zijn met het accepteren van homoseksaliteit
Als wat deze fantast post dus waar is hoe kan het dat de DNA dan nog niet klaar is
Voor de rest gun dit figuur zijn pleziertje is ook het enige wat hij al wekenlang post voor de rest kan hij niets anders


ARNHEM -  Raadslid en oud-wethouder Martin van Meurs (60) uit Arnhem, die is veroordeeld voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, heeft een zak geld van de gemeente gekregen. Tussen zijn aanhouding en veroordeling heeft hij bijna 19.000 euro bruto aan raads- en onkostenvergoeding opgestreken.


Het Arnhemse raadslid werd in november vorig jaar aangehouden na de vondst van duizenden perverse foto’s en 241 films. Zijn partij, Pro Arnhem, schorste Van Meurs daarop in december en zette hem in maart dit jaar definitief uit de fractie. De Arnhemmer gaf zijn zetel niet op en bleef formeel actief als raadslid. Eén maal stelde hij vanuit het gevang vragen over damesvoetbal, die uiteindelijk zijn beantwoord door het college.

"Ook als veroordeelde mag je raadslid blijven”, zegt een gemeentewoordvoerster. Van Meurs vangt ook de komende twee maanden, de tijd dat hij nog vastzit, een vergoeding van bijna 1.900 euro bruto per maand. In november komt de politicus naar verwachting weer op vrije voeten, al is op dit moment nog niet bekend of hoger beroep wordt ingesteld. Een eventuele uitspraak van het hof mag hij na november in vrijheid afwachten.

De rechtbank in Arnhem heeft het politieke icoon uit de Gelderse hoofdstad gistermiddag een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vier jaar. De rechter noemt het bezit van kinderporno met baby’s en jonge kinderen ‘verwerpelijk’ en meent dat er gevaar voor herhaling is, hoewel deskundigen daar anders over denken.

De verdediging wees erop dat Van Meurs behoorlijk wat negatieve media-aandacht heeft gekregen, maar de rechtbank zag dat niet als een verzachtende omstandigheid. De Arnhemmer, die ‘een aanzienlijk maatschappelijk aanzien genoot’, had kunnen voorzien wat voor impact het bezit en verspreiden van ‘grof’ en ‘schokkend’ kinderpornomaterieel teweeg zou brengen. Tussen 1982 en 1990 was hij wethouder, daarvoor en daarna raadslid.

De rechter kwam toch tot een lagere straf dan de officier van justitie, die 36 maanden gevangenisstraf eiste, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Dat komt omdat er ook gelet is op de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 14-09-2011, 17:25:57 - GMT-1


'Geef ouders spreekrecht in zedenzaak'


(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/18/5/0/20110914174116/media_xl_942570.jpg)


De ouders van de slachtoffertjes in de Amsterdamse zedenzaak moeten tijdens het
proces spreekrecht krijgen. Krijgen zij dat niet, dan worden de zeer jonge slachtoffers
in feite monddood gemaakt. Bovendien zijn ook de rechten van de ouders door de prak-
tijken van hoofdverdachte Robert M. en zijn medeverdachten geschonden en is hun pijn
en leed berokkend. Dat schrijft kinderrechtenorganisatie Defence for Children/ECPAT in
een rapportage, die woensdag aan het dossier van de zedenzaak is toegevoegd.

De rapportage is opgemaakt op verzoek van advocaat Richard Korver, die een grote groep
bij de zaak betrokken ouders bijstaat. Korver heeft zich er van meet af aan voor beijverd dat
zij in de rechtszaal het woord kunnen voeren. De advocaten van Robert M. zijn daar tegen,
omdat de wet dit niet zou toestaan.


Uitsluiten

Volgens rapporteur J. van der Kooi is het niet de bedoeling van de wetgever geweest om
wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen die zelf het spreekrecht niet kunnen
uitoefenen, uit te sluiten.


Hij wijst er tevens op dat volgens internationale verdragen in een zaak als de Amsterdamse zedenzaak de belangen van het kind de eerste overweging moeten zijn. Dat belang is ermee
gediend dat de ouders namens de betrokken kinderen tijdens het proces kunnen kunnen spreken. 'Alleen op die manier kunnen ook ter zitting de gevolgen van het misdrijf voor
de kinderen goed onder de aandacht worden gebracht van de rechters en de verdachte',
aldus Van der Kooi.


Ook hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter rapporteerde op verzoek van
raadsman Korver. Volgens de huidige stand van de wetenschap kan het uitoefenen van
het spreekrecht slachtoffers van misdrijven helpen bij de verwerking van hun ervaringen,
aldus De Ruiter.
(ANP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 14-09-2011, 17:32:30 - GMT-1


Robert M. betaalde om naar kindermisbruik te kijken


(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/3/6/9/20110914144559/media_xl_942384.jpg)
De advocaten van Robert M., Willem Anker (L) en Tjalling van der Goot (R). © ANPRobert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, zou via de webcam hebben mee
gekeken hoe een kind werd misbruikt. Daar zou hij enkele tientjes voor hebben betaald.
Het misbruik had plaats in Azië. Dat liet een woordvoerder van justitie vandaag weten.


Flóvin O.
Deze verdenkingen doen denken aan die tegen een andere verdachte in de misbruikzaak:
Flóvin O. (37) uit Amstelveen. De Deen zou een vrouw in de Filipijnen tegen betaling
seksuele handelingen hebben laten verrichten bij twee kinderen jonger dan 4 jaar
terwijl hij toekeek via de webcam.

O. wordt er overigens ook van verdacht een baby te hebben misbruikt in de woning van
oppas Robert M.. Hij zou daar 50 euro voor aan M. hebben betaald. De twee zouden ook
kinderporno hebben uitgewisseld.

In de zaak tegen O. is er maandag weer een pro-formazitting. Dat is ook het geval met
Matthijs van der M. (32), een andere verdachte in de zedenzaak en huisgenoot van O.


(ANP/Redactie)
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: echt he? on 14-09-2011, 17:48:18 - GMT-1
Ok dan, maar je hoeft die berggeit nu ook weer niet te helpen door zelf ook artikelen te gaan plaatsen. Hij heeft ons kaffers genoemd.

Dus dat!  :wacko:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Grijze geiten on 14-09-2011, 17:50:19 - GMT-1
het Turks fascisme of de Grijze wolven de grootste extreem-rechtse, dan wel neo-fascistische, groepering in Nederland. Deze overtreft ruim de neo-fascistische autochtone Nazi-groeperingen.


De Grijze Wolven (Turks: Bozkurtlar) is een extreem rechtse Turkse groepering
. In het Turks politiek bestel zijn de Grijze Wolven voornamelijk geïnstitutionaliseerd in de MHP (Milliyetçi Hareket Partisi: de Nationalistische Bewegingspartij). In het westen staat de groepering bekend als een fascistische en racistische beweging en is in het verleden namens, dan wel via de Turkse staat, leger of maffiose organisaties betrokken geweest bij liquidaties en aanslagen op andersdenkenden en leden van linkse groeperingen [1][2]. De naam van de beweging is deels afgeleid van een pre-islamitische Turkse mythologie, waarbij de wolvin Asena een rol speelt. Naast de extreem rechtse signatuur worden de Grijze Wolven ook als panturkistisch, neo-fascistisch[3] en islamofascistisch gekarakteriseerd.

De geschiedenis van de Grijze Wolven hangt sterk samen met de nationalistische idealen van de Turkse nationalist en ex-legerofficier Alparslan Türkes en de oprichting van zijn Milliyetçi Hareket Partisi (Nationalistische Bewegingspartij) in 1969. De Nationalistische Bewegingspartij wordt vaak ook vertaald als de Nationale Actiepartij of de Partij van Nationalistische Beweging.
Deze partij had tot doel de nationalistische gevoelens onder het volk verder politiek vorm te geven en te stroomlijnen. Men stoelde daarbij op Ottomaanse idealen en beginselen. Zo werd het partijsymbool een geadapteerde Ottomaanse vlag en was één van de doelstellingen het realiseren van een Groot-Turkije (Turan) onder alle Turkssprekende volkeren. Ook stoelde men op het gedachtegoed van Turksisten als Mehmet Ziya Gökalp en Hüseyin Nihal Atsız, wier opvattingen over een Groot-Turkije verder werden geïntegreerd en vormgegeven. Mehmet Ziya Gökalp en Hüseyin Nihal Atsız noemden hun grootturkse idealen millî ülkü (milli = natie/nationale, ülkü = ideaal/visie). De aanhangers van hun gedachtegoed werden ülkücüler (de idealisten) genoemd. In het hele land werden ülkü ocakları, nationalistische haarden, opgericht om het gedachtegoed in stand te houden en verder te verspreiden. Alparslan Türkes maakte hier gebruik van om zijn partij verder mee te structureren.
De partij werd gestructureerd als een typische para-militaire organisatie. In het gehele land werden lokale afdelingen, veelal gestoeld op en verweven met de ülkü ocakları, opgericht en werd ook de jeugd gemobiliseerd. De afdelingen hadden niet alleen een bestuurlijk karakter, maar waren ook militant van aard: in militaire trainingscentra kregen leden en sympathisanten training in militaire beginselen en vaardigheden. Deze militante leden namen al snel de bijnaam Grijze Wolven aan (Turks: Bozkurtçular), alhoewel dit ook kon slaan op een lid van de MHP, een sympathisant of een ülkücü. Begin jaren 70 kende de partij ca. 100.000 van zulke militante leden. Kort daarop begonnen de Grijze Wolven met militante acties en mensenrechtenschendingen tegen alles wat niet Turks, rechts en/of islamitisch was: Koerden, christenen, alevieten, linkse politici. Er wordt geschat dat alleen al in de periode 1974–1980 ca. politieke 694 moorden door deze beweging zijn gepleegd[4]. Een van de bekendste aanslagen door een Grijze Wolf gepleegd, was de mislukte aanslag in 1981 op Paus Johannes Paulus II door de Grijze Wolf Mehmet Ali Agca. Een recentere moord door een Grijze wolf gepleegd en die tot veel internationale media-aandacht leidde was die op de Turks-Armeense journalist Hrant Dink in 2007.

Naast de politieke moorden en aanslagen was er tegen de minderheden sprake van bloedbaden, moordpartijen, plunderingen, pogroms, intimidaties, discriminatie en andere vormen van onderdrukking en geweld. Grijze wolven zijn betrokken geweest tijdens de pogroms op de Joden, Grieken en Armeniërs in 1955 in o.a. Istanbul[5], tijdens de pogroms op de alevieten in o.a. Kahramanmaras in 1978, en tijdens bloedbaden op de Arameeërs en de Koerden[6] in het oosten en zuidoosten van Turkije.

In 1980 werd de MHP na een militaire staatsgreep verboden. Hierop stichtte men de MÇP, de Milliyetçi Çalışma Partisi (de Nationalistische Arbeiderspartij). In 1992 werd de MÇP al snel weer hernoemd naar de MHP.
Gezien de geschiedenis van de MHP zijn de namen Grijze Wolven, ülkücüler of MHP voor velen synoniem aan elkaar. Sommige leden distantiëren zich echter van bijv. bepaalde politieke standpunten en noemen zich geen MHP-er meer, terwijl ze de naam Grijze Wolf of ülkücüler blijven vasthouden. Bovendien leiden spanningen tussen de leden om de gevaarde koers vaak tot splintergroeperingen of -partijen, zoals de BBP (Büyük Birlik Partisi: de Grote Eenheidspartij).

Het geheel van al deze groeperingen en partijen staat voor velen synoniem aan het Turks fascisme. Het eigen totalitair of fascistisch karakter van het Turks fascisme wordt in Turkije zelf niet erkend. In discussies wordt al het onrecht veelal afgedaan als zijnde een uit de hand gelopen links-rechts polemiek en via drogredenen, intimidatie, taboevorming of zelfcensuur zijn dit soort zaken in Turkije moeilijk te bespreken.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 14-09-2011, 17:57:04 - GMT-1
Invalide man en hulphond mishandeld

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/8/1/9/20110914140601/media_xl_942294.jpg)
De Lau Mazirellaan in Den Haag. FOTO STREETVIEW

Een 48-jarige invalide man uit Den Haag en zijn hulphond zijn afgelopen nacht mishandeld
door drie mannen. De invalide liet op de Lau Mazirellaan zijn hond uit, toen de drie voor hem
lopende mannen zonder aanleiding agressief werden, aldus de politie.

Een van de mannen schopte de hond, die begon te janken. Toen de man het dier te hulp schoot,
werd hij op zijn hoofd geslagen en duwden de mannen zijn rolstoel omver. De invalide kwam
op de grond terecht, raakte gewond aan zijn hoofd en liep diverse kneuzingen op.
De daders gingen ervandoor.


(ANP)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 14-09-2011, 17:57:58 - GMT-1

Kinderporno-raadslid krijgt zak geld van gemeente

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/7/3/10/20110914104227/media_xl_942160.jpg)
  Martin van Meurs.


Raadslid en oud-wethouder Martin van Meurs uit Arnhem, die is veroordeeld voor het
in bezit hebben en verspreiden van kinderporno, heeft een zak geld van de gemeente gekregen. Tussen zijn aanhouding en veroordeling heeft hij bijna 19.000 euro bruto aan raads- en onkosten- vergoeding ontvangen. Het 60-jarige Arnhemse raadslid zit sinds vorig jaar november vast na de vondst van duizenden perverse foto's en 241 films. Zijn partij, Pro Arnhem, schorste Van Meurs daarop in december en zette hem in maart dit jaar definitief uit de fractie. De Arnhemmer gaf zijn zetel niet op en bleef formeel actief als raadslid. Een keer stelde hij vanuit de gevangenis vragen
over damesvoetbal, die uiteindelijk zijn beantwoord door het college. Dat meldt De Telegraaf.


'Ook als veroordeelde mag je raadslid blijven,' laat een gemeentewoordvoerster weten.
Van Meurs vangt ook de komende twee maanden, de tijd dat hij nog vastzit, een vergoeding
van bijna 1.900 euro bruto per maand. In november komt de politicus naar verwachting weer vrij,
al is op dit moment nog niet bekend of hoger beroep wordt ingesteld. Een eventuele uitspraak van het hof mag hij na november in vrijheid afwachten.


De rechtbank in Arnhem heeft Van Meurs gistermiddag een gevangenisstraf opgelegd
van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vier jaar.
De rechter noemt het bezit van kinderporno met baby's en jonge kinderen 'verwerpelijk' en
meent dat er gevaar voor herhaling is, hoewel deskundigen daar anders over denken.


Eerder eiste de officier van justitie 36 maanden gevangenisstraf , waarvan
twaalf maanden voorwaardelijk. Dat komt omdat er ook gelet is op de gangbare
strafmaat in vergelijkbare gevallen.


'Martin, verhuis ver weg'
Ton van Beers, fractie-voorzitter van Pro Arnhem is teleurgesteld: 'Dit is een heel lichte straf. Slechts de helft van de drie jaar die was geëist. Als hij dat had gekregen hadden we hem deze raadsperiode niet meer teruggezien.' Dat meldt De Gelderlander.

Van Beers gruwelt bij de gedachte dat Van Meurs mogelijk straks het stadhuis binnenwandelt
om als eenmansfractie verder te gaan. 'Er zijn raadsleden die de zaal zullen uitlopen als hij het lef heeft toch te komen vergaderen. Ikzelf? Ik zal hem negeren. Al zal ik hem indringend adviseren: Martin, ga verhuizen naar ergens heel ver weg. Hopelijk heeft hij dat fatsoen.'


Van Meurs zelf voelt zich door alle publiciteit 'afgeschreven'. De vele media-aandacht is
volgens de rechter echter geen verzachtende omstandigheid. Van Meurs had zich moeten
realiseren dat zijn gedrag tot 'gevoelens van afkeer en walging in de samenleving' zou leiden
met ernstige gevolgen voor zijn publieke functioneren. De rechter tegen Van Meurs:
'Dat heeft u er niet van weerhouden, zodat u daar nu de consequenties van moet dragen.'

Van Meurs was tussen 1982 en 1990 wethouder, daarvoor en daarna raadslid.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: ik weet genoeg on 14-09-2011, 17:58:39 - GMT-1
Invalide man en hulphond mishandeld

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/8/1/9/20110914140601/media_xl_942294.jpg)
De Lau Mazirellaan in Den Haag. FOTO STREETVIEW

Een 48-jarige invalide man uit Den Haag en zijn hulphond zijn afgelopen nacht mishandeld
door drie mannen. De invalide liet op de Lau Mazirellaan zijn hond uit, toen de drie voor hem
lopende mannen zonder aanleiding agressief werden, aldus de politie.

Een van de mannen schopte de hond, die begon te janken. Toen de man het dier te hulp schoot,
werd hij op zijn hoofd geslagen en duwden de mannen zijn rolstoel omver. De invalide kwam
op de grond terecht, raakte gewond aan zijn hoofd en liep diverse kneuzingen op.
De daders gingen ervandoor.


(ANP)Zal wel weer mokertuig zijn geweest :rolleyes:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: je moer on 14-09-2011, 18:00:47 - GMT-1
Zal wel weer mokertuig zijn geweest :rolleyes:


het je hoeremoeder zwijnetrol.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @Rashid Geitenstein on 14-09-2011, 18:02:35 - GMT-1
het je hoeremoeder zwijnetrol.

Nee...JOUW moer, met haar snor tot op de vloer.   -_-


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @zwijn on 14-09-2011, 18:15:52 - GMT-1
Waarschijnlijk lijdt die hoeremoeder van jou aan aids en jij aan K..
Je bent een klein kind je blijft plakken omdat je te laf bent om in het
echte leven wat te zeggen. Je bent ooit door een Marokkaan zo hard
gerost dat je de weg niet meer weet. Lekker voor je. Gisteren heb ik
je opgewacht maar je kwam niet opdagen laf zwijn. Nog steeds daag
ik jou uit om je smoel te laten zien jodepoep.

Sharon kindermoordenaar, Theo het varken en Pimmetje de homofiel
liggen alledrie te rotten ondergronds en dat staat jou ook te wachten
als jij zo door gaat. 'berggeit' is het enigste wat je kan zeggen en ook
nog anoniem opinternet, zegt veel over de hoeveelheid etter die je hele
leven in je kop zal dragen, strontvlieg. Ga maar je kontje aan de pvv geven
of hangjezelf op doe je veel mensen een plezier en je doet tenminste iets nuttigs,
hondebeffer.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @zwijn on 14-09-2011, 18:17:28 - GMT-1

Dit ben jij:

(http://www.partijvoordedieren.nl/images/PvdD-Noord-Brabant/Castratie_varken.jpg)


Zo zie jij eruit volgende week:

(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @Ali Geitaoui on 14-09-2011, 18:24:18 - GMT-1
Waarschijnlijk lijdt die hoeremoeder van jou aan aids en jij aan K..
Je bent een klein kind je blijft plakken omdat je te laf bent om in het
echte leven wat te zeggen. Je bent ooit door een Marokkaan zo hard
gerost dat je de weg niet meer weet. Lekker voor je. Gisteren heb ik
je opgewacht maar je kwam niet opdagen laf zwijn. Nog steeds daag
ik jou uit om je smoel te laten zien jodepoep.

Sharon kindermoordenaar, Theo het varken en Pimmetje de homofiel
liggen alledrie te rotten ondergronds en dat staat jou ook te wachten
als jij zo door gaat. 'berggeit' is het enigste wat je kan zeggen en ook
nog anoniem opinternet, zegt veel over de hoeveelheid etter die je hele
leven in je kop zal dragen, strontvlieg. Ga maar je kontje aan de pvv geven
of hangjezelf op doe je veel mensen een plezier en je doet tenminste iets nuttigs,
hondebeffer.


Nee nee geitmans, jij durfde je adres niet te geven. Jij vroeg mij om mijn adres, maar omdat JIJ mij voor een duel uitnodigde is het logisch dat JIJ je adres zet, dat vroeg ik, maar nogmaals, dat durfde je niet. En Sharon leeft nog steeds, ongeschoolde inteeltschaapie!  :wub:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @joodsezwijn on 14-09-2011, 18:53:07 - GMT-1
neuk je moeder! of je vader, mag jezelf weten. hou je vader ook in de gaten want die
zal weer vreemdgaan met het zoontje van kindermoordenaar sharon.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: joodschepedo on 14-09-2011, 19:04:21 - GMT-1
Pedo nieuws uit Israël

(http://www.spitsnet.nl/uploaded/spits_news/pedo2.jpg)


Ook in Israel zijn pedo’s:
 
Verdachte meervoudig kindermisbruik aangehouden in Modiin

Twaalf klachten door de politie in zes maanden; verdachte ontkent aantijgingen
 
Eli Senyor
Gepubliceerd op: 05.04.10, 20:43 / Nieuws Israël


De Modiin politie heeft niet minder dan 12 klachten ontvangen over de afgelopen zes
maanden tegen een man die ontuchtige handelingen verrichtte en oneerbare voorstellen
aan jonge lokale meisjes deed.De eerste klachten werden eind vorig jaar ingediend en
suggereren dat de verdachte masturbeerde in het bijzijn van een meisje, de private delen
van een ander meisje betastte en oneerbare voorstellen deed aan nog een ander meisje.
 
De gelijkenis van de incidenten in ogenschouw nemend, richtte de politie een speciale
eenheid op om te kijken naar de mogelijkheid of er sprake was van één persoon achter de feiten.
Op dat moment waren er geen nieuwe gevallen van ontucht gemeld gedurende  enkele maanden.

Echter, de vermoedelijke pedofiel hervatte  zijn aanvallen in de afgelopen weken,
opnieuw gericht op jonge meisjes. Er waren meldingen van gevallen dat hij geweld
gebruikte indien meisjes tegenstand boden.
 
Verschillende bekende pedofielen werden vervolgens gearresteerd na een gedetailleerde
beschrijving van de dader,  verstrekt door de slachtoffers. De verdachten werden uiteinde-
lijk vrijgelaten na ondervragingen.
 
Op zondag arresteerde de Moddin politie een verdachte die een voorlopige hoorzitting
onderging in de “Ramle Magistrate’s Court”.
 
Aanvankelijk bekende die betrokken te zijn geweest bij meerdere van de incidenten,
echter later trok hij zijn bekentenissen weer in.
De politie is in afwachting van de resultaten van onderzoek om de identiteit van de dader
vast te stellen.
 
Bron:  Eli Senyor
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

 
Pedofiele moordenaar misbruikt suïcidaal meisje in het ziekenhuis.
 
Door YAAKOV Lappin
 Jerusalem Post
 29/04/2010

 
Directeur van de liefdadigheidsinstelling ondervraagd op verdenking van het in dienst
nemen  van een veroordelde misdadiger als bewaker voor minderjarigen.
 
Een 70-jarige man uit Herzliya die in het verleden reeds werd veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw en het verkrachten van
minderjarigen is donderdag gearresteerd op de Meir Medisch Centrum in Kfar Saba
na vermeend misbruik van een 14-jarige meisje met suïcide neigingen, voor wie hij
als oppas was aangenomen.
 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker. De directeur van de liefdadigheidsinstelling werd ondervraagd door de politie
op verdenking van een veroordeelde crimineel in dienst nemen, ter bescherming van
minderjarigen, het geen in strijd met de wet is.
 
Nunu zat een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord, misbruik van minderjarigen,
jonge meisjes verkrachten en misbruik van andere familieleden. Hij werd vrijgelaten na
een presidentieel pardon.
 
Nunu was belast met de beveiliging van een meisje dat in een ziekenhuis was
opgenomen na een poging tot zelfmoord.

Het incident heeft geleid tot nationale verontwaardiging  en de politie heeft benadrukt,
dat de wet voor iedere organisatie die mensen met kinderen laat werken verplicht is een
verklaring van onbesproken gedrag te overleggen,  waaruit blijkt dat hij of zij heeft geen
eerdere veroordelingen heeft.
 
Volgens de verdenking,  begon Nunu het meisje lastig te vallen en aan te raken, terwijl ze
in haar ziekenhuisbed lag. Hij werd gezien door artsen terwijl hij over het meisje heen-
gebogen stond. De artsen vonden zijn houding verdacht en belden onmiddellijk de politie.
 
Tijdens politieverhoren ontkende Nunu de verdenkingen, hij verklaarde dat hij haar alleen maar “wilde opvrolijken” door het geven van  “een massage en een kus op het voorhoofd.”
 
De “Kfar Saba Magistrate’s Court” heeft het voorarrest van Nunu met vijf dagen verlengd 
en beschreef de verdachte als een gevaar voor de mensen om hem heen.
 
Bron:  Jerusalem Post
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

Twee toevals treffers uit Israelische kranten, die aantonen dat ook daar niet elke pedo
door de politie in een woestijn wordt neergeknald, zonder vorm van proces!!
 
Waarom zou zo’n idioot dat dan wel op haar blogje schrijven? Rot eens lekker op met je hele goede vriend er bij!
 
http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/ (http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/)

(http://)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: JoodseHistory on 14-09-2011, 19:29:48 - GMT-1
 

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 14-09-2011, 19:33:42 - GMT-1

(http://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg)

'Blokkade Gazastrook wel degelijk illegaal'

GENEVA -  De Israëlische blokkade van de Gazastrook is wel degelijk illegaal. De mensenrechten van de Palestijnen worden
op een flagrante manier geschonden. Dat stellen vijf VN-mensenrechtenrapporteurs in een dinsdag uitgegeven verklaring.

De experts, die aan de VN-Mensenrechtenraad rapporteren, reageren op een ander VN-rapport waarin de commissie-Palmer
eerder deze maand constateerde dat de blokkade valt onder het recht van Israël op zelfverdediging. Jeruzalem wil wapen-
leveranties aan Hamas voorkomen.

Het internationale Rode Kruis had die mening al eerder tegengesproken. Volgens de organisatie is de blokkade in strijd met
de Geneefse Conventies over het internationale humanitaire oorlogsrecht.

De vijf experts beschuldigden de commissie onder leiding van de vroegere Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer ervan
dat zij om politieke redenen heeft geconcludeerd dat de Israëlische blokkade legaal is.

De verklaring is uitgegeven door Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,
en Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, evenals hun collega's inzake recht op fysieke en
mentale gezondheid, extreme armoede en recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

De experts wijzen erop dat zeker twee derde van de 1,6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd is
van voldoende veilig voedsel. Door militaire maatregelen van Israël zijn een derde van het akkerland en 85 procent
van de visgronden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor de Palestijnen.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: racistische slavenhouders on 14-09-2011, 19:50:16 - GMT-1


De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...


Die racistische Arabische slavendrijvers zijn inderdaad als BEESTEN tekeer gegaan!

SLAVERNIJ IN DE ARABISCHE WERELD

De Arabische Afrikaanse slavenhandel is ouder dan de Europese en heeft eveneens een zeer grote omvang gekend. De Arabisch Afrikaanse slavenhandel startte rond de 6e eeuw n. Chr. en eindigde in de 20e eeuw. Exacte cijfers over het aantal gevangengenomen Afrikanen zijn niet voorhanden, schattingen liggen tussen de 15 en 28 miljoen mensen. De Arabieren haalden hun Afrikaanse slaven uit Noord- en Oost-Afrika (het Westen richtte zich op West-Afrika). Zanzibar was een bekend centrum voor slavenhandel. Het was in de Arabische wereld gebruikelijk dat bij rivaliserende stammen die met elkaar in conflict raakten de ‘winnaar’ de mannen doodde en de vrouwen en kinderen tot bezit maakten. Dat was in conflicten tussen Arabieren en Afrikanen niet anders. De buitgemaakte vrouwen en kinderen werden per schip of middels een karavaan (lopend) naar de Arabische wereld gebracht. Zo'n 60 procent van de door de Arabieren veroverde Afrikaanse slaven stierf tijdens dit transport. Waar de Westerlingen zich concentreerde op mannelijke slaven (voor arbeid), richtte de Arabieren zich op vrouwen, de Arabieren importeerden ongeveer 65% vrouwen tegen 35% mannen - deze vrouwen kwamen veelal in harems terecht. De mannen werden vooral ingezet in het leger (zie ook: Mamelukken). Jongetjes werden vaak omgevormd tot eunuch.

Tot in de 20e eeuw heeft er in bepaalde delen van de Arabische wereld slavenhandel plaatsgevonden. Discriminatie op grond van huidskleur was er niet, niet gedurende de tijd dat iemand slaaf was en ook niet na eventuele vrijlating of vrijkoping.

De Arabische slavenhandel richtte zich niet alleen op slaven uit Afrika, maar ook op 'christenslaven' uit Europa. Deze slavenhandel was het domein van de zogenaamde 'Barbarijse zeerovers' (zie hierna).
Islam

In het verleden hebben de voornaamste islamitische rechtsscholen traditiegetrouw hun fiat gegeven aan de slavernij.[3] De islamitische profeet Mohammed en vele van zijn metgezellen kochten, verkochten, bevrijdden en maakten slaven.

In soera De Stad worden moslims aangemoedigd slaven te bevrijden en kan het vrijlaten van een slaaf als boetedoening dienen.

In islamitische wetgeving komt het onderwerp slavernij ruim aan bod.[3] De Koran (het heilige boek) en de tradities (de uitspraken van Mohammed) zien slavernij als een buitengewone toestand waarin men onder bepaalde omstandigheden kan belanden.[4] Alleen kinderen van slaven of niet-islamitische krijgsgevangen konden slaven worden, nooit een als vrij man geboren moslim.[5] Ze beschouwen de vrijlating van een slaaf ook als een van de daden waarmee zonden kunnen worden uitgewist.[6] Volgens de sjaria worden slaven beschouwd als mensen, die op grond van die staat bepaalde rechten hebben. Bovendien is een moslimslaaf wat religieuze zaken betreft gelijk aan een vrije moslim en staat boven een vrije niet-moslim.[7]

In de praktijk hebben slaven verschillende sociale en economische posities ingenomen, van emir tot arbeider. Slaven werden breed ingezet in irrigatie, mijnbouw, werk op het land en in het leger. Sommige heersers leunden zo zwaar op slaven in het leger en de overheid dat deze de macht konden overnemen. Desalniettemin worden slaven niet steeds behandeld in overeenstemming met islamitisch recht. Soms waren de toestanden zo bar dat er rellen ontstonden zoals de Opstand van Zanj.[8] Dit was echter de uitzondering op de regel omdat de overgrote meerderheid van het werk in de middeleeuwse islamitische wereld werd gedaan door vrije, betaalde krachten. Om verschillende redenen was de natuurlijke groei van de slavenpopulatie niet genoeg om te voldoen aan de vraag naar slaven in de moslimgemeenschap. Het gevolg was een omvangrijke import van slaven die gepaard ging met enorm veel leed en grote aantallen doden bij het gevanggennemen en vervoeren van slaven uit niet-moslimlanden.[9] In theorie heeft slavernij in islamitisch recht geen raciale componenten, maar in de praktijk was dat soms anders.[10]

De Arabische slavenhandel concentreerde zich vooral in Westelijk Azië en Noord-Afrika. Tegen het eind van de 19e eeuw bereikte deze een minimum. In het begin van de 20e eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, werd slavernij in moslimlanden geleidelijk verboden en onmogelijk gemaakt, voornamelijk onder druk van Westerse mogendheden als Engeland en Frankrijk.[4] Toch is er nog steeds slavernij waarbij men zich op de islam beroept, met name in de Afrikaanse republieken Tsjaad, Mauretanië, Niger, Mali en Soedan.[11][12]
Mamelukken

Ook werden slaven ingezet in het leger, de zogenaamde Mamelukken. De eerste Mamelukken werkten voor het Abbasiden-kalifaat in het negende-eeuwse Bagdad. De Abbasiden wierven hen uit niet-moslimfamilies in Turkije, Oost-Europa, Centraal-Azië en de Kaukasus. Door niet-moslims als militairen in te zetten werd gedeeltelijk het islamitische verbod op gevechten tussen moslims omzeild. Na hun bekering tot de islam, werden zij opgeleid tot cavaleristen. Hun diensten werden beloond met macht en uiteindelijk met vrijheid. Vele Mamelukken klommen op tot hoge posities binnen het rijk. De status was niet-erfelijk: zonen konden hun vaders niet opvolgen.

In het leger van het Ajjoebidische Rijk, opgericht door Saladin, verkregen de Mamelukken na verloop van tijd de overmacht. In 1250 leidden Mamelukse emirs een succesvolle coup tegen de staat en vermoordden de Ajjoebidische sultan. Daarna konden ze Egypte voor zich opeisen. Het Mamelukse Rijk werd ten val gebracht door de Ottomanen. In 1517 versloeg sultan Selim I het Mamelukse leger. De Ottomanen namen de macht in Egypte over, maar de Mamelukken bleven aan als plaatselijke elite.
Barbarijse zeerovers

Het verkrijgen van 'christenslaven' uit Europa was het domein van de zogenaamde 'Barbarijse zeerovers', die opereerden vanuit bases in Noord-Afrika, in de autonome provincies van het Ottomaanse Rijk met de hoofdsteden Algiers, Tunis en Tripoli, en ook vanuit het onafhankelijke Marokko, met name Salé aan de Atlantische kust.

Sinds de zestiende eeuw was de Europese scheepvaart in de Middellandse Zee sterk toegenomen en deze vormde het doelwit van de Barbarijse zeerovers. De bemanningen van de veroverde schepen werden als slaven aan land gebracht en verhandeld. Daarnaast werden vanuit Noord-Afrika voortdurend strooptochten ondernomen op de kusten van de christelijke gebieden in het Noorden van de Middellandse Zee en zelfs ver daarbuiten. Hele dorpen, gelegen van Sicilië tot op IJsland zijn vanaf de 16e tot de 19e eeuw in de Noord-Afrikaanse slavernij terechtgekomen. In enkele van die plaatsen worden jaarlijks nog steeds herdenkingen gehouden naar aanleiding van deze voorvallen. Later werd de ontvoering van de held of heldin door Arabische piraten, gevolgd door slavernij, meestal in de harem, een literair topos dat met name in veel opera's voorkomt.

De Barbarijse slaven waren niet alleen goedkope werkkrachten, maar zij konden ook geld opleveren door losgeld te bedingen voor hun vrijlating. De westerse mogendheden gingen daar vaak op in, vooral als de slaven behoorden tot de beter gesitueerden. Voor de jonge Verenigde Staten van Amerika waren de aanvallen door Barbarijse zeerovers op Amerikaanse schepen de reden voor de oprichting van hun marine in 1794. Door de eeuwen heen is geprobeerd de praktijken van de Barbarijse zeerovers gewapenderhand de kop in te drukken. Een kustbombardement vanaf marineschepen wilde nog wel eens tijdelijk effect hebben, maar pas nadat de Fransen in 1830 Algiers hadden veroverd, kwam langzaam maar zeker een eind aan deze vorm van slavernij.

Hoewel de Barbarijse slaven in de slavernijdiscussie nogal onderbelicht zijn gebleven, ging het bepaald niet om een marginaal verschijnsel. De historicus Robert C. Davis van Ohio State University schat hun aantal door de eeuwen heen op 1 à 1,25 miljoen (Davis, R. (2003), Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800, Palgrave, Macmillan).


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: A on 14-09-2011, 19:54:18 - GMT-1

(http://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg)

'Blokkade Gazastrook wel degelijk illegaal'

GENEVA -  De Israëlische blokkade van de Gazastrook is wel degelijk illegaal. De mensenrechten van de Palestijnen worden
op een flagrante manier geschonden. Dat stellen vijf VN-mensenrechtenrapporteurs in een dinsdag uitgegeven verklaring.

De experts, die aan de VN-Mensenrechtenraad rapporteren, reageren op een ander VN-rapport waarin de commissie-Palmer
eerder deze maand constateerde dat de blokkade valt onder het recht van Israël op zelfverdediging. Jeruzalem wil wapen-
leveranties aan Hamas voorkomen.

Het internationale Rode Kruis had die mening al eerder tegengesproken. Volgens de organisatie is de blokkade in strijd met
de Geneefse Conventies over het internationale humanitaire oorlogsrecht.

De vijf experts beschuldigden de commissie onder leiding van de vroegere Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer ervan
dat zij om politieke redenen heeft geconcludeerd dat de Israëlische blokkade legaal is.

De verklaring is uitgegeven door Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,
en Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, evenals hun collega's inzake recht op fysieke en
mentale gezondheid, extreme armoede en recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

De experts wijzen erop dat zeker twee derde van de 1,6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd is
van voldoende veilig voedsel. Door militaire maatregelen van Israël zijn een derde van het akkerland en 85 procent
van de visgronden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor de Palestijnen.

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: A on 14-09-2011, 19:55:00 - GMT-1
 

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)
[/quote]


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: pedogoats! on 14-09-2011, 19:55:22 - GMT-1
PEDOFILIE GEACCEPTEERD IN AFGHANISTAN


Zo luidt vandaag een kop in  The Telegraph. Britse officieren hadden hun overheid om advies gevraagd omdat jonge militairen in Afghanistan geregeld geconfronteerd werden met expliciete pedofiele praktijken.

 

Het betreft een 'oude traditie' van seksuele slavernij en kinderprostitutie die daar 'Bacha bazi' ( = 'spelen met jongens') genoemd wordt. Jonge jongens  - veelal straatwezen - worden in vrouwenkleren gestoken en als zingende en dansende sekslaven ('Bacha bareesh') verkocht aan rijke zakenlui en voormalige warlords. Let wel, deze praktijk heeft geen uitstaans met de Islam en was verboden onder het Taliban-regime.

 

De  Britse militaire overheid heeft de zaak bestudeerd. Dat rapport is - u weet hoe dat tegenwoordig gaat - uirgelekt en het advies aan de Britse jongens in Afghanistan luidt: "Niet reageren of ingrijpen. Pedofilie is wijd verspreid en cultureel aanvaard in Afghanistan"


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: A on 14-09-2011, 19:55:51 - GMT-1

Pedo nieuws uit Israël

(http://www.spitsnet.nl/uploaded/spits_news/pedo2.jpg)


Ook in Israel zijn pedo’s:
 
Verdachte meervoudig kindermisbruik aangehouden in Modiin

Twaalf klachten door de politie in zes maanden; verdachte ontkent aantijgingen
 
Eli Senyor
Gepubliceerd op: 05.04.10, 20:43 / Nieuws Israël


De Modiin politie heeft niet minder dan 12 klachten ontvangen over de afgelopen zes
maanden tegen een man die ontuchtige handelingen verrichtte en oneerbare voorstellen
aan jonge lokale meisjes deed.De eerste klachten werden eind vorig jaar ingediend en
suggereren dat de verdachte masturbeerde in het bijzijn van een meisje, de private delen
van een ander meisje betastte en oneerbare voorstellen deed aan nog een ander meisje.
 
De gelijkenis van de incidenten in ogenschouw nemend, richtte de politie een speciale
eenheid op om te kijken naar de mogelijkheid of er sprake was van één persoon achter de feiten.
Op dat moment waren er geen nieuwe gevallen van ontucht gemeld gedurende  enkele maanden.

Echter, de vermoedelijke pedofiel hervatte  zijn aanvallen in de afgelopen weken,
opnieuw gericht op jonge meisjes. Er waren meldingen van gevallen dat hij geweld
gebruikte indien meisjes tegenstand boden.
 
Verschillende bekende pedofielen werden vervolgens gearresteerd na een gedetailleerde
beschrijving van de dader,  verstrekt door de slachtoffers. De verdachten werden uiteinde-
lijk vrijgelaten na ondervragingen.
 
Op zondag arresteerde de Moddin politie een verdachte die een voorlopige hoorzitting
onderging in de “Ramle Magistrate’s Court”.
 
Aanvankelijk bekende die betrokken te zijn geweest bij meerdere van de incidenten,
echter later trok hij zijn bekentenissen weer in.
De politie is in afwachting van de resultaten van onderzoek om de identiteit van de dader
vast te stellen.
 
Bron:  Eli Senyor
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

 
Pedofiele moordenaar misbruikt suïcidaal meisje in het ziekenhuis.
 
Door YAAKOV Lappin
 Jerusalem Post
 29/04/2010

 
Directeur van de liefdadigheidsinstelling ondervraagd op verdenking van het in dienst
nemen  van een veroordelde misdadiger als bewaker voor minderjarigen.
 
Een 70-jarige man uit Herzliya die in het verleden reeds werd veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw en het verkrachten van
minderjarigen is donderdag gearresteerd op de Meir Medisch Centrum in Kfar Saba
na vermeend misbruik van een 14-jarige meisje met suïcide neigingen, voor wie hij
als oppas was aangenomen.
 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker. De directeur van de liefdadigheidsinstelling werd ondervraagd door de politie
op verdenking van een veroordeelde crimineel in dienst nemen, ter bescherming van
minderjarigen, het geen in strijd met de wet is.
 
Nunu zat een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord, misbruik van minderjarigen,
jonge meisjes verkrachten en misbruik van andere familieleden. Hij werd vrijgelaten na
een presidentieel pardon.
 
Nunu was belast met de beveiliging van een meisje dat in een ziekenhuis was
opgenomen na een poging tot zelfmoord.

Het incident heeft geleid tot nationale verontwaardiging  en de politie heeft benadrukt,
dat de wet voor iedere organisatie die mensen met kinderen laat werken verplicht is een
verklaring van onbesproken gedrag te overleggen,  waaruit blijkt dat hij of zij heeft geen
eerdere veroordelingen heeft.
 
Volgens de verdenking,  begon Nunu het meisje lastig te vallen en aan te raken, terwijl ze
in haar ziekenhuisbed lag. Hij werd gezien door artsen terwijl hij over het meisje heen-
gebogen stond. De artsen vonden zijn houding verdacht en belden onmiddellijk de politie.
 
Tijdens politieverhoren ontkende Nunu de verdenkingen, hij verklaarde dat hij haar alleen maar “wilde opvrolijken” door het geven van  “een massage en een kus op het voorhoofd.”
 
De “Kfar Saba Magistrate’s Court” heeft het voorarrest van Nunu met vijf dagen verlengd 
en beschreef de verdachte als een gevaar voor de mensen om hem heen.
 
Bron:  Jerusalem Post
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

Twee toevals treffers uit Israelische kranten, die aantonen dat ook daar niet elke pedo
door de politie in een woestijn wordt neergeknald, zonder vorm van proces!!
 
Waarom zou zo’n idioot dat dan wel op haar blogje schrijven? Rot eens lekker op met je hele goede vriend er bij!
 
http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/ (http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/)

(http://)
[/quote]


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: pedogoats! on 14-09-2011, 19:57:03 - GMT-1
Pedonieuws uit Afghanistan

PEDOFILIE GEACCEPTEERD IN AFGHANISTAN


Zo luidt vandaag een kop in  The Telegraph. Britse officieren hadden hun overheid om advies gevraagd omdat jonge militairen in Afghanistan geregeld geconfronteerd werden met expliciete pedofiele praktijken.

 

Het betreft een 'oude traditie' van seksuele slavernij en kinderprostitutie die daar 'Bacha bazi' ( = 'spelen met jongens') genoemd wordt. Jonge jongens  - veelal straatwezen - worden in vrouwenkleren gestoken en als zingende en dansende sekslaven ('Bacha bareesh') verkocht aan rijke zakenlui en voormalige warlords. Let wel, deze praktijk heeft geen uitstaans met de Islam en was verboden onder het Taliban-regime.

 

De  Britse militaire overheid heeft de zaak bestudeerd. Dat rapport is - u weet hoe dat tegenwoordig gaat - uirgelekt en het advies aan de Britse jongens in Afghanistan luidt: "Niet reageren of ingrijpen. Pedofilie is wijd verspreid en cultureel aanvaard in Afghanistan"


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Homoracist on 14-09-2011, 19:58:18 - GMT-1

''Blanken zijn racistisch''


Alle blanken zijn racisten, zegt Peter R. de VriesGeplaatst door Tim Engelbart op 8 augustus, 2011 - 20:30 in Frontpage


 
Wie het beste voorbeeld wil zien van een volksverlakker en een linkse zelfhater, moet de pennenvruchten van Peter R. de Vries doornemen. Vandaag beweert de man dat alle blanke mensen racisten zijn.
 
Neerlands bekendste misdaadverslaggever ging even helemaal los op z'n Twitteraccount (1, 2, 3, 4):
 

"Hoe komt het toch, vroeg ik afgelopen week mijn in Ghana wonende dochter, dat de wereld nooit écht werk maakt van de hongersnood in Afrika? Ik denk, zei ze: 'Omdat ze zwart zijn... als het om blanken ging was er al lang een einde aan gemaakt'. Klinkt hard, maar ze heeft gelijk... We zijn deep down helemaal niet zo multi-cultureel, valt me steeds meer op. Er is nog heel veel racisme in de wereld... En de bestrijding van hongersnood is nog steeds een kwestie van liefdadigheid in plaats van een plicht. Dat klopt ook niet..."
 

 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: PedoIsraelia on 14-09-2011, 20:00:21 - GMT-1

Pedo nieuws uit Israël

(http://www.spitsnet.nl/uploaded/spits_news/pedo2.jpg)


Ook in Israel zijn pedo’s:
 
Verdachte meervoudig kindermisbruik aangehouden in Modiin

Twaalf klachten door de politie in zes maanden; verdachte ontkent aantijgingen
 
Eli Senyor
Gepubliceerd op: 05.04.10, 20:43 / Nieuws Israël


De Modiin politie heeft niet minder dan 12 klachten ontvangen over de afgelopen zes
maanden tegen een man die ontuchtige handelingen verrichtte en oneerbare voorstellen
aan jonge lokale meisjes deed.De eerste klachten werden eind vorig jaar ingediend en
suggereren dat de verdachte masturbeerde in het bijzijn van een meisje, de private delen
van een ander meisje betastte en oneerbare voorstellen deed aan nog een ander meisje.
 
De gelijkenis van de incidenten in ogenschouw nemend, richtte de politie een speciale
eenheid op om te kijken naar de mogelijkheid of er sprake was van één persoon achter de feiten.
Op dat moment waren er geen nieuwe gevallen van ontucht gemeld gedurende  enkele maanden.

Echter, de vermoedelijke pedofiel hervatte  zijn aanvallen in de afgelopen weken,
opnieuw gericht op jonge meisjes. Er waren meldingen van gevallen dat hij geweld
gebruikte indien meisjes tegenstand boden.
 
Verschillende bekende pedofielen werden vervolgens gearresteerd na een gedetailleerde
beschrijving van de dader,  verstrekt door de slachtoffers. De verdachten werden uiteinde-
lijk vrijgelaten na ondervragingen.
 
Op zondag arresteerde de Moddin politie een verdachte die een voorlopige hoorzitting
onderging in de “Ramle Magistrate’s Court”.
 
Aanvankelijk bekende die betrokken te zijn geweest bij meerdere van de incidenten,
echter later trok hij zijn bekentenissen weer in.
De politie is in afwachting van de resultaten van onderzoek om de identiteit van de dader
vast te stellen.
 
Bron:  Eli Senyor
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

 
Pedofiele moordenaar misbruikt suïcidaal meisje in het ziekenhuis.
 
Door YAAKOV Lappin
 Jerusalem Post
 29/04/2010

 
Directeur van de liefdadigheidsinstelling ondervraagd op verdenking van het in dienst
nemen  van een veroordelde misdadiger als bewaker voor minderjarigen.
 
Een 70-jarige man uit Herzliya die in het verleden reeds werd veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw en het verkrachten van
minderjarigen is donderdag gearresteerd op de Meir Medisch Centrum in Kfar Saba
na vermeend misbruik van een 14-jarige meisje met suïcide neigingen, voor wie hij
als oppas was aangenomen.
 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker. De directeur van de liefdadigheidsinstelling werd ondervraagd door de politie
op verdenking van een veroordeelde crimineel in dienst nemen, ter bescherming van
minderjarigen, het geen in strijd met de wet is.
 
Nunu zat een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord, misbruik van minderjarigen,
jonge meisjes verkrachten en misbruik van andere familieleden. Hij werd vrijgelaten na
een presidentieel pardon.
 
Nunu was belast met de beveiliging van een meisje dat in een ziekenhuis was
opgenomen na een poging tot zelfmoord.

Het incident heeft geleid tot nationale verontwaardiging  en de politie heeft benadrukt,
dat de wet voor iedere organisatie die mensen met kinderen laat werken verplicht is een
verklaring van onbesproken gedrag te overleggen,  waaruit blijkt dat hij of zij heeft geen
eerdere veroordelingen heeft.
 
Volgens de verdenking,  begon Nunu het meisje lastig te vallen en aan te raken, terwijl ze
in haar ziekenhuisbed lag. Hij werd gezien door artsen terwijl hij over het meisje heen-
gebogen stond. De artsen vonden zijn houding verdacht en belden onmiddellijk de politie.
 
Tijdens politieverhoren ontkende Nunu de verdenkingen, hij verklaarde dat hij haar alleen maar “wilde opvrolijken” door het geven van  “een massage en een kus op het voorhoofd.”
 
De “Kfar Saba Magistrate’s Court” heeft het voorarrest van Nunu met vijf dagen verlengd 
en beschreef de verdachte als een gevaar voor de mensen om hem heen.
 
Bron:  Jerusalem Post
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

Twee toevals treffers uit Israelische kranten, die aantonen dat ook daar niet elke pedo
door de politie in een woestijn wordt neergeknald, zonder vorm van proces!!
 
Waarom zou zo’n idioot dat dan wel op haar blogje schrijven? Rot eens lekker op met je hele goede vriend er bij!
 
http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/ (http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/)

(http://)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: mocroboeler on 14-09-2011, 20:00:47 - GMT-1


De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 

Die racistische Arabische slavendrijvers zijn inderdaad als BEESTEN tekeer gegaan!

SLAVERNIJ IN DE ARABISCHE WERELD

De Arabische Afrikaanse slavenhandel is ouder dan de Europese en heeft eveneens een zeer grote omvang gekend. De Arabisch Afrikaanse slavenhandel startte rond de 6e eeuw n. Chr. en eindigde in de 20e eeuw. Exacte cijfers over het aantal gevangengenomen Afrikanen zijn niet voorhanden, schattingen liggen tussen de 15 en 28 miljoen mensen. De Arabieren haalden hun Afrikaanse slaven uit Noord- en Oost-Afrika (het Westen richtte zich op West-Afrika). Zanzibar was een bekend centrum voor slavenhandel. Het was in de Arabische wereld gebruikelijk dat bij rivaliserende stammen die met elkaar in conflict raakten de ‘winnaar’ de mannen doodde en de vrouwen en kinderen tot bezit maakten. Dat was in conflicten tussen Arabieren en Afrikanen niet anders. De buitgemaakte vrouwen en kinderen werden per schip of middels een karavaan (lopend) naar de Arabische wereld gebracht. Zo'n 60 procent van de door de Arabieren veroverde Afrikaanse slaven stierf tijdens dit transport. Waar de Westerlingen zich concentreerde op mannelijke slaven (voor arbeid), richtte de Arabieren zich op vrouwen, de Arabieren importeerden ongeveer 65% vrouwen tegen 35% mannen - deze vrouwen kwamen veelal in harems terecht. De mannen werden vooral ingezet in het leger (zie ook: Mamelukken). Jongetjes werden vaak omgevormd tot eunuch.

Tot in de 20e eeuw heeft er in bepaalde delen van de Arabische wereld slavenhandel plaatsgevonden. Discriminatie op grond van huidskleur was er niet, niet gedurende de tijd dat iemand slaaf was en ook niet na eventuele vrijlating of vrijkoping.

De Arabische slavenhandel richtte zich niet alleen op slaven uit Afrika, maar ook op 'christenslaven' uit Europa. Deze slavenhandel was het domein van de zogenaamde 'Barbarijse zeerovers' (zie hierna).
Islam

In het verleden hebben de voornaamste islamitische rechtsscholen traditiegetrouw hun fiat gegeven aan de slavernij.[3] De islamitische profeet Mohammed en vele van zijn metgezellen kochten, verkochten, bevrijdden en maakten slaven.

In soera De Stad worden moslims aangemoedigd slaven te bevrijden en kan het vrijlaten van een slaaf als boetedoening dienen.

In islamitische wetgeving komt het onderwerp slavernij ruim aan bod.[3] De Koran (het heilige boek) en de tradities (de uitspraken van Mohammed) zien slavernij als een buitengewone toestand waarin men onder bepaalde omstandigheden kan belanden.[4] Alleen kinderen van slaven of niet-islamitische krijgsgevangen konden slaven worden, nooit een als vrij man geboren moslim.[5] Ze beschouwen de vrijlating van een slaaf ook als een van de daden waarmee zonden kunnen worden uitgewist.[6] Volgens de sjaria worden slaven beschouwd als mensen, die op grond van die staat bepaalde rechten hebben. Bovendien is een moslimslaaf wat religieuze zaken betreft gelijk aan een vrije moslim en staat boven een vrije niet-moslim.[7]

In de praktijk hebben slaven verschillende sociale en economische posities ingenomen, van emir tot arbeider. Slaven werden breed ingezet in irrigatie, mijnbouw, werk op het land en in het leger. Sommige heersers leunden zo zwaar op slaven in het leger en de overheid dat deze de macht konden overnemen. Desalniettemin worden slaven niet steeds behandeld in overeenstemming met islamitisch recht. Soms waren de toestanden zo bar dat er rellen ontstonden zoals de Opstand van Zanj.[8] Dit was echter de uitzondering op de regel omdat de overgrote meerderheid van het werk in de middeleeuwse islamitische wereld werd gedaan door vrije, betaalde krachten. Om verschillende redenen was de natuurlijke groei van de slavenpopulatie niet genoeg om te voldoen aan de vraag naar slaven in de moslimgemeenschap. Het gevolg was een omvangrijke import van slaven die gepaard ging met enorm veel leed en grote aantallen doden bij het gevanggennemen en vervoeren van slaven uit niet-moslimlanden.[9] In theorie heeft slavernij in islamitisch recht geen raciale componenten, maar in de praktijk was dat soms anders.[10]

De Arabische slavenhandel concentreerde zich vooral in Westelijk Azië en Noord-Afrika. Tegen het eind van de 19e eeuw bereikte deze een minimum. In het begin van de 20e eeuw, na de Eerste Wereldoorlog, werd slavernij in moslimlanden geleidelijk verboden en onmogelijk gemaakt, voornamelijk onder druk van Westerse mogendheden als Engeland en Frankrijk.[4] Toch is er nog steeds slavernij waarbij men zich op de islam beroept, met name in de Afrikaanse republieken Tsjaad, Mauretanië, Niger, Mali en Soedan.[11][12]
Mamelukken

Ook werden slaven ingezet in het leger, de zogenaamde Mamelukken. De eerste Mamelukken werkten voor het Abbasiden-kalifaat in het negende-eeuwse Bagdad. De Abbasiden wierven hen uit niet-moslimfamilies in Turkije, Oost-Europa, Centraal-Azië en de Kaukasus. Door niet-moslims als militairen in te zetten werd gedeeltelijk het islamitische verbod op gevechten tussen moslims omzeild. Na hun bekering tot de islam, werden zij opgeleid tot cavaleristen. Hun diensten werden beloond met macht en uiteindelijk met vrijheid. Vele Mamelukken klommen op tot hoge posities binnen het rijk. De status was niet-erfelijk: zonen konden hun vaders niet opvolgen.

In het leger van het Ajjoebidische Rijk, opgericht door Saladin, verkregen de Mamelukken na verloop van tijd de overmacht. In 1250 leidden Mamelukse emirs een succesvolle coup tegen de staat en vermoordden de Ajjoebidische sultan. Daarna konden ze Egypte voor zich opeisen. Het Mamelukse Rijk werd ten val gebracht door de Ottomanen. In 1517 versloeg sultan Selim I het Mamelukse leger. De Ottomanen namen de macht in Egypte over, maar de Mamelukken bleven aan als plaatselijke elite.
Barbarijse zeerovers

Het verkrijgen van 'christenslaven' uit Europa was het domein van de zogenaamde 'Barbarijse zeerovers', die opereerden vanuit bases in Noord-Afrika, in de autonome provincies van het Ottomaanse Rijk met de hoofdsteden Algiers, Tunis en Tripoli, en ook vanuit het onafhankelijke Marokko, met name Salé aan de Atlantische kust.

Sinds de zestiende eeuw was de Europese scheepvaart in de Middellandse Zee sterk toegenomen en deze vormde het doelwit van de Barbarijse zeerovers. De bemanningen van de veroverde schepen werden als slaven aan land gebracht en verhandeld. Daarnaast werden vanuit Noord-Afrika voortdurend strooptochten ondernomen op de kusten van de christelijke gebieden in het Noorden van de Middellandse Zee en zelfs ver daarbuiten. Hele dorpen, gelegen van Sicilië tot op IJsland zijn vanaf de 16e tot de 19e eeuw in de Noord-Afrikaanse slavernij terechtgekomen. In enkele van die plaatsen worden jaarlijks nog steeds herdenkingen gehouden naar aanleiding van deze voorvallen. Later werd de ontvoering van de held of heldin door Arabische piraten, gevolgd door slavernij, meestal in de harem, een literair topos dat met name in veel opera's voorkomt.

De Barbarijse slaven waren niet alleen goedkope werkkrachten, maar zij konden ook geld opleveren door losgeld te bedingen voor hun vrijlating. De westerse mogendheden gingen daar vaak op in, vooral als de slaven behoorden tot de beter gesitueerden. Voor de jonge Verenigde Staten van Amerika waren de aanvallen door Barbarijse zeerovers op Amerikaanse schepen de reden voor de oprichting van hun marine in 1794. Door de eeuwen heen is geprobeerd de praktijken van de Barbarijse zeerovers gewapenderhand de kop in te drukken. Een kustbombardement vanaf marineschepen wilde nog wel eens tijdelijk effect hebben, maar pas nadat de Fransen in 1830 Algiers hadden veroverd, kwam langzaam maar zeker een eind aan deze vorm van slavernij.

Hoewel de Barbarijse slaven in de slavernijdiscussie nogal onderbelicht zijn gebleven, ging het bepaald niet om een marginaal verschijnsel. De historicus Robert C. Davis van Ohio State University schat hun aantal door de eeuwen heen op 1 à 1,25 miljoen (Davis, R. (2003), Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800, Palgrave, Macmillan).


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: parasiet ben shalom on 14-09-2011, 20:02:52 - GMT-1
[imghttp://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg[/img]http://Joodse Betrokkenheid bij de Nederlandse Slavenhandel in Westindië, Suriname, Curacao
 
 
Over 'ons' slavernijverleden in de koloniën Suriname en Curaçao wil ik even wat dingetjes rechtzetten, geachte heer.

Die hele negerslavernij-industrie aldaar is destijds namelijk niet opgezet door de 'misdadige Hollanders', maar is opgezet door joden, die daar eerder zaten dan de Hollanders. Joodse plantageuitbaters stonden bij de zwarte slaven bekend om hun wreedheid.

Namen als 'de Jodensavanne' in Suriname herinneren aan de joodsheid van 'ons' slavernijverleden. De oudste synagogeruïne ter wereld bevindt zich aldaar, in de jungle van Suriname. (De oudste synagoge in de nieuwe wereld bevindt zich niet geheel toevallig op Curaçao, een belangrijk v.m. joods doorvoercentrum van zwarte slaven)

De eerste hoofdstad van Suriname heette TORArica (Rijk van de Torah?) en lag ca 40 km ten zuiden van Parimaribo. Ga er een kijkje nemen zou ik zeggen. Als ik in Suriname zou zitten zou ik gráág een uitstapje maken naar dit stukje joods historisch erfgoed, zodat ik bijvoorbeeld een ansichtkaartje zou kunnen sturen naar mevrouw B. Meyer-Cratz, bestuurslid van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en aan Frank Dragtenstein, 'historicus' bij de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden.

Portugese Joden in Amsterdam

In Nederland was zowel het houden van slaven als de handel in slaven verboden, maar gevluchte Portugese joden die zich in vanaf ca 1600 in Amsterdam vestigden hadden hier lak aan - waarna de Nederlanders zich pas na honderd jaar ook met deze winstgevende business begonnen in te laten. De huisslaven van de joden gingen op een gegeven moment natuurlijk dood en die moesten ze ergens kwijt.

De oudste slavengraven van Nederland bevinden zich dan ook op de joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk a/d Amstel. Althans, 'op'... de slaven werden buiten de omheining van de begraafplaats begraven. In de joodse gemeenschap is dit een algemeen bekend feit en men schaamt zich er zeker niet voor.

Joden speelden overigens niet alleen in Nederland een leidende rol in de handel in- en de uitbuiting van zwarte slaven, maar wereldwijd. Opmerkelijk genoeg zitten er tegenwoordig verdomd veel joden in de comite's en stichtingen die blanken op 'ons' slavernijverleden wijzen, met het oog op evt. 'herstelbetalingen'.

   
  Edward Fagan
In de VS is zo'n jood, genaamd Edward Fagan, in 2004 zelfs een heuse afpersingscampagne begonnen waarin hij, namens de negers, minstens 2 miljard dollar 'herstelbetalingen' van grote bedrijven eist. Eerder perste hij met succes Zwitserse banken af namens zijn eigen minderheidsgroep.

Blijkbaar denkt deze meneer Fagan dat hij - over de ruggen van de blanken - een persoonlijk slaatje kan slaan uit het slavernijverleden van de zwarten, die hun slavernijverleden notabene aan de religie van zijn eigen soortgenoten te danken hebben.

Er staat namelijk in de babylonische Talmud dat negers een sub-ras zijn dat het resutaat is van een vervloeking door God, iets waar ze o.a. hun uiterlijk aan te danken zouden hebben:

The Babylonian Talmud's invention of the Hamitic Myth, whereby God supposedly cursed Black people with dark skin, bulging eyes and huge genitals and relegated them to be the slaves of others for eternity. Millions of your African forebears lost their lives in the slave trade on the strength of this pretext for enslaving them.
(Bron: The Jewish Onslaught van de zwarte prof. Tony Martin)

Joodse slavenhandelaars vonden het in latere tijden daarom niet meer dan normaal om de negers in hun slavenschepen te vervoeren alszijnde minder dan beesten.

(http://balder.org/judea/Joodse-Betrokkenheid-Slavernij-Verleden-Nederland-Suriname-Curacao.php)


Nederlands-joodse Talmudgeleerde

Dat deze slavenhandelaars daarmee geen zonde begingen wordt nog eens benadrukt door de Nederlands-joodse Talmudgeleerde Ted Musaph-Andriesse, die een boek geschreven waarin staat dat de Babynonische talmud de juiste interpretatie van de Torah, de 'bijbel' van het joodse geloof weergeeft:

To the Mishnah the rabbis later added the Gemara (rabbinical commentaries). Together these comprise the Talmud. There are two versions, the Jerusalem Talmud and the Babylonian Talmud.

The Babylonian Talmud is regarded as the authoritative version: 'The authority of the Babylonian Talmud is also greater than that of the Jerusalem Talmud. In cases of doubt the former is decisive.' (R.C. Musaph-Andriesse, From Torah to Kabbalah: A Basic Introduction to the Writings of Judaism, p. 40).

Dat negers een vervloekt sub-ras zijn maakt dus onderdeel uit van Ted Musaph-Andriesse's geloof.

Toch typisch dat zo iemand zich namens de zionistische Anne Frank Stichting voordoet als 'anti-racist', dat zij 'anti'racisme-conferenties bezoekt die ten doel hebben om 'racisten' de mond te snoeren, en dat zij naar Suriname afreisde om de opening van een tentoonstelling bij te wonen, welke de bevolking aldaar moest bijbrengen hoe ook Anne Frank onder die verschrikkelijke blanken had geleden.

Net zo typisch is het dat Job Cohen aanwezig was bij de onthulling van het slavernijmonument in 2002. Hij heeft namelijk het zelfde geloof als Ted Musaph-Andriesse. Cohen heeft goede contacten met haar; zelfs zodanig goed dat Cohen een religieuze ketting - een erfstuk van de familie van Ted's overleden man - mocht dragen tijdens de Kol Nidre dienst. Tijdens deze jaarlijkse dienst spreken de joden een gebed uit waarin wordt gezegd dat een belofte van een jood naar een niet-jood niet nagekomen hoeft te worden.

Na de dienst werd Cohen gevraagd:

'Mijnheer Cohen, tijdens de Kol Nidre-dienst had u een hele oude eerbiedwaardige tallis om. Is het een familiestuk?'

'Nee, hij is van Herman Musaph. En zowel Ted (Musaph, de weduwe van Herman Musaph) als ook ik vonden dat heel bijzonder.' -bron-

Enfin, het moge duidelijk zijn dat de joden een uitermate dubieuze houding aannemen ten aanzien van 'ons' slavernijverleden.

En 'onze onafhankelijke media' zwijgen hierover als het graf.   
  prof. Tony Martin
Geïnteresseerden -kunnen hier- (doel opslaan als) een voordracht neerladen van de zwarte prof. Tony Martin, die deze materie uitgebreid bespreekt en beschrijft hoe zionistische pressiegroepen hem met alle mogelijke middelen de mond probeerden te snoeren en de publicatie van zijn boek The Jewish Onslaught probeerden te verhinderen.

De voordracht begint na 4:50 min, na een welkomstwoord van zijn gastheren.


--------------------------------------------------------------------------------

Edward Fagan

Dit is de advocaat die de drijvende kracht is achter deze nieuwe afpersingscampagne, de arrogante jood Edward Fagan.

Citaat uit het nu.nl-bericht:

'We klagen die bedrijven aan voor volkerenmoord', zei Edward Fagan, de advocaat van de eisers. Hij is bekend door controversiële zaken. Fagan dwong Zwitserse banken in 1998 tot een schikking van 1,25 miljard dollar voor holocaust-slachtoffers en hun nabestaanden.

Wie meer wil weten over de succesvolle joodse afpersingscampagne tegen de Zwitserse banken zoekt in het archief van American Dissident Voices op het woordje 'extortion' (=afpersing). Het is om razend van te worden.

De joodse meneer Fagan ruikt nu dus nog meer shekels en gaat nu - dit keer namens de op kosten van de werkende blanken levende, volgevreten negers - geld uit de zakken kloppen van de verre nabestaanden van 'die slechte blanke slavenhandelaars'. Dat is de arrogantie ten top en de omgekeerde wereld.

Want wie speelden een leidende rol in de slavenhandel?

N.B.: Amerikaanse negers hielden overigens zélf ook slaven.

Ook toen in europa zelf slavernij nog veel voorkwam was het een joods zaakje, al sinds de romeinse tijd. En niet alleen de slavenhandel is eeuwenlang door joden gedomineerd. Veel (wellicht de meeste) plantagehouders waren ook joods.
 
 

[/quote]


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: je gaat eraan jood on 14-09-2011, 20:05:00 - GMT-1
Binnenkort wordt Pisra-el van de aardbodem weggevaagd.  ^_^

Er zal geen jood meer overblijven, we komen jullie een voor een uitroeien sharonflikker.

Een voor een gaan jullie eraan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: joodse varkenskop on 14-09-2011, 20:06:24 - GMT-1
 

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: beeheeeehhh on 14-09-2011, 20:11:21 - GMT-1
Binnenkort wordt Pisra-el van de aardbodem weggevaagd.  ^_^

Er zal geen jood meer overblijven, we komen jullie een voor een uitroeien sharonflikker.

Een voor een gaan jullie eraan.

Weet je dat deze uitlatingen (zeer) strafbaar zijn? Met name de laatste 6 jaar nemen rechters dit erg hoog op. Om je de waarheid te zeggen hoopte ik al dat je zo dom zou zijn om zo ver te gaan. Ik ga hier melding van maken bij het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet), en het kan even duren, misschien zelfs wel 6-8 weken, maar je gaat hier vanzelf meer van horen. Ze zijn namelijk verplicht om elke klacht in behandeling te nemen en deze opmerking van jou is het schoolvoorbeeld van een antisemitische uitlating waar consequenties aan verbonden zijn. In tegenstelling tot die virtuele vriend van je waar je het gisteren over had, die wel even mijn adres op zou sporen, is Justitie hier wel toe in staat. De sitebeheerder zal jouw IP adres aan hen moeten doorgeven en tevens heeft Justitie het recht op bij de provider jouw woonadres op te vragen.

Eigenlijk is het te hopen voor je dat je al een strafblad hebt, want anders zul je er bij dezen een krijgen, en ik hoef je niet uit te leggen wat dat voor je toekomst betekent.

Nog een prettige avond!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Zarqawi on 14-09-2011, 20:18:14 - GMT-1

Ga jij maar het varkenslijk van Theo maar bevredigen of neuk Sharon kindermoordenaar
maar in zijn zwijnereet in de intensive care. Ik wist dat jij een gluiperige laffe jood bent,
vandaar die posts. Ik zal het je nog een keer vertellen, er komt een dag dat wij jullie een
voor een gaan afslachten voor al die misdaden wat jullie hebben begaan en we zullen geen
genade met jullie hebben joodse wilderspijper. Er zijn genoeg voorbeelden. Ik hoef ze niet te
noemen jahodim!

Denk jij dat jij mij bang maakt met je bedreigingen witte hondebeffer.

Ps: volgende keer douchen als je iets opschrijft want je stinkt kankajood!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon is aan het rotte on 14-09-2011, 20:20:09 - GMT-1


De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon is aan het rotte on 14-09-2011, 20:22:04 - GMT-1

Pedo nieuws uit Israël

(http://www.spitsnet.nl/uploaded/spits_news/pedo2.jpg)


Ook in Israel zijn pedo’s:
 
Verdachte meervoudig kindermisbruik aangehouden in Modiin

Twaalf klachten door de politie in zes maanden; verdachte ontkent aantijgingen
 
Eli Senyor
Gepubliceerd op: 05.04.10, 20:43 / Nieuws Israël


De Modiin politie heeft niet minder dan 12 klachten ontvangen over de afgelopen zes
maanden tegen een man die ontuchtige handelingen verrichtte en oneerbare voorstellen
aan jonge lokale meisjes deed.De eerste klachten werden eind vorig jaar ingediend en
suggereren dat de verdachte masturbeerde in het bijzijn van een meisje, de private delen
van een ander meisje betastte en oneerbare voorstellen deed aan nog een ander meisje.
 
De gelijkenis van de incidenten in ogenschouw nemend, richtte de politie een speciale
eenheid op om te kijken naar de mogelijkheid of er sprake was van één persoon achter de feiten.
Op dat moment waren er geen nieuwe gevallen van ontucht gemeld gedurende  enkele maanden.

Echter, de vermoedelijke pedofiel hervatte  zijn aanvallen in de afgelopen weken,
opnieuw gericht op jonge meisjes. Er waren meldingen van gevallen dat hij geweld
gebruikte indien meisjes tegenstand boden.
 
Verschillende bekende pedofielen werden vervolgens gearresteerd na een gedetailleerde
beschrijving van de dader,  verstrekt door de slachtoffers. De verdachten werden uiteinde-
lijk vrijgelaten na ondervragingen.
 
Op zondag arresteerde de Moddin politie een verdachte die een voorlopige hoorzitting
onderging in de “Ramle Magistrate’s Court”.
 
Aanvankelijk bekende die betrokken te zijn geweest bij meerdere van de incidenten,
echter later trok hij zijn bekentenissen weer in.
De politie is in afwachting van de resultaten van onderzoek om de identiteit van de dader
vast te stellen.
 
Bron:  Eli Senyor
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

 
Pedofiele moordenaar misbruikt suïcidaal meisje in het ziekenhuis.
 
Door YAAKOV Lappin
 Jerusalem Post
 29/04/2010

 
Directeur van de liefdadigheidsinstelling ondervraagd op verdenking van het in dienst
nemen  van een veroordelde misdadiger als bewaker voor minderjarigen.
 
Een 70-jarige man uit Herzliya die in het verleden reeds werd veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw en het verkrachten van
minderjarigen is donderdag gearresteerd op de Meir Medisch Centrum in Kfar Saba
na vermeend misbruik van een 14-jarige meisje met suïcide neigingen, voor wie hij
als oppas was aangenomen.
 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker. De directeur van de liefdadigheidsinstelling werd ondervraagd door de politie
op verdenking van een veroordeelde crimineel in dienst nemen, ter bescherming van
minderjarigen, het geen in strijd met de wet is.
 
Nunu zat een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord, misbruik van minderjarigen,
jonge meisjes verkrachten en misbruik van andere familieleden. Hij werd vrijgelaten na
een presidentieel pardon.
 
Nunu was belast met de beveiliging van een meisje dat in een ziekenhuis was
opgenomen na een poging tot zelfmoord.

Het incident heeft geleid tot nationale verontwaardiging  en de politie heeft benadrukt,
dat de wet voor iedere organisatie die mensen met kinderen laat werken verplicht is een
verklaring van onbesproken gedrag te overleggen,  waaruit blijkt dat hij of zij heeft geen
eerdere veroordelingen heeft.
 
Volgens de verdenking,  begon Nunu het meisje lastig te vallen en aan te raken, terwijl ze
in haar ziekenhuisbed lag. Hij werd gezien door artsen terwijl hij over het meisje heen-
gebogen stond. De artsen vonden zijn houding verdacht en belden onmiddellijk de politie.
 
Tijdens politieverhoren ontkende Nunu de verdenkingen, hij verklaarde dat hij haar alleen maar “wilde opvrolijken” door het geven van  “een massage en een kus op het voorhoofd.”
 
De “Kfar Saba Magistrate’s Court” heeft het voorarrest van Nunu met vijf dagen verlengd 
en beschreef de verdachte als een gevaar voor de mensen om hem heen.
 
Bron:  Jerusalem Post
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

Twee toevals treffers uit Israelische kranten, die aantonen dat ook daar niet elke pedo
door de politie in een woestijn wordt neergeknald, zonder vorm van proces!!
 
Waarom zou zo’n idioot dat dan wel op haar blogje schrijven? Rot eens lekker op met je hele goede vriend er bij!
 
http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/ (http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon is aan het rotte on 14-09-2011, 20:22:52 - GMT-1

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: wakti noh on 14-09-2011, 20:23:32 - GMT-1
Ga jij maar het varkenslijk van Theo maar bevredigen of neuk Sharon kindermoordenaar
maar in zijn zwijnereet in de intensive care. Ik wist dat jij een gluiperige laffe jood bent,
vandaar die posts. Ik zal het je nog een keer vertellen, er komt een dag dat wij jullie een
voor een gaan afslachten voor al die misdaden wat jullie hebben begaan en we zullen geen
genade met jullie hebben joodse wilderspijper. Er zijn genoeg voorbeelden. Ik hoef ze niet te
noemen jahodim!

Denk jij dat jij mij bang maakt met je bedreigingen witte hondebeffer.

Ps: volgende keer douchen als je iets opschrijft want je stinkt kankajood!

Ik ben geen Jood maar een blakamang, maar ik moet toegeven dat het me wel goed uitkomt dat je deze dingens over Joden hebt geroepen.

Je hebt mijn mensen eerder in deze topic namelijk "kaffers" genoemd, maar dat zou helaas (en ten onrechte wat mij betreft) niet genoeg zijn geweest om jou aan een straf(blad) te helpen. Die uitspraken van net wel, want dat wordt opgevat als oproepen tot genocide. Wacht maar af, het gaat voor je komen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon is aan het rotte on 14-09-2011, 20:23:47 - GMT-1


De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: jew-ka on 14-09-2011, 20:27:26 - GMT-1
Ga nou niet zielig doen, je bent geen blakamang, je bent een kankajood, een broeder van
hoerezoon sharon en zijn bandieten. Fuck you shabbos kaffer jihodim!

Zoals ik zei wacht maar af wat er met je lieveling Pisra-el gaat gebeuren.

La3natullahi 3alaika walmala'ikati wannasi adjma3een. Allahummastadjib ya Rabb.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Eeuwige kankrjood on 14-09-2011, 20:29:11 - GMT-1
 

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Eeuwig gierige jood on 14-09-2011, 20:30:20 - GMT-1
 
Pedo nieuws uit Israël

(http://www.spitsnet.nl/uploaded/spits_news/pedo2.jpg)


Ook in Israel zijn pedo’s:
 
Verdachte meervoudig kindermisbruik aangehouden in Modiin

Twaalf klachten door de politie in zes maanden; verdachte ontkent aantijgingen
 
Eli Senyor
Gepubliceerd op: 05.04.10, 20:43 / Nieuws Israël


De Modiin politie heeft niet minder dan 12 klachten ontvangen over de afgelopen zes
maanden tegen een man die ontuchtige handelingen verrichtte en oneerbare voorstellen
aan jonge lokale meisjes deed.De eerste klachten werden eind vorig jaar ingediend en
suggereren dat de verdachte masturbeerde in het bijzijn van een meisje, de private delen
van een ander meisje betastte en oneerbare voorstellen deed aan nog een ander meisje.
 
De gelijkenis van de incidenten in ogenschouw nemend, richtte de politie een speciale
eenheid op om te kijken naar de mogelijkheid of er sprake was van één persoon achter de feiten.
Op dat moment waren er geen nieuwe gevallen van ontucht gemeld gedurende  enkele maanden.

Echter, de vermoedelijke pedofiel hervatte  zijn aanvallen in de afgelopen weken,
opnieuw gericht op jonge meisjes. Er waren meldingen van gevallen dat hij geweld
gebruikte indien meisjes tegenstand boden.
 
Verschillende bekende pedofielen werden vervolgens gearresteerd na een gedetailleerde
beschrijving van de dader,  verstrekt door de slachtoffers. De verdachten werden uiteinde-
lijk vrijgelaten na ondervragingen.
 
Op zondag arresteerde de Moddin politie een verdachte die een voorlopige hoorzitting
onderging in de “Ramle Magistrate’s Court”.
 
Aanvankelijk bekende die betrokken te zijn geweest bij meerdere van de incidenten,
echter later trok hij zijn bekentenissen weer in.
De politie is in afwachting van de resultaten van onderzoek om de identiteit van de dader
vast te stellen.
 
Bron:  Eli Senyor
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

 
Pedofiele moordenaar misbruikt suïcidaal meisje in het ziekenhuis.
 
Door YAAKOV Lappin
 Jerusalem Post
 29/04/2010

 
Directeur van de liefdadigheidsinstelling ondervraagd op verdenking van het in dienst
nemen  van een veroordelde misdadiger als bewaker voor minderjarigen.
 
Een 70-jarige man uit Herzliya die in het verleden reeds werd veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw en het verkrachten van
minderjarigen is donderdag gearresteerd op de Meir Medisch Centrum in Kfar Saba
na vermeend misbruik van een 14-jarige meisje met suïcide neigingen, voor wie hij
als oppas was aangenomen.
 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker. De directeur van de liefdadigheidsinstelling werd ondervraagd door de politie
op verdenking van een veroordeelde crimineel in dienst nemen, ter bescherming van
minderjarigen, het geen in strijd met de wet is.
 
Nunu zat een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord, misbruik van minderjarigen,
jonge meisjes verkrachten en misbruik van andere familieleden. Hij werd vrijgelaten na
een presidentieel pardon.
 
Nunu was belast met de beveiliging van een meisje dat in een ziekenhuis was
opgenomen na een poging tot zelfmoord.

Het incident heeft geleid tot nationale verontwaardiging  en de politie heeft benadrukt,
dat de wet voor iedere organisatie die mensen met kinderen laat werken verplicht is een
verklaring van onbesproken gedrag te overleggen,  waaruit blijkt dat hij of zij heeft geen
eerdere veroordelingen heeft.
 
Volgens de verdenking,  begon Nunu het meisje lastig te vallen en aan te raken, terwijl ze
in haar ziekenhuisbed lag. Hij werd gezien door artsen terwijl hij over het meisje heen-
gebogen stond. De artsen vonden zijn houding verdacht en belden onmiddellijk de politie.
 
Tijdens politieverhoren ontkende Nunu de verdenkingen, hij verklaarde dat hij haar alleen maar “wilde opvrolijken” door het geven van  “een massage en een kus op het voorhoofd.”
 
De “Kfar Saba Magistrate’s Court” heeft het voorarrest van Nunu met vijf dagen verlengd 
en beschreef de verdachte als een gevaar voor de mensen om hem heen.
 
Bron:  Jerusalem Post
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

Twee toevals treffers uit Israelische kranten, die aantonen dat ook daar niet elke pedo
door de politie in een woestijn wordt neergeknald, zonder vorm van proces!!
 
Waarom zou zo’n idioot dat dan wel op haar blogje schrijven? Rot eens lekker op met je hele goede vriend er bij!
 
http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/ (http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Egypte on 14-09-2011, 20:36:07 - GMT-1
In Egypte zijn ze al bezig om jullie te elimineren, de rest volgt.

Egyptische demonstranten vallen de Kanka' Pisra-elische ambassade:
http://www.youtube.com/watch?v=W5tHYIirFYE (http://www.youtube.com/watch?v=W5tHYIirFYE)

De hollekast kan beginnen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: pyramideboelers on 14-09-2011, 20:46:46 - GMT-1
In Egypte zijn ze al bezig om jullie te elimineren, de rest volgt.

Egyptische demonstranten vallen de Kanka' Pisra-elische ambassade:
http://www.youtube.com/watch?v=W5tHYIirFYE (http://www.youtube.com/watch?v=W5tHYIirFYE)

De hollekast kan beginnen.

Dat zegt niets. Die racistische Egyptische geiten discrimineren iedereen die niet tot hun volk behoort: Bedoeïnen, Koptische Egyptenaren, en vooral ook de zwarte Nubiërs in het Zuiden van Egypte

Een groep van etnisch Nubische Egyptische advocaten heeft een klacht ingediend tegen de nieuwe single van Haifa Wehbe, de bekendste zangeres van het Midden-Oosten.
 De Libanese seksbom heeft het in
 haar liedje 'Waar is vader' over een 'Nubische aap'.

"Door ons met apen te vergelijken heeft Wehbe ons elke waardigheid ontnomen en sommige kinderen willen nu zelfs niet meer naar school.
 Ze weten wel zeker dat ze daar 'apen' zullen worden genoemd", zo reageerde een Nubische winkelaar in Caïro op de nieuwste song van de Libanese diva.

 Haifa Wehbe hertrouwde eerder dit jaar met een Egyptenaar en is erg populair in het land. Volgens haar was het volstrekt niet de bedoeling om de Nubische minderheid in Egypte te beledigen en had haar songwriter Mustafa Kamil haar gezegd dat Nubische aap een scheldwoord was dat vaak wordt gebruikt door Egyptische kinderen.

De Egyptisch-Nubische Wetsvereniging neemt daar evenwel geen genoegen mee en spande een rechtszaak aan, waarin het verbod wordt geëist op het draaien van het bewuste nummer, zowel op de radio als op de tv.
 Bovendien wil de organisatie dat de plaat niet in Egypte wordt verkocht.Wehbe verontschuldigde zich ondertussen omstandig, maar veel indruk maakte dat niet.

De rel komt op een moment dat de Nubische minderheid vooral via haar bekende schrijvers zoals Ali Idris en Haggag Odoul een proces van bewustwording doormaakt. Zo lanceerden zij verschillende campagnes om de Nubische taal, die niet verwant is met het Arabisch, niet verloren te laten gaan.

Ook proberen ze de muziek en de heel eigen traditionele dansen nieuw leven in te blazen. De Nubische zanger Mohammed Munir is een van de populairste Egyptische artiesten maar in het algemeen weten de zwarte Nubiërs zich eerder gediscrimineerd als 'ongeletterd en ongeciviliseerd'.
 
Ook in de erg populaire Egyptische cinema worden ze gestereotypeerd. Al sinds de jaren dertig duiken ze steevast als dienaars van de rijken op, permanent glimlachend en niet in staat om fatsoenlijk Arabisch te spreken.
 De vaakst voorkomende bijnaam is 'barbari', waarmee rechtstreeks verwezen wordt naar zowel huidskleur als laag opleidingsniveau.

Ook sociaal-economisch hebben de Nubiërs het de voorbije decennia niet bepaald makkelijk gehad. Deze nakomelingen van de vroegere zwarte farao's zagen hun geboorteregio aan beide zijden van de Egyptisch-Soedanese grens verschillende keren onder water verdwijnen door dammenprojecten.
 
Het eerste dateert uit 1902, het laatste en meest verregaande uit 1964. Toen raakten zo'n 60.000 Nubiërs ontheemd toen het reservoir van de Aswandam volliep. Ondanks tal van beloften werd het gros van hen niet hervestigd en velen kwamen in sloppenwijken rond de grote steden terecht.

De voorbije jaren werkte de Egyptische overheid plannen uit voor nieuwe dorpen rond het reservoir, het grote Nassermeer.
 En ook dat maakte de Nubiërs erg boos. Er zouden immers tienduizenden nieuwe woningen komen in dorpen met groot toeristisch potentieel maar er werd niet aan gedacht om daar ook Nubiërs bij te betrekken.
De Nubische schrijver Haggag Odoul startte daarom vorig jaar met een campagne, onder de titel 'Geef ons de Nijl terug', verwijzend naar de herkomst van zijn volk aan de bovenloop van die rivier.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon ligt te rotte on 14-09-2011, 21:15:28 - GMT-1
We zullen jullie joden over de straten van Palestina en Arabie sleuren, badend in het bloed tot dat er niemand
meer overblijft van jullie.

Sharon de hoerezoon ligt te creperen. En hij stinkt ook nog.

(http://uploads.static.vosizneias.com/2010/10/sharon1-725x481.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon ligt te rotte on 14-09-2011, 21:17:18 - GMT-1

We zullen jullie joden over de straten van Palestina en Arabie sleuren, badend in het bloed tot dat er niemand
meer overblijft van jullie.

Sharon de hoerezoon ligt te creperen. En hij stinkt ook nog.

(http://satuperjuangan.files.wordpress.com/2008/05/image0011.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon rotlijkzwijn on 14-09-2011, 21:25:42 - GMT-1
We zullen jullie joden over de straten van Palestina en Arabie sleuren, badend in het bloed tot dat er niemand
meer overblijft van jullie.

Sharon de hoerezoon en kindermoordenaar.

(http://www.rense.com/1.imagesH/sharwn.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: moslimbroeders pffahaha on 14-09-2011, 21:36:45 - GMT-1
Beetje misplaatst om die dooie kinderen naast Sharon af te beelden.

Het is algemeen bekend dat Palestijnen weeshuizen leegplukken en die kinderen in gebouwen zetten waar ze afweergeschut op het dak hebben geplaatst. Als Israël deze gebouwen vervolgens niets vermoedend bombardeert, kan Palestina weer janken: Die Israëli's vermoorden kinderen!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Kanke' Joden Pigs on 14-09-2011, 21:39:30 - GMT-1

 

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: sharon pamper om on 14-09-2011, 21:40:52 - GMT-1

HOU JE NEUS DICHT.

(http://satuperjuangan.files.wordpress.com/2008/05/image0011.jpg)
[/quote]


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Pisra-el filet on 14-09-2011, 21:43:21 - GMT-1


http://www.youtube.com/watch?v=sE6gkhA1O74 (http://www.youtube.com/watch?v=sE6gkhA1O74) + 5000 BONUSPUNTEN


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: LAFFE JIHODIM KA on 14-09-2011, 21:45:41 - GMT-1

 
(http://almiraatblog.files.wordpress.com/2009/01/israel-killing-machine2.jpg)

'Blokkade Gazastrook wel degelijk illegaal'

GENEVA -  De Israëlische blokkade van de Gazastrook is wel degelijk illegaal. De mensenrechten van de Palestijnen worden
op een flagrante manier geschonden. Dat stellen vijf VN-mensenrechtenrapporteurs in een dinsdag uitgegeven verklaring.

De experts, die aan de VN-Mensenrechtenraad rapporteren, reageren op een ander VN-rapport waarin de commissie-Palmer
eerder deze maand constateerde dat de blokkade valt onder het recht van Israël op zelfverdediging. Jeruzalem wil wapen-
leveranties aan Hamas voorkomen.

Het internationale Rode Kruis had die mening al eerder tegengesproken. Volgens de organisatie is de blokkade in strijd met
de Geneefse Conventies over het internationale humanitaire oorlogsrecht.

De vijf experts beschuldigden de commissie onder leiding van de vroegere Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer ervan
dat zij om politieke redenen heeft geconcludeerd dat de Israëlische blokkade legaal is.

De verklaring is uitgegeven door Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,
en Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel, evenals hun collega's inzake recht op fysieke en
mentale gezondheid, extreme armoede en recht op toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

De experts wijzen erop dat zeker twee derde van de 1,6 miljoen Palestijnen in de Gazastrook niet verzekerd is
van voldoende veilig voedsel. Door militaire maatregelen van Israël zijn een derde van het akkerland en 85 procent
van de visgronden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor de Palestijnen.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: zijn allemaal hetzelfde on 14-09-2011, 21:47:21 - GMT-1
ZWARTE NUBIËRS IN HET ZUIDEN VAN EGYPTE WORDEN ZWAAR GEDISCRIMINEERD DOOR DE EGYPTENAREN

[/b]
Een groep van etnisch Nubische Egyptische advocaten heeft een klacht ingediend tegen de nieuwe single van Haifa Wehbe, de bekendste zangeres van het Midden-Oosten.
 De Libanese seksbom heeft het in
 haar liedje 'Waar is vader' over een 'Nubische aap'.

"Door ons met apen te vergelijken heeft Wehbe ons elke waardigheid ontnomen en sommige kinderen willen nu zelfs niet meer naar school.
 Ze weten wel zeker dat ze daar 'apen' zullen worden genoemd", zo reageerde een Nubische winkelaar in Caïro op de nieuwste song van de Libanese diva.

 Haifa Wehbe hertrouwde eerder dit jaar met een Egyptenaar en is erg populair in het land. Volgens haar was het volstrekt niet de bedoeling om de Nubische minderheid in Egypte te beledigen en had haar songwriter Mustafa Kamil haar gezegd dat Nubische aap een scheldwoord was dat vaak wordt gebruikt door Egyptische kinderen.

De Egyptisch-Nubische Wetsvereniging neemt daar evenwel geen genoegen mee en spande een rechtszaak aan, waarin het verbod wordt geëist op het draaien van het bewuste nummer, zowel op de radio als op de tv.
 Bovendien wil de organisatie dat de plaat niet in Egypte wordt verkocht.Wehbe verontschuldigde zich ondertussen omstandig, maar veel indruk maakte dat niet.

De rel komt op een moment dat de Nubische minderheid vooral via haar bekende schrijvers zoals Ali Idris en Haggag Odoul een proces van bewustwording doormaakt. Zo lanceerden zij verschillende campagnes om de Nubische taal, die niet verwant is met het Arabisch, niet verloren te laten gaan.

Ook proberen ze de muziek en de heel eigen traditionele dansen nieuw leven in te blazen. De Nubische zanger Mohammed Munir is een van de populairste Egyptische artiesten maar in het algemeen weten de zwarte Nubiërs zich eerder gediscrimineerd als 'ongeletterd en ongeciviliseerd'.
 
Ook in de erg populaire Egyptische cinema worden ze gestereotypeerd. Al sinds de jaren dertig duiken ze steevast als dienaars van de rijken op, permanent glimlachend en niet in staat om fatsoenlijk Arabisch te spreken.
 De vaakst voorkomende bijnaam is 'barbari', waarmee rechtstreeks verwezen wordt naar zowel huidskleur als laag opleidingsniveau.

Ook sociaal-economisch hebben de Nubiërs het de voorbije decennia niet bepaald makkelijk gehad. Deze nakomelingen van de vroegere zwarte farao's zagen hun geboorteregio aan beide zijden van de Egyptisch-Soedanese grens verschillende keren onder water verdwijnen door dammenprojecten.
 
Het eerste dateert uit 1902, het laatste en meest verregaande uit 1964. Toen raakten zo'n 60.000 Nubiërs ontheemd toen het reservoir van de Aswandam volliep. Ondanks tal van beloften werd het gros van hen niet hervestigd en velen kwamen in sloppenwijken rond de grote steden terecht.

De voorbije jaren werkte de Egyptische overheid plannen uit voor nieuwe dorpen rond het reservoir, het grote Nassermeer.
 En ook dat maakte de Nubiërs erg boos. Er zouden immers tienduizenden nieuwe woningen komen in dorpen met groot toeristisch potentieel maar er werd niet aan gedacht om daar ook Nubiërs bij te betrekken.
De Nubische schrijver Haggag Odoul startte daarom vorig jaar met een campagne, onder de titel 'Geef ons de Nijl terug', verwijzend naar de herkomst van zijn volk aan de bovenloop van die rivier.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: SHARON TWEELINGBROER on 14-09-2011, 21:48:11 - GMT-1

Swineshalom Sharon, de tweelingbroer van Ariel Sharon, die jou vaak heeft misbruikt, etterbil!

(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: eeuwige kutjood on 14-09-2011, 21:49:59 - GMT-1

 
Pedo nieuws uit Israël

(http://www.spitsnet.nl/uploaded/spits_news/pedo2.jpg)


Ook in Israel zijn pedo’s:
 
Verdachte meervoudig kindermisbruik aangehouden in Modiin

Twaalf klachten door de politie in zes maanden; verdachte ontkent aantijgingen
 
Eli Senyor
Gepubliceerd op: 05.04.10, 20:43 / Nieuws Israël


De Modiin politie heeft niet minder dan 12 klachten ontvangen over de afgelopen zes
maanden tegen een man die ontuchtige handelingen verrichtte en oneerbare voorstellen
aan jonge lokale meisjes deed.De eerste klachten werden eind vorig jaar ingediend en
suggereren dat de verdachte masturbeerde in het bijzijn van een meisje, de private delen
van een ander meisje betastte en oneerbare voorstellen deed aan nog een ander meisje.
 
De gelijkenis van de incidenten in ogenschouw nemend, richtte de politie een speciale
eenheid op om te kijken naar de mogelijkheid of er sprake was van één persoon achter de feiten.
Op dat moment waren er geen nieuwe gevallen van ontucht gemeld gedurende  enkele maanden.

Echter, de vermoedelijke pedofiel hervatte  zijn aanvallen in de afgelopen weken,
opnieuw gericht op jonge meisjes. Er waren meldingen van gevallen dat hij geweld
gebruikte indien meisjes tegenstand boden.
 
Verschillende bekende pedofielen werden vervolgens gearresteerd na een gedetailleerde
beschrijving van de dader,  verstrekt door de slachtoffers. De verdachten werden uiteinde-
lijk vrijgelaten na ondervragingen.
 
Op zondag arresteerde de Moddin politie een verdachte die een voorlopige hoorzitting
onderging in de “Ramle Magistrate’s Court”.
 
Aanvankelijk bekende die betrokken te zijn geweest bij meerdere van de incidenten,
echter later trok hij zijn bekentenissen weer in.
De politie is in afwachting van de resultaten van onderzoek om de identiteit van de dader
vast te stellen.
 
Bron:  Eli Senyor
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

 
Pedofiele moordenaar misbruikt suïcidaal meisje in het ziekenhuis.
 
Door YAAKOV Lappin
 Jerusalem Post
 29/04/2010

 
Directeur van de liefdadigheidsinstelling ondervraagd op verdenking van het in dienst
nemen  van een veroordelde misdadiger als bewaker voor minderjarigen.
 
Een 70-jarige man uit Herzliya die in het verleden reeds werd veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vrouw en het verkrachten van
minderjarigen is donderdag gearresteerd op de Meir Medisch Centrum in Kfar Saba
na vermeend misbruik van een 14-jarige meisje met suïcide neigingen, voor wie hij
als oppas was aangenomen.
 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker. De directeur van de liefdadigheidsinstelling werd ondervraagd door de politie
op verdenking van een veroordeelde crimineel in dienst nemen, ter bescherming van
minderjarigen, het geen in strijd met de wet is.
 
Nunu zat een gevangenisstraf van 24 jaar uit voor moord, misbruik van minderjarigen,
jonge meisjes verkrachten en misbruik van andere familieleden. Hij werd vrijgelaten na
een presidentieel pardon.
 
Nunu was belast met de beveiliging van een meisje dat in een ziekenhuis was
opgenomen na een poging tot zelfmoord.

Het incident heeft geleid tot nationale verontwaardiging  en de politie heeft benadrukt,
dat de wet voor iedere organisatie die mensen met kinderen laat werken verplicht is een
verklaring van onbesproken gedrag te overleggen,  waaruit blijkt dat hij of zij heeft geen
eerdere veroordelingen heeft.
 
Volgens de verdenking,  begon Nunu het meisje lastig te vallen en aan te raken, terwijl ze
in haar ziekenhuisbed lag. Hij werd gezien door artsen terwijl hij over het meisje heen-
gebogen stond. De artsen vonden zijn houding verdacht en belden onmiddellijk de politie.
 
Tijdens politieverhoren ontkende Nunu de verdenkingen, hij verklaarde dat hij haar alleen maar “wilde opvrolijken” door het geven van  “een massage en een kus op het voorhoofd.”
 
De “Kfar Saba Magistrate’s Court” heeft het voorarrest van Nunu met vijf dagen verlengd 
en beschreef de verdachte als een gevaar voor de mensen om hem heen.
 
Bron:  Jerusalem Post
 [Vertaling: Dirk de Graaff]

Twee toevals treffers uit Israelische kranten, die aantonen dat ook daar niet elke pedo
door de politie in een woestijn wordt neergeknald, zonder vorm van proces!!
 
Waarom zou zo’n idioot dat dan wel op haar blogje schrijven? Rot eens lekker op met je hele goede vriend er bij!
 
http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/ (http://www.dutchpredators.info/live_archief/2010/06/een-goede-vriend-zei-tegen-me/)


(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: varkenjoodpuist on 14-09-2011, 21:51:39 - GMT-1
 

De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust...

 (http://members.multimania.nl/holocaustwo2/deeeuwigejood_poster.jpg)

"R.Wereldsman"
  02.07.2010De racistische Slavernij was erger dan de Joodse holocaust


Op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat slavernij erger was dan de Joodse holocaust. Toch hebben de Nederlanders haatgevoelens tegenover de Duitsers en doen alsof
ze heilig zijn. Surinamers daarentegen geven hetvoorbeeld van menselijkheid en liefde blijkbaar, maar kennen de geschiedenis van de slavernij.
 
De objectieve criteria voor een vergelijking vantwee misdaden tegende menselijkheid - de Joodse holocaust enerzijds en het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij.
Laten we die objectieve criteria op een rijtje zetten.
 
De duur van de misdaad:
 - De vervolging van de Joden in Nazi-Duitsland is begonnen doen Hitler in 1933 aan de macht
kwam middels democratische verkiezingen en eindigde in1945 met de nederlaag van het nazisme.
De systematische vernietiging van Joodse levens begon eigenlijkin 1941, dus eigenlijk gaat het om een periode van vier jaar
.
 - De trans-Atlantische slavernij duurde drie eeuwen, 75 keer langer dan de Joodse holocaust. Overigens is het niet 200 jaar geleden dat het kolonialisme in Suriname isgeëindigd,
maar amper 35 jaar geleden. Slavernij is bijna 150 geleden afgeschaft.

 
De omvang van de misdaad:
 - Het aantal slachtoffers van de Joodse holocaust wordt geschat op 6 miljoen.
 - Het aantal slachtoffers van het lugubere systeem van mensenhandel en slavernij wordt geschat op 400-500 miljoen. Ongeveer 12 miljoen Afrikanen zijn levendaangekomen in de Amerika's via de trans-Atlantische slavenhandel.Per levend aangekomen Afrikaan stierven er 5 onderweg, dat zijn 60 miljoenlevens. De meeste Afrikanen zijn tot slaaf gemaakt TIJDENS slavernij. In 300 jaar slavernij zijn er naar schatting 12 generaties slaven geboren en per generatie 3 kinderen, dat zijn al ruim 400 miljoen mensen.
 - Het lugubere systeem van slavernij en slavenhandel heeft meer dan 70 keer meer
slachtoffers geëist dan de Joodse holocaust.

 
De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens:
 - Tijdens de holocaust heeft de vernietiging van mensenlevens op twee manieren plaatsgevonden: middels dwangarbeid in concentratiekampen en door vergassing in de gaskamers.
Dwangarbeid duurde maximaal vijf jaar. Vergassing is een barbaarse manier om een
mensenleven te vernietigen. Die barbaarsheid was een kenmerk van het nazisme.

 - Tijdens het lugubere systeem van slavernij werd een mensenleven langzaam vernietigd.
Mensen van vlees en bloed met dromen over een beter leven werden elke dag onder dreiging
van fysieke terrorisme gedwongen om als vee te werken voor de Europeaan.

 - De intensiteit van de vernietiging van mensenlevens was kort en groot bij de Joden en lang
en langzaam pijnlijk tijdens slavernij. De Nederlanders waren in de America's bekend als
barbaarste slavenhouders
.
 
Deze barbaarsheid gaat nu gepaard met schamteloosheid doordat Nederland nog geen straf
heeft uitgezeten voor deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid: de huidige generatie denkt
dat Afrika arm en achtergebleven is door achterlijkheid en domheid en weten niet eens meer dat
hun voorouders gruwelijke misdaden gepleegd hebben en dat zij neerkijken op de puinhopen van
hun voorouders.
 
De barbaarsheid van Hitler's Duitsland heet nazisme.
De barbaarheid tijdens de racistische slavernij heeft geen naam gekregen.
Misschien wordt binnenkort een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam.

(http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Jodenvervolging/eeuwige_jood.JPG)(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @mamjo on 15-09-2011, 00:35:09 - GMT-1
Als je deze racistische berichten niet weghaald dan dien ik een aanklacht in bij de politie!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Cummings on 15-09-2011, 12:47:21 - GMT-1


'Weerman blijkt dodelijk feestbeest'

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/18/16/3/20110914163828/media_xl_942513.jpg)

De 33-jarige Brett Cummings leek met zijn baan als weerman bij een lokaal tv-station in Arkansas en zijn rotsvaste geloof in God
de ideale schoonzoon. Van dat imago is echter weinig meer over, sinds Cummings vorige week wakker werd naast het levenloze lichaam
van een 24-jarige man. In een badkuip. Bovendien was de dode man naakt en had hij een hondenhalsband om.

Volgens een vriend in bij wie het bizarre incident gebeurde, belandden Cummings en de man in de badkuip na een avond vol drank en drugs. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er nu precies is gebeurd. 

Cummings' werkgever wil daar echter niet op wachten en maakte vandaag bekend dat de weerman niet terugkeert op televisie. 'Hij was het
ermee eens dat het in ieders belang was dat zijn contract ontbonden werd. Hij gaat nu een andere uitdaging zoeken,' laat zijn advocaat weten.

Volgens de raadsman werkt de gevallen weerman volledig mee met de politie. 'Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een misdaad
en is er niemand aangeklaagd.'


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 15-09-2011, 12:54:17 - GMT-1


Duizenden Hyvers voelen zich belazerd

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/3/12/7/20110915104656/media_xl_943087.jpg)
© ANP

Duizenden gebruikers van Hyves, die op de sociale netwerk gamen, voelen zich belazerd. Ze klagen over misstanden bij het spelen
van de populaire online games. Daardoor zijn velen hun voor soms tientallen euro's gekochte credits in het spel Landleven kwijt.
Ook zijn spelers boos dat Hyves de regels van een ander populair spel, Happy Harvest, in hun nadeel heeft veranderd.

Inmiddels zijn er al vijf verschillende Hyves-klachtenfora. Een afgelopen weekend door de actiegroep Hyves United gestarte online
petitie op Petities24.com is al door ruim 3400 mensen ondertekend. Volgens de gamers reageert Hyves nauwelijks op klachten.

Tonnen
Bij de spellen Landleven en Happy Harvest moeten spelers een virtuele boerderij uitbaten. Meedoen is gratis, maar wie verder wil
komen moet credits kopen. Dat kan enthousiaste spelers zo 10 tot 20 euro per maand kosten.

Onduidelijk is hoeveel geld gamers verloren hebben, maar volgens gamer en IT-expert Tom Kusters, lid van Hyves United, kan de ge-
zamenlijke schade richting de tonnen gaan. 'Hyves geeft geen cijfers, maar als ik zeer terughoudend schat dat er 17.000 betalende
spelers zijn, moet het al snel om zulke bedragen gaan', zegt hij in het AD.

Volgens Kusters lijkt het er op dat Hyves de groei in het aantal spelers niet aan kan en onvoldoende serverruimte heeft.
Bij het spel Happy Harvest veranderde Hyves zomaar de regels. 'Veel spelers waren zo goed geworden dat ze geen credits
meer hoefden te kopen', aldus Kusters.

Gecompliceerd
Hyves zegt zich bewust te zijn van de problemen rond enkele van de 24 online games. 'Samen met onze partner Spil Games zijn
we druk bezig deze zo snel mogelijk op te lossen',  laat woordvoerster Rebecca Rijnders weten. Ook zegt Hyves 'continu' aan de
servercapaciteit te werken. Volgens het sociale netwerk is de zaak gecompliceerd omdat Hyves de spellen niet zelf maakt,
maar samenwerkt met meerdere partijen.

Hyves roept spelers met klachten op zich te melden op hyves.nl/help. 'We doen ons best gamers zo veel mogelijk tegemoet te komen.'

Hyves heeft inmiddels actiegroep Hyves United uitgenodigd voor een gesprek.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 15-09-2011, 13:00:11 - GMT-1


Politie zoekt bejaardenmepster

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/0/5/11/20110915104538/media_xl_943046.jpg)
© Politie

De politie onderzoekt de mishandeling van een 77-jarige inwoonster van het Friese Noordwolde. De vrouw liep afgelopen zaterdag
met haar man een winkel, waar het stel zonder aanleiding ineens werd geslagen door een vrouw.

De bejaarde man kon zich afweren met de winkelwagen. De bejaarde dame kon zich niet beschermen en werd dan ook vol in haar
gezicht geslagen door de  vrouw op de foto.

Vastgelegd
Na de mishandeling verliet de vrouw snel de winkel en verdween in onbekende richting. Een bewakingscamera registreerde alles.
De politie wil graag in contact komen met mensen die (denken te) weten wie deze agressieve vrouw is.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Josef Nunu on 15-09-2011, 13:06:03 - GMT-1


 
De verdachte, Josef Nunu, werd ingehuurd door de Matav liefdadigheid om te werken als
een bewaker.

Josef Nunu is een zwarte Ethiopiër. Daar zitten er veel van in Israël omdat ze voor de Arabieren moesten vluchten.

Wat wil je nu zeggen, dat blaka's pedo's zijn? Racistische berggeit!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 15-09-2011, 13:07:02 - GMT-1

Zedenpolitie bekijkt aangiftes tegen leraren

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/18/11/5/20110915085517/media_xl_942950.jpg)
© ANP

De zedenpolitie doet onderzoek naar 'grensoverschrijdend' gedrag van twee leerkrachten op een basisschool in Zoetermeer.
De politie kreeg deze week twee aangiftes binnen.

Beide medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het onderzoek richt zich op zich op kinderen die vorig schooljaar in groep 1 en 2
zaten en les hadden van een vrouwelijke leerkracht. De lerares zou hen te streng hebben gestraft. Mogelijk gaat het daarbij ook
om een zedencomponent.

Huiszoeking
Bij de vrouwelijke leerkracht is gisteren huiszoeking gedaan en ook bij de directeur van de school. Het is nog onduidelijk of de twee
als verdachte in beeld komen en worden verhoord. 'We moeten eerst duidelijk krijgen of we te maken hebben met een zedenzaak,
of met een zaak waarin een leerkracht over de top heeft gereageerd in de klas.'

Ouders ingelicht
Een politiewoordvoerder stelt dat de politie nog terughoudend is, omdat het onderzoek pas een paar dagen loopt.
'Het woord misbruik wil ik in ieder geval niet in de mond nemen.' Ouders van kinderen op de school zijn ingelicht,
met een brief en een op gisteravond gehouden ouderavond.

Ze kregen per brief te horen dat er aangifte is gedaan en dat de politie een onderzoek is begonnen. Tijdens de bijeenkomst
konden ouders vragen stellen en kregen ze informatie over het vervolg van het onderzoek. Een politiewoordvoerder noemde
het 'begrijpelijkerwijs een emotionele avond'.

Nieuwe bijeenkomst
Mogelijk komt er een nieuwe bijeenkomst voor alle ouders van de kinderen op school, aldus voorzitter Ed Spruijt van
het college van bestuur van de stichting, waar de school onder valt. De medewerkers tegen wie aangifte is gedaan,
waren volgens hem fulltime werkzaam op de school.

Personeel
De medewerkers van de school zijn gisterochtend ingelicht. Burgemeester Jan Waaijer van Zoetermeer
heeft met het personeel gesproken.

(ANP/ Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malcom on 15-09-2011, 13:12:32 - GMT-1

6 jaar geëist voor ontucht Spijkenisse

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/6/12/8/20110915121051/media_xl_943223.jpg)
De rechtbank in Rotterdam. © ANP

Justitie heeft voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar cel geëist tegen Marco B. De 40-jarige Spijkenisser wordt verdacht van
ontucht met twee minderjarige meisjes van 4 en 8. Ook zou hij foto's met kinderporno hebben verspreid.


De man uit Spijkenisse-Noord zelf wil geen verklaring afleggen tegenover de politie. Marco B. was vanochtend zelf niet aanwezig
in de rechtbank. Hij bleef in zijn cel. Hij zegt dat alle aandacht voor de zaak hem teveel is geworden, meldt RTV Rijnmond.

Ordeverstoringen
De zedenzaak leidde in februari van dit jaar tot grote commotie in Spijkenisse. Burgemeester Mirjam Salet hield
destijds twee informatieavonden voor bezorgde ouders. Ook riep ze de rechters destijds op om de verdachte
vooral achter de tralies te houden, dit uit vrees voor ordeverstoringen.
(Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Gerard H on 15-09-2011, 13:18:50 - GMT-1
15 jaar geëist voor roofmoord door Gerard H. (70)

(http://www.rtvnh.nl/data/thumb/abc_media_image/10000/10778/w380_cropped_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in Amsteram 15 jaar celstraf geëist
tegen de 70-jarige Gerard H. voor het plegen van een roofmoord.

Gerard H. wordt ervan verdacht zijn vriend Hans Doorman op 25 juni vorig jaar met een hamer te hebben doodgeslagen in
zijn woning in het Centrum van Amsterdam. De verdachte vertrok een paar dagen na de moord naar de Canarische Eilanden.
Bij zijn terugkeer werd hij op Schiphol aangehouden. H. ontkent vanaf dit moment de moord te hebben gepleegd.
(Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Algemeen Dagblad on 15-09-2011, 13:25:43 - GMT-1

Pedoseksueel was ook vrijwilliger op jeugdkamp

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/3/4/6/20110915101029/media_xl_943011.jpg)
Edwin V. was voor het tweede jaar vrijwilliger bij de vakantieweek Stuif Stuif
als coördinator sport en spel. © THINKSTOCK


De Haarlemse pedoseksueel Edwin V. is oktober vorig jaar ook vrijwilliger geweest op een kamp voor
eenoudergezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar.

Directeur Dick Jansen van de organiserende welzijnsorganisatie DOCK in Haarlem heeft vandaag
een bericht daarover in het Haarlems Dagblad bevestigd.

Vorige week werd bekend dat de 42-jarige man, die meermalen is veroordeeld voor seksueel misbruik,
ook actief is geweest op de Haarlemse kindervakantieweek Stuif Stuif. Naar aanleiding daarvan is
directeur Jansen nagegaan of V. mogelijk bij meerdere activiteiten betrokken is geweest.
 
Naast het vijfdaagse kamp voor eenoudergezinnen blijkt de pedoseksueel eind vorig jaar ook vrijwilliger
te zijn geweest bij de Haarlemse Winterstuif, een winterse variant van de Stuif Stuif in de zomer.
Er komt deze week een bijeenkomst voor ouders die vorig jaar zijn mee geweest met dit kamp.
Daarbij zijn ook een jeugdarts en zedenexpert aanwezig.

Volgens Jansen is het gebruikelijk dat DOCK vrijwilligers screent die aan meerdaagse activiteiten meedoen. Bij Edwin V.
is dat niet gebeurd. 'Dat betreuren wij zeer. Hij was al langer vrijwilliger bij ons en dan wordt vaak gevraagd of je ook
aan een andere activiteit wil meedoen. Dat sluipt er dan in.'
 
V. was kort geleden vrijwilliger op de Stuif Stuif op het moment dat hij werd vervolgd voor misbruik van een meisje in
een vakantiepark in Den Helder en het bezit van kinderporno. Een medewerker van het evenement herkende de man in
een krantenverslag over die zaak en sloeg alarm. De Haarlemmer is daarna direct op non-actief gesteld. V. is vorige
week tot een half jaar cel veroordeeld, maar hij hoeft die straf pas later uit te zitten.

(ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: War on Terror on 15-09-2011, 14:39:08 - GMT-1


'Door War on Terror betaalde VS hoge prijs voor 9/11'

(http://static0.trouw.nl/static/photo/2011/12/12/11/20110906200241/media_xl_934451.jpg)
President George W. Bush spreekt het Amerikaanse volk toe. © reuters
 
Het was niet de aanslag zelf die Amerika op 11 september 2001 het hardst trof, maar de reactie daarop van de regering Bush.
Dat concluderen diverse economen in de 9/11-retrospectieven die wereldwijd in de media verschijnen.

De War on Terror van George Bush leidde zelfs rechtstreeks tot de huidige economische crisis in de Verenigde Staten, betoogt
de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz.

Volgens de auteur van Oorlog van 3 biljoen maakte de toenmalig Amerikaanse president een grote inschattingsfout door Irak
binnen te vallen. Het land had niets van doen met de aanslagen in New York&Washington. Daarnaast sloeg de Amerikaanse
regering de plank volledig mis bij de kostenraming van 60 miljard dollar; een getal dat volgens Stiglitz voortkwam uit
'kolossale incompetentie' en een 'valse voorstelling van zaken'.

5.000.000.000.000 dollar
Het werkelijke bedrag dat de VS ondertussen heeft uitgegeven aan de oorlogen in Irak en Afghanistan ligt ergens
tussen de 3 en 5 biljoen dollar, schat de hoogleraar aan Columbia University. Ter vergelijking, de totale begroting
van de VS bedraagt dit jaar 3,5 biljoen dollar.

Stiglitz gaat bij zijn berekening niet alleen uit van de kosten van militair materieel en soldij, maar telt ook de honderden
miljarden dollars aan uitkeringen en ziektekosten voor invalide veteranen mee. Geheel onomstreden is dit niet. Sommige
economen beperken zich tot de directe gevolgen van de aanslagen. Anderen tellen de oorlogen in Afghanistan en Irak bij op,
maar weer niet de kosten voor de uitkeringen en de jarenlange zorgclaim van veteranen.

Olieprijs en zeepbel huizen
Naast de enorme kosten noemt Stiglitz nog twee oorzaken die bijdragen aan het economisch verval. De eerste is de stijging van
de olieprijs door de Amerikaanse bemoeienis in het Midden-Oosten zodat "Amerikanen gedwongen waren geld uit te geven aan
de import van olie terwijl zij dat geld anders hadden kunnen besteden aan goederen die waren geproduceerd in de VS."

Tweede oorzaak is het optreden van de Amerikaanse centrale bank. "De oorlogen droegen bij aan de macro-economische zwakte
van Amerika die de tekorten en schuldenlast verergerde", stelt Stiglitz. Uit angst voor een recessie verhulde de centrale bank
van Amerika deze zwakte "door een zeepbel op de woningmarkt te creëren die leidde tot sterk stijgende consumptie."
De Fed blies lucht in de zeepbel door de rente sterk te verlagen zodat leningen en hypotheken steeds goedkoper werden.
Dat is veel Amerikanen duur komen te staan.

Naast de schade aan de economie leidde de reactie van Bush op 9/11 ook tot aantasting van het morele gezag van de VS in de wereld,
constateert Stiglitz. De martelingen, de miljoenen Irakezen en Afghanen die sneuvelden in het geweld, de vluchtelingenstroom die op
gang kwam, dat alles heeft de veiligheid en het aanzien van Amerika geen goed gedaan.

"Al Qaida, al zijn ze niet verslagen, lijkt niet langer het grote gevaar dat opdoemde in de nasleep van de 9/11-aanslagen",
stelt Stiglitz in zijn slotwoord. "Maar de prijs die we betalen om tot dit punt te komen, in de VS en elders,
is enorm - en was voor het grootste deel te vermijden. We zullen de erfenis nog lange tijd met ons meedragen.
Het loont de moeite eerst na te denken alvorens te handelen."Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: echt he? on 15-09-2011, 17:20:38 - GMT-1
Josef Nunu is een zwarte Ethiopiër. Daar zitten er veel van in Israël omdat ze voor de Arabieren moesten vluchten.

Wat wil je nu zeggen, dat blaka's pedo's zijn? Racistische berggeit!

Dus dat!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: echt he? on 15-09-2011, 17:22:01 - GMT-1
Josef Nunu is een zwarte Ethiopiër. Daar zitten er veel van in Israël omdat ze voor de Arabieren moesten vluchten.

Wat wil je nu zeggen, dat blaka's pedo's zijn? Racistische berggeit!

Dus dattie!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: IK GA DEDE HIER WHAHA on 15-09-2011, 17:23:32 - GMT-1
BLAKAMANG SCHOPT GEIT IN ZIJN KRUIS  ^_^ ^_^ ^_^

http://www.youtube.com/watch/v/Kyym2pUN7ZM&feature=relatedTitle: Re: Onze normen en waarden.
Post by: IK GA DEDE HIER WHAHA on 15-09-2011, 17:26:17 - GMT-1
http://www.youtube.com/watch/v/Kyym2pUN7ZM


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: IK GA DEDE HIER WHAHA on 15-09-2011, 17:28:24 - GMT-1
BLAKAMANG SCHOPT GEIT IN ZIJN KRUIS  ^_^ ^_^

http://www.youtube.com/v/Kyym2pUN7ZM&feature=related


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: eeuwige jahodimagu on 15-09-2011, 20:17:20 - GMT-1

Swineshalom Sharon, de tweelingbroer van Ariel Sharon, die jou vaak heeft misbruikt, etterbil!

(http://www.wateetons.com/wp-content/uploads/2007/11/varken1.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: jew ka on 15-09-2011, 20:19:54 - GMT-1
Nog een paar dagen wachten  -_-  :wub:

(http://www.doorbraak.eu/gebladerte/Kristall02.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Annal Frank on 15-09-2011, 20:22:42 - GMT-1

Je hebt ze geneukt en vermoord, petje af Hitler  :mellow:

(http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/images/hitler_anne_frank.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: impotente berggeit on 15-09-2011, 20:58:46 - GMT-1
Hitler kan tenminste nog spieren! Pedohammed is al impotent! ^_^

(http://i53.tinypic.com/6qy9va.jpg)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 15-09-2011, 21:47:20 - GMT-1
do 15 sep 2011, 17:11  de telegraaf
     
Fransman betaalt boetes boerkadragers AMSTERDAM -  De Franse zakenman Rachid Nekkaz betaalt de boetes van Nederlandse vrouwen die een boerka dragen. Dat zegt hij donderdagavond in Editie NL op RTL4, zo meldt dat programma.


 
„Nederlandse vrouwen die vrijwillig een boerka dragen en een boete krijgen, kunnen mijn telefoonnummer op internet vinden”, aldus de Fransman. „Ik zal de boete betalen.”

Nekkaz heeft in Frankrijk een fonds van 1 miljoen euro ingesteld om boetes te betalen van vrouwen die bekeurd worden wegens het boerkaverbod, dat in dat land al langer geldt. Ook in België betaalt hij dergelijke boetes.

De zakenman, die van Algerijnse afkomst is, vindt het verbod om in het openbaar gezichtsbedekkende kleding te dragen een schending van de Europese grondrechten en de fundamentele vrijheden.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 16-09-2011, 14:03:09 - GMT-1
vr 16 sep 2011, 14:17
Fransen mogen niet meer op straat bidden PARIJS -  In Frankrijk mogen gelovigen niet meer op straat bidden. Een verbod daartoe werd vrijdag van kracht. De ban is vooral gericht tegen moslims. Die gingen in de grote steden op vrijdag vaak massaal op straat bidden wegens een groot tekort aan gebedsruimte.


 
De autoriteiten hebben de moslims nu alternatieve gebedsruimtes aangeboden, zoals verlaten overheidsgebouwen.

Minister Claude Gueant van Binnenlandse Zaken zei vorige maand tegen het persbureau AFP bidden op straat „onacceptabel” te vinden. Hij noemde het een directe aanval op het secularisme.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 17-09-2011, 14:10:48 - GMT-1
za 17 sep 2011, 08:43
| lees voor
     
Meer dan 1 miljoen eenzame zielen AMSTERDAM -  In Nederland voelen veel mensen zich sociaal geïsoleerd. Ongeveer een op de drie is ontevreden over de sociale steun van zijn medemens.


 Foto: Getty Images
Zij zouden vaker willen worden uitgenodigd om mee te gaan naar een borrel, etentje, feestje of cultureel uitstapje. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO.

Meer dan een miljoen mensen voelen zich sterk eenzaam. De helft hiervan geeft aan niet veel mensen te hebben om werkelijk op te kunnen vertrouwen en een kwart mist een goede vriend of vriendin.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 19-09-2011, 19:58:43 - GMT-1

Verzekeraar weigert couveusekosten te betalen
maandag, 19 september 2011 05:06


Paramaribo - De verzekeringsmaatschappij waar Raisa Paulus, die onlangs bevallen is van een drieling, via haar werkplaats verzekerd is, weigert de kosten te betalen voor de periode dat de baby’s in de couveuse hebben gelegen. Het totale bedrag voor de drie baby’s bedraagt SRD 21.500. De kosten zijn hoog voor de ouders, Raisa Paulus en Sergio Lonswijk. De vorige maand ...

heeft Paulus in het Diakonessenhuis het leven geschonken aan een drieling. De baby’s zijn te vroeg geboren en opname op de couveuseafdeling was noodzakelijk. De laatste baby is vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen.

Bij het ophalen van het kindje kreeg de familie een hoge rekening gepresenteerd. Het eerste en het tweede kindje hebben twaalf dagen in de couveuse gelegen, waarvoor de ouders respectievelijk SRD 7000 om SRD 6000 moeten betalen. Het laatste kindje lag 21 dagen op de couveuseafdeling, waarvoor de ouders SRD 8500 moeten ophoesten.

Lonswijk heeft nadat de hoge rekening werd gepresenteerd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) aangeklopt voor hulp. Van Sozavo krijgt hij een dokterskaart waarmee maar een deel van de kosten kan worden vergoed. Het ligdagtarief op de couveuseafdeling bedraagt SRD 800. Het ministerie kan maximaal SRD 200 van het ligdagtarief vergoeden.

Het resterende bedrag moet het gezin zelf ergens zien te vinden. Paulus is werkzaam bij de Stichting Behoud Bananen Sector in Suriname (SBBS) en heeft vrije geneeskundige behandeling via het werk. Ondanks de garantiebrief van haar werkplaats weigert de verzekeraar de couveusekosten te dekken. Het gezin is radeloos en zal wederom de verzekeraar benaderen om hem op andere gedachten te brengen.
(N.Hoever)
 
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Nederlander on 03-10-2011, 09:39:30 - GMT-1
Iemand plaatst een stukje over een moordende pedo wat erg genoeg is maar wat krijgen we dan als reactie:
Ites wat er helemaal niet mee te maken heb
Een heel lulverhaal over de slaventijd
racisme
discriminatie en dergelijke Bu#@$it

Jullie hebben wel de tijd om de hele dag op Mamjo te hangen maar geen tijd om een diploma te halen of een fatsoenlijke baan te zoeken en houden en eens fatsoenlijk Nederlands te leren.
Normen hebben jullie wel want jullie zijn verschrikkelijke regelneukers, zeikers en zeurders
Waarden: O,OOO en al helemaal geen toegevoegde waarde.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Money Market on 03-10-2011, 09:48:59 - GMT-1
Vandaag komt uiteindelijk het boek uit waarin uitvoerig de rol van de Nederlandse politie tijdens de tweede wereldoorlog wordt beschreven. Lijkt mij een zeer boeiend verhaal en doet m.i. een flinke duit in het zakje als het gaat om een stukje geschiedschrijving rondom het Nederlandse aandeel in de jodenvervolging. De films waarin vrachtwagens met Duitse militairen huis-aan-huis Joden oppakken is nooit een juist beeld geweest. In werkelijkheid waren het na de capitulatie de Nederlandse politie agenten die hun diepgewortelde haat op joden konden botvieren door ze systematisch op te jagen, te mishandelen in veel gevallen te misbruiken. Nederland als vriend van de joden is slechts deels de waarheid, een evengroot deel was allesbehalve jodenvriend en heeft derhalve haar steentje bijgedragen als het gaat om het vervolgen en het uitmoorden van joden. Nederlanders belichten bij voorkeur het aandeel in het verzet maar de andere kant van het verhaal verdiend m.i. ook de nodige aandacht. Zou mening filmmaker willen uitdagen om het scenario vanuit deze invalshoek te verfilmen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: ongestraft truc on 03-10-2011, 14:45:03 - GMT-1
Auteur: Maurice Ferares

(http://www.grenzeloos.org/wp-content/uploads/rawagede.jpg)

Nederlandse moorden blijven ongestraft

Recent vond een proces plaats waarin de Nederlandse staat werd aangeklaagd voor het vermoorden van de hele mannelijke bevolking
van het Javaanse dorp Rawagede door Nederlandse militairen op 9 december 1947. Dit was slechts een van vele misdaden die
gedurende driehonderdvijftig jaar Nederlands koloniaal regime tegen de Indonesische bevolking werden begaan.
Moord, roof van grond, vee, grondstoffen, olie en cultuurgoederen, slavernij in de vorm van herendiensten, het door middel
van ‘poenale sancties’ dwingen van arbeiders om voor planters te werken, gedwongen verhuizingen, uithongering,
verhindering van onderwijs, weigering van medische zorg, lijfstraffen, opsluiting in concentratiekampen en gevangenissen
van ‘politieke misdadigers’, juridische en politieke rechteloosheid van de bevolking: dat waren de kenmerken van het Nederlandse bewind.
 
Na de Tweede Wereldoorlog trachtte Nederland vergeefs door middel van twee oorlogen Indonesië weer in zijn greep te krijgen.
Tijdens die oorlogen zijn vooral op Java en in Zuid-Celebes (Sulawesi) door het Nederlandse leger afschuwelijke misdaden gepleegd.
De meeste verantwoordelijkheid voor die misdaden droegen de sociaal-democraten Willem Drees (premier van 1948 tot 1958) en Wim Schermerhorn (premier van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946) en hun partijgenoten, de ministers van ‘Overzeese gebiedsdelen’ Jan Jonkman,
minister in de periode 1945 – 1946, en zijn opvolger Johan Logemann, minister tot 1948. Net zoals de hoogste bevelhebbers van het
leger zoals generaal Simon Spoor en de christen-democratische premier Louis Beel hebben zij zich nooit voor hun daden hoeven te verantwoorden. Dit terwijl er geen twijfel mogelijk is dat zij oorlogsmisdaden hebben begaan.
 
Op 20 juni stonden niet zij terecht in Amsterdam. Op die dag begon een proces tegen de Nederlandse Staat dat aangespannen is door enkele overlevenden van de massamoord in Rawagede in 1947 en het K.U.K.B. (Komite Utang Kehormatan Belanda, Comité Nederlandse Ereschulden) dat opkomt voor de slachtoffers van het Nederlandse koloniale regime. Het was een civiele procedure en er werd slechts om excuses van de Nederlandse regering en een vergoeding voor de geleden schade gevraagd, niet om strafvervolging van de moordenaars. De reactie van de regering op dit verzoek is typerend voor Nederland als koloniale moordenaar en dief: de claim was ‘te laat ingediend’.
 
We twijfelen er sterk aan dat de rechtbank tot een ander oordeel zal komen, we hebben met klassenjustitie te maken, zonder recht voor arme en verdrukte mensen. Daarom werden ook toen de moordenaars niet gestraft en kon overste A. J. H. Wijnen, die het bevel voerde in Rawagede, rustig in zijn bed sterven. Generaal Spoor wilde hem nooit laten vervolgen omdat dit maar slecht zou zijn voor de carrière van de overste. De weduwen van Rawagede hebben hun hele leven in armoede geleefd en zullen in armoede sterven.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: jeroen pauw on 03-10-2011, 14:51:14 - GMT-1
Jeroen Pauw had meer dan 200 sekspartners van onze redactie

(http://www.shownieuws.tv/wp-content/uploads/2010/11/pauw.jpg)
AMSTERDAM -  Presentator Jeroen Pauw heeft het bed gedeeld met meer dan 200 vrouwen.

 
Dit liet de presentator weten in het RTL-programma 'Kwestie van Kiezen' toen Rick Nieman vroeg naar het aantal vrouwen dat hij versleet.

Het precieze aantal wist Jeroen echt niet, maar het waren er in ieder geval wel meer dan 200. "Respect", aldus Rick.

Hier is Jeroen het niet mee eens: "Ik vind het eigenlijk het tegenovergestelde van respect. Eigenlijk, als je er zo over praat, krijgt het een soort van inwisselbaarheid. Dat hoef je niet van de daken te schreeuwen."


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Wolvega on 03-10-2011, 14:54:46 - GMT-1
Lichaam vader opgegraven en in sloot gegooid

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/3/2/2/20111003130622/media_xl_962372.jpg)

In de Schipsloot in het Friese Wolvega is het lichaam gevonden van een man die begin 2011 al was overleden.
Het lijk werd opgegraven door zijn zoon en in het water gegooid. De 52-jarige zoon van de dode man is aangehouden
en inmiddels gedwongen opgenomen. Burgemeester Van Klaveren noemt de zaak 'luguber en tragisch'.
 
Tijdens de persconferentie die om twaalf uur is begonnen, heeft de politie laten weten dat het gaat om tragisch drama in de familiesfeer.
De verdachte was al bekend bij hulpverleningsinstanties, maar over zijn motieven tast de politie nog in het duister, zo laat de Leeuwarder Courant via Twitter weten. 

Lichaam vervoerd in de auto
De vader stierf begin dit jaar een natuurlijke dood. Zijn identiteit kon worden vastgesteld op basis van wasmerkjes in de kleding
die hij droeg en een jas die langs de sloot werd gevonden. Op de labels stonden de naam van de man en het verzorgingstehuis
waar hij tot zijn dood woonde.

De man heeft volgens de politie niet lang in het water gelegen. Het lichaam werd gistermorgen al gevonden door een passant in een
bootje in de Schipsloot. Het is duidelijk dat de zoon hem heeft opgegraven en in zijn auto naar de sloot heeft gebracht.
Sporen van het lichaam zijn in de auto aangetroffen.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: ontdarmen on 03-10-2011, 15:01:51 - GMT-1

Medegevangenen 'ontdarmen' Britse kinderverkrachter

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/2/2/13/20111003095516/media_xl_961573.jpg)

Twee Britse gevangenen moeten morgen voor de rechter verschijnen voor de moord op een medegevangene.
Kinderverkrachter Mitchell Harrison werd gisteren dood aangetroffen in zijn cel in Durham in het noordoosten
van Engeland.De 23-jarige Harrison werd vorig jaar veroordeeld voor de verkrachting van een 13-jarige meisje.
Volgens de Daily Mail schepte Harrison in de cel op over zijn daad tegen medegevangenen. Die besloten het
recht in eigen handen te nemen.

Volgens de krant hadden de twee gedetineerden scheermesjes in hun tandenborstel gestoken waarmee ze de buik
van Harrison hadden opengesneden en zijn darmen hadden verwijderd. De twee daders gaven zichzelf nadien aan bij de cipiers.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: normen on 03-10-2011, 15:06:24 - GMT-1

Vader bereidde moord op zoontje goed voor
 
(http://www.eeuwigweekend.nl/wp-content/2009/04/horror.jpg)


De vader die op zaterdag 10 september in Veldhoven zijn 1-jarige zoontje vermoordde, handelde niet in een opwelling.
Hij had de dood van zichzelf en het kind nauwkeurig voorbereid, zo blijkt uit een brief die in de woning werd aangetroffen.
De man voorzag een einde van de relatie met zijn vrouw en koos voor deze dramatische uitweg, zo liet de politie vandaag weten.
Het gezin was niet bekend bij de politie of de hulpverlening.

Het zwaargewonde kind werd op 10 september door de moeder gevonden in een woning in het centrum van Veldhoven.
Zij zocht in paniek hulp bij een nabijgelegen winkel. Daar probeerden gealarmeerde hulpverleners het kind tevergeefs te reanimeren.

Een dag later werd de vader dood teruggevonden in een bos tussen Eindhoven en Veldhoven. Hij had zelfmoord gepleegd.

De politie heeft het onderzoek naar de dood van het kind en de man afgesloten.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: hij is er weer.. on 03-10-2011, 15:07:56 - GMT-1
BEEEEEHHHHHHHHHHH  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: beshaving on 03-10-2011, 15:10:24 - GMT-1
Burenruzies in Limburg steeds gewelddadiger

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/15/13/14/20111002191043/media_xl_961244.jpg)
© THINKSTOCK

Burenruzies in Limburg verharden. Dat blijkt uit onderzoek van L1. De ruzies worden gemener en gewelddadiger.
In bijna iedere gemeente in de provincie zijn er langlopende conflicten tussen buren of buurtgenoten die op escaleren staan.
Gemeenten doen hun best om in de ruzies te bemiddelen, maar dat gaat zelden goed. Ze kunnen dan ook weinig doen om conflicten
voorgoed te sussen.

Ook de politie staat vaak machteloos. Die kan pas ingrijpen als de zaak echt uit de hand loopt.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @jij met je artikeltjes on 03-10-2011, 15:11:32 - GMT-1
Ben benieuwd wanneer je ons weer kaffers gaat noemen, racistische berggeit!  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: pater jan on 03-10-2011, 15:15:20 - GMT-1

'Ik moest soms met de pastoor in bad'

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/18/11/8/20110930121955/media_xl_959423.jpg)
Alfred Kemmerling. © FOTO SHODY CAREMAN

'Als ik ging douchen keek hij toe, ik moest ook soms met hem in bad. Verschrikkelijk. Mijn zusje liet hij met rust.
Hij was duidelijk in jongens geïnteresseerd', vertelt Alfred Kemmerling over de pastoor die zich in 1972 over hem moest ontfermen.
Hij diende een klacht in, maar het aartsbisdom gooide het op verjaring. Een uitspraak van de rechtbank in Utrecht deze week bracht daar verandering in.Twaalf jaar was Alfred Kemmerling, toen hij met zijn zusje naar de pastorie van Putten verhuisde. Thuis waren ze niet meer
veilig, de pastoor zou zich over hen ontfermen. 'Het misbruik begon vrijwel meteen', vertelt Alfred, nu 52 jaar.


Bedtherapie
'Ik moest allerlei testen ondergaan, maar ik kreeg al gauw in de gaten dat hij in mijn situatie niet was geïnteresseerd.
Ik had ook lichamelijke hulp nodig. Bedtherapie noemde de pastoor het.'

Wat begon met aanrakingen en strelingen leidde tot 'seksuele handelingen'. 'Als ik ging douchen keek hij toe, ik moest ook soms
met hem in bad. Verschrikkelijk. Mijn zusje liet hij met rust. Hij was duidelijk in jongens geïnteresseerd.'

Tongzoen
Het misbruik duurde vier jaar. Toen de pastoor hem een tongzoen wilde geven, was de maat voor Alfred vol. 'Dit is toch voor meisjes,
riep ik uit. En ik verzette me toen. Hij dwong me daarop niet. Ik was al vrij sterk en vliegensvlug.'

'Ik denk niet dat ik de enige was', zegt Alfred. 'Op een dag kwam ik een gehandicapte jongen tegen in de tuin. 'Woon jij hier?' vroeg hij me.
'Dan heeft-ie je ook aangeraakt'.

Alfred is in ieder geval niet de enige die een klacht indiende van misbruik in Rooms-katholieke instellingen. Honderden meldingen
kwamen er binnen bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Schadeclaims
De uitspraak van de rechtbank is dan ook een lichtpuntje voor Kemmerling en een houvast voor andere slachtoffers. Volgens Martin de Witte, advocaat Alfred, is de uitspraak een stimulans voor misbruikslachtoffers die de Kerk civielrechtelijk aansprakelijk willen stellen.

Lees het hele verhaal van Alfred in het AD vandaag.

30/09/11 15u47


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: pater jan on 03-10-2011, 15:28:16 - GMT-1
Pedoseksuele priester vergrijpt zich aan Twentse jongen
 
(http://www.nieuwsmeteenknipoog.nl/images/viezepaters.png)

Een voor pedofilie veroordeelde priester zit opnieuw vast op verdenking van seksueel misbruik van een kind. Hij zou zich in
Frankrijk hebben vergrepen aan een 12-jarige jongen uit Twente.
 
Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Almelo wilde vandaag alleen kwijt dat een 60-jarige man is aangehouden in deze zaak.
De man zit voor 14 dagen vast nadat hij donderdag was voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, aldus de woordvoerster. De moeder van het kind heeft in Nederland aangifte gedaan.

Volgens de krant TCTubantia werd verdachte Van der V. eerder veroordeeld voor het misbruik van jongens.
Hij kreeg daarvoor drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Kardinaal Ad Simonis hielp toen hij aartsbisschop was van het bisdom Utrecht de man aan een nieuwe baan als pastoor.
Hij gaf in februari toe dat hij dat had gedaan ondanks dat hij wist dat de priester in 1990 veroordeeld was voor seksueel misbruik
van jongens. Een psychiater onderzocht Van der V. en op basis van dat onderzoek, dat Simonis naar eigen zeggen zelf had geëist,
benoemde hij de man.
(ANP/Redactie)
 

01/10/11


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Sranang vs Wilders on 03-10-2011, 17:51:45 - GMT-1

'Surinamers en regeermacht Wilders'

zondag, 02 oktober 2011 04:44

COLUMN - Wij Surinamers in Nederland denken dat wij gevrijwaard zullen zijn als Wilders regeermacht krijgt! Sommigen denken
dat deze man zich alleen richt op de Moslimgemeenschap, althans hij doet voorkomen alsof, maar intussen bouwt hij zijn positie op!
Tussen de regels door loopt de rode lijn om alles wat niet origineel Nederlands stelselmatig is te elimineren.


Kijk maar zijn houding in het parlement als het gaat om de dubbele nationaliteit, het vreemdelingen- en asielzoekers beleid en de positie
van de gekleurde mens in het bijzonder. De Moslimgedachte is het begin om in toekomst bij regeermacht alles en iedereen aan te
pakken die niet van Nederlandse origine is.

Ook de gekeurde Nederlander zal niet worden ontzien, dit blijkt nu met zijn voorstel om ze Nederlandse titel te ontnemen bij crimineel
gedrag en ze terug te zenden naar het land van herkomst, ook al zijn ze in Nederland geboren. Een strategie dat ook uit de tweede
wereldoorlog stamt en door Hitler werd uitgevoerd, waar ook de gekleurde Duitser het moest ontgelden. Ze werden zelf
gecastreerd assimilatie te voorkomen.

Wilders is heeft de teugels in handen, laten we wel wezen, hij heeft eigenlijk het meest te vertellen in de Nederlandse politiek.
Hij stelt vast hoe er geregeerd moet worden en gaat over lijken. Der Fuhrer is in aantocht en dat blijkt uit zijn houding in de
tweede kamer, waar hij alles en iedereen op schandelijke wijze schoffeert en met de vloer gelijk maakt. Zelfs de parlements-
voorzitter werd lamgelegd, zij durfde deze man niet tot orde te roepen tijdens zijn kanonnade aan beledigingen en het
overschrijding van alle ethische fatsoensnormen tijdens de debatten.

Het zijn niet Premier Rutte en zijn vervanger Verhage die Wilders gedogen, maar het is net andersom, Wilders gedoogt de beide
opportunistische heren om te kunnen regeren, intussen worden wij doodgewoon in de maling genomen! Kortom Wilders heeft
de teugels goed in handen, deze ex-liberaal houdt de opportunisten Mark Rutte (VVD) en Verhage (CDA) stevig in de
wurggreep en houdt de sleutels goed op zak.

De droom van de beide heren is uitgekomen, maar heeft desastreus gevolgen voor de samenleving en politiek Nederlandse.
Wilders is de cipier die uitmaakt wanneer en hoe de heren zich mogen gedragen om lucht te scheppen. Een totaal nieuwe
dimensie van gijzelen c.q. gevangenhouden in de eigen cocon. W is De eertijds uitgerangeerde dissident van de VVD  is
nu de baas geworden van de premier Rutte en daar geniet hij met volle teugen van.

Heel slim heeft Wilders kans gezien om de hele Nederlandse samenleving op het verkeerde been te zetten, inclusief regering en parlement evenals de meeste politieke partijen! Zelfs de rechterlijke macht en de media heeft hij in de tang. Dit is de werkelijkheid waar wij niet
aan ontkomen…of zijn we zodanig verlamt dat niemand hardop durft in te gaan tegen deze man zijn ideologieën. Zelfs rechters
durven hem niet te veroordelen, want het standpunt wordt gehanteerd dat, democratisch gezien. wij  van alles mogen roepen.
Onzin natuurlijk!

Als dat zo is dan mogen andersdenkenden ook hardop denken en zeggen wat ze willen. Hij is dus  een fascistisch en en vertoont
racistisch gedrag, een herboren Hitler! We zouden ook hardop kunnen roepen dat de EUROPEANEN dood en verderf hebben
gezaaid in Afrika en in west- midden- en zuid Amerika en ongestraft piraterij en slavenhandel hebben bedreven, 
waarbij mensen op brute wijze mensen werden vermoord, mishandeld en onteerd.

Doordat de democratische vrije meningsuiting wordt gewaarborgd, kunnen we onomwonden en onverkort uiting geven aan onze opvattingen/mening op alle maatschappelijke en geestelijke terreinen zonder de ethische waarden  en normen in acht te nemen! 
Dat is toch niet waar, dat is toch ook niet de bedoeling de democratie. Het kan toch niet zo zijn dat we alles kunnen roepen,
door mensen te kwetsen, te beledigen of te vernederen. Dat is toch te gek om los te lopen in deze moderne tijd.
Waar is ons zelfrespect en eigen waarde gebleven?

Vlijmscherpe en welgekozen woorden kunnen even gevaarlijker zijn als wapens dienen, want woorden kunnen meer kracht hebben om medemensen zonder mededogen geestelijk de vernieling in te jagen, te beschadigen of zelfs martelend te vernietigen. Daarvoor heb
je echt geen wapens of fysiek geweld nodig. Geestelijk martelen, kwetsen en/of vernietigen kan ook moordend zijn en werd toen ook
door de Duitsers gehanteerd. Wilders heeft de ruimte gekregen gif te spuiten in onze samenleving en kon daardoor kwetsbare
goedgelovige mensen beïnvloeden. Deze methode mist elke vorm van beschaving, redelijkheid en tart elke fatsoensnorm in
het bedrijven van politiek. Het is daarom onverantwoord en krankzinnig dat zulke mensen regeermacht krijgen.

Veel Surinamers denken dat zij gevrijwaard zullen zijn en dat deze man zich alleen richt tegen de moslimse gemeenschap, de tijd zal het leren. Ik hoop dat ik het helemaal mis en het getij zal keren om uiteindelijk recht te doen harmonische multiculturele samenleving op basis van gelijkwaardigheid. Dat het fascisme voor eens en voor altijd zal zijn uitgeroeid.
Max Sordam 
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: jij hierboven on 03-10-2011, 19:09:37 - GMT-1
Probeer je nu onze steun te krijgen, berggeit, nadat je ons eerst kaffers hebt genoemd?  :wacko:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Dordrecht Side on 03-10-2011, 20:26:44 - GMT-1
'Ik moest soms met de pastoor in bad'

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/18/11/8/20110930121955/media_xl_959423.jpg)
Alfred Kemmerling. © FOTO SHODY CAREMAN

'Als ik ging douchen keek hij toe, ik moest ook soms met hem in bad. Verschrikkelijk. Mijn zusje liet hij met rust.
Hij was duidelijk in jongens geïnteresseerd', vertelt Alfred Kemmerling over de pastoor die zich in 1972 over hem moest ontfermen.
Hij diende een klacht in, maar het aartsbisdom gooide het op verjaring. Een uitspraak van de rechtbank in Utrecht deze week bracht daar verandering in.Twaalf jaar was Alfred Kemmerling, toen hij met zijn zusje naar de pastorie van Putten verhuisde. Thuis waren ze niet meer
veilig, de pastoor zou zich over hen ontfermen. 'Het misbruik begon vrijwel meteen', vertelt Alfred, nu 52 jaar.


Bedtherapie
'Ik moest allerlei testen ondergaan, maar ik kreeg al gauw in de gaten dat hij in mijn situatie niet was geïnteresseerd.
Ik had ook lichamelijke hulp nodig. Bedtherapie noemde de pastoor het.'

Wat begon met aanrakingen en strelingen leidde tot 'seksuele handelingen'. 'Als ik ging douchen keek hij toe, ik moest ook soms
met hem in bad. Verschrikkelijk. Mijn zusje liet hij met rust. Hij was duidelijk in jongens geïnteresseerd.'

Tongzoen
Het misbruik duurde vier jaar. Toen de pastoor hem een tongzoen wilde geven, was de maat voor Alfred vol. 'Dit is toch voor meisjes,
riep ik uit. En ik verzette me toen. Hij dwong me daarop niet. Ik was al vrij sterk en vliegensvlug.'

'Ik denk niet dat ik de enige was', zegt Alfred. 'Op een dag kwam ik een gehandicapte jongen tegen in de tuin. 'Woon jij hier?' vroeg hij me.
'Dan heeft-ie je ook aangeraakt'.

Alfred is in ieder geval niet de enige die een klacht indiende van misbruik in Rooms-katholieke instellingen. Honderden meldingen
kwamen er binnen bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Schadeclaims
De uitspraak van de rechtbank is dan ook een lichtpuntje voor Kemmerling en een houvast voor andere slachtoffers. Volgens Martin de Witte, advocaat Alfred, is de uitspraak een stimulans voor misbruikslachtoffers die de Kerk civielrechtelijk aansprakelijk willen stellen.

Lees het hele verhaal van Alfred in het AD vandaag.

30/09/11 15u47
Ik schaam me en met mij een heleboel autochtone Nederlanders
Dit is WalGeLijk


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Poland on 04-10-2011, 16:53:59 - GMT-1

PVV Flevoland pleit voor uitzetdienst lastige Polen

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/4/10/8/20111004161950/media_xl_963893.jpg)
Polenhotel in Wateringen. © ANP

De PVV in Flevoland pleit voor een provinciale uitzetdienst die werkloze, of overlast veroorzakende, Polen terug naar huis kan sturen.
De partij vreest dat in Flevoland dezelfde problemen ontstaan als in andere regio's waar zogeheten Polenhotels staan.
Ook in Flevoland zijn plannen voor Polenhotels en de PVV is bang dat ook daar overlast, criminaliteit en verkeersproblemen ontstaan.

PVV-fractievoorzitter J. van Klaveren wil dat de politiek in actie komt. 'We moeten maatregelen treffen voor het geval uit de hand loopt.
Men kan denken aan busjes met tomtom en chauffeur.'

Alcohol
Volgens Van Klaveren is er op verschillende plaatsen in de Noordoostpolder al sprake van overlast: 'Het gaat daarbij om Polen die hier
geen werk meer hebben, hun onderdak zijn kwijtgeraakt en veel alcohol drinken.

Ook Polen die hier op de bonnefooi naartoe zijn gekomen en geen werk kunnen vinden, zorgen in kleine dorpen voor overlast.' Van Klaveren benadrukt dat het ook gaat om mensen uit bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië.

De fractie van de PVV zal bij de begrotingsbehandeling over enkele weken het voorstel aan Provinciale Staten voorleggen.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Harry Stoeltje on 04-10-2011, 17:04:03 - GMT-1

Politie pakt prominente Hells Angel Harry Stoeltie op

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/7/1/2/20111004143437/media_xl_963782.jpg)
Dit huis in Landsmeer is een van de woningen die is onderzocht .

De Nationale Recherche heeft vandaag zeven mannen en drie vrouwen aangehouden vanwege afpersing en het witwassen
van crimineel geld. Circa 250 rechercheurs doorzochten 21 woningen en twee bedrijven. Dat heeft het landelijk parket van
het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.


(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/8/2/3/20111004143525/media_l_963783.jpg)
Harry Stoeltie. SCREENDUMP ZEMBLA

Onder de verdachten bevinden zich het prominente lid van de Hells Angels, Harrie Stoeltie. De politie pakte hem vanmorgen
in alle vroegte in zijn woning in Landsmeer op. Ook Donald G., die contacten onderhield met de geliquideerde 'topcrimineel'
Stanley Hillis is aangehouden. Dat bevestigde hun advocaat Bram Moszkowicz eerder vandaag.

De doorzoekingen vonden plaats in Almere, Nieuw Buinen, Landsmeer, Amsterdam, Den Haag, Purmerend, Aalsmeer, Lijnden,
Zaandam en Terwolde. Daarbij werd beslag gelegd op 4 woningen, een vakantiehuisje, 12 personenauto's, een motorfiets,
3 scooters en een tractor. De politie legde ook beslag op 2 vuurwapens met munitie.
 
Ook namen de rechercheurs administratie en boekhoudingen mee. Er werd beslag gelegd op 25 bankrekeningen, een grote hoeveelheid
antiek, horloges, sieraden, tassen en huisraad.De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Holleeder

Stoeltie is een bekend lid van de Amsterdamse afdeling van de motorclub. De Hells Angel is volgens ingewijden goed bevriend met
topcrimineel Willem Holleeder. Hij werkte als hoofd beveiliging van het luxebordeel Yab Yum in de hoofdstad. De gemeente vreesde
echter dat Stoeltie, en dus de Hells Angels, de zaak runde. De rechter vond geen bewijs dat de zaak feitelijk in handen was van de
Angels en dat die door afpersing in hun handen was gekomen. Hij werd in het verleden meerdere malen veroordeeld voor geweldsdelicten.

Harde knal

In de woning van de Hells Angel in Landsmeer wordt huiszoeking gedaan. Het gaat om een vrijstaand huis. Op de parkeerplaats staat een vrachtwagen, waarin vanuit het huis dozen worden ingeladen. Rond de woning is politie aanwezig. Buurtbewoners hoorden 's ochtends
vroeg een harde knal en zagen later een arrestatieteam bij de woning.

Stanley Hillis

G. was destijds degene met wie 'topcrimineel' Stanley Hillis een afspraak had op de plek waar hij werd doodgeschoten. Na de liquidatie verscheen G. nog ter plaatse en werd aangehouden. Hij is voor zover bekend geen verdachte in die zaak.

Het OM probeerde enkele jaren geleden de in zijn ogen criminele motorclub te bestrijden. Enkele leden, onder wie Stoeltie, zaten enkele maanden vast. De civiele rechter bepaalde dat de Hells Angels niet verboden kon worden. Daarop eiste Stoeltie circa 800.000 euro van
de Staat omdat hij enkele maanden had vastgezeten. De schadeclaims van de Angels, werden grotendeels afgewezen.

Daniël Uneputty, president van de Hells Angels, was nog niet op de hoogte van de arrestatie en kon daarom nog niet reageren.

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/16/15/9/20111004111807/media_xl_963354.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Babbeltruc on 04-10-2011, 17:14:17 - GMT-1

Rijssenaar bekent 32 babbeltrucs
(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/5/5/12/20111004152545/media_xl_963837.jpg)
© ANP

Een 51-jarige man uit het Overijsselse Rijssen heeft in een paar maanden tijd 32 mensen geld afhandig gemaakt door hun
een smoesje op de mouw te spellen over zijn zieke vrouw in Amsterdam. Hij zei dat hij haar niet kon bezoeken.
De man liep een maand geleden tegen de lamp, toen hij zijn babbeltruc uitprobeerde op een man in Deventer. Die vertrouwde
de man niet en belde politie. Uit onderzoek kwamen 32 gevallen van oplichting aan het licht, aldus de politie vandaag.

De man belde meestal aan bij bejaarde mensen, die hem uit medelijden soms flinke bedragen gaven. De Rijssenaar zit vast
en moet voor de rechtbank verschijnen.
(ANP/ Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Vereniging Martijn on 04-10-2011, 17:14:34 - GMT-1
Vier jaar cel geëist tegen voorzitter pedoclub Martijn

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/9/0/2/20111004161540/media_xl_963917.jpg)
Ad van Berg (rechts) in 2006. © ANP

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Haarlem 4 jaar gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaar-
delijk geëist tegen Ad van den Berg, voorzitter van pedovereniging Martijn. Officier van justitie Anne Peters bepleitte deze straf
voor Van den Berg voor het bezitten en verzamelen van kinderporno.
Van den Berg stelt dat hij 150.000 foto's en 7500 films met kinderporno in zijn bezit had voor onderzoek. 'Niet voor mijn eigen gerief',
stelde hij (57). De aanklaagster zei dat ze er niets van geloofde dat de voorzitter de verzameling in bezit had voor onderzoek.
'De maatschappij verwacht van mij dat ik een lange gevangenisstraf eis.'


Ze wees op de schokkende foto's, waarop ook zeer jonge kinderen te zien zijn die seksueel worden misbruikt. De officier eiste bij de voorwaardelijke straf 5 jaar proeftijd, waarin de politie regelmatig de computer van de verdachte kan onderzoeken. Zij neemt het de
Haarlemmer zeer kwalijk dat hij na een huiszoeking en inbeslagname in oktober 2010 doorging met het verzamelen van kinderporno.

Verboden
Ook de vereniging zelf is onderwerp van een juridische strijd. Advocaat Yme Drost wil dat Martijn wordt verboden. Het OM zag eerder
niet de mogelijkheid om de pedovereniging te vervolgen. Met een zogenoemde artikel 12-procedure bij het gerechtshof in Leeuwarden
probeert de raadsman het OM alsnog te dwingen Martijn te vervolgen. De zaak was vorige week op zitting, achter gesloten deuren.

Drost voert de juridische strijd namens de ouders van een 3-jarig kind dat in 2009 seksueel is misbruikt. De dader zou bij de politie
hebben verklaard dat hij van Martijn tips had gekregen over de benadering van kinderen en het wissen van sporen. Daarop deed Drost
aangifte tegen de vereniging.

Het OM - dat dus geen kans tot vervolging zag - is desondanks blij met de procedure. Want het onderwerp zorgt voor maatschappelijke
onrust en die zou met een snelle uitspraak van het hof weggenomen kunnen worden. De beslissing van het hof wordt binnen enkele
weken genomen.

Drost heeft echter meer ijzers in het vuur. Hij heeft de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd om bemoeienis, zodat het OM bij
de rechter moet vragen om een verbod en ontbinding van de vereniging. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Ziekenhuis on 04-10-2011, 17:26:14 - GMT-1

'Ik voelde enorme pijn, mijn been was doormidden'

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/3/11/2/20111004071506/media_xl_962942.jpg)
 Motorcrossers rijden boswachter aan en slaan op de vlucht © AD/ROB VOSS

Iemand met een crossmotor aanrijden op een verlaten bospad, omdraaien en hard wegrijden. Hoe gewetenloos kun je zijn,
vraagt de gewonde boswachter Sjaak van Dijk zich af in het Deventer Ziekenhuis. Dat hij snel werd gevonden heeft hij
vooral aan zichzelf te danken. Met een gebroken been kroop hij tientallen meters naar de openbare weg.
'Je helpt mensen die in nood zijn. Zo moeilijk is het toch niet?,' zegt hij in het AD. Hadden de twee crossers zich inmiddels
maar gemeld. Dan had de 52-jarige boswachter uit Nijverdal nog een klein beetje begrip op kunnen brengen voor
de bestuurders die hem zondag in de bossen van de Sallandse Heuvelrug aan zijn lot overlieten.Drievoudige beenbreuk
Nu ligt hij niet alleen met een drievoudige beenbreuk in het ziekenhuis, maar ook met een enorme kater. 'Ze hadden natuurlijk
meteen om moeten draaien toen ze mij in elkaar zagen zakken. Dat ze van schrik zijn weggereden, kan ik me nog voorstellen.
Maar dan laat je niet twee dagen niets van je horen.'

Van Dijk liet net zijn honden uit toen hij in de verte het zware, ronkende geluid van crossmotoren hoorde. Dat is verboden in dit
deel van het natuurgebied en hoewel Van Dijk geen dienst had, bracht hij snel zijn honden thuis om de berijders op hun gedrag
te kunnen aanspreken. 'Ik was niet eens zozeer uit op het schrijven van een bekeuring. Maar ze moeten weten dat rijden op
wandelpaden veel te gevaarlijk is.'

Geraakt door motor
Toen Van Dijk opnieuw de bossen inliep, kwamen de motorrijders hem al tegemoet. De boswachter sprak ze aan, maar werd niet
met open armen ontvangen. De crossers  maakten dat ze wegkwamen. Van Dijk werd daarbij geraakt door een van de motoren
en zakt ineen. 'Ik voelde een enorme pijn, viel op de grond en zag direct dat het mis was. Mijn onderbeen was doormidden.
' Daar lag Van Dijk. Op een verlaten bospad, zonder telefoon. 'Niemand zou me hier snel vinden, schoot er door me heen.
Ik moest zorgen dat ik bij bewustzijn zou blijven en gezien zou worden,' zegt Van Dijk.

Adrenaline
De openbare weg was enkele tientallen meters verderop. De boswachter zag geen andere mogelijkheid dan zich kruipend
daar naartoe te slepen. 'Achteraf denk ik: waar was ik mee bezig. Ik kon mijn been er alleen maar extra mee beschadigen.
Maar op dat moment zit je vol adrenaline en ben je bezig met overleven.'

Uiteindelijk vond de zoon van de boswachter hem langs de weg. Die had een voorgevoel dat er iets niet goed was en ging
op onderzoek uit. 'Wie weet hoelang ik daar anders nog had gelegen,' zegt Van Dijk.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Frankrijk on 04-10-2011, 17:30:28 - GMT-1
Franse vader steekt auto in brand met 3 kinderen erin
 
In Frankrijk heeft een man gisteravond zijn auto in brand gestoken terwijl zijn drie kinderen en hijzelf er nog in zaten.
Het oudste kind slaagde erin zich uit het voertuig te redden. Voor de andere twee kinderen en de vader kwam hulp te laat.
Het incident deed zich voor in Culoz, in het Franse departement Ain (regio Rhône-Alpes), zo'n 90 kilometer verwijderd van
Bourg-en-Bresse, waar het gezin woont. Volgens de eerste berichten overgoot de vader zijn auto met benzine bij een tankstation
van een supermarkt. Vervolgens stak hij het voertuig in brand terwijl hij weer had plaatsgenomen in de auto, waar zijn drie kinderen zaten.
 
Het oudste kind, een 11-jarige jongen, bevrijdde zichzelf uit het brandende voertuig en is zwaargewond.
De twee andere kinderen, 4 en 6 jaar oud, overleefden het niet. De politie is nog op zoek naar de moeder.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Capelle on 04-10-2011, 17:51:26 - GMT-1

Verwarde man zaait onrust in Capelle

(http://www.telegraaf.nl/jsp/foto_window.jsp?id=http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00903/VerwardeMan_903944d.jpg&caption= &copyright=Roel Dijkstra &artid=10666927&artsec=binnenland&artparsec=binnenland&arttit=Verwarde man zaait onrust in Capelle)

CAPELLE AAN DEN IJSSEL -  Een verwarde man (54) heeft paniek gezaaid in Capelle aan den IJssel. De man had de politie gebeld
en gedreigd om met een vuurwapen naar winkelcentrum De Koperwiek te gaan.

Verschillende mensen dachten schoten gehoord te hebben. Het winkelcentrum werd enige tijd afgesloten. De situatie was voor
13 uur alweer onder controle.

De politie omsingelde zijn woning aan de Goudenregenstraat, waarna het arrestatieteam de woning binnenviel en de man aanhield.
Er werd geen wapen aangetroffen.

Voor alle zekerheid hadden agenten post gevat bij de ingang van De Koperwiek.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: willy ni on 04-10-2011, 21:19:08 - GMT-1
Reuze draaikolken voor Surinaamse kust
 
Amerikaanse wetenschappers hebben twee gigantische draaikolken ontdekt in de Atlantische Oceaan, voor de kust van Suriname en Guyana. De ontdekking roept veel vraagtekens op, omdat dit deel van de zee in het verleden al door en door was onderzocht, en er was niemand die zoiets in dit gebied verwachtte. Erger nog, geen van de wetenschappers begrijpt waar vandaan de draaikolken zijn komen aandrijven. De twee reuze draaikolken hebben elk een diameter van ongeveer 400 kilometers.
 Volgens de Braziliaanse wetenschapper Guilherme Castellane in de Russische wetenschappelijke uitgave Pravda (www.enlish.pravda.ru) zijn de draaikolken inderdaad enorm. Tot nu toe zijn nergens anders op zee zulke reuze draaikolken gezien als die voor de kust van Suriname en Guyana. Wetenschappers sluiten niet uit dat ze een sterke invloed hebben op klimaatveranderingen, die de afgelopen jaren manifest waren in de regio.
 Draaikolken draaien met de klok mee. Ze bewegen zich voort als enorme roterende schotels in zee. De rotatie heeft doorgaans een tempo van een meter per seconde, de snelheid is meer dan de gemiddelde stroming op open zee. Aan de buitenranden kan het wervelwater “opstapelende golven” ontwikkelen van steeds ongeveer 40 centimeter hoog.
 Zelfs in de droge maanden als het zeewater matig tot minimaal circuleert en de Amazonerivier nauwelijks voor troebel water zorgt, verdwijnen de kolken niet. Dus, concluderen de wetenschappers, worden ze niet veroorzaakt door de stroming van `s werelds machtigste rivier richting zee. De moderne wetenschap heeft nog niet kunnen achterhalen wat de natuurlijke oorzaak is van deze draaikolken.
 In feite zijn reuze draaikolken in de Grote Oceaan geen vreemd verschijnsel. In de meeste gevallen worden de grote kraters of ringen, zoals ze door wetenschappers worden aangeduid, op zee veroorzaakt door “verticale” stroming van het water.
 
In de rotatie ontstaan er lagen die hun basis hebben in de verschillen in waterdensiteit die gestimuleerd wordt door temperatuurverschillen in waterlagen. Koud water is “dikker en zwaarder” dan warm water, dus glijdt dat naar beneden waardoor het warm water naar boven “rolt”. Dat is de reden waarom water aan het zeeoppervlak meestal warm is, naarmate je dieper komt daalt de temperatuur.
 De onderzoekers sluiten niet uit dat de oorzaak van de twee reuze draaikolken langs de noordzijde van Zuid-Amerika dezelfde is als die van de Grote Oceaan kolken. De wetenschappers zijn echter nog bezig met studies hoeveel invloed deze natuurverschijnselen kunnen hebben op het klimaat in Latijns Amerika en Afrika. Draaikolken van deze omvang zouden al gauw kunnen zorgen voor orkaanachtige luchtstromen. Ze kunnen ook invloed uitoefenen op de lucht op heel andere plekken.
 Maar tot nu toe kunnen de wetenschappers die de draaikolken hebben ontdekt nog geen definitief antwoord geven in hoeverre ze invloed hebben op het weer, de visserij en de scheepvaart.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Harlinger on 05-10-2011, 23:11:54 - GMT-1

Harlinger jeugdtrainer had ontucht met 30 jongeren

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/4/10/3/20111005150343/media_xl_965508.jpg)

De politie heeft eind september een 27-jarige man uit Harlingen aangehouden die
wordt verdacht van ontucht op grote schaal. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in
Leeuwarden zijn ruim 30 kinderen in de leeftijd tussen 11 en 16 jaar het slachtoffer
geworden, zo meldde het vanmiddag.
Het gaat om een jeugdtrainer van de voetbalvereniging Harlingen die daar sinds anderhalf
jaar actief is, bevestigt jeugdvoorzitter Wessel Regtop van de club. Hij benadrukt dat de zedendelicten zich niet afspeelden rond de vereniging.


Het OM beschuldigt de man ervan dat hij filmpjes en foto's maakte terwijl de jongeren
'in geklede toestand verdachte handelingen bij hem uitvoerden'. Dat gebeurde steeds in
de woning van de man. Tot nu toe zijn geen afbeeldingen aangetroffen waarop met de jonge-
ren zelf ontuchtige handelingen zijn gepleegd. De betrokken kinderen en hun ouders is hulpver-
lening aangeboden.
 
'Vreemde gedragingen'
In juli van dit jaar kwamen bij de politie de eerste meldingen binnen van ouders die bij de verdachte 'vreemde gedragingen' constateerden. Tijdens een doorzoeking van de woning
werd apparatuur in beslag genomen. Tot nu toe zijn vier aangiftes tegen de man gedaan.
 
Eigen gebruik
Volgens het OM kende de Harlinger de kinderen, vooral jongens maar ook meisjes, uit de
buurt en van de voetbalvereniging. 'Het waren ook wel eens vriendjes van kinderen die
eerder al bij hem thuis waren', zegt woordvoerster Melanie Kompier.
Het beeldmateriaal was voor eigen gebruik. Er zijn geen aanwijzingen dat de man het
materiaal verspreidde.
 
Het OM zegt dat het niet gaat om de meest verregaande vorm van ontucht. De kinderen
zouden vrijwillig de handelingen hebben verricht. 'In een aantal gevallen is het overduidelijk
ontucht, in sommige gevallen moeten we het materiaal nog beter bekijken.' (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 05-10-2011, 23:30:26 - GMT-1
Buitenlands nieuws


Horrormieren overspoelen VS

[imghttp://static3.ad.nl/static/photo/2011/17/4/12/20111005144759/media_xl_965502.jpg][/img]
© AP

In verschillende Amerikaanse staten is een mierensoort aan een felle opmars bezig.
De 'Crazy Rasberry Ant' verspreidt zich pijlsnel en voorlopig is een terugval nog niet in zicht.
Het klinkt haast als een scenario voor een horrorfilm: bijtende, harige mieren vallen met mil-
joenen tegelijk aan. Gif houdt ze hooguit één dag op afstand, waarna alweer een nieuwe
kolonie met baby's voor de deur staat. Schoenen die buiten staan kunnen in een fractie
van enkele seconden zwart zien van mieren.


De mieren zijn momenteel aan de slag in de staten Florida, Texas, Mississippi en Louisiana.
In Texas overspoelen de harige insecten huizen en industrieterreinen. Zowel in de stad als
op het platteland zijn ze een plaag geworden. Ze zitten in containers, hooibalen, planten, vrachtwagens en motorfietsen. Op die manier verspreiden ze zich over hele grote gebieden.

Veel sneller en gekker
Deze mieren zijn zo groot als een vlo. Ze worden ook wel eens als 'gek' omschreven,
omdat ze zich ze snel voortbewegen - veel sneller dan een gewone mier. Als ze in het elektriciteitsnetwerk geraken, zijn ze in staat een hele fabriek lam te leggen. Dat gebeurde
ook in een fabriek in Texas, waar de computer door de mieren in 35 dagen twee keer plat lag.

'Nu is alles weer onder controle', zegt verdelger Tom Rasberry, naar wie de mieren zijn genoemd.
Hij ontdekte de horrormieren in 2002 in Houston. Sindsdien zijn ze in de chemische fabriek in
kwestie op hun hoede, want computerproblemen kunnen de activiteiten in de fabriek staken.
De kosten lopen dan op tot in de miljoenen.

Ze keren terug
Professor Roger Gold van de Texas A&M Universiteit zegt dat in tegenstelling tot bij andere
mieren enkele de methode van 'overkill' kan werken. Zo voerden ze een experiment uit waarbij verdelgers mieren over een oppervlakte van twee hectare vernietigden. Na 30 dagen lag het
gebied vol dode mieren, maar de hoop was overal in beweging omdat zich alweer een nieuwe
massa mieren gevormd had. 'Als je er 100.000 vernietigt, keren er miljoenen terug'.

De mieren komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en kwamen einde negentiende eeuw ook
in het Caribisch gebied voor. De getroffen Amerikaanse staten zoeken naar manieren op
de plaag meester te worden. Enige positieve zaak is dat de horrormieren een andere
mierenplaag gestopt hebben. Maar dat is voor de bewoners een schrale troost.
(Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Afbeelding hersteld on 05-10-2011, 23:33:31 - GMT-1
 

Horrormieren overspoelen VS

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/17/4/12/20111005144759/media_xl_965502.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Aruba on 05-10-2011, 23:48:33 - GMT-1

Nederlandse honden speuren naar vermiste Gardner

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/10/11/10/20111005125835/media_xl_965305.jpg)
Robyn Gardner (r) wordt sinds 02 augustus vermist, haar reisgenoot Giordano is nog
altijd hoofdverdachte. © AP


Aruba heeft speurhonden uit Nederland gehaald die op het eiland zullen zoeken
naar de vermiste Robyn Gardner. De 35-jarige Amerikaanse is niet meer gezien
sinds twee augustus. Haar reisgenoot Gary Giordano wordt vastgehouden, maar
haar lichaam werd nog niet gevonden. Volgens procureur-generaal Taco Stein zijn
de honden dit weekend op Aruba aangekomen. Deze week komen ze nog in actie.
De eerste focus ligt op het gebied Seroe Colorado, in het zuidoosten van het eiland.


Vermoedelijk dood
De politie gaat er niet van uit dat Robyn nog levend wordt teruggevonden. Op basis van
beelden van beveiligingscamera's en eerdere getuigenverklaringen gaat de politie ervan uit
dat de 50-jarige reisgenoot van Gardner betrokken is bij haar verdwijning. Op de vrijgegeven beelden lijkt ze zichtbaar aangeschoten of onder invloed van medicijnen samen  met Giordano.

Niet veel later komt hij in paniek vertellen dat zij verdronken is toen ze gingen snorkelen op
het altijd rustige Baby Beach. Zijn verhaal klopt op veel punten niet. Later blijkt dat hij voor
vertrek een flinke levensverzekering voor Robyn afsloot, een mogelijk motief.

Swingerswebsite
Een sms'je dat ze stuurde aan haar vriend in Amerika zou bij hem de stoppen hebben doen doorslaan. Giordano en Gardner ontmoetten elkaar op een website voor swingers en besloten
op reis te gaan. Al die tijd had de vrouw al een relatie.

Hoewel zijn vader heeft laten weten niet te kunnen geloven dat zijn zoon Gary een
monster is die vrouwen vermoord, lijkt het bewijs tegen de zakenman zich op te stapelen.
Het vinden van Gardners lichaam zou de bewijslast dusdanig kunnen verzwaren dat hij ook aangeklaagd kan worden.
(Willeke Tersteeg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Obie Anthony on 06-10-2011, 00:00:21 - GMT-1

Amerikaan zat 17 jaar onschuldig vast voor moord

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/1/16/6/20111005120711/media_xl_965106.jpg)
Obie Anthony met zijn verloofde Denise Merchant kort na de vrijlating.
© ap


Zeventien jaar lang heeft hij achter de tralies gezeten voor een moord die hij nooit pleegde.
Gisteren werd Obie Anthony (37) in Los Angeles vrijgelaten, nadat een rechter vier dagen
eerder zijn vonnis vernietigde. Dat melden verscheidende Amerikaanse media vandaag.


(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/13/11/3/20111005120619/media_l_965118.jpg)
© ap

Anthony kwam vrij nadat gebleken was dat de enige getuige van de moord, een pooier
uit Los Angeles, destijds een valse verklaring heeft afgelegd. Hij werd destijds veroordeeld
tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.

Anthony heeft altijd verklaard onschuldig te zijn en dat hij nooit op de plaats van de
misdaad is geweest. Hij werd geholpen door een groep studenten van een Californische rechtenopleiding die de zaak 3,5 jaar hebben onderzocht en uiteindelijk een belangrijke
hulp zijn geweest bij het opnieuw voor de rechter brengen van de zaak.

'Ik ga me vanaf nu inzetten voor mensen die zich in dezelfde situatie bevinden als ik,
maar eerst ga ik een fatsoenlijke maaltijd nuttigen, wat tijd doorbrengen met mijn familie
en naar een basketbalwedstrijd van de LA Lakers kijken, aldus een opgeluchte Anthony.'
 (Coen Brandhorst)
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 06-10-2011, 00:22:18 - GMT-1

Donald Rumsfeld krijgt ruzie met interviewer Al Jazeera  :huh:

(http://s1.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2011/09/13/1979590/donald-rumsfeld-zegt-abonnement-nyt-op-id2030042-460x0.jpg)

De voormalige Amerikaanse minister van defensie, Donald Rumsfeld, reageert tijdens
een interview met het Arabische Al Jazeera, gebeten op een aantal vragen. Het wordt
een onderkoelde ruzie tussen de interviewer en de oud-politicus. Abderrahim Foukara,
hoofd van de redactie in Washington van Al Jazeera, stelt Rumsfeld een directe vraag.
Voelt hij zich verantwoordelijk voor de burgerdoden in Irak omdat Amerika na de inval
'de grenzen niet afdoende afsloot' en 'te weinig soldaten stuurde'?


Rumsfeld wuift de suggestie weg. 'Je beweert iets dat feitelijk niet klopt', zegt hij.
'Corrigeer me', antwoordt Foukara.

Er ontstaat een woordenwisseling en Foukara blijft proberen een antwoord op zijn
vraag te krijgen. Rumsfeld bijt hem ijzig toe dat Foukara 'trouw is aan zijn karakter'
en 'van nature' onrespectvol is.

http://www.youtube.com/watch?v=tiTaAh0W5IsTitle: Re: Onze normen en waarden.
Post by: reply on 06-10-2011, 02:07:31 - GMT-1
Donald Rumsfeld krijgt ruzie met interviewer Al Jazeera  :huh:

(http://s1.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2011/09/13/1979590/donald-rumsfeld-zegt-abonnement-nyt-op-id2030042-460x0.jpg)

De voormalige Amerikaanse minister van defensie, Donald Rumsfeld, reageert tijdens
een interview met het Arabische Al Jazeera, gebeten op een aantal vragen. Het wordt
een onderkoelde ruzie tussen de interviewer en de oud-politicus. Abderrahim Foukara,
hoofd van de redactie in Washington van Al Jazeera, stelt Rumsfeld een directe vraag.
Voelt hij zich verantwoordelijk voor de burgerdoden in Irak omdat Amerika na de inval
'de grenzen niet afdoende afsloot' en 'te weinig soldaten stuurde'?


Rumsfeld wuift de suggestie weg. 'Je beweert iets dat feitelijk niet klopt', zegt hij.
'Corrigeer me', antwoordt Foukara.

Er ontstaat een woordenwisseling en Foukara blijft proberen een antwoord op zijn
vraag te krijgen. Rumsfeld bijt hem ijzig toe dat Foukara 'trouw is aan zijn karakter'
en 'van nature' onrespectvol is.


           

                    [flash=450,380 ]http://www.youtube.com/v/tiTaAh0W5Is[/flash ]
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Harlingen on 06-10-2011, 09:01:13 - GMT-1

'Jongeren moesten de trainer pijn doen'

 
Het Friese Harlingen is opgeschrikt door een bizarre ontuchtzaak waarbij dertig jonge-
ren zijn betrokken. Het gaat om zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 11 tot 16 jaar
die de 27-jarige voetbaltrainer Jasper D. zouden hebben moeten 'pijnigen' door op hem te
gaan staan. D. maakte daar dan foto's van en filmde het.
Bij voetbalclub VV Harlingen wisten ze niet wat ze hoorden toen afgelopen weken
al steeds meer duidelijk werd dat assistent-trainer van de B1 Jasper D. er
opmerkelijke fantasieën op nahield.


(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/11/1/2/20111006061533/media_xl_966332.jpg)
Bij de voetbalclub Harlingen is de verbazing groot over de
handelswijze van Jasper D.Op borst staan
Jongeren van de club, maar ook bij hem uit de buurt, kwamen met verhalen dat ze vreemde spelletjes bij D. thuis hadden gedaan. Hij zou ze hebben gevraagd of ze op zijn buikspieren
wilden staan. Of op zijn borst. Soms zou hij daarbij half zijn ontkleed. D. maakte daar dan
foto's en filmpjes van en zou ze hiervoor soms een beloning hebben gegeven, schrijft het AD vandaag.

'Smerig'
Voetbaltrainer Nick Settelaar van VV Harlingen is een van de velen die al snel dit soort verhalen te horen kreeg. Hij trainde enkele jaren met D. de C1. 'Ik snap ook niet wat hij er zo leuk aan vond, maar ik vind het in elk geval hartstikke smerig.' De signalen waren zo hardnekkig dat de politie
eind september besloot om D. te arresteren. In zijn huis vonden rechercheurs de foto's en videobeelden met daarop in totaal dertig jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot 16 jaar.

'Vreemde vogel'
Volgens het OM is daarop niet te zien dat D. ontuchtige handelingen met de jongeren zelf pleegt.
Ook hadden de jongeren op alle beelden hun kleding nog aan. Er is volgens woordvoerster
Melanie Compier dan ook geen sprake van een zeer ernstige vorm van ontucht.

Wat D. bezielde om met de jongeren zulke spelletjes te spelen is onduidelijk. Maar voor de mensen die hem goed kennen, is D. altijd al wel 'een vreemde vogel' geweest. Iemand met hersens,
want op zijn 25ste zette hij zijn eigen computerzaak op.

Ook in de buurt kennen ze hem als iemand die veel met jonge kinderen omging. Gek van
computers en computerspelletjes die hij ook samen met ze speelde bij hem thuis. 'Ik ken
hem al zijn hele leven en had alles verwacht van hem, maar dit niet. Ik ken zo al twee
buurtgenoten die hem helemaal afmaken,' zegt een overbuurvrouw.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: James Kirman on 06-10-2011, 09:07:21 - GMT-1

Ouders steken spin in mondje van huilende baby

Een spin in zijn mondje stoppen, op een toeter in zijn oortje blazen en vrijen voor de neus
van hun kinderen. Het klinkt onwaarschijnlijk maar het is helaas gebeurd en er bestaan
beelden van, door het ouderpaar zelf gedraaid. James Kirman (31) en Rachel Drinkell (24)
stonden dan ook terecht voor kindermishandeling.


(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/15/13/7/20111006085347/media_xl_966412.jpg)
De ouders kregen tot 32 maanden voor kindermishandeling.

De aanklager toonde in de rechtbank beelden van de Britse ouders uit Grimsby, Humberside
die een spin in het mondje van de huilende baby staken. Op de beelden was ook te zien hoe
ze op de toeter in het oortje van de baby bliezen. Ze beleefden dolle pret want aan hun
gegiechel kwam geen einde. Ook niet toen ze voor hun baby en kleuter van bil gingen.

De politie startte een onderzoek toen de baby met brandwonden naar een dokter gebracht
werd die de politie waarschuwde. Het stel had de kleuter verplicht om de baby tegen een
hete radiator te houden.


De familie van het ouderpaar barstte in tranen uit toen ze de beelden zagen in de rechtszaal. Het koppel werd schuldig bevonden aan kindermishandeling en kreeg tot 32 maanden gevangenis.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Peet F. on 06-10-2011, 09:16:17 - GMT-1

Politie: Meer verdachten voor vuurwerkdrama voetbal

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/2/0/9/20111006080058/media_xl_966399.jpg)
De 46-jarige Peet F. uit Maassluis

De 46-jarige Maassluizer die is gearresteerd in verband met het vuurwerkdrama tijdens de voetbalwedstrijd Zwaluwen-Excelsior Maassluis, is niet de enige verdachte die de politie op
het oog heeft. 'Niet uitgesloten wordt dat er meer aanhoudingen worden verricht,' zegt een woordvoerder van de politie.

 
Tijdens het amateurduel in de hoofdklasse raakte een 12-jarig jeugdlid van de thuisclub
afgelopen zaterdagmiddag een hand kwijt doordat een door hem gevonden vuurpijl in
zijn hand ontplofte. De knaap dacht van doen te hebben met een rookfakkel en hield
het zware vuurwerk in zijn hand.

'We weten hoe het vuurwerk in de hand van de jongen is gekomen,' aldus de politie
tegen het AD/Rotterdams Dagblad, 'maar daar kunnen we in het belang van het onderzoek
nog niets over zeggen.'

De Maassluizer die sinds maandagavond vastzit nadat hij zich meldde bij de politie,
is een trouw supporter van Excelsior en een actieve vrijwilliger bij de club. Hij is dinsdag
en gistermiddag nog verhoord en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Die zal bepalen of hij van een strafbaar feit wordt verdacht en of zijn voorlopige hechtenis
wordt verlengd.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Wall street on 06-10-2011, 09:23:23 - GMT-1

Betogers trekken door Wall Street

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/1/2/10/20111006024741/media_xl_966265.jpg)
Demonstranten gisteren in het financiële hart van New York. © epa

Duizenden Amerikanen hebben gisteren een protestmars gehouden door het financiële district
van New York. Het was de grootste actie in de twee weken durende protesten tegen de sociale ongelijkheid, de bankenreddingen en de grote invloed van het bedrijfsleven op de politiek.
De mars was de eerste die gesteund werd door vakbonden. De bonden schatten dat er
circa 8000 à 12.000 mensen meeliepen.


'Wall Street is schuldig', riepen de demonstranten in koor. Sprekers riepen op tot een ander belastingsysteem, dat de financiële concerns meer laat meebetalen: 'Wat we nu hebben is
niet redelijk.' Enkele betogers hielden borden omhoog met 'Socialisme is goed voor iedereen'
of 'Wij vechten voor socialisme'.

De actie begon vorige maand als een sit-in onder het motto 'Occupy Wall Street' ('Bezet
Wall Street'). De beweging vindt inmiddels navolging in andere Amerikaanse steden.
(ANP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: kopstoot on 06-10-2011, 09:37:19 - GMT-1

(http://static-spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_main/KoeLiktCamera5okt.jpg.crop_display.jpg)

Koe doodt man


Een 81-jarige man uit Meerkerk is gisteren omgelegd door een koe. De boer was in een
weiland bezig met zijn dieren, toen eentje hem aanviel.
 
Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar volgens een woordvoerder van de
politie staat vast dat de man enkele kopstoten kreeg.
 
De boer raakte zwaargewond. Een voorbijganger zag de man in het weiland liggen en
waarschuwde de hulpdiensten. De boer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed
aan interne verwondingen.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Faludja on 06-10-2011, 10:24:14 - GMT-1

De reële kostprijs van de oorlog tegen het terrorisme

(http://www.vrede.be/images/stories/iceberg_small.jpg)

Een studie van het 'Watson Institute for International Studies' van de Brown Universiteit heeft gepoogd een berekening te maken van de werkelijke kostprijs van de inmiddels tien jaar oude Amerikaanse oorlog in Afghanistan en het militair optreden in Irak. De studie kwam tot het hallucinante cijfer van ongeveer 4000 miljard dollar, uiteindelijk te betalen door de Amerikaanse belastingplichtigen.
Om een beeld te krijgen van dit kolossaal bedrag volstaat het om vergelijkingen te maken. Het bedrag is bijvoorbeeld gelijk aan het Bruto Nationaal Product dat Afghanistan zou kunnen genereren op ongeveer drie eeuwen tijd


Economische kosten
 
De onderzoekers van de Brown-universiteit hebben eerst de gekende militaire uitgaven opgeteld,
dat wil zeggen het bedrag rechtstreeks toegekend door het Congres aan het Pentagon voor de oorlogen in de periode van 2001 tot 2011 (1.311 miljard dollar) plus het extra budget toegekend
aan het Pentagon voor dezelfde periode (652 miljard dollar).
Deze bedragen waren niet voorhanden in de Amerikaanse staatskas. Ze werden geleend bij banken en Internationale financiële instellingen, waardoor de Amerikaanse federale regering verplicht werd (en wordt) hoge rentes te betalen.
Het gaat in totaal om ongeveer 200 miljard dollar intrest op tien jaar tijd. Bovenop al deze kosten werd ook nog eens 74,2 miljard dollar uitgegeven aan buitengewone hulp, voor de door de VS aangestelde marionettenregimes in Irak en Afghanistan. De 'oorlog tegen het terrorisme' zorgde de afgelopen tien jaren nog voor een bijkomende uitgave van meer dan 400 miljard dollar voor 'het versterken van de nationale veiligheid'.
Bovendien moeten ook de kosten voor de behandeling van gewonde en invalide militairen bij dit alles opgeteld worden, een bedrag van tot op heden 32,6 miljard dollar. Maar hier houdt het niet op: de veteranen die beroep doen op bijstand voor de verwondingen die ze opliepen en de gevolgen ervan, zijn met meer dan 1 miljoen. De studie van de Brown-universiteit berekende dat dit de medische kosten de komende decennia tot 600 à 1.000 miljard zou kunnen doen oplopen.
 

Ondanks de aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen, zowel uit Irak als Afghanistan, zal er in de nabije toekomst nog heel wat extra geld gespendeerd worden aan beide oorlogen. Voor het budgettair jaar 2012 werd 118,4 miljard dollar aangevraagd door het Pentagon louter om de oorlogen verder te financieren. Deze miljarden komen dus bovenop het 'gewone' Pentagon budget van meer dan 500 miljard dollar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voorziet ook zo'n 12,1 miljard dollar extra kosten voor 2012, alleen voor de buitenlandse operaties in Irak en Afghanistan.
 

Als de projecties voor de komende jaren toegevoegd worden aan de bestaande data voor de afgelopen 10 jaar dan komt de studie tot een totaal bedrag dat rond de 4000 miljard
dollar schommelt. Alleen al de intresten op het geleende geld kan tegen 2020 oplopen tot 1000 miljard dollar! De staatsschuld van de VS wordt door al dat lenen ondertussen alleen maar groter.
De rente op de leningen wordt hierdoor weer opgevoerd.
 

De VS-oorlogen hebben het geld van de Amerikaanse belastingbetalers rijkelijk doen vloeien in de richting van de kas van de wapenindustrie en van de contractanten van het Pentagon. De multinational Halliburton heeft in de voorbije vier jaar ten minste voor 6 miljard dollar aan contracten binnengerijfd.
Het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin heeft in één jaar 29 miljard dollar geïncasseerd. Ook de private militaire huurlingenmaatschappijen doen gouden zaken. Het aantal huurlingen in Afghanistan wordt geschat op ongeveer hetzelfde aantal als het aantal soldaten.
 

Humanitaire kost
 
Maar de oorlog tegen het terrorisme veroorzaakt niet alleen economische kosten. Militaire optredens gaan immers ook altijd gepaard met een humanitaire kost. Voor de Verenigde Staten betekende de oorlog tegen het terrorisme de dood van al meer dan 15000 soldaten.
Er keerden ook al meer dan een half miljoen (!) invaliden terug uit militaire dienst. Ongeveer 2.300 door het Pentagon aangestelde huurlingen kwamen eveneens om in de conflictgebieden. Volgens de naar eigen zeggen conservatieve schattingen van de Brown-studie kostte het militair optreden in Irak en Afghanistan zeker het leven aan 137.000 burgers.
In Pakistan escaleerde het aantal dodelijke slachtoffers dramatisch sinds 2005. De studie heeft het over minstens 35.000 doden daar. Schattingen van het aantal vluchtelingen en gewonden in de Afpak-regio en Irak, gaan tot ver in de miljoenen.
De dramatische kost van de oorlog tegen het terrorisme voor de burgers in de getroffen landen, ontplooit zich echter ver weg van de ogen van de wereld, ver weg van het hart van de grote westerse uitdragers van de democratie en de mensenrechten.

(http://www.irancartoon.com/100/Juba_the_Sniper.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 06-10-2011, 17:22:51 - GMT-1

|De Koopmannen, Dominees en Slaven van Kaapstad|

(http://media.wereldjournalisten.nl/media/beeld/2010/07/thumbnails/slavermeester_220x143.jpg)


Een geschiedenis van slavernij in Zuid-Afrika

Wie o wie?
De Nederlanders in de Kaap zijn “ zeer onwillig om het vuile werk te doen”, schreef Jan van Riebeeck in 1655 naar huis. Hij schijnt
hier niets verwijtends mee bedoeld te hebben, maar was zich wel bewust van de consequenties van deze houding. De groentetuinen
veranderden immers niet vanzelf in krachtvoer voor de collegae. De kosten van het nieuwe verversingsstation waren behoorlijk opgelopen,
en het regende klachten vanuit Nederland.
 
Het vuile werk in Kaapstad zou dus voor lage kosten door anderen opgeknapt moegten worden en het irriteerde Van Riebeeck en
consorten dan ook mateloos dat de ‘ Hottentotten’ ook niet bleken te popelen om dit werk voor hun nieuwe buren op te knappen.
 
Voor de kooplieden in Nederland was dit probleem niet van zo een ingewikkelde aard. Zij zagen een lucratief alternatief. De Braziliaanse suikerplantages van Johan Maurits van Nassau draaiden prima. Ook hier was sinds 1635 behoorlijk wat vuil werk te verrichten. En ook
hier wist de prachtige natuur de Europeanen niet tot werklust te inspireren. Het antwoord op het arbeidsprobleem was slavernij.
 
En zo arriveerde in 1658 het eerste zwarte werkvolk in Zuid-Afrika, afkomstig van een gekaapt Portugees vaartuig, gevolgd door
georganiseerde import-slaven uit Guinee, Madagascar en Indie.

(http://archief.samsam.net/archief/upload/1127396133968_politiek%20slavernij.jpg)

Als de kerk het zegt...
De economische voordelen deden de Nederlandse Hoogmogende Heeren Staten-Generaal in 1635 besluiten om de slavenhandel
officieel aan te moedigen. Dit lijkt niet geheel zonder morele scrupules te zijn gegaan. Maar zowel dominees als handelaren
ontwikkelden voldoende rechtvaardigingen om de slavenhandel door te zetten.
 
Zo diende het bijbelverhaal van Cham als effectieve rechtvaardiging. Dit verhaal beschrijft de vloek over het nageslacht van Cham
en is eenvoudig op de zwarte medemens te projecteren. Deze opvattingen zouden resulteren in een diepgeworteld blank racisme.
 
Wie legt nu zijn zus als slavin in de metalen ketens?
Een ander succesvol argument om het geweten te sussen en optimaal te profiteren van de slavernij werd aangeleverd door de invloedrijke Nederlandse predikanten, die de vrome Hollanders uitlegden dat slavernij niet alleen een kans voor de handelaren was, maar niet minder
voor de slaven zelf. De zwarten zou op deze manier het ware geloof –het protestantisme- worden bijgebracht. De slavenhouders lanceerden
de slaven als het ware de hemel in. Maar met de bekering veranderden de slaven in protestantse broeders en zusters. En wie legt zijn nu
zijn zus als slavin in de metalen ketens?
 
Met de scheidslijn heiden-christen sneden de Nederlanders zich dus in de vingers. Wanneer een slaaf zich tot het geloof bekeerd had,
moest hij worden vrijgelaten.
 
Om aan het afschuwelijke lot van slaaf-for-life te ontkomen, meldden vele Afrikanen zich collectief aan voor bekering. En dit waren
net even wat te veel nieuwe broeders en zusters naar de VOC’ ers hun zin. Er moest immers nog wel gewerkt worden. Ze besloten
afremmende maatregelen in te voeren.
 
Deze slaven willen geen vrijheid
In 1685 werden huwelijken tussen Nederlanders en vrijgelaten slaven verboden. De klasse-onderscheiding christen-heiden verschoof
zo langzaam naar blank-zwart. Blanken beschouwden de zwarte als een wezen van andere aard dan de mens. Een wezen, dat merk-waardigerwijs gelukkig is onder omstandigheden waaronder blanken vreselijk ongelukkig zouden zijn. Het pure racisme schiet dan wortel.
Een predikant uit Coevorden legde met de volgende woorden uit waarom slavernij geen kwade zaak is.
 
“Deze menschen sijn also genaturaliseert, soo wanneer zij in vrijheid gestelt of lieftallijk gekoesterd werden, soo en willen sij niet
deugen en weten haer selfs niet te gouverneren: maar bijaldien men gedurigh met rottingen in hare lendenen woont en men de
selvige ’t elckens sonder genade bastonneert, soo heeft men goede diensten van deselfe te verwachten”. Amen to that.
 
Een gezegende zaak
Gods goedkeuring voor de brute slavernij werd ook zichtbaar bij de boekhouder. Aangezien men bad om ‘ den zeegen van Godt-
Almaghtigh over de Trafique Zeevaert en Commercie’, waren de winsten een duidelijk teken van ‘ een gezegende zaak’.
 
Afschaffing slavernij
Nederland hoorde bij de laatsten die de slavernij af wilden schaffen. Zowel koopman als dominee stonden vierkant achter de slavenhandel. Uiteindelijk dwong de afgebrokkelde machtspositie de Nederlanders toe te geven aan de afschaffing van de slavernij. Als Engeland zich
alleen maar bereid toont de Nederlandse kolonien – die ze tijdens de Franse overheersing beheerde- terug te geven onder de voorwaarde
dat Nederland akkoord gaat met de slavenhandelbestrijding, moeten ze wel.
 
Als Nederland in 1814 haar Kaapse Kolonie definitief aan Engeland moet overdragen, verandert er veel voor de slaven. De Engelsen voeren
meer rechten voor slaven in. In 1831 wordt onder andere de 9-urige werkdag een feit, gevolgd door de afschaffing van slavernij in 1834.
De zwaar verontwaardigde Boeren beklagen zich over de lage schadeloosstelling -voor hen als slavenhouders- en pakken hun biezen.
Deze Exodus aan Boeren staat bekend als de Grote Trek. Op zoek naar vrijheid en nieuw land, nemen ze zich voor het beleid van hun Nederlandse voorvaderen elders voort te zetten. Weliswaar zonder de metalen slavenketels, maar onder erbarmelijke omstandigheden,
houden ze de naar hun inziens‘gepaste verhoudingen tussen baas en knecht’ buiten de Kaap in stand.
 
Het zwarte proletariaat heeft de keuze tussen creperen of als goedkope arbeidskracht ter beschikking blijven van de blanken.
 
Een moreel masker- Waarom de slavernij echt is afgeschaft
Mede door hun overtuigende campagne voor de afschaffing van de slavernij, worden de Engelsen vaak als moraalridders beschouwd.
 
Dit lijkt niet helemaal correct. Mede door de hoge transactiekosten van de overtochten, de  kapingsrisico’s en de dalende prijzen was de slavenhandel oneconomisch geworden. Zo daalden aan het einde van de 18e eeuw de prijzen van suiker, peper en tabak dusdanig,
dat de slaven op de plantages in Zuid-Amerika te weinig voor hun bazen opbrachten. Deze economische veranderingen lijken de
globale afschaffing van de slavernij in hoge mate te hebben beïnvloed.
 
Ondanks hun afkeurende blikken naar de Boeren, lijken de Engelsen in Zuid-Afrika ook na afschaffing van de slavernij, hetzelfde doel
als de Boeren voor ogen te hebben gehad: De zwarte het vuile werk voor de blanken op te laten knappen.
 
Door middel van segregatie-politiek werden de zwarten gedwongen ongeschoold werk te doen en werd het onderwijs en de betere banen
voor de blanken gereserveerd.
 
Het Swart Gevaar
Toen er diamanten werden ontdekt in de nieuwe Boerengebieden, besloten de Engelsen hier binnen te vallen. Ook hier veroordeelden
ze de Boeren om hun houding ten opzichte van Afrikanen. De Nederlandse Abraham Kuyper schreef in 1900 zijn frustraties over deze zedepredikende hypocriete Engelsen van zich af. Volgens hem hadden ze niet het recht de Boeren de les te lezen, gezien hun eigen
misdaden tegen de zwarten. Bovendien, meende Kuyper, hadden de Engelsen niet in de gaten hoe groot ‘ het swart gevaar’ in de
praktijk was. In tegenstelling tot de Indianen van Amerika, namen de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika immers alleen
maar in aantallen toe.
 
Het vuile werk na de slavernij
In 1924 was er een probleem ontstaan van een blank ongeschoold proletariaat en een tekort aan arbeidskrachten op de boerderijen.
H.H Kuyper, zoon van Abraham Kuyper legt uit waarom dit vraag en aanbodpuzzeltje minder simpel is dan het lijkt:
 
“ De Boer is gewoon heer te zijn op zijn bezitting en wil geen arbeid verrichten die door Kaffers wordt gedaan... De Boer heeft geen ambacht geleerd en hij wil ook niet met of naast een kleurling werken. Zoo heeft men dan eenerzijds de moeilijke vraag, hoe men deze arme blanken aan het werk zal helpen en anderzijds dat de Boeren verlegen zitten om werkkrachten op hun boerderijen”.

(http://www.iblog.co.za/wp-content/blogs.dir/9298/uploads//Slaver%20painting.JPG)

-----------

Door Marion Hengeveld
 
Bronnen:
 
Ten Have, Baarn.1973, Je hoeft er niet geweest te zijn- apartheid in de praktijk.
Panhuyse, L, Een Nederlander in de wildernis
Lovejoy, P.E,The impacht of the Atlantic Slave Trade on Africa:A review of the literature
De Vries, J, The Economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 06-10-2011, 17:27:01 - GMT-1

19 Zuid-Afrikaanse Feiten uit de 19e Eeuw

(http://www.fertilitynation.com/wp-content/uploads/2011/03/Map-SouthAfrica.gif)


|De geschiedenis van Zuid-Afrika tussen 1800 en 1900|


De Britse Overname
1.  In 1800 bezit meer dan 2/3 van de mannelijke ‘burghers’ minimaal 1 slaaf.
 
2.  In 1803 geven de Engelsen de macht terug aan de Nederlanders, om deze in 1806 terug te nemen. Dit keer permanent.
     Ze verhogen de bescherming van de Afrikaanse slaven en knechten. In 1814 bevestigt Het Verdrag van Parijs de Britten
     als heersers en is de Kaapkolonie officieel in Engelse handen.
 
3.  1820: 5000 Britse kolonisten(veel complete families) arriveren in de OostKaap. Zij ontvangen land in Zuid-Afrika.
 
Shaka Zulu en Het Zulu Rijk
4.  In 1816 wordt Shaka Zulu de leider van het Zulu Koninkrijk. Shaka breidt het bestaande kleine Zulu rijk uit tot een groots
     en angstaanjagend efficiënt militair apparaat.  In 1827 sterft Shaka’s moeder, wat hem er volgens Europese bronnen toe
     beweegt om uit verdriet 7000 Zulu’s om te (laten) brengen. In 1828 wordt Shaka vermoord door zijn broer Dingane,
     die nu de macht overneemt.

    (http://www.capetown.at/letters/Images/shaka.JPG)
     Shaka Zulu
 
Afschaffing Slavernij in Zuid-Afrika
5.  1834: London schaft de slavernij in haar kolonies af en de Boeren verliezen hierdoor 40.000 slaven. Ze vinden hun schadeloos-
     stelling veel te laag.
 
De Grote Trek en confrontaties met Zulu’s en Ndebele’s
6.  1835-1838: De afschaffing van de slavernij leidt tot de Grote Trek. Op zoek naar vrijheid, land en onafhankelijkheid trekken
     de Boeren naar het Noorden, waar ze de Boerenrepublieken Natal, Oranje Vrijstaat en de Transvaal oprichten. Meer dan 70 Boeren
     worden tijdens deze expansie vermoord door de Zulu Dingaan. Lees hier over de wraak van de Boeren op de Zulu’s bij de Slag bij Bloedrivier.
 
7.  1840. De Zulu koning Dingaan slaat in januari 1840 op de vlucht richting het Swazi-rijk, nadat hij door zijn broer Mpande en de
     Boeren wordt verslagen.Mpande had zich met 17000 Zulu’s bij de Boeren aangesloten. Na Dingaans nederlaag wordt Mpande de
     nieuwe koning van de Zulu’s.
 
8.  Andere Boeren stuiten in1836 op de Ndebele, wiens speren geen partij vormen voor de vuurwapens van de Boeren. Ze vallen de
     Ndebele meerdere malen aan, stelen vee en  vernielen hun dorpen. Ongeveer 3000 Ndebele overlijden. De Ndebele- leider Mzilikazi
     vestigt een nieuw rijk, voorbij de Limpopo.

(http://www.boereafrikana.com/Geskiedenis/Images_Main/Isandlwana.jpg)

Natal en de Afrikanen
9.  Rond 1840 groeit er bij de Britten meer interesse in het Natal van de Boeren. Daarnaast krijgen ze berichten over de slechte behandeling
     van Afrikanen door de Boeren in Natal. Om stabiliteit te herstellen, sturen ze in 1842 een groep soldaten naar Port Natal (Durban). Er
     ontstaat een strijd die in het voordeel van de Boeren wordt besloten. 49 Britten sterven, maar met versterking wordt Matal in Mei 1843
     wordt Natal alsnog tot Britse kolonie verklaard.

De Tweede grote Trek 1843-1846
10.  Nu de Britten ook in Natal de Boeren dwingen beter met hun Afrikaanse personeel om te gaan, pakken veel Boeren weer hun biezen.
       Ze trekken de Drakensbergen door.

(http://home.hccnet.nl/p.v.delft/geschiedenis/afbeeldingen/grotetrek_1.gif)
 
De Grote Trek van 1843-1846 leidt de Boeren naar het Noorden van de Oranjerivier en verder, de Vaal voorbij. De Britten maken zich zorgen
om hoe de Boeren de Afrikanen hier behandelen en interveniëren. In 1848 annexeert Sir Harry Smith het land tussen de Oranje en Vaalrivier.
De Boeren, geleid door Andries Pretorius, drijven de Britten terug over de Oranje rivier, maar de Britten krijgen versterking en uiteindelijk
slaat Pretorius op de vlucht.
 
Zulu-koning Cetshwayo
11.  In 1856 vermoordt de zoon van Zulu-koning Mpande Cetshwayo zijn broer. Op 1 oktober 1873 sterft Mpande en wordt Cetshwayo koning.
 
Transvaal
12.  In 1852 en 1854 wordt de onafhankelijkheid van (respectievelijk)de Transvaal en de Orange Free State vastgelegd.
 
In 1857 verklaren de Boeren van de Zuidelijke Transvaal zichzelf onafhankelijk als de Zuid Afrikaansche Republiek.
 
De Xhosa Oorlogen en de Xhosa vee-moorden
13.  In de 19e eeuw vinden er acht grens-oorlogen plaats, tussen de Xhosa en de Britten. De Xhosa leefden voorbij de Visrivier,
       maar drongen verder Westwaarts. De Britse kolonisten van 1820 werden in het leefgebied van de Xhosa geplaatst, wat tot
       gevechten leidde. In 1889 eindigt de laatste Xhosa oorlog. De Transkei is ingelijfd bij de Kaapse kolonie.
 
1856-1857: Als in 1854 veel vee van het vee van de Xhosa sterft aan een mysterieuze ziekte,vermoeden velen dat het om een Britse ziekte gaat.  In 1856 verandert het Xhosa meisje Nongqawuse in een profete als ze verkondigt dat ze van voorouders de opdracht heeft gekregen al het vee te laten vermoorden.Ook de velden mogen niet geoogst worden. De doden zouden hierna herrijzen en de blanke kolonisten zouden verdwijnen. Niet alle Xhosa’s geloven dit en het verdeelt ze tussen Gelovigen en de Ongelovigen.  Ongeveer 40.000 mensen en 400.000 dieren vonden de dood.
 
Diamanten en Goud in Zuid-Afrika
14.  1870 De Diamond Rush begint in 1867 en is het begin van de eerste industrialisatiegolf. 10.000’en gelukzoekers trekken naar de
       diamantgebieden toe, zowel Afrikanen als Britten.

Witwaterstrand
15.  In 1871 annexeren de Britten formeel de diamantengebieden, ondanks protesten van de Orange Free State. Kimberley wordt opgericht.
      In 1886 wordt er in Witwatersrand goud gevonden en het slingert het land industrialisatie in. Johannesburg is gebaseerd op goedkope
      zwarte arbeiders. De politiek van Engeland wordt steeds imperialistischer en een oorlog met de Boeren lijkt steeds waarschijnlijker.
 
16.  In 1872 verwerft De Kaapkolonie zelfbestuur.
 
Zulu-Britse Oorlogen in de 19e eeuw
17.  De Britse Shepstone verandert zijn houding tegenover de Zulu’s nu hij de Transvaal geannexeerd heeft. Vanuit het niets laat hij de
       grenzen met Zululand opnieuw onderzoeken. Cetshwayo gaat niet mee met nieuwe voorwaarden van de Britten. Dit betekent oorlog.
       Het Britse leger valt Zululand aan, waarna de Zulu’s de Britten verrassen met een tegenaanval. Bij de verschillende slagen tussen
       1877 en 1879 lijden zowel de Britten als de Zulu’s aanzienlijke verliezen. Uiteindelijk winnen de vuurwapens van de Britten bij de
       Slag bij Ulundi. Het betekent het einde van het onafhankelijke Zulu rijk.
 
De Britten behandelen Zululand als aparte kolonie, tot ze in 1897 het bij Natal voegen.
 
Eerste Anglo-Boer Oorlog/ De onafhankelijkheid van deTransvaal
18.  In 1877 annexeren de Britten de Boerenrepubliek van de Transvaal. Dit gebied is praktisch bankroet, slechts een paar
      Boeren bieden verzet.
 
In 1880 breekt de Eerste Anglo-Boer Oorlog uit, als de Boeren -onder leiding van Kruger- onafhankelijkheid claimen. De oorlog resulteert
in de Pretoria Convention op 3 augustus 1881 Engeland herstelt onafhankelijkheid in de Transvaal, met uitzondering van buitenlandse zaken
en zaken die met Afrikanen te maken hebben. De Transvaal heet nu de Zuid Afrikaansche Republiek en Kruger wordt de eerste president.
 
Gandhi in Zuid-Afrika
19.  1893: Gandhi komt als Jonge advocaat naar ZA. Hij begint een advocatenkantoor in Johannesburg. Hij is geschokt door het racisme.
       Hij roept op tot geweldloos verzet. Het eerste geweldloze verzet inspireert de ANC.
 
De Tweede Anglo-Boer Oorlog / De Zuid-Afrikaanse Oorlog
20.  1899.President van de Transvaal Kruger stelt een ultimatum,waar de Britten geen gehoor aan geven. Het is wederom oorlog.
       De Boeren gebruiken veel guerrilla-tactieken. De Britten steken boerderijen in brand en brengen (ook Afrikaanse) vrouwen en
       kinderen naar concentratiekampen. De Afrikanen worden gedwongen te vechten en te werken, zonder bescherming of verzorging.
       Veel Afrikanen sluiten zich aan bij de Engelsen. Tot januari 1900 lijden de Britten veel verliezen, maar het tij lijkt dan te keren.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 07-10-2011, 19:26:51 - GMT-1

Kok draait zijn zwager door gehaktmolen

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/17/0/9/20111007165841/media_xl_968694.jpg)
 © Thinkstock

De kok van een befaamd restaurant in Moskou wordt ervan verdacht mensenvlees te hebben geserveerd. De man zou volgens de
site Lifenews.ru zijn zwager door de gehaktmolen hebben gedraaid. Het gehakt diende als vulling voor sommige van zijn gerechten.
 Wellicht hebben tientallen gasten van het restaurant dit macabere ingrediënt voorgeschoteld gekregen. De kok heeft zijn zwager in
september al vermoord na een uit de hand gelopen ruzie. De misdaad kwam nu pas aan het licht.

Bekentenissen
De kok zou inmiddels al een bekentenis hebben afgelegd. Hij wordt momenteel onderzocht door psychiaters om vast te stellen
of hij toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 08-10-2011, 08:41:22 - GMT-1

Spaanse stierenvechter zwaargewond

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/6/13/9/20111008084020/media_xl_969234.jpg)
© epa

Een van de beroemdste Spaanse stierenvechters is gisteren gruwelijk verwond. Tijdens een gevecht stak een stier zijn hoorn in de kaak
van de stierenvechter. De hoorn kwam er bij zijn linkeroog weer uit.

 
(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/10/2/2/20111008084224/media_l_969257.jpg)
Jose Padilla © reuters


'Ik kan niets zien, ik kan niets zien', schreeuwde Juan José Padilla, toen artsen hem uit de arena sleepten. De 38-jarige Spanjaard is
inmiddels in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde nadat de matador was uitgegleden tijdens het stierengevecht in arena van Zaragoza. Hij had juist enkele puntige
stokken in de rug van de stier gestoken. Padilla behoorde jarenlang bij de top van de Spaanse stierenvechters, omdat hij de lastigste
stieren durfde te bevechten.

Na het incident met Padilla heeft een andere matador de stier afgemaakt met een zwaard.

Stierenvechten staat steeds meer ter discussie. De Spaanse deelstaat Catalonië, met Barcelona, stopte recentelijk met deze oude traditie.

De laatste keer dat een matador overleed was in 1985.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 08-10-2011, 08:44:35 - GMT-1

Amishgemeenschap kampt met zeldzaam geweld

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/7/11/7/20111007175152/media_xl_968722.jpg)
Leden van de Amishgemeenschap © anp

De Amerikaanse staat Ohio vormt deze dagen het toneel van zeer zeldzaam geweld binnen de Amishgemeenschap. Een afvallige groep
Amish scheert baarden en ander hoofdhaar af van andere Amish, meldden media in de Verenigde Staten vandaag.
 Meerdere personen raakten lichtgewond, maar niemand heeft nog aangifte gedaan bij de politie. De Amishgemeenschap staat bekend
als uiterst gesloten. Zij lossen hun problemen doorgaans zelf op en stappen niet naar de autoriteiten voor hulp.De Amish stammen af van Europese doopsgezinden die in de 18e en 19e eeuw naar de Verenigde Staten en Canada emigreerden.
Zij stichtten gemeenschappen in de noordoostelijke staten Pennsylvania, Indiana en Ohio. Tegenwoordig zijn er Amish-gemeenschappen
in ongeveer 30 Amerikaanse staten en noemen ongeveer 230.000 mensen zichzelf Amish. Velen leiden een sober leven zonder elektrische apparaten en auto's, maar er zijn ook gelovigen die een modernere leefwijze volgen.


Ohio beschikt over een van de grootste Amish-gemeenschappen in de VS. De politie in de regio vermoedt dat 18 families betrokken zijn
bij de ruzie. In de afgelopen weken gebeurde een aantal incidenten, onder meer in de plaatsen Mesopotamia en Bergholz.

Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Belgische motoragent on 08-10-2011, 08:56:33 - GMT-1

Belgische motoragent laat boete vallen in ruil voor seks!
 
Een politie-inspecteur uit het Belgische Mol is aangehouden na twee aanrandingen. De 44-jarige agent stelde tijdens routinecontroles voor de vastgestelde gebreken te regelen in natura. Een dame betastte hij, de andere zou zijn verkracht.
Dat schrijft de Belgische krant De Standaard.

Afgelopen vrijdag was de motoragent alleen op patrouille in Grobbendonk. Daar hield hij 's middags een automobiliste van rond de 60 jaar aan. Hij stelde een probleem vast met de geldigheid van de APK. Maar in plaats van een proces-verbaal op te stellen, stelde hij een compromis voor om het 'thuis' te gaan regelen. Amper drie dagen later hanteerde G. dezelfde werkwijze, deze keer in Olen, bij een alleenstaande vijftiger.
 
De agent is gearresteerd. Er wordt extra zwaar getild aan het feit dat Jos G. zijn gezagspositie als politiefunctionaris ernstig misbruikte.
Zelf beweert de vader van vier kinderen dat hij de vrouwen slechts 'een aanbod met toestemming' deed.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Belgische opa on 08-10-2011, 12:24:29 - GMT-1
Perverse opa opgepakt Mechelen -  Een 53-jarige Belgische man heeft zijn kleindochter jaren misbruikt als SM-slavin.


Het meisje is vanaf haar zevende levensjaar zeven jaar lang misbruikt door haar opa. De familie wist van niets.

De rechtzaak tegen de man is gestart maar de details waren volgens Het Nieuwsblad zo gruwelijk dat de zaak achter gesloten deuren wordt behandeld. Het meisje is verkracht en onder meer geslagen met zwepen. Een vriendinnetje dat af en toe kwam logeren werd ook door de opa misbruikt. Er zijn foto's aangetroffen waarop het slachtoffertje in SM-poses te zien is.

Het Openbaar Ministerie eist vijftien jaar cel.

Het meisje, waar het volgens de krant erg slecht mee gaat, heeft zelf aangifte gedaan.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Anoual on 09-10-2011, 21:40:33 - GMT-1


De Riffijnse oorlog (1920-1927)


In de Rifoorlog heeft Mohamed ben Abdelkarim El Khattabi in de volksmond Adelkarim genoemd een hoofddrol gespeeld.
Abdalkarim leidde in Noord Marokko een opstand van Riffijnen en Jbella tegen de Spanjaarden en wist hen in 1921 bij
Anoual na hevige gevechten te verslaan.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Riffians.JPG)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/krim1.JPG)

In 1924 dwong hij de Spanjaarden zich tot de kusten terug te trekken. De Riffijnen lieten zien wat zij onder moed verstaan,
de oorlog was een echte oorlog. Dit was geen klassieke koloniale oorlog zoals de Fransen wilden doen geloven. Ho tsji Minh en
Mao Zedong zagen in de Marokkaanse vrijheidsoorlog de bakermat van de moderne revolutionaire oorlog en een voorbeeld voor
alle gekoloniseerde volkeren.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Rikaart_1921.450.jpg)

Voorgeschiedenis
Voordat Abdelkarim El Khattabi de Riffijnnen organiseerden tegen de Spanjaarden had Muhemmed Amezyan al een respectable
strijd gevoerd. Muhemmed Amezyan is geboren in 1889 en hij behoord tot de Ayt Bu Yefrur dat ligt in de noordelijke provincie Nador.
Hij was een religieus hoofd en werd door de bewoners moreel gerespecteerd en geliefd. Hij werd door de inwoners geraadpleegd
over de problemen waar de gemeenschap mee te kampen had. In die hoedanigheid stimuleerde Muhemmed Amezyan de patriottische
gevoelens van de stammen in de Rif en riep hen op om het Spaanse kolonialisme te bestrijden. Destijds waren de Spanjaarden bezig
met het verwezenlijken van een treinverbinding tussen Melilla en de ijzerertsmijnen in Adrar'n Yeksan. Deze ijzerertsmijnen waren door
Bu Hmara aan de Spanjaarden verkocht. De eerste grote slag tussen de Riffijnen, aangevoerd door Muhemmed Amezyan tegen het
Spaanse leger vond plaats in Diwana. Het werd een nederlaag voor de Spanjaarden; na afloop waren er zo'n 3 000 gewonde soldaten
aan de Spaanse zijde.

Na dit succes sloten andere stammen van het Rifgebied zich bij deze opstand aan. Het het aantal vrijheidsstrijders "Imjahden" steeg
doordat elke stam wel mannen en matriaal zond ter versterking van het Riffijnse leger. De inwoners die in de dorpen achterbleven
hadden als taak om de verplaatsingen en de bewegingen van de vijandige troepen in de gaten te houden en om alarm te slaan in
geval van gevaar of voorbereidingen van een aankomende aanval, dit gebeurde d.m.v. vuursignalen.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Riffijnen_schieten.JPG)   (http://www.stichtingmetalsa.nl/gesch_rif/Riffijnse_imjahden.JPG)

Gedurende 5 jaar heeft Muhemmed Amezyan meer dan 100 koloniale veldslagen geleverd, waaronder: De Slag van Diwana,
De Slag van Rhed `n Ayt Cicar, De Slag van Ikebdanen, De Slag van Selwan, De Slag van Azghenghan, etc. Om het gevoel van
eenheid en gelijkheid van de 'stammen' te stimuleren was Muhemmed Amezyan altijd in de frontlinies te vinden. Hij is uiteindelijk
overleden bij de Slag van Hammam. Hij was in eerste instantie in zijn geboortegebied begraven, maar werd vervolgens door de
Spanjaarden overgebracht naar Mellila.


In Zuid-Marokko
Sultan Abdelaziz die in 1900 de troon had bestegen, speelde met zijn onverantwoord bestedings gedrag de Europeanen in de kaart.
Door zijn extravagante uitgaven was de schatkist gauw leeg. De Franse, Engelse en Spaanse banken bieden zeer vriendelijk aan om
deze weer te vullen, tegen woekerrenten. Alleen al om de rente te kunnen betalen moet de Maghzan (centrale overheid in Rabat)
nieuwe schulden aangaan. Al gauw is de schuld zo hoog dat de kredietverleners garanties gaan eisen. Frankrijk krijgt het beheer
over de douanegelden, een deel hiervan zou worden aangewend om de schulden af te lossen. Om de roekeloze bestedingen van
de Sultan Adel Aziz en de corrupte regering van Ba Ahmed bij te staan begonnen de troepen van de Sultan "mehallas" genaamd
buitengebieden te plunderen om het gebied onder belastingplicht van de Sultan "Blad al Maghzan" te vergroten.
De stammen van de oostelijke Rif waren erg verontrust over de plotselinge uitbreiding van het Blad al Magzan. Bou Hamara die ook
"Jilali" werd genoemd, was gevestigd in Taza en deed zich voor als de "Rhogi" de rechtmatige opvolger van vorige Sultan. Hij maakte
gebruik van de situatie en wist veel stamleden achter zich te krijgen om tegen de uitbreiding van de Maghzan te vechten. Bou Hamara organiseerde een bende van ontevreden stamleden en trok naar het Noorden om het Rifgebied het zijne te maken. Deze chaos van het Marokkaanse bestuur was het excuus dat de Fransen nodig hadden om Marokko te bezetten.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/krokodil.JPG)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/ondertekening.jpg)

Links zie je een spotprent van de bekende Nederlandse tekenaar Braakensiek van de “Entente Cordiale” tussen Frankrijk en Engeland.
John Bull (Engeland) is heel tevreden met de tamme Egyptische krokodil en wijst Marianne (Frankrijk) de gekooide Marokkaanse leeuw:
`Ga je gang`. Rechts, een foto(1912) waar de Spaanse en Franse delegatie het "Protectoraat-verdrag" ondertekenen over de verdeling
van Marokko.

Een Riffijn van de Ayt Waghyrel stam die studeerde aan de gerespecteerde Karawine Universiteit in Fes, vernam van een medestudent
dat Bou Hmara die inmiddels het gebied van Taza tot Melilla bestuurde, Riffijnse mijningsrechten had verkocht aan de Spanjaarden en
dat hij van plan was de centrale Rif verder te veroveren. Toen Abdelkarim de Maghzan (overheid) informeerde over de inval van de Rhogi
in de Riff en hen vroeg hem tegen te houden reageerde de minister met de vraag; waarom zouden wij om de Bni Waryaghel geven als zij
over de zee wonen? Dit liet de buitengewone desinteresse en onkundigheid van de Maghzan jegens de Rif zien, tevens blijkt hieruit dat
de Maghzan niet begaan was met het lot van de Riffijnen.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Abdelkarim_vader_broer.JPG)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Riffijnse_alliantie_berg_kama.JPG)

Abdelkarim is hierna direct naar de centrale Rif vetrokken waar hij in een spoedberaad de "Imgaren" clanhoofden van de Ayt-
Waryaghel bijeen had geroepen. In dit beraad riep Abdelkarim samen met zijn gerespecteerde vader en broer de leden samen
te werken om de Rhogi te verslaan. Tijdens deze bijeenkomst kwam het leiderschapstalent van de toekomstige leider van Rif
voor het eerst prominent naar voren. De Ayt Waryagel stam onder de leiding van de vader van Adelkarim en zijn broer M`hemed
hadden Bou Hamara verslagen en teruggedreven naar Taza waar hij uiteindelijk door de sultan gevangen werd genomen.
In het berggebied van de Jbella in het westen van het Rifgebied terroriseerde de "Sherif" Raisuni de inwoners. Raisuni stond
bekend om zijn genadeloze plundertochten op de inwoners van dit gebied die Jbella genoemd worden. Marokko leek af te stevenen
op totale anarchie, het werd voor de Europese machten spoedig duidelijk dat het "Sherifian Empire" een fictie was en dat Marokko
een onstabiele agglomeratie van stammen was.
In 1908 begon de Franse bezetting van Marokko. Zij maakten gebruik van de onzekerheid die ontstond toen de nieuwe sultan de
macht over nam. De sultan stemt toe met de kolonisatoren, buitenlandse ingenieurs laten een spoorweg dwars door een begraaf-
plaats lopen. Het volk komt hiertegen in opstand, er vallen aan Europese kant negen doden. De Franse vloot beschiet hierna Casa-
blanca en zet een expeditiekorps aan land om de orde te herstellen, zij riepen tevens de Spanjaarden op hetzelfde te doen in Noord-
Marokko wat onder het protectoraat verdrag aan hen was toebedeeld.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Anoual on 09-10-2011, 21:54:51 - GMT-1

In Spanje
In Spanje was het volk het niet eens met het expansionistische gedachtegoed voor een koloniseringplan in Noord-Marokko, het was
eerder een keus van de minderheids regering gesteund door Koning Alfonso XIII. Er was in feite een grote weerzin in Spanje wat
betreft het verdrag dat Spanje met Frankrijk had gesloten. Ondanks hogere soldij voor de officieren en promotie was het aantal
vrijwilligers dat zich aanmeldde gering. Volgens de Baskische intellectueel Antonio Azpeitua, konden de Spaanse kolonisatoren
onmogelijk de situatie van de Marokkanen verbeteren omdat zij zelf een te lage educatieve en economische standaard kenden
en hun concept van de "Mooren" te verstoord was. De Spanjaarden zijn zich in de loop van de geschiedenis gaan zien als
veroveraars en niet als kolonisatoren. De meeste Spanjaarden zagen de Marokkanen met onplaatsbare vijandigheid aan.
Er was een algemene idee onder de Spanjaarden dat de "Moren" een gezworen vijand waren van de Christenen en hierdoor niet ver-
trouwd konden worden. Volgens Prins Aage van Denemarken die als kapitein in het Franse vreemdelingen legioen diende keek het
Franse leger neer op het Spaanse. De Spanjaarden waren van een pijnlijke avontuur in Zuid-Amerika en de Filippijnen terug gekomen.
Spanje verloor grote delen van haar rijk aan de VS en aan inheemse onafhankelijkheids bewegingen. De Spanjaarden waren nu door
de Fransen en de Engelsen (Gibraltar) gelokt in een strijd. Spanje was op zoek naar eer die zij met de val van het Spaanse overzeese
gebieden hadden verloren. Zij dachten Noord-Marokko makkelijk te kunnen bezetten door haar nabijheid t.o.v. Spanje, dit voordeel
hadden zij niet in de vroegere koloniën. Spanje begon Noord-Marokko vanuit de presidios (enclaves in Marokko) van o.a. Melilla stap
voor stap te veroveren.


De slag bij Anoual en terugtocht van Chouwen
Generaal Silvestre was direct geïnstrueerd vanuit Madrid door Koning Alfonso XIII om niet zoals het ministerie van defensie beoogde
de Rif stap voor stap te koloniseren maar hard aan te vallen. Deze order werd d.m.v. een telegram verstuurd aan Silvestre die op dat
moment was gestationeerd in Melilla. De Koning wilde snel succes in de Rif en berichtte aan Silvestre; voorwaarts naar de Rif.
Abdelkarim had vernomen dat de Spanjaarden verder de centrale Rif wilde veroveren en waarschuwden de clanhoofden.
De opgewonden generaal die neerkeek op de Riffijnen beloofde de simpele Riffijnen snel te verslaan en spoedig thee te
drinken in het huis van Abdelkarim. Abaran, Ighriben en Anual werden historische battlegrounds.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Abdelkarim_rechter.JPG)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Anoual_kaart.JPG)

Deze plekken betekenen voor de Riffijnen wat de veldslag van Saratoga betekend voor het Westen. In deze valleien vochten de Riffijnse
harka`s met 30 tegen 1 in de minderheid een fenomenale veldslag. Adelkarim had de Riffijnse mannen van zijn stam verzameld en waar-
schuwde Spanje de "Amekran" rivier niet over te steken, Silvestre besloot dit op order van de Koning wel te doen en zetten posten op
over de rivier. Door de militaire strategie van Abdelkrim in combinatie met de onverschrokken aard van de strijders konden 500 zwaar bewapende Riffijnen fort na fort op de Spanjaarden veroveren, beginnend bij Sidi Driss aan de overkant van de Amekran rivier.
De stafofficieren waren bij de eerste aanval van de Riffijnen gevlucht en generaal Silvestre werdneergeschoten.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Cavelerie.JPG)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Cavelerie1.JPG)

Spaanse soldaten gooiden hun wapens weg en sloegen in oostelijke richting op de vlucht via Driouch en Aruit naar Melilla. Tijdens deze terugtrekking namen de overige Riffijnse stammen wraak op de Spanjaarden en sloten zij zich aan bij de strijders van Abdelkarim.
De gehele Spaanse linie werd nu aangevallen en de gevluchte verwarde Spaanse soldaten die Anual hadden overleefd zorgden dat
het moraal in de overige forten naar een dieptepunt daalde. Anual werd door de immense verliezen van mensen, martiaal en gebied
een catastrofe voor het Spaanse leger. Hoewel de verliezen lange tijd verborgen werden gehouden voor het Spaanse publiek was
het eindrapport tamelijk zuur. Het aantal gedode Spaanse soldaten was officieel 13.192, volgens andere bronnen die vermoedelijk
dichter bij de waarheid zaten 19.000 doden, een groot deel van het Spaanse leger! Qua materiaal waren er 20.000 geweren,
400 machine geweren, 129 kanonnen en aanzienlijke voorraden munitie veroverd op de Spanjaarden. Alles wat Spanje had
opgebouwd in 12 jaar werd veroverd in 20 dagen door "primitieve" Riffijnen.

      (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Alfonso.JPG)                  (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/regelaar.jpg)                  (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/gewond.jpg)

Toen de Spaanse Koning die de bijnaam "Narizotas" langneus had, werd bevraagd over zijn rol in de strategie van de Rifoorlog ant-
woordde hij laconiek; Kippenvlees is goedkoop! Hij refereerde hier naar de omgekomen arme Spaanse soldaten van het platteland.
Anual werd de grootste overwinning van de Riffijnen, of iedere andere inheemse stammenfederatie die in de moderne tijd gewonnen
had van een Europese macht. Na deze overwinning sloten de stammen van de Jbella en de Ghomara zich bij Abdelkarim aan om
de Spanjaarden ook uit hen gebieden te verdrijven. Ahmed Heriro de eerste man van de "Sherif" Raisuni sloot zich aan bij Abdelkarim
en keerde Raisuni de rug toe. De dappere, intelligente Jebli stond bekend als een sterke leider en goede krijger. Raisuni onderdrukte de
Jbella en werkte wanneer het hem uitkwam samen met de Spanjaarden voor eigen gewin. Toen Abdelkarim hem vroeg om een alliantie
te sluiten wees hij deze hardhandig af, hierna nam Abdelkarim hem gevangen. De Jbella stammen die eindelijke bevrijd waren van de
juk van Raisuni schaarden zich achter Abdelkarim en vielen de Spaanse garnizoenen in het westen aan. Spanje besloot uiteindelijk de
nederlaag te erkennen en trok zich terug naar de Spaanse presidios van Ceuta en Tetouan.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/350_spsold.jpg)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/vlag.jpg)

Bij de terugtocht van Chaouwen in de Jbella werd hevig gestreden en de verliezen van Spanje waren hier wederom enorm. Hier werden
8 majoors en 175 andere officieren gewond geraakt, 1 generaal (Serrano), 600 officieren, 17.000 soldaten werden gedood. De corres-
pondent, Webb Miller berichte het volgende; Nooit heb ik soldaten gezien in zo`n staat van uitputting en neerslachtigheid, de zolen
van hun laarzen waren kapot gelopen. Geen van de soldaten saluteerde zijn officier, met tegenzin stonden zij mompelend en vloekend
opgesteld. Ik dacht dat ik getuige was van een naderende muiterij. Miller werd rondgeleid door een Spaanse officier die door geen
enkele soldaat werd gesalueerd, hij wilde namens Miller wel een Riffijnse dorp bombarderen ter ere van zijn bezoek.
Miller protesteerde, de officier bombardeerde met het vallen van de nacht het dorp om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Anaoual? on 09-10-2011, 21:59:56 - GMT-1
Anaal?  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Anoual on 09-10-2011, 22:13:56 - GMT-1
De overwinning
Op het moment dat de Riffijnen en de Jbella de Spanjaarden hadden verjaagd uit Chefchaouwen begon het verzet en opstand van
de Anjera stam. Deze stam van het bergachtig gebied tussen Tanger en Tetouan begonnen de Tanger-Ceuta-Tetouan militaire
posten en communicatie lijnen aan te vallen en plunderden het plaatsje Alcazarseguir. Er werden 10.000 Spaanse troepen
gestuurd tegen deze koppig doorvechtende tribesman, maar tevergeeft ook deze steuntroepen bleken geen "match" te zijn
voor deze dappere Jbella stamleden de Anjera.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/289_320_westrif.jpg)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/oostrif.jpg)

De terugtocht van Chaouen werd een tweede catastrofe gelijk aan Anual verklaarde de hoogste Spaanse officier Primo de Rivera
aan Webb Miller. Verder vertelde hij; Abdelkarim heeft ons verslagen, hij heeft het immense voordeel van het terrein en fanatieke
volgelingen. Onze troepen zijn ziek en moe van oorlog, zij begrijpen niet waarom wij vechten voor deze strook waardeloze land.
Ik ben persoonlijk voor algehele terugtrekking uit Afrika verklaarde hij verder. Abdelkarim werd de bewezen leider van het Rifgebied,
van de poorten van Melilla tot de buitengebieden van de Jbella. Abdelkarim werd te succesvol bij het stichten van een Riffijnse staat
die grensde aan het Frans Marokko. Vanuit Rabat rapporteerde de Franse veldmaarschalk Lyautey; er is niets erger voor onze regime
dan de stichting van een moderne onafhankelijke Riffijnse staat zo dicht bij de vlaktes van Fes en Taza die als aanvoerroute naar
Frans Algerije dienden. Het maakt Abdelkarim een aantrekkingskracht voor patriottische Marokkaanse elementen, in het bijzonder
de intellectuele jongeren die door de Rif geënthousiasmeerd waren voor een onafhankelijk Frans Marokko.
Nadat Abdekrim de Spanjaarden had verjaagd besloot hij verklaringen en afgezanten te sturen naar de belangrijkste
buitenlandse mogendheden. In de verklaringen stond o.a. dat de Rif open staat om economische banden aan te gaan
die buitenlandse bedrijventoestaan zich te vestigen in de Rif. Abdelkarim benadrukte in zijn verklaringen ook de unieke
identiteit van de Riffijnen die hij wilde beschermen.


Het Riffijnse leger
Abdelkarim omringde zich met familieleden, de enige mensen die hij 100% kon vertrouwen want zij waren aan hem gebonden als bloedverwanten wat de kern is van de Riffijnse loyaliteit. Zijn broer M`hemed kwam aan het hoofd van het reguliere leger, de sol-
daten van de Ayt Waryghel stam vormden de kern en waren stuk voor stuk bekwame strijders die zich vrijwillig aangemeld hadden.
Zij werden in "batch" gewijs voor actieve dienst opgeroepen zodat er altijd een parate eenheid van 5.000 man op de been was.
Diegenen die terugkeerden konden rusten en het land bewerken. De eenheden bestonden uit groepen die van een bepaalde regio af-
komstig waren, deze hadden allen een eigen gekozen leider uit hun gebied. De mannen van de orginele harka (aanvalsgroep) van
Anoual samen met de overlevenden van Abaran werden door Abdelkarim aangesteld als Kapitein. Zij werden afhankelijk van ervaring
en leeftijd ingedeeld als commandanten van grote divisies of variabele eenheden die Mhallas heten. Deze Mhallas bestonden uit een
macht van 100 man, "Miyas" genaamd. De "Khamsteens" 50 eenheden, "Chamstus-Ashins" 25 eenheden en de "Incash" van 12 man.
Een Kapitein van de Mhallas staat gelijk aan een Kebir de rest van de commandanten had een luitenants rang of Caid aanstelling.
Het Riffijnse leger had twee belangrijke korpsen, de Infanterie en de Artillerie die uit 350 eenheden bestond.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/rifsold.jpg)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Strijders_maroc2.JPG)

Onder Abdelkarim vochten tevens bekwame cavalerie eenheden die afkomstig waren van de Ayt Bu Yahi en de Metalsa stammen.
Deze oostelijke stammen kenden een lange ruiters traditie. De onverschrokken en bekwame ruiters werden ingezet voor aanvallen
op de vlaktes. Als boodschappers fungeerde een bereden eenheid van 25 man. Tegen 1924 was het Riffijnse leger goed bewapend
met Schneider geweren, Hotchkiss machine geweren en het bekende Franse 75 mm kanon. De Franse wapens waren veel effectiever
dan de wapens die de Riffijnen op de Spanjaarden hadden veroverd. Het Riffijnse leger was nu goed bewapend, efficiënt en georgani-
seerd voor het uitvoeren van een guerrilla oorlog. De bewezen guerillia tactiek van de Riffijnen werd op door Abdelkarim voortgezet.
Hij stelde dat de Riffijn zijn mobiliteit, schutters kwaliteiten en kennis van terrein optimaal moet benutten. Het leger van Abdelkarim
werd uitgebreid en bestond nu uit een kern van 30.000 man. Elke Riffijnse soldaat moest als een individu worden behandeld, hij ver-
telde zijn commandanten dat zij hun troepen goed moesten blijven informeren van wat er op komst was zodat iedere man de gehele
strategie begreep. Volgens Abdelkarim stond elke Riffijnse soldaat gelijk aan zes Spaanse. Abdelkarim was tegen de regimenten
strategie, afgezien van onderscheid in kleuren van hoofdbedekking om de infanterie (rood) de Artillerie (zwart) van de persoonlijke
eenheid Abdelkarim (groen blauw) te onderscheiden, droeg iedere Ariffi een zelf geweven bruine Jellaba.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/GuarKr.jpg)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/rif.jpg)

Elke Riffijn droeg een geweer, een lange rechte dolk, eigen patronen, brood, en gedroogd fruit. Doordat in de Riffijnse gezagstructuur
alleen de dapperste en de natuurlijk leiders naar de top stegen, gehoorzaamden de Riffijnse soldaten volledig het bevel van hun meerdere.
De soldaten waren over het algemeen hard, moedig, vindingrijk en uitmuntende schutters met een uithoudingsvermogen die ze een verbazingwekkende mobiliteit gaven. Zij konden s`nachts 50 km over een bergpad afleggen om bij zonsopgang gereed te staan voor
een aanval. De Spanjaard Enrique Menses die gevochten heeft tegen de Riffijnen had grote respect voor hen, hij vertelde; wanneer een
Riffi vecht is hij dapperder, of beter hij vergeet angst. Als zijn maatje neervalt rent hij nooit weg hij neemt zijn plaats in. Een Franse offi-
cier vertelde; het zijn geweldige kerels die Berbers, zij kennen het woord overgave niet. Een enkeling durft het op te nemen tegen een
hele eenheid, zij rennen nooit weg.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Strijders_maroc_200.jpg)   (http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Riffijnen_verzameld.JPG)

Mannen die voor het Franse legioen vochten tijdens de Rifoorlog beweerden dat de verliezen aan de Franse zijde zo groot waren dat
de autoriteiten niet de ware aantallen durfden te publiceren. Volgens een bekende Riffijnse gezegde is het beter snel in de strijd om
te komen dan langzaam te sterven onder buitenlandse juk. Prins Aage van Denemarken die in het Franse legioen diende vertelde dat
het bijna onmogelijk was een Riffijn gevangen te nemen, wanneer hij gewond raakt blijft hij doorsteken tot het einde. De Prins conclu-
deerde dat het geharde en getrainde Franse vreemdelingen legioen zijn gelijken had gevonden onder de Riffijnen.
In het plaatsje Ourtzaght bij Taounate is een hele garnizoen van de Fransen voor de hulptroepen arriveerden, afgemaakt en over de
klippen gegooid. Toen de legionairs bij het fort Telaghza ten westen van Taounate bevelen waren zich terug te trekken, waren zij bijna
allemaal neergeschoten door Riffijnse schutters. De Franse legerleiding had de Riffijnse guerrilla militairen duidelijk onderschat.
Veldmaarschalk Pétain rapporteerde het volgende over de situatie in Marokko; de niets ontziende waarheid is dat we plotseling zijn
aangevallen door de best bewapende vijand die we tijdens onze koloniale geschiedenis ooit ontmoet hadden.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Anoual on 09-10-2011, 22:19:07 - GMT-1


Spanje en Frankrijk vallen het Rifgebied aan
Terwijl de Spanjaarden uit alle macht proberen Titouan en Melilla te redden, valt het Franse leger vanuit het zuiden bij de Werga
rivier de Bni Zerwal stam aan. De Bni Zerwal stam heeft Abdelkarim gesteund in de strijd tegen Spanje, nu vraagt de leider van
de stam aan Abdelkrim hem te steunen. Abdelkarim stuurt zijn troepen die niet alleen bestonden uit Jbella en Riffi`s maar ook
Beni Yahmed (Senhadja Srir) en de Beni Mestara stamleden van de Franse zone naar de Franse legionairs die de Wergha rivier
waren overgestoken. De Fransen worden verslagen, tevens breken de eenheden van Abdelkarim de defensie linie door die door
de Franse onneembaar geacht werd. Frankrijk moet buigen onder het tegenoffensief van de Riffijnen. Lyautey die de situatie
niet meer aankan houdt het voor gezien, Pétain neemt het over.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/Frans_Spaans_Marokko550.jpg)

Net als de Spanjaarden hadden de Fransen een speciale eenheid vliegers in 1925 opgezet n.m. Escadrille Chérifienne die werd bemand
door 17 Amerikaanse en 5 Fransen piloten, deze eenheid stond bekend om de bombardementen met dieselbommen op vrouwenmarkten
en andere onschuldige burgers. De commandant van deze eenheid was de huurling Kolonel Charles Sweeny. De Spanjaarden en de Fransen bombardeerden de Riffijnen vaak wanneer zij verzamelden in de moskeeën om te bidden bij zonsondergang! Een Franse generaal schreef:
"er was geen stam die spontaan naar ons overliep. Geen stam heeft zich zonder slag of stoot onderworpen, ze gaven soms pas op nadat
ze tot de laatste man tegenstand hadden geboden".

Pétain wordt aan het hoofd geplaatst van een leger van 725.000 man!, bijgestaan door vierenveertig escadrilles. Hij voert het bevel over
zestig Franse generaals. De Spanjaarden zetten 100.000 man aan land. Tegenover hen een sterk Riffijns leger met een vaste kern van
30.000 strijders!, versterkt door ongeregelde troepen. Maarschalk Pétain verbiedt internationale humanitaire hulp naar de Rif te zenden.
Meer dan een jaar houden ze dapper stand, onder artillerievuur en tankaanvallen waartegen ze met hun geweren niets kunnen doen.
Op 27 mei 1926 geeft Abdelkrim zich over, zijn soldaten voelen zich niet verslagen en de vrijwilligers blijven toestromen, maar hun
dorpen bezwijken de een na de ander onder de zware bombardementen. Pas na een gezamenlijk Frans-Spaans optreden moest
Abdelkarim zich in 1926 overgeven.

(http://www.stichting-metalsa.nl/gesch_rif/eilanden.jpg)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Führer Geitenberg on 09-10-2011, 22:52:36 - GMT-1
ARABIEREN EN ADOLF HITLER GOEDE VRIENDEN

The führer of the Arabs
By GIL ZOHAR

Klaus Gensicke provides damning evidence of grand mufti of Jerusalem Haj Amin al-Husseini’s role as a Nazi collaborator and genocidal player in the Holocaust.


(http://i51.tinypic.com/9uylvs.jpg)
Photo by: Courtesy

In November 2008, 28 neatly drawn 1:100 blueprints of Auschwitz were discovered hidden in a Berlin apartment undergoing renovation. One page of the set of drawings bore the signature of Reichsführer SS Heinrich Himmler. The exact address has never been revealed, leading to Internet speculation that the unspecified building once belonged to Haj Amin al-Husseini, the notorious leader of Palestine’s Arabs who spent the years 1941- 1945 as a Nazi collaborator living in Berlin.

One Auschwitz survivor testified he saw Husseini visiting the camp with Himmler in 1943. Could the SS leader have given him an autographed copy of the plans for Auschwitz, as well as a private tour? Were the incriminating documents perhaps found at the self-styled grand mufti’s grand villa at Goethestrasse 27 in Berlin’s swank suburb of Zehlendorf? Many of the Nazi regime’s elite lived there, served by Express SBahn trains, known as “Banker Trains,” that whisked them at 120 kph to the Third Reich’s financial and government heart of darkness downtown until the service was disrupted near the end of World War II.

Or perhaps the Auschwitz plans were discovered at Husseini’s macabre “Jewish Institute” on fashionable Klopstockstrasse overlooking the Tiergarten? Or the other Berlin residences in Zaue, Oybin, Zittau and Pieskow placed at the mufti’s disposal for his retinue of 60 Palestinian and Iraqi exiles who spent the war aiding the Nazis? Those tantalizing questions are left unanswered in Klaus Gensicke’s otherwise magisterial The Mufti of Jerusalem and the Nazis: Amin al-Husaini: The Berlin Years. The volume, a translation and update of Gensicke’s 2007 study Der Mufti von Jerusalem und die Nationalsozialisten, which was based largely on primary source materials from German archives, provides unparalleled insight into the details of the mufti’s relationship to his Nazi hosts, at least as seen from the German side.

Gensicke provides damning evidence of the mufti’s role as a Nazi collaborator and genocidal player in the Holocaust, as well as documenting his baleful responsibility for the nakba – the Palestinian debacle of 1948, and his toxic legacy on Arab-Jewish relations.

It’s not a pretty story.

An avid supporter of National Socialism after Hitler came to power in 1933, and before that of Benito Mussolini’s Fascist regime in Italy, Amin al-Husseini narrowly missed meeting Adolf Eichmann during the latter’s brief visit to Palestine in October 1937.

The mufti was unable to keep his appointment with Eichmann, having fled to Jerusalem’s Haram as-Sharif (the Temple Mount) to avoid being arrested by the British for his central role in fomenting the Great Revolt that broke out against the Mandate a year earlier.

Gensicke discusses the question of how well the two knew each other in Berlin. While Eichmann may have lied about his friendship with Husseini at his 1961 trial in Jerusalem, there is no doubt that Himmler was on quite friendly terms with him. Numerous photos document the two smiling together. More notable still was the meeting of Husseini with Hitler in November 1941.

In vain Husseini sought a declaration from the Nazis of the future independence of the Arab states. He saw himself as the führer of the Arabs, and hoped to create a greater Syria, sweeping aside the 1920 Treaty of Sevres borders that created the various British and French mandates from the former Ottoman Empire.

Husseini had limited success recruiting for the Deutsch-Arabische Lehrabteilung (German Arab Training Unit), which was stationed at Stalino (today Donetsk in Ukraine) on the Eastern Front, where it was wiped out by the advancing Red Army.

Initially the Nazis were reluctant to utilize Husseini’s considerable organizational skills, recognizing he would enmesh them in conflict with Italy – which saw the Mediterranean as its sphere of influence, and with Vichy France, which hoped to regain control of French North Africa, and its mandates in Syria and Lebanon. Indeed Husseini, with his fantastic claim to head a vast Arab underground that existed only in his febrile mind, was seen a racial buffoon by his hosts.

In the Nazi racial pseudo-science, Arabs were deemed hardly better than Jews – both “Semites.” Aware of the snub, the blue-eyed, red-bearded mufti repeatedly asked the Germans to use “anti-Judaism” instead of “anti- Semitism.”

With the Allied landings in Morocco and Algeria, followed by the defeat of Field Marshal Erwin Rommel’s Afrika Korps in Tunisia in 1943, Germany’s position in the Arab world totally changed. Husseini now became a valuable asset to the increasingly desperate Reich, and was paid 50,000 reichmarks a month (when a German field marshal was making 26,500 marks a year). Husseini energetically recruited 8,000 Bosnian Muslims for the “Handzar” (dagger in Arabic, i.e. the ceremonial scimitar worn by Ottoman officers) 13th Mountain Waffen-SS division, which partnered with the bloodthirsty Ustashi in the Nazi puppet state of Croatia to commit some of the most heinous crimes of the Holocaust.

While Husseini’s collaboration intensified after the turning point of the war, his alliance with the Nazis spanned from the June 1-2, 1941 farhud (pogrom) against the Jews of Baghdad, to intelligence gathering, to broadcasting propaganda in Arabic on Radio Zeesen from near Berlin – the most powerful of Nazi Germany’s shortwave transmitters – to recruiting Muslim troops and to sending a five-man parachute unit of Arabs and Germans to Palestine in November 1944 to carry out sabotage. The plan, called Operation Atlas, included poisoning the Tel Aviv water system with arsenic, destroying the Naharayim hydroelectric plant and blowing up the oil pipeline running from Iraq to Haifa.

In April 1945, as Nazi Germany was collapsing, the German Foreign Office rewrote its contract with Husseini to ensure continued future political-ideological campaigns in Arab lands.

A vicious hater of Jews, Husseini repeatedly intervened to ensure that all Jews were sent to Poland under “active supervision” and “vigilant surveillance” rather than be allowed to immigrate to Palestine in some prisoner exchange.

Gensicke suggests that Husseini – with his extensive intelligence network – became privy to top-secret policy information about the Final Solution shortly after his arrival in Berlin. He planned to erect a concentration camp near Nablus once Germany had occupied Palestine. To that end, in 1942 Einsatzkommando Egypt was deployed to Greece pending Rommel’s breakthrough.


Turning to Husseini’s postwar career, Gensicke reviews how the war criminal dodged justice. Yugoslavia, Britain, France and the US – each for its own reasons – allowed the mufti to escape prosecution at the Nuremberg war crimes trial.

He then places the blame for the Palestinian flight in 1948 squarely on the mufti’s shoulders.

Having ordered the Arabs of Palestine to abandon their homes so as not to encumber the armies of Egypt, Jordan, Iraq, Syria and Lebanon coming to attack the nascent State of Israel, the mufti condemned those who stayed as traitors accepting the UN partition plan.

Citing Hillel Cohen’s Army of Shadows: Palestinian Collaboration with Zionism, 1917- 1947, Gensicke notes: “If a man who sold 400 dunams to the Jew is a traitor, what would one say of a man whose policies led to the loss of all Palestine? Isn’t he the biggest of traitors?”


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: 10-10-2011 on 10-10-2011, 13:23:12 - GMT-1
Anthony K aangehouden na dood 10–jarig Nederlands meisje--Monday 10 October

(http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2011/10/Jennefer.jpg)
De 10- jarige Jennefer die is vermoord

PARAMARIBO/ROTTERDAM-  De Nederlandse Politie heeft de in Surinaamse kringen bekende Anthony K.(26) aangehouden na de dood van het 10- jarig meisje Jennefer van Oostende.

Het stoffelijk overschot van het meisje is gisteren door de politie aangetroffen in zijn huis. Althans, onderzoek moet nog aantonen of het lichaam daadwerkelijk van het meisje is.

Afgelopen zaterdag werd Jennefer rond half zeven Nederlandse tijd voor het laatst gezien. Er werd een grootschalige zoekactie op touw gezet om het kind te vinden.

(http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2011/10/AK1-300x205.jpg)
De 26-jarige Anthony die door de politie is aangehouden

De zus van het slachtoffer, Sandra van Oostende, heeft eerder een relatie gehad met Anthony.

Gisteren liet ze al op haar Facebook pagina weten dat ze er zeker van is dat Anthony K. haar zusje heeft vermoord. zie ook link: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001803665030&sk=wall


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 10-10-2011, 14:52:26 - GMT-1


Bekentenis Joran van der Sloot blijft staan

(http://media.cleveland.com/world_impact/photo/van-der-sloot-arrested-peru-natalee-hollowayjpg-8c8de0f90a72254b_large.jpg)

De bekentenis van Joran van der Sloot dat hij Stephany Flores heeft gedood, blijft rechtsgeldig. Dat heeft een rechtbank in de Peruaanse
hoofdstad Lima besloten, schreef de krant El Comercio vandaag.
De vorige advocaat van Van der Sloot, Máximo Altez, had de rechters verzocht Jorans bekentenis nietig te verklaren. Volgens Altez waren Van
der Sloots rechten als verdachte geschonden, onder meer omdat er geen officiële tolk bij de verhoren in juni vorig jaar was. Eerder al wees een
rechter dit verzoek van de hand en nu is het ook in hoger beroep afgewezen.Moord gevolgd door roof: 30 jaar
De 24-jarige Joran van der Sloot wordt ervan verdacht dat hij Stephany Flores op 30 mei 2010 heeft vermoord op een hotelkamer in Lima.
De Nederlander werd aanvankelijk aangeklaagd voor moord gevolgd door roof. Het Openbaar Ministerie eiste 30 jaar celstraf en een schade-
vergoeding van ruim 50.000 euro.


Roof gevolgd door moord: levenslang
De advocaat van de familie Flores meende echter dat de aanklacht roof gevolgd door moord moest zijn. Daarvoor staat maximaal levenslang.
De rechtbank heeft de aanklacht teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie wegens vermeende onsamenhangendheden.
 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Alzheimer on 10-10-2011, 20:10:55 - GMT-1
Oh fuck dat bericht hierboven heb ik al 6 keer geplaatst.  :huh:

Gek zeg over geitvolk lijkt veel meer shit te vinden dan over witjes en blaka's  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 00:20:09 - GMT-1


'Dutch Devil' was 'verveeld' toen hij Yeates doodde


(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/0/15/14/20111010151911/media_xl_970919.jpg)
Rechtbanktekening van Vincent T. in januari met een bewaker en een vertaler. © ANP


De Nederlander Vincent T, bijgenaamde de 'Dutch Devil', was 'verveeld' op de avond in december 2010, toen hij
de Britse Joanna Yeates doodde in het West-Engelse Bristol. Dat heeft de aanklager vandaag meegedeeld voor
het gerechtshof van Bristol.De aanklager zei ook dat de 33-jarige ingenieur op internet heeft opgezocht hoe lang
het duurt voor een lichaam is ontbonden. Volgens hem is T. volledig bij zijn verstand en 'wist hij wat hij deed.
Hij kneep haar keel hard en lang genoeg dicht om haar te doden'.


De 25-jarige landschapsarchitecte verdween op 17 december. Ruim een week later, op eerste kerstdag, werd haar bevroren
lichaam gevonden. De vrouw was gewurgd en werd gevonden onder een berg blaadjes en sneeuw. De aanklager meent dat
de blaadjes met opzet het lichaam van Yeates bedekten.

T. heeft in mei al bekend schuldig te zijn aan doodslag, maar hij blijft moord ontkennen.
Het proces zal waarschijnlijk 4 weken duren.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 00:33:34 - GMT-1


Grieken worden doodziek van crisis- letterlijk


(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/2/7/11/20111010135301/media_xl_970826.jpg)
De crisis veroorzaakt een explosie van het aantal suïcides en hiv-
besmettingen onder de Griekse bevolking. © afpDe schuldencrisis in Griekenland heeft ook zijn weerslag op de gezondheid van de Grieken. Veel mensen kunnen
de dokter niet meer betalen, het aantal zelfdodingen is gestegen en ook het aantal besmettingen met hiv groeit
door toenemend drugs-gebruik en prostitutie. Dat blijkt uit een studie die vandaag online is gepubliceerd door
het Britse medische tijdschrift The Lancet.


Cijfers van de Griekse overheid, de Europese Unie en andere bronnen wijzen op een alarmerende verslechtering in de
afgelopen paar jaar in Griekenland. Het aantal zelfdodingen, in 2010 al 25 procent hoger dan in het voorafgaande jaar,
is in de eerste helft van dit jaar gestegen met veertig procent ten opzichte van dezelfde periode in 2010, aldus de
minister van volksgezondheid volgens The Lancet.


Verdubbeling hiv
De studie wijst ook op een scherpe toename van hiv-besmettingen aan het einde van 2010. Dit jaar wordt een stijging
van 52 procent ten opzichte van vorig jaar voorspeld. In de helft van de gevallen betreft het intraveneuze drugsgebruikers,
die hun gebruik door prostitutie moeten bekostigen en daarbij onveilige seks bedrijven.

De onderzoekers vermelden misdaadcijfers waaruit blijkt dat het aantal moorden en diefstallen tussen 2007 en 2009 bijna
is verdubbeld en dat het aantal mensen met een uitkering wegens ziekte in dezelfde periode zo'n veertig procent is gedaald, vermoedelijk door bezuinigingen. Ook het alcoholgebruik en het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel was
zijn gedaald.

Onderzoeker Alexander Kentikelenis van de Universiteit van Cambridge zegt dat gezondheidsstatistieken veel lastiger te
verkrijgen zijn en lang niet zo up-to-date zijn als financiële cijfers, die vrijwel meteen voorhanden zijn. De onderzoekers
gebruiken daarom gegevens uit 2007 als uitgangspunt. Volgens Kentikelenis is het voor de overheid nog niet te laat om
het tij te keren. 'Er is nog ruimte voor overheidsingrijpen om de situatie te verbeteren.'Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Zuid Afrika on 11-10-2011, 02:04:40 - GMT-1


Moordproces Terre'Blanche verdeelt Zuid-Afrika tot op het bot


(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/0/6/0/20111010170128/media_xl_970995.jpg)
Terre'Blanche in 2004. © afp

Een rechtbank in Zuid-Afrika is vandaag begonnen met het proces tegen twee verdachten van de moord op
Eugene Terre'Blanche. De 69-jarige leider van de extreemrechtse Afrikaner Weerstandbeweging (AWB) werd
in april vorig jaar dood aangetroffen in de slaapkamer van zijn boerderij in Ventersdorp, op ongeveer 120 kilo-
meter ten westen van Johannesburg.
De politie arresteerde na de moord twee verdachten met een donkere huidskleur die in dienst waren van de blan-
ke Terre'Blanche. Het misdrijf zou zijn gepleegd in verband met een ruzie over achterstallig salaris. Terre'Blanche
zou tijdens een middagdutje in zijn bed dood zijn geslagen met machetes en loden pijpen. De verdachten waren
ten tijde van de moord 15 en 28 jaar oud.


Terre'Blanche zat zelf 3 jaar in de gevangenis voor poging tot moord in 2001 op een arbeider met een donkere huidskleur.

De rechtszaak gaat gepaard met toenemende spanningen tussen aanhangers van Terre'Blanche en de lokale gemeenschap
van donkere Zuid-Afrikanen in Ventersdorp. De autoriteiten hadden gisteren een groot aantal politieagenten ingezet bij het gerechtsgebouw om ongeregeldheden tussen beide groepen te voorkomen.

Vorig jaar ontstonden na de arrestaties in Ventersdorp rellen tussen woedende AWB'ers en sympathisanten van de verdachten.

Apartheidsstrijder
Terre'Blanche bleef tot zijn dood een voorvechter van verregaande rassenscheiding. Voor de val van het Apartheidsbewind
streed hij voor het behoud van de 'witte suprematie' in Zuid-Afrika. Daarvoor dreigde hij zelfs met het beginnen van een
burgeroorlog. Eens de apartheid in 1994 werd afgeschaft, pleitte Terre'Blanche voor de oprichting van een 'Boeren Volksstaat',
waar Afrikaners souverein de macht zouden hebben.

Na de moord verscheen president Zuma op de nationale televisie om het land tot kalmte te manen. De sfeer in het land was
al een aantal dagen erg gespannen, nadat Julius Malema, toenmalig leider van de jeugdafdeling van het ANC, een racistisch
getint lied had gezongen. Het lied in kwestie , 'Shoot de boer', roept op tot het vermoorden van blanke boeren. Door de moord
op Terre'Blanche, werd het zingen van de tekst verboden bij wet.

Misbruik
Het motief voor de moord op Terre'Blanche is omgeven door onduidelijkheid. De officiële lezing luidt een dispuut over achter-
stallig loon. Maar direct na de dood van Terre'Blanche deden hardnekkige geruchten de ronde dat de AWB-voorman had gep-
robeerd de jongens seksueel te misbruiken. Het lijk van Terre'Blanche werd vanaf zijn middel ontkleed aangetroffen.

De advocaten van de verdachten gebruikt het misbruikargument in ieder geval bij hun verdediging.


 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: warning on 11-10-2011, 02:12:34 - GMT-1

Bangkok maakt zich op voor overstromingen

--------------------------------------------------------------------------------

(Novum) - BANGKOK - De Thaise hoofdstad Bangkok maakt zich op voor de ergste overstromingen in jaren. De regering heeft arbeiders ingezet die met zandzakken de stad proberen te beschermen tegen het wassende water. De overstromingen hebben al 269 mensen het leven gekost.
 
Volgens de Thaise premier Yingluck Shinawatra hebben de arbeiders twee dagen om drie grote waterkeringen aan te leggen. Hiermee moet worden voorkomen dat Bangkok onder water komt te staan. Yingluck zei echter niet zeker te weten of dit voldoende is. "Het is moeilijk te zeggen, omdat het niet eenvoudig is om een inschatting te maken van de hoeveelheid water", zei de premier. "Maar ik blijf erbij dat als we de drie grote barrières binnen de komende twee dagen kunnen bouwen, Bangkok veilig zal zijn."
 
De regering is van plan om de waterkeringen te bouwen met zo'n anderhalf miljoen zandzakken. Maandag was er echter nog een tekort van zo'n honderdduizend zakken.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 12:42:34 - GMT-1

Vermoorde pedoseksueel in onderbroek in kanaal


(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/3/3/7/20111011113849/media_xl_971587.jpg)
Het Twentekanaal tussen Hengelo en Enschede. © ANP


De 59-jarige man uit Hengelo, die op 18 augustus vermoord in het Twentekanaal werd gevonden, had toen alleen een onderbroek aan.
Aangezien de man zwaar gehandicapt was, is het onmogelijk dat hij alleen bij de ontmoetingsplek voor homoseksuelen is gekomen.
De politie vraagt zich dan ook af wie daarbij betrokken is geweest en wat er onderweg met de kleren van de man is gebeurd.
Aan de zaak wordt dinsdagavond aandacht besteed in het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie in Twente is volop
bezig met het onderzoek naar de moord op de man, die een bekende pedoseksueel was.


Het lichaam van de Hengeloër werd gevonden bij de Linschoterbrug bij Goor, die de snelweg A1 over het Twentekanaal leidt. Uit onderzoek
is gebleken dat de man niet in zijn woning, 11 kilometer verderop, is vermoord. Ook staat vast dat hij veel contacten met Duitse en Turkse
homoseksuelen had. De politie heeft internationale rechtshulpverzoeken gedaan om alle contacten op te sporen. Niet uitgesloten wordt dat
de man slachtoffer is geworden van een wraakactie.

Hoe hij om het leven is gebracht wil de politie nog niet zeggen.

 


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 12:55:21 - GMT-1

OM in hoger beroep tegen vrijspraak Anita C.

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/7/7/11/20111011114311/media_xl_971591.jpg)
Bij de woning (Geleen) waar de politie drie babylijkjes vond,
zijn knuffels, bloemen en speelgoed neergelegd. © ANPHet Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Anita C. uit Geleen voor moord dan wel doodslag op
drie van haar pasgeboren baby's. Volgens de rechtbank in Maastricht was niet te bewijzen dat de kinderen na de geboorte
hebben geleefd en dat hun moeder ze heeft gedood.
Het OM had bij de rechtbank 8 jaar gevangenisstraf voor C. geëist voor twee keer kindermoord en eenmaal kinderdoodslag.
Drie deskundigen deden onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby's. De stoffelijke resten waren echter te ver vergaan
om conclusies te kunnen trekken, zo vinden twee van de pathologen.


'Buitengewoon ernstige zaak'
Het OM vecht de vrijspraak aan, omdat in het vonnis afwegingen staan, die het niet 'zonder meer' kan onderschrijven.
Het gaat dan met name om de conclusies van de betrokken deskundigen, stelt het OM.

Een andere reden voor justitie om in hoger beroep te gaan, is dat het een hier een 'buitengewoon ernstige zaak betreft
met een grote maatschappelijke impact'. 'Een hernieuwde beoordeling is daarom gerechtvaardigd', aldus het OM.

'Vervelend voor Anita C.'
De advocaat van Anita C., René Corten, begrijpt vanuit de optiek van het OM dat het in beroep gaat. 'Ik zie ook het hoger
beroep met vertrouwen tegemoet', benadrukt hij. Wel vindt de raadsman het hoger beroep vervelend voor zijn cliënt.

'Ze blijft nu nog zeker een jaar in onzekerheid, want zolang zal het hoger beroep ongeveer in beslag nemen.
Haar leven zal daarom ook zo lang in ieder geval nog stil blijven staan.'

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/8/8/12/20111011114356/media_xl_971592.jpg)
De rechtszaak tegen Anita C. © ANPTitle: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Timosjenko on 11-10-2011, 13:51:37 - GMT-1


Timosjenko veroordeeld tot zeven jaar
--------------------------------------------------------------------------------

(Novum/AP) - KIEV - Oud-premier Joelia Timosjenko van Oekraïne is dinsdag wegens
overschrijding van bevoegdheden tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij mag
drie jaar lang geen overheidsfunctie bekleden.(http://nieuws-2.nl/nieuwsnl/novum/265/663891.jpg)


De straf is conform de eis van de openbare aanklager.Rechter Rodion Kirejev verklaarde
Timosjenko schuldig aan overtreding van wettelijke procedures bij het sluiten van een
gascontract met Rusland in 2009. Zij zou 'willens en wetens en met misdadig oogmerk
de beperkingen van rechten en 'bevoegdheden' hebben overtreden en de nationale gas-
maatschappij voor omgerekend 137 miljoen euro hebben benadeeld door akkoord te
gaan met een te hoge prijs.

Timosjenko stelt dat zij als premier helemaal geen speciale goedkeuring nodig had om het
contract af te sluiten. Zij zegt dat haar handelen een einde hielp maken aan een geschil tussen
Moskou en Kiev waardoor in de rest van Europa energietekorten ontstonden.
Zij spreekt van een politiek proces, bedoeld om haar uit te sluiten van de volgende verkiezingen.
De vorige verkiezingen verloor zij vorig jaar nipt van de huidige president, Viktor Janoekovitsj.
 
Tijdens een korte onderbreking van de zitting verklaarde Timosjenko dat zij haar strijd 'voor Oekraïne
en zijn Europese toekomst' hoe dan ook zal voortzetten. "Niemand, Janoekovitsj niet en Kirejev niet,
kan mijn eerzame naam bezoedelen. Ik heb mij ingezet en zal mij blijven inzetten voor Oekraïne."
 
De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben het proces veroordeeld. De EU heeft gewaarschuwd
dat een veroordeling van Timosjenko gevolgen zal hebben voor de samenwerking met Oekraïne.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 14:54:19 - GMT-1

The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @hierboven on 11-10-2011, 14:58:36 - GMT-1
Tja, da's ook zo wat. Iedereen vindt die Palestijntjes zo zielig maar die Bosnische moslims gaan vrijuit terwijl het Joegoslaviëtribunaal door haast enkel Serven wordt bevolkt. En dat terwijl de Bosniërs eenzijdig de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen in een land waar ook Christelijke Servische minderheden woonden. Over great robbery gesproken... :rolleyes:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 11-10-2011, 15:01:20 - GMT-1
 
The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 11-10-2011, 15:03:53 - GMT-1
 
The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 11-10-2011, 15:04:19 - GMT-1
 
The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @hierboven on 11-10-2011, 15:05:47 - GMT-1
Tja, da's ook zo wat. Iedereen vindt die Palestijntjes zo zielig maar die Bosnische moslims gaan vrijuit terwijl het Joegoslaviëtribunaal door haast enkel Serven wordt bevolkt. En dat terwijl de Bosniërs eenzijdig de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen in een land waar ook Christelijke Servische minderheden woonden. Over great robbery gesproken... rolleyes


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 11-10-2011, 15:08:19 - GMT-1

Bedankt dat jij deze topic levend houdt.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: beehh on 11-10-2011, 15:09:01 - GMT-1
waarom plaatst die malik shalablaat dezelfde dingens eeuwig 3 keer en nu ook nog achter elkaar??  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @Adolf Geit on 11-10-2011, 15:10:23 - GMT-1
Bedankt dat jij deze topic levend houdt.

Nee, dat doe jij berggeit, door steeds weer rommel te plaatsen en vaak hetzelfde, soms plaats ik er iets tussen, maar alleen als ik zie dat jij geweest bent.  :wub:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 11-10-2011, 15:54:25 - GMT-1

Gaza in nood. Geschiedenis Kerstaanval op Gaza door Israel

(http://israelvoice.blog.com/files/2011/04/gaza9.jpg)

Op 27 december 2008, de dag na Kerstmis, viel het Israëlische leger de Gazastrook aan.
Binnen een paar minuten hadden Israëlische gevechtsvliegtuigen dood en verderf gezaaid.
Alleen al op de eerste dag van de oorlog werden meer dan 200 Palestijnen gedood.


(http://sabbah.biz/mt/wp-content/uploads/2009/01/gaza-war-crime-6.jpg)

Op 18 januari, toen Israël een eenzijdig staakt-het-vuren afkondigde, had het Israëlische leger meer dan 1300
Palestijnen gedood. De VN-organisatie OCHA meldde dat 412 kinderen en 110 vrouwen zijn gedood. Naar schatting
tweederde van de doden waren burgers. Meer dan 5000 Palestijnen zijn gewond geraakt, veelal ernstig. Veel van de
gewonden zijn voor de rest van hun leven verminkt. Wie de belangrijkste feiten nog eens wil nalezen, kan ik de OCHA-
rapportage van 20 januari 2009 aanbevelen.

(http://voxrox.co/wp-content/uploads/2011/04/gaza-war-crimes.jpg)
(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/dead_palestinian_kids.bmp)
(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/injured_palestinian_kid.bmp)

Aan Israëlische zijde vielen 13 doden, waaronder 10 militairen. Een deel van hen is door eigen vuur gedood. Het zijn
cijfers die de asymmetrie van dit conflict illustreren: 100 dode Palestijnen, voor iedere dode Israëli. Als je de aantallen
dode burgers vergelijkt, is de asymmetrie nog schokkender, ongeveer één op driehonderd!

(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/gaza-university.jpg)

Diverse media en mensenrechtenorganisaties hebben gemeld dat Israël tijdens de oorlog onconventionele wapens
heeft ingezet die onder de burgerbevolking zeer ernstige verwondingen toebrengen. Bijvoorbeeld witte fosforbommen,
die gruwelijke brandwonden veroorzaken. Ook zijn er berichten dat het Israëlische leger, net als tijdens de oorlog tegen
Libanon (2006), clusterbommen heeft gebruikt. In december 2008 hebben meer dan honderd landen een verdrag onder-
tekend dat het gebruik daarvan verbiedt. In een interview vertelde de Noorse arts Mads Gilbert, die in de Gazastrook
werkt, over het vreselijke leed dat de zogenaamde DIME wapens veroorzaken.

(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/wrecked-islamic_university.jpg)

In tegenstelling tot wat Israëlische woordvoerders de buitenwereld willen doen geloven, was de Israëlische aanval
een oorlog tegen het Palestijnse volk, geen chirurgische ingreep tegen Hamas. Afgezien van het enorme aantal do-
den en gewonden heeft de aanval voor circa 2 miljard dollar schade toegebracht aan de civiele infrastructuur in de
Gazastrook. De Israëlische krant Ha’aretz berichtte dat de bombardementen volgens schattingen van onafhankelijke
onderzoekers 4100 huizen, 1500 fabrieken en 20 moskeeën hebben vernield. Daarnaast zijn wegen, ziekenhuizen en
scholen beschadigd. De wederopbouw zal jaren duren. Die zal overigens pas kunnen beginnen wanneer Israël de gren-
zen opent voor meer dan voedsel en medikamenten.

Als rechtvaardiging voor de aanvallen voerde de Israëlische regering aan dat Hamas raketten op Israël afvuurt.
Maar aan deze raketbeschietingen was door een bestand, dat in juni 2008 was gesloten, vrijwel een einde gekomen.
Het was Israël dat dit bestand in november verbrak door een militaire aanval in Gaza waarbij zes Hamas-strijders wer-
den gedood. Daarna voelde Hamas zich niet langer gebonden aan het staakt-het-vuren en hervatte het de raketbeschietingen.

Een tweede belangrijke reden waarom Hamas niets in verlenging van het bestand zag, was dat Israël een andere
bestandsafspraak had geschonden: het had de wurgende blokkade van Gaza niet versoepeld, laat staan beëindigd.

Dit gedrag wekt het vermoeden dat de Israëlische regering uit was op een militaire confrontatie met Hamas.
Te meer omdat de aanval al maanden van te voren is gepland, zoals de Israëlische krant Ha’aretz berichtte.

In ieder geval heeft de Israëlische aanval volstrekt disproportionele vormen aangenomen. Door de Palestijnse
raketaanvallen waren er tussen 2004 en december 2008 ongeveer 15 Israëlische slachtoffers te betreuren.
Alleen al op de eerste dag van de oorlog in Gaza heeft Israël meer dan tien keer zoveel Palestijnen gedood.
Doden die zijn gevoegd bij de meer dan 1200 Palestijnen uit Gaza, die Israël tussen 2005 en 2008 al had
omgebracht.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Palestina on 11-10-2011, 15:55:55 - GMT-1

Reacties
De reacties van Westerse leiders waren ronduit stuitend. Het Israëlische mantra dat het om zelfverdediging
ging en uitsluitend Hamas verantwoordelijk is voor het bloedvergieten, werd klakkeloos overgenomen. Ook
de Nederlandse regering liet het afweten. Terwijl keer op keer werd benadrukt hoe verwerpelijk de raketbes-
chietingen zijn, weigerde de regering om Israël te veroordelen voor de enorme verwoestingen in Gaza en de
honderden Palestijnse burgerdoden.

(http://www.deviantart.com/download/109989018/Gaza_war_crimes_by_Latuff2.jpg)

Ook weigerde zij om het Nederlandse standpunt te herzien met betrekking tot de uitbreiding van de Europese
samenwerking met Israël. Op 16 juni j.l. hadden de EU-leiders besloten dat Israël nog meer Europese voor-
rechten zou krijgen dan het al heeft. De afspraken met Israël bieden de EU de mogelijkheid om het verlenen
van deze priviliges op te schorten, wanneer Israël de mensenrechten schendt.

Maar daar wil onze Minister van Buitenlandse Zaken, voorvechter van de mensenrechten, niets van weten.
Op 7 januari j.l. schreef Minister Verhagen aan de Tweede Kamer: “De gang van zaken omtrent Gaza noopt
naar het oordeel van de regering niet tot een herziening van het EU-standpunt over de verdieping van de bet-
rekkingen van Israël met de EU in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid. Nederland is niet van
mening dat Israël overgegaan is tot handelingen die nopen tot bestraffing of sanctionering.” Met andere woorden:
Israël heeft een vrijbrief om door te gaan met grootschalige geweldpleging.

Gelukkig gaan er elders steeds meer kritische stemmen op. De Human Rights Council van de VN nam op 12 januari
een resolutie aan waarin Israël van ernstige mensenrechtenschendingen werd beschuldigd. De Council stelde een
fact finding missie in die het Israëlische optreden gaat onderzoeken.

De VN-Mensenrechtenrapporteur Richard Falk verweet Israël dat het “misdaden tegen de menselijkheid” begaat
en riep het Internationaal Strafhof op om vast te stellen of Israëlische politici en militairen wegens de blokkade
van de Gazastrook aangeklaagd en vervolgd kunnen worden voor schendingen van het internationale strafrecht.
Falk was ook ondertekenaar van een krachtige oproep die in de Britse krant The Sunday Times verscheen.

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/06/gaza-israel (http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/06/gaza-israel)

Navi Pillay, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, riep op tot een “geloofwaardig, onafhankelijk
en transparant” onderzoek naar schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Een aanval in de wijk Zeitoun
waarbij Israël meer dan 20 burgers doodde, waaronder 9 kinderen en 7 vrouwen, had volgens haar “alle elemen-
ten van oorlogsmisdaden”. Daarmee liet zij zich in vergelijkbare bewoordingen uit als aartsbisschop Desmond Tutu.
Deze Nobelprijswinnaar van de Vrede had al op 28 december gezegd dat het Israëlische bombardement alle kenmer-
ken heeft van oorlogsmisdaden.

De VN-organisatie OCHA berichtte in haar wekelijkse rapportage van 8 januari 2009 over de verschrikkingen in Zeitoun:
“There has been extensive destruction and many deaths reported in the Zeitun neighbourhood, south of Gaza city by
IDF attacks. From 3 to 7 January, the IDF prevented medical teams from entering the area to evacuate the wounded.
In of the one gravest incidents since the beginning of operations, according to several testimonies, on 4 January
Israeli foot-soldiers evacuated approximately 110 Palestinians into a single-residence house in Zeitun (half of whom
were children), warning them to stay indoors. Twenty-four hours later, Israeli forces shelled the home repeatedly,
killing approximately thirty. Those who survived and were able, walked two kilometres to Salah Ed Din road before
being transported to the hospital in civilian vehicles. Three children, the youngest of whom was five months old, died
upon arrival at the hospital.”

Het enorme burgerleed en de Israëlische aanvallen op gebouwen van de VN zetten kwaad bloed bij VN-Secretaris
Generaal Ban Ki-moon. Tijdens zijn bezoek aan de Gazastrook zei Ban op 20 januari: “I have seen only a fraction
of the damage. This is shocking and alarming. These are heartbreaking scenes. I am deeply grieved by what I
have seen today … We need to restore a basic respect for civilians. Where civilians have been killed, there has
to be a thorough investigation, full explanations and, where it is required, accountability.”

Ban eiste een onderzoek naar “diverse incidenten van stuitende aanvallen op VN-faciliteiten”. Een van deze aanvallen
trof het hoofdkwartier van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA. Een fosforbom die daar ontplofte veroorzaakte
brand in een opslagloods. Grote hoeveelheden hulpgoederen gingen in rook op. Beelden van deze aanval en
bombardementen van andere faciliteiten van UNRWA, waaronder een school, kunt u hier bekijken.

Amnesty International heeft Israël wegens het gebruik van witte fosforbommen in dichtbevolkte gebieden
beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden.

In Israël lanceerden anonieme mensenrechtenactivisten een opmerkelijke website met informatie over misdaden
waarvoor Israëlische politieke leiders en legerofficieren verantwoordelijk zouden zijn. Bezoekers van de website
worden gestimuleerd om informatie te verstrekken aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Als u op de
website naar beneden scrollt, kunt u de diverse personen aanklikken.

http://www.youtube.com/watch?v=Ev6ojm62qwA&feature=channel_page (http://www.youtube.com/watch?v=Ev6ojm62qwA&feature=channel_page)

Meer weten?
Mocht u meer willen weten, kan ik u de volgende documenten aanbevelen:
- een analyse van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Israeli Committee Against House Demolitions
- een analyse van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq over de juridische aspecten van de Israëlische aanval op de Gazastrook
- een standpuntbepaling van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha over de illegaliteit van de afsluiting van de Gazastrook
- de verklaring van de VN-mensenrechtenrapporteur Richard Falk aan de Human Rights Council van de VN
- hetrapport“The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion” van Europese ontwikkelingsorganisaties
- het rapport “The conflict in Gaza – A briefing on applicable law, investigations, and accountability” van Amnesty International
- een standpuntbepaling“Guidelines for Israel’s investigation into Operation Cast Lead” van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem


Ook wil ik u wijzen op veel bijzondere artikelen over Gaza, die onlangs zijn toegevoegd op de pagina artikelen.

Op het internet bieden de volgende websites actuele informatie:
- de zeer informatieve website van de VN-organisatie OCHA
- een speciale blog over Gaza van diverse Israëlische mensenrechtenorganisaties
- de website van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Mezan, gevestigd in Gaza
- de website van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Palestinian Center for Human Rights, gevestigd in Gaza
- de website van het Internationale Rode Kruis
- de website van Human Rights Watch
- de blog van de Palestijnse journalist Sameh Habeeb uit Gaza
- de website van de Britse krant The Guardian


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: vraagje. on 11-10-2011, 16:06:54 - GMT-1
zijn die palestijntjes zo gek in hun kop omdat ze zo op elkaars neus zitten zodat ze gedwongen zijn om hun eigen broertjes en zusjes te neuken? In dat geval zal het wel snel afgelopen zijn met het chagrijn dat palestijn heet  ^_^


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: mamjo on 11-10-2011, 16:25:36 - GMT-1
Nee, dat doe jij berggeit, door steeds weer rommel te plaatsen en vaak hetzelfde, soms plaats ik er iets tussen, maar alleen als ik zie dat jij geweest bent.  :wub:

Stalkertje van me, het valt me wel op dat jij moslims consequent voor berggeit uit maak en dat wil jij mij voor racist uitmaken?


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: stalkertje van je on 11-10-2011, 16:33:14 - GMT-1
Stalkertje van me, het valt me wel op dat jij moslims consequent voor berggeit uit maak en dat wil jij mij voor racist uitmaken?

Ach joh, jou kan ik echt niet meer serieus nemen, nadat je gezegd hebt dat het leven van een witmang meer waard is dan dat van een niet-witmang en dat je vroeg of het niemand is opgevallen dat witmangs zich nooit voor een internationaal tribunaal/strafhof hoeven te verantwoorden...ik zou zeggen: Kijk hier eens: http://www.icty.org/action/cases/4  :wub:

Het is me wel opgevallen dat het leven van een moslim meer waard is dan dat van een niet moslim: Die Palestijnen zijn allemaal zo zielig maar de Bosnische moslims die in Joegoslavië in de jaren '90 precies hetzelfde trucje hebben geflikt als de Israëli, namelijk eenzijdig een onafhankelijke staat uitroepen in een gebied waar ook een niet-Bosnische minderheid van Serven leeft, worden ook als slachtoffers gezien. Hoe ken dat nou???  :huh: En de (witmang!) Serviërs mogen zich massaal verantwoorden voor een tribunaal  :huh: WTF!  :huh:

En ja, ik noem een mocro een berggeit als hij zich voordoet als blakamang, enkel om te stoken tussen su en tata's. Overigens heeft hij ons eerder in deze topic ook kaffers genoemd, maar dat kan een redi musu als jij natuurlijk niet zoveel schelen.   ^_^:wub:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: mamjo on 11-10-2011, 16:37:07 - GMT-1
Ach joh, jou kan ik echt niet meer serieus nemen, nadat je gezegd hebt dat het leven van een witmang meer waard is dan dat van een niet-witmang en dat je vroeg of het niemand is opgevallen dat witmangs zich nooit voor een internationaal tribunaal/strafhof hoeven te verantwoorden...ik zou zeggen: Kijk hier eens:

Stalkertje van me, ik heb je al een paar keer klem gezet en dan reageer je gewoon niet meer.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: mamjo on 11-10-2011, 16:38:44 - GMT-1
En ja, ik noem een mocro een berggeit als hij zich voordoet als blakamang, enkel om te stoken tussen su en tata's. Overigens heeft hij ons eerder in deze topic ook kaffers genoemd, maar dat kan een redi musu als jij natuurlijk niet zoveel schelen.   ^_^:wub:

Je heb jezelf toch ook voor van alles en nog voor gedaan: blakamang, hindoestaan, witmang etc?


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: stalkertje van je on 11-10-2011, 16:44:34 - GMT-1
Stalkertje van me, ik heb je al een paar keer klem gezet en dan reageer je gewoon niet meer.

Grappig, ik ervaar dat precies andersom, ook nu weer  ^_^

Je heb jezelf toch ook voor van alles en nog voor gedaan: blakamang, hindoestaan, witmang etc?

Nu denk je denk ik een ander voor je te hebben. Ik heb mezelf ÉÉN (1) keer voorgedaan als 'witmang' in een onschuldig funtopic maanden geleden voor de grap, en verder, als het ter sprake komt, doe ik me gewoon voor als de MOOI BLAKA UMA that I am!  ^_^ :wub:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 17:38:27 - GMT-1


'Dutch Devil' verwondde Joanna Yeates 43 keer


(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/14/3/8/20111011164657/media_xl_971978.jpg)
Vincent T. bij de rechter. © anp


Joanna Yeates liep 43 verschillende verwondingen op tijdens de 'gewelddadige worsteling' met de van moord
verdachte Nederlandse ingenieur Vincent T. Dat heeft de aanklager dinsdag gezegd voor het gerechtshof van
Bristol, aldus de Britse omroep BBC.
Volgens aanklager had Yeates verwondingen aan onder meer haar hals, hoofd en armen. Vincent T. zou zijn
lengte en stevige bouw hebben aangewend om het 25-jarige slachtoffer te overmeesteren en te wurgen
.

Hij heeft doodslag toegegeven, maar ontkent dat hij de bedoeling had Yeates om te brengen. Volgens de
politie zijn er geen aanwijzingen dat ze is verkracht, maar een seksueel motief wordt niet uitgesloten.

De zaak-Yeates krijgt veel aandacht in Groot-Brittannië. De landschapsarchitecte verdween op 17 december
vorig jaar. Ruim een week later, op eerste kerstdag, werd haar bevroren lichaam gevonden. Het gewurgde
stoffelijk overschot lag op een landweggetje een paar kilometer van haar woning in het West-Engelse Bristol.
Vincent T. werd een maand na de moord aangehouden. (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Dutch Angel on 11-10-2011, 17:44:41 - GMT-1
He, dat artikel hierboven heb ik al gezien in dit topic, een keer of 6.  :huh:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 17:45:35 - GMT-1
 
The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 17:46:29 - GMT-1
Gaza in nood. Geschiedenis Kerstaanval op Gaza door Israel

(http://israelvoice.blog.com/files/2011/04/gaza9.jpg)

Op 27 december 2008, de dag na Kerstmis, viel het Israëlische leger de Gazastrook aan.
Binnen een paar minuten hadden Israëlische gevechtsvliegtuigen dood en verderf gezaaid.
Alleen al op de eerste dag van de oorlog werden meer dan 200 Palestijnen gedood.


(http://sabbah.biz/mt/wp-content/uploads/2009/01/gaza-war-crime-6.jpg)

Op 18 januari, toen Israël een eenzijdig staakt-het-vuren afkondigde, had het Israëlische leger meer dan 1300
Palestijnen gedood. De VN-organisatie OCHA meldde dat 412 kinderen en 110 vrouwen zijn gedood. Naar schatting
tweederde van de doden waren burgers. Meer dan 5000 Palestijnen zijn gewond geraakt, veelal ernstig. Veel van de
gewonden zijn voor de rest van hun leven verminkt. Wie de belangrijkste feiten nog eens wil nalezen, kan ik de OCHA-
rapportage van 20 januari 2009 aanbevelen.

(http://voxrox.co/wp-content/uploads/2011/04/gaza-war-crimes.jpg)
(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/dead_palestinian_kids.bmp)
(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/injured_palestinian_kid.bmp)

Aan Israëlische zijde vielen 13 doden, waaronder 10 militairen. Een deel van hen is door eigen vuur gedood. Het zijn
cijfers die de asymmetrie van dit conflict illustreren: 100 dode Palestijnen, voor iedere dode Israëli. Als je de aantallen
dode burgers vergelijkt, is de asymmetrie nog schokkender, ongeveer één op driehonderd!

(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/gaza-university.jpg)

Diverse media en mensenrechtenorganisaties hebben gemeld dat Israël tijdens de oorlog onconventionele wapens
heeft ingezet die onder de burgerbevolking zeer ernstige verwondingen toebrengen. Bijvoorbeeld witte fosforbommen,
die gruwelijke brandwonden veroorzaken. Ook zijn er berichten dat het Israëlische leger, net als tijdens de oorlog tegen
Libanon (2006), clusterbommen heeft gebruikt. In december 2008 hebben meer dan honderd landen een verdrag onder-
tekend dat het gebruik daarvan verbiedt. In een interview vertelde de Noorse arts Mads Gilbert, die in de Gazastrook
werkt, over het vreselijke leed dat de zogenaamde DIME wapens veroorzaken.

(http://www.millionface.com/l/wp-content/uploads/2008/12/gaza_war/wrecked-islamic_university.jpg)

In tegenstelling tot wat Israëlische woordvoerders de buitenwereld willen doen geloven, was de Israëlische aanval
een oorlog tegen het Palestijnse volk, geen chirurgische ingreep tegen Hamas. Afgezien van het enorme aantal do-
den en gewonden heeft de aanval voor circa 2 miljard dollar schade toegebracht aan de civiele infrastructuur in de
Gazastrook. De Israëlische krant Ha’aretz berichtte dat de bombardementen volgens schattingen van onafhankelijke
onderzoekers 4100 huizen, 1500 fabrieken en 20 moskeeën hebben vernield. Daarnaast zijn wegen, ziekenhuizen en
scholen beschadigd. De wederopbouw zal jaren duren. Die zal overigens pas kunnen beginnen wanneer Israël de gren-
zen opent voor meer dan voedsel en medikamenten.

Als rechtvaardiging voor de aanvallen voerde de Israëlische regering aan dat Hamas raketten op Israël afvuurt.
Maar aan deze raketbeschietingen was door een bestand, dat in juni 2008 was gesloten, vrijwel een einde gekomen.
Het was Israël dat dit bestand in november verbrak door een militaire aanval in Gaza waarbij zes Hamas-strijders wer-
den gedood. Daarna voelde Hamas zich niet langer gebonden aan het staakt-het-vuren en hervatte het de raketbeschietingen.

Een tweede belangrijke reden waarom Hamas niets in verlenging van het bestand zag, was dat Israël een andere
bestandsafspraak had geschonden: het had de wurgende blokkade van Gaza niet versoepeld, laat staan beëindigd.

Dit gedrag wekt het vermoeden dat de Israëlische regering uit was op een militaire confrontatie met Hamas.
Te meer omdat de aanval al maanden van te voren is gepland, zoals de Israëlische krant Ha’aretz berichtte.

In ieder geval heeft de Israëlische aanval volstrekt disproportionele vormen aangenomen. Door de Palestijnse
raketaanvallen waren er tussen 2004 en december 2008 ongeveer 15 Israëlische slachtoffers te betreuren.
Alleen al op de eerste dag van de oorlog in Gaza heeft Israël meer dan tien keer zoveel Palestijnen gedood.
Doden die zijn gevoegd bij de meer dan 1200 Palestijnen uit Gaza, die Israël tussen 2005 en 2008 al had
omgebracht.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @hierboven on 11-10-2011, 17:46:55 - GMT-1
Tja, da's ook zo wat. Iedereen vindt die Palestijntjes zo zielig maar die Bosnische moslims gaan vrijuit terwijl het Joegoslaviëtribunaal door haast enkel Serven wordt bevolkt. En dat terwijl de Bosniërs eenzijdig de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen in een land waar ook Christelijke Servische minderheden woonden. Over great robbery gesproken... rolleyes


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 11-10-2011, 17:47:22 - GMT-1
 
Reacties
De reacties van Westerse leiders waren ronduit stuitend. Het Israëlische mantra dat het om zelfverdediging
ging en uitsluitend Hamas verantwoordelijk is voor het bloedvergieten, werd klakkeloos overgenomen. Ook
de Nederlandse regering liet het afweten. Terwijl keer op keer werd benadrukt hoe verwerpelijk de raketbes-
chietingen zijn, weigerde de regering om Israël te veroordelen voor de enorme verwoestingen in Gaza en de
honderden Palestijnse burgerdoden.

(http://www.deviantart.com/download/109989018/Gaza_war_crimes_by_Latuff2.jpg)

Ook weigerde zij om het Nederlandse standpunt te herzien met betrekking tot de uitbreiding van de Europese
samenwerking met Israël. Op 16 juni j.l. hadden de EU-leiders besloten dat Israël nog meer Europese voor-
rechten zou krijgen dan het al heeft. De afspraken met Israël bieden de EU de mogelijkheid om het verlenen
van deze priviliges op te schorten, wanneer Israël de mensenrechten schendt.

Maar daar wil onze Minister van Buitenlandse Zaken, voorvechter van de mensenrechten, niets van weten.
Op 7 januari j.l. schreef Minister Verhagen aan de Tweede Kamer: “De gang van zaken omtrent Gaza noopt
naar het oordeel van de regering niet tot een herziening van het EU-standpunt over de verdieping van de bet-
rekkingen van Israël met de EU in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid. Nederland is niet van
mening dat Israël overgegaan is tot handelingen die nopen tot bestraffing of sanctionering.” Met andere woorden:
Israël heeft een vrijbrief om door te gaan met grootschalige geweldpleging.

Gelukkig gaan er elders steeds meer kritische stemmen op. De Human Rights Council van de VN nam op 12 januari
een resolutie aan waarin Israël van ernstige mensenrechtenschendingen werd beschuldigd. De Council stelde een
fact finding missie in die het Israëlische optreden gaat onderzoeken.

De VN-Mensenrechtenrapporteur Richard Falk verweet Israël dat het “misdaden tegen de menselijkheid” begaat
en riep het Internationaal Strafhof op om vast te stellen of Israëlische politici en militairen wegens de blokkade
van de Gazastrook aangeklaagd en vervolgd kunnen worden voor schendingen van het internationale strafrecht.
Falk was ook ondertekenaar van een krachtige oproep die in de Britse krant The Sunday Times verscheen.

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/06/gaza-israel (http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/06/gaza-israel)

Navi Pillay, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, riep op tot een “geloofwaardig, onafhankelijk
en transparant” onderzoek naar schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Een aanval in de wijk Zeitoun
waarbij Israël meer dan 20 burgers doodde, waaronder 9 kinderen en 7 vrouwen, had volgens haar “alle elemen-
ten van oorlogsmisdaden”. Daarmee liet zij zich in vergelijkbare bewoordingen uit als aartsbisschop Desmond Tutu.
Deze Nobelprijswinnaar van de Vrede had al op 28 december gezegd dat het Israëlische bombardement alle kenmer-
ken heeft van oorlogsmisdaden.

De VN-organisatie OCHA berichtte in haar wekelijkse rapportage van 8 januari 2009 over de verschrikkingen in Zeitoun:
“There has been extensive destruction and many deaths reported in the Zeitun neighbourhood, south of Gaza city by
IDF attacks. From 3 to 7 January, the IDF prevented medical teams from entering the area to evacuate the wounded.
In of the one gravest incidents since the beginning of operations, according to several testimonies, on 4 January
Israeli foot-soldiers evacuated approximately 110 Palestinians into a single-residence house in Zeitun (half of whom
were children), warning them to stay indoors. Twenty-four hours later, Israeli forces shelled the home repeatedly,
killing approximately thirty. Those who survived and were able, walked two kilometres to Salah Ed Din road before
being transported to the hospital in civilian vehicles. Three children, the youngest of whom was five months old, died
upon arrival at the hospital.”

Het enorme burgerleed en de Israëlische aanvallen op gebouwen van de VN zetten kwaad bloed bij VN-Secretaris
Generaal Ban Ki-moon. Tijdens zijn bezoek aan de Gazastrook zei Ban op 20 januari: “I have seen only a fraction
of the damage. This is shocking and alarming. These are heartbreaking scenes. I am deeply grieved by what I
have seen today … We need to restore a basic respect for civilians. Where civilians have been killed, there has
to be a thorough investigation, full explanations and, where it is required, accountability.”

Ban eiste een onderzoek naar “diverse incidenten van stuitende aanvallen op VN-faciliteiten”. Een van deze aanvallen
trof het hoofdkwartier van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA. Een fosforbom die daar ontplofte veroorzaakte
brand in een opslagloods. Grote hoeveelheden hulpgoederen gingen in rook op. Beelden van deze aanval en
bombardementen van andere faciliteiten van UNRWA, waaronder een school, kunt u hier bekijken.

Amnesty International heeft Israël wegens het gebruik van witte fosforbommen in dichtbevolkte gebieden
beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden.

In Israël lanceerden anonieme mensenrechtenactivisten een opmerkelijke website met informatie over misdaden
waarvoor Israëlische politieke leiders en legerofficieren verantwoordelijk zouden zijn. Bezoekers van de website
worden gestimuleerd om informatie te verstrekken aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Als u op de
website naar beneden scrollt, kunt u de diverse personen aanklikken.

http://www.youtube.com/watch?v=Ev6ojm62qwA&feature=channel_page (http://www.youtube.com/watch?v=Ev6ojm62qwA&feature=channel_page)

Meer weten?
Mocht u meer willen weten, kan ik u de volgende documenten aanbevelen:
- een analyse van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Israeli Committee Against House Demolitions
- een analyse van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq over de juridische aspecten van de Israëlische aanval op de Gazastrook
- een standpuntbepaling van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha over de illegaliteit van de afsluiting van de Gazastrook
- de verklaring van de VN-mensenrechtenrapporteur Richard Falk aan de Human Rights Council van de VN
- hetrapport“The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion” van Europese ontwikkelingsorganisaties
- het rapport “The conflict in Gaza – A briefing on applicable law, investigations, and accountability” van Amnesty International
- een standpuntbepaling“Guidelines for Israel’s investigation into Operation Cast Lead” van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem


Ook wil ik u wijzen op veel bijzondere artikelen over Gaza, die onlangs zijn toegevoegd op de pagina artikelen.

Op het internet bieden de volgende websites actuele informatie:
- de zeer informatieve website van de VN-organisatie OCHA
- een speciale blog over Gaza van diverse Israëlische mensenrechtenorganisaties
- de website van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Mezan, gevestigd in Gaza
- de website van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Palestinian Center for Human Rights, gevestigd in Gaza
- de website van het Internationale Rode Kruis
- de website van Human Rights Watch
- de blog van de Palestijnse journalist Sameh Habeeb uit Gaza
- de website van de Britse krant The GuardianTitle: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @Malik Shahbaaz on 12-10-2011, 01:32:53 - GMT-1
Afrika is veel groter dan dat hele kleine Gaza van je.En het geen er 400 jr geleden begonnen is in Afrika.Wordt bij deze graag gemoderniseerd.In welk islamitisch jaar zitten we?
Wel de lusten van een moderne samenleving,maar niet de lasten?
Think again!


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 12-10-2011, 01:42:58 - GMT-1
 
 
The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 12-10-2011, 01:45:52 - GMT-1
 
 
The Greatest Robbery of The Century


(http://www.pmes.org/pmes-articles/Robbery)
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 13-10-2011, 10:28:27 - GMT-1


'Hij wilde Eline meesleuren in zijn val'


(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/4/4/4/20111013092133/media_xl_973849.jpg)
Alexander en Eline bij de Eiffeltoren in Parijs, toen alles
tussen hun nog goed was.De 18-jarige Eline Maas die in Leiderdorp is vermoord, is zeer waarschijnlijk slachtoffer van een crime passionnel.
De politie houdt er rekening mee dat haar 20-jarige ex-vriend Alexander Spruit uit Den Haag eerst haar om het
leven bracht en daarna thuis zichzelf van het leven beroofde.


Alexander Spruit kon het niet verteren dat zijn vriendin Eline Maas vorige week maandag hun jarenlange relatie had verbroken.
Dat bevestigen vrienden en huisgenoten van het stel. In de daaropvolgende dagen probeerde hij onophoudelijk met haar in con-
tact te komen. Dat meldt het AD vandaag.

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/6/6/6/20111013092758/media_l_973851.jpg)
Het pand aan de Koningstraat in Leiderdorp,
waar Eline vermoedelijk in haar kamer door
Alexander werd gedood.


'Hij was als een bromvlieg, maar dan erger'
Hij belde haar talloze malen en zond vele sms'jes. Ook verscheen hij geregeld aan haar deur in de Koningstraat in Leiderdorp.
'Hij was als een bromvlieg die je zomers uit je slaap houdt. Maar dan erger,' zegt huisgenoot Artjom (22) die zich over Eline
had ontfermd.

Toen Spruit dinsdagmiddag weer aan de deur verscheen maar Eline hem niet binnenliet, moeten bij hem de stoppen
zijn doorgeslagen, vermoedt deze huisgenoot. Met een smoes dat hij zijn sleutels was vergeten, belde hij aan bij de
achterburen. Die lieten hem via hun achtertuin naar de openstaande balkondeur van het studentenhuis klimmen.
In haar kamer zou hij Eline om het leven hebben gebracht.

Later op de avond zette hij volgens vrienden in zijn Haagse woning de ramen wagenwijd open en de muziek keihard.
Vervolgens beroofde hij zichzelf van het leven. Iedereen is verbijsterd. 'Dat ik het niet heb zien aankomen, kan ik
niet bevatten,' zegt vriend Mike. Hij kende het stel van feestjes.

'Afgelopen weekend wilde hij zelfmoord plegen'
'We wisten dat het niet zo goed ging met Alex,' vertelt goede vriendin Arantxa. 'Een paar dagen geleden stuurde hij al
naar een aantal vrienden een sms'je met een soort afscheidstekst.' Afgelopen weekend zou de politie hem in de bossen
bij Breda van een zelfmoord hebben kunnen afhouden.

Ook het feit dat zijn vriendin Eline de relatie wilde verbreken, zat Alex hoog. 'Hij had daar erg veel moeite mee en bleef
aan haar vasthouden. Hij schijnt kortgeleden tegen vrienden gezegd te hebben dat hij 'haar zou meesleuren in zijn val'.
Niemand had gedacht dat het zo zou aflopen.'

Vrienden hoorden 'pas uren later' dat ook Eline dood was en dat zij het niet zelf had gedaan. 'Dan ga je linken leggen,
maar ik wil toch nog geen conclusies trekken over haar dood. Dat moet het politieonderzoek uitwijzen.'

'Het kwartje moet bij mij echt nog vallen. Ik verwacht nog steeds een sms'je of een mailtje van hem dat het allemaal een
flauwe grap is. Ik hoop dat hier snel een eind aan komt zodat wij op een rustige manier afscheid van hen beiden kunnen nemen.'
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 13-10-2011, 10:32:26 - GMT-1

Amerikaanse soldaat met helmcamera loopt op bermbom

(http://weblogs.nrc.nl/wereld/files/2007_10/bermbom2.jpg)

Een opmerkelijk stukje video is deze week op internet verschenen. De Amerikaanse sergeant Castillo gaat
voorop tijdens een recente patrouille in Afghanistan. Zijn helm is uitgerust met een videocamera.


Maar dan gaat het mis. Hij stapt op een IED, een 'improvised explosive device', oftewel een in elkaar geknutseld
explosief. De ontploffing wordt genadeloos vastgelegd door de camera. Wonder boven wonder overleefde de
sergeant de aanslag.


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Samoerai on 14-10-2011, 17:48:10 - GMT-1

Leraar doodt politieagente (30) met sabel in Frankrijk


(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/3/3/14/20111014163518/media_xl_976109.jpg)
Een Japanse sabel. © THINKSTOCK


Een leraar uit Bourges, een stad in Midden-Frankrijk, heeft vandaag met een Japanse sabel een 30-jarige politieagente gedood. Twee anderen, een politieagent en een vrouwelijke ambtenaar, raakten daarbij gewond. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.
De man ging vanmiddag op weg naar de overheid van Bourges om een vergunning te vragen voor het dragen van zijn Japanse sabel. Een vrouwelijke ambtenaar weigerde hem de benodigde documenten te geven, waarop de man haar verwondde.


De medewerkster wist de politie in te schakelen en al snel arriveerden twee agenten. De man stak een vrouwelijke agente neer met zijn sabel. Ze overleed later aan haar verwondingen. De andere agent wist de verdachte aan zijn benen te verwonden, waarna hij werd opgepakt.
 
De wijk werd meteen afgesloten en vier mensen werden volgens getuigen naar het ziekenhuis overgebracht. De getuigen verklaarden eerst een schot te hebben gehoord, waarna een agent het gebouw met bloedende handen verliet.Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Malik Shahbaaz on 14-10-2011, 19:09:12 - GMT-1


Nederlander verdacht van moord op Oostenrijkse prostituee

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/10/12/10/20111014164950/media_xl_976135.jpg)
Illustratie: © Thinkstock


Een Nederlander wordt ervan verdacht in 1980 in het Oostenrijkse Salzurg een prostituee te hebben vermoord.
Voor de moord zat de pooier Manfred B. zeventien jaar lang vast, melden Oostenrijkse media.
De Nederlander is in beeld gekomen als verdachte nadat zijn vingerafdrukken overeen bleken te komen met af-
drukken die destijds werden gevonden. De man woont momenteel in München.


De 23-jarige prostituee Heidemarie Mayerhofer werd op 5 november 1980 met een twee meter lange kabel gewurgd.
Haar pooier, de destijds 29-jarige Manfred B. vond haar lichaam en lichtte de hulpdiensten in. B. werd ervan verdacht
de aan drugs verslaafde Mayerhofer, die wilde stoppen met prostitutie, te hebben omgebracht en werd uiteindelijk
veroordeeld tot twintig jaar cel.

Op een juwelendoos waren wel vingerafdrukken gevonden, die werden opgeslagen in een database. Die blijken nu
overeen te komen met die van de Nederlander. Deze man studeerde in 1980 in Salzburg. Het OM stelt dat de man
een klant kan zijn geweest, die het doosje heeft aangeraakt, maar besloot desondanks dat het de zaak wilde heropenen.
De Duitse politie is inmiddels verzocht de Nederlander te verhoren. (AP)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Vincent T. on 14-10-2011, 19:28:18 - GMT-1

Vincent T. dronk glaasje champagne na wurgen Yeates

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/1/14/10/20111014101252/media_xl_975100.jpg)

De Nederlandse Vincent T. grapte tijdens etentjes met vrienden over het onderzoek naar de moord op
de Engelse Jo Yeates. De politie zou in zijn ladekast het lijk vinden, liet hij eens weten tijdens een etentje.
Ook bleek dat hij champagne dronk de avond nadat hij Yeates met zijn blote handen had gewurgd.


(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/2/0/0/20111014101518/media_l_975120.jpg)
Jo Yeates. Foto Facebook
T. werd een dag na zijn afschuwelijk daad door mensen uit zijn omgeving omschreven als 'vermoeid en
ongeïnteresseerd', zo bleek tijdens de rechtszaak. Terwijl de politie de weken na het vinden van Yeates'
lichaam zocht naar de dader, zou hij tegen vrienden hebben gezegd dat de moordenaar volgens hem 'een
totaal losgeslagen gek', zo schrijft Omroep Brabant op zijn website.

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/12/4/13/20111014100433/media_l_975073.jpg)
© ap
 
Saai weekend
Gisteren werden de vrienden van Yeates gehoord. Zij was op de avond van haar dood met hen nog in de kroeg geweest.
Yeates zou gemeld hebben 'een saai weekend' voor de boeg te hebben. Ze werd omschreven als 'verveeld' en 'niet in een
beste bui', maar ook als 'haar joviale zelf.

Vandaag wordt het wetenschappelijk bewijs tegen Vincent T. behandeld. De Nederlander heeft bekend dat hij Yeates om
het leven bracht, maar volgens hem gaat het niet om moord, maar om doodslag.

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/1/10/2/20111014095709/media_xl_975062.jpg)
Rechtbanktekening van Vincent T. © anp

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/11/3/12/20111014100808/media_xl_975072.jpg)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @racistische mocro on 14-10-2011, 20:24:45 - GMT-1
(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/2/0/1/20110825121350/media_xl_922471.jpg)

                              'Verdachte Aruba geobsedeerd door dood Natalee'


Ga je nou suggereren dat een Antilliaan Natalee heeft vermoord ipv Joran, racistische kenkerberggeit?


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: morserij... on 14-10-2011, 20:26:33 - GMT-1
Afrika is veel groter dan dat hele kleine Gaza van je.En het geen er 400 jr geleden begonnen is in Afrika.Wordt bij deze graag gemoderniseerd.In welk islamitisch jaar zitten we?
Wel de lusten van een moderne samenleving,maar niet de lasten?
Think again!

Dus dat!

Malijk Shitbaas wanneer geef je eens antwoord op vragen die gesteld worden? Ipv daarvan plaats je daarna nog eens hetzelfde artikel, beetje vreemd  :o


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Upton on 14-10-2011, 20:27:24 - GMT-1
It's the final countdown...  :rolleyes:


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: NAZIGEITEN on 14-10-2011, 20:28:46 - GMT-1
EGYPTISCHE NAZIPARTIJ. EVEN VOORSTELLEN: SJEIK ADOLF-AL-HITLER!

http://www.youtube.com/v/S9eZlklPgL8


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @william on 14-10-2011, 21:19:13 - GMT-1
Ga je nou suggereren dat een Antilliaan Natalee heeft vermoord ipv Joran, racistische kenkerberggeit?

ga je moeder neuken in haar graf


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: @william on 14-10-2011, 21:23:16 - GMT-1

Vincent T. dronk glaasje champagne na wurgen Yeates

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/1/14/10/20111014101252/media_xl_975100.jpg)

De Nederlandse Vincent T. grapte tijdens etentjes met vrienden over het onderzoek naar de moord op
de Engelse Jo Yeates. De politie zou in zijn ladekast het lijk vinden, liet hij eens weten tijdens een etentje.
Ook bleek dat hij champagne dronk de avond nadat hij Yeates met zijn blote handen had gewurgd.


(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/2/0/0/20111014101518/media_l_975120.jpg)
Jo Yeates. Foto Facebook
T. werd een dag na zijn afschuwelijk daad door mensen uit zijn omgeving omschreven als 'vermoeid en
ongeïnteresseerd', zo bleek tijdens de rechtszaak. Terwijl de politie de weken na het vinden van Yeates'
lichaam zocht naar de dader, zou hij tegen vrienden hebben gezegd dat de moordenaar volgens hem 'een
totaal losgeslagen gek', zo schrijft Omroep Brabant op zijn website.

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/12/4/13/20111014100433/media_l_975073.jpg)
© ap
 
Saai weekend
Gisteren werden de vrienden van Yeates gehoord. Zij was op de avond van haar dood met hen nog in de kroeg geweest.
Yeates zou gemeld hebben 'een saai weekend' voor de boeg te hebben. Ze werd omschreven als 'verveeld' en 'niet in een
beste bui', maar ook als 'haar joviale zelf.

Vandaag wordt het wetenschappelijk bewijs tegen Vincent T. behandeld. De Nederlander heeft bekend dat hij Yeates om
het leven bracht, maar volgens hem gaat het niet om moord, maar om doodslag.

(http://static0.ad.nl/static/photo/2011/1/10/2/20111014095709/media_xl_975062.jpg)
Rechtbanktekening van Vincent T. © anp

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/11/3/12/20111014100808/media_xl_975072.jpg)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Ronald Janssen on 14-10-2011, 21:34:15 - GMT-1

Ronald Janssen gaf na moord barbecue voor leerlingen

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/17/12/7/20111014192508/media_xl_976237.jpg)
© reuters

Voormalig tekenleraar, en verdachte van drievoudige moord, Ronald Janssen trakteerde na de moord op
Annick van Uytsel zijn leerlingen op een barbecue bij hem thuis. 'Er is nog gesproken over de moord op
Annick', weet de inmiddels 22-jarige Thomas Dubois. Janssen zou zelfs gereageerd hebben zoals vermoe-
delijk iedere vader zou doen: 'Als iemand dat met mijn kinderen zou doen...'


De oud-leerling van Janssen geloofde niet dat klasseleraar Janssen de verschrikkelijke moorden zelf pleegde.
'Ik kon niet geloven dat hij dit allemaal gedaan heeft', zegt Dubois. Janssen staat hem voor de geest als een
'sociale, correcte leraar'. Klasgenoten kwamen hem regelmatig tegen tijdens het stappen. 'We zijn zelfs eens
samen met hem op stap geweest. Hij maakte grappen over vrouwen, waar we hard om hebben gelachen.'

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/16/11/6/20111014192341/media_l_976236.jpg)
Ronald Janssen. © afp

Verre van normaal
Wel concludeerden de leerlingen dat hun onderwijzer eigenlijk 's nachts leefde. Wellicht was dat de reden dat
Janssen ook niet altijd stipt op tijd aan zijn lessen begon. Zijn manier van lesgeven was ook verre van normaal,
herinnert Dubois zich. 'Hij was heel soepel. We wisten wel hoever we, als we bijvoorbeeld kabaal maakten,
mochten gaan bij hem.'

Ook Janssens voormalige collega Bea J. verhaalt over zijn manier van lesgeven. 'Het maakte hem niets uit als de
leerlingen in de klas aten of dronken. Ook liet hij hen op internet surfen. Hij had er zelfs geen problemen mee als
een leerling met zijn hoofd op tafel lag.' J. had dan ook grote moeite met zijn pedagogische visie. 'Hij vond dat de
taak van een leraar alleen bestond uit lesgeven en niet uit opvoeden. Hij ging nonchalant om met de leerlingen en
hing graag de populaire leraar uit, maar als ik met hem praatte, had ik al het gevoel dat er iets achter zat', zegt J.

(http://www.limburgnieuws.be/images/ronald_0.jpg)

Totaal misleid
Gepensioneerd directeur Leon Putzeys, die Janssen aannam als tekenleraar, onderschrijft haar relaas. Putzeys voelt
zich totaal misleid door Janssen. 'Ik heb 46 collega's met pensioen zien gaan en alle vervangers moesten eerst langs mij.
Ik heb me niet vaak vergist, maar in deze man wel.' Klachten over Janssens manier van lesgeven heeft hij echter nooit gehad.
'Hij heeft de verwachtingen niet helemaal waargemaakt', is Putzeys mening echter.

Ondanks het feit dat Janssen terecht staat, ontvangt hij nog maandelijks 1.650 euro salaris van de scholengemeenschap Sint Martinus.
De school ontsloeg Janssen, maar daar ging de verdachte tegen in beroep. Met succes. Op de vraag van de openbaar aanklager Boyen
of Janssen 'al iets had overgemaakt naar de nabestaanden van zijn slachtoffers' reageerde hij geïrriteerd: 'Ik moet die mensen nu toch
niet lastigvallen met geld. Dat moet toch nog allemaal worden geregeld? Volgens mij is dat niet de gang van zaken.'
(Redactie)Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Alexander on 14-10-2011, 21:42:22 - GMT-1

Bij Alexander sloegen de stoppen door

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/13/1/6/20111014093214/media_xl_975036.jpg)

Hoe kan het dat bij Alexander Spruit (20) de stoppen kennelijk zo zijn doorgeslagen dat hij zijn liefde Eline (18)
en zichzelf om het leven bracht? Wegens de verbroken relatie zocht hij de laatste weken veel troost bij zijn naasten.
'Misschien had hij een enorme verlatingsangst, gezien zijn jeugd,' zegt Sanne, zijn 'oom' en werkgever, tegen het AD.


Een schat van een jongen. Zo kent Sanne hem, Alexander Spruit. Hij laat een foto zien op de computer die in zijn zaak staat,
een schoenmakerij in Den Haag. 'Lieve Eline, I love you,' staat er met brandende waxinelichtjes geschreven. 'Welke 20-jarige
doet nou zoiets liefs?'

(http://static3.ad.nl/static/photo/2011/8/13/1/20111014092044/media_l_975031.jpg)

Sanne was Alexanders werkgever, zijn oom. 'Nou ja, soort van. Ik kende hem al heel lang, heb korte
tijd iets met zijn moeder gehad. En hij werkte bij mij in de zaak.'

Verwijten
Hij vertelt het nuchter, maar in zijn hoofd vechten boosheid en verslagenheid om de eerste plaats. 'Ik wist wel dat
hij ontzettend verdrietig was, omdat Eline de relatie had verbroken. Hij woonde samen met Eline, maar zij wilde even
wat afstand, was net aan een studie begonnen en wilde op een eigen kamer wonen. Dat is toch logisch? Maar Alex kon
dat moeilijk verkroppen. Nu denk ik, had ik maar... Nee, ik ben nuchter genoeg om mezelf geen verwijten te maken, maar toch.'

Moeilijke jeugd
Alexander heeft een moeilijke jeugd gehad, is al jong uit huis geplaatst, omdat het thuis bij zijn ouders niet meer ging.
'Hij heeft in veel gezinsvervangende tehuizen gezeten, had niet echt een basis. Misschien heeft hij een enorme verlatingsangst?
Misschien zijn daarom de stoppen doorgeslagen? Maar eerlijk gezegd, iemand die dit kan begrijpen is ook niet helemaal in orde.'

Veiligheid
Andere vrienden vertelden al eerder tegen deze krant dat Alexander Eline bestookte met sms'jes en zou hebben gezegd
dat 'hij haar zou meesleuren in zijn val'.

Vreesde de 18-jarige Eline al voor haar eigen veiligheid? Heeft ze alarm geslagen? Zo ja, wat is daarmee gebeurd?
,,We zijn dat allemaal nog aan het onderzoeken,'' is het enige wat een woordvoerder van de politie kwijt wil.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: De echte nazi's on 14-10-2011, 21:46:52 - GMT-1

Belgen menen: nazisme bevat 'interessante ideeën'

(http://static1.ad.nl/static/photo/2011/1/12/5/20111013144938/media_xl_974435.jpg)
©THINKSTOCK

Bijna 43 procent van de Belgen is van mening dat het nazisme 'interessante ideeën bevat', zelfs al is het 'wezenlijk of
gedeeltelijk te verwerpen'. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Dedicated Research in opdracht van het
weekblad Paris Match. 44 procent is van oordeel is dat de ideologie in zijn geheel moet worden verworpen. De onder-
vraagden die vinden dat het nazisme een zekere legitimiteit heeft, denken daarbij hoofdzakelijk aan het nationalistische
principe en aan de principes die bedoeld zijn om de nationale economie nieuw leven in te blazen, en in mindere mate aan
de prioriteit die gegeven moet worden aan de eigen bevolking. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.


Een grote meerderheid van de Belgen zegt goed op de hoogte te zijn van het nazisme: 13 procent noemt zich goed
geïnformeerd en 56 procent redelijk goed geïnformeerd. Mensen onder de 25 blijken minder op de hoogte: meer
dan de helft van hen weet niet dat het antisemitisme deel uitmaakt van de grondslagen van de ideologie.

Volgens de meerderheid van de Belgen (86 procent) bestaat het nationaalsocialisme ook vandaag nog in andere vormen.
Een meerderheid van de Franstaligen en 32 procent van de Vlamingen vindt dat de politieke context in België gunstig is
voor de opleving van ideologieën met nazistische inspiratie.

Het onderzoek vond plaats via internet. Er namen 1.000 Belgen aan deel.
Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: Drugs Oma Nl on 14-10-2011, 21:52:40 - GMT-1

Nederlandse 'drugsoma' veroordeeld tot 10 jaar cel

(http://static2.ad.nl/static/photo/2011/15/5/13/20111014135619/media_xl_975703.jpg)
©AFP © afp

Een Nederlandse 'drugsoma' die in België woont, heeft vandaag in hoger beroep een zwaardere straf gekregen.
Een rechtbank in Antwerpen veroordeelde de 71-jarige tot 10 jaar cel, 2 jaar extra.
Met een 40-jarige handlanger stond zij aan het hoofd van een criminele organisatie die ongeveer 400 kilo cocaïne
invoerde via de haven van Antwerpen. Ook die partner kreeg een zwaardere straf, net als zes medebeklaagden.


De Nederlandse Martina v. E (71) en haar vriend Julius W. (48) leerden in november 2009 Emigdio (40) en Norman (51) kennen.
De broers, die van Colombiaanse origine zijn, voerden volgens het openbaar ministerie cocaïne in en deden beroep op de ploeg
die door het koppel werd aangestuurd om de drugs uit de containers te halen.

Cocaïne
De politie kwam de beklaagden op het spoor en kon op 2 juni 2010 280 kilo cocaïne onderscheppen. Uit het onderzoek bleek
dat er in de maanden ervoor nog vier partijen van bijna 100 kilo in totaal waren ingevoerd.

De ploeg van Martina haalde ook voor andere opdrachtgevers cocaïne uit containers. Ze worden daarom in wisselende
samenstelling vervolgd voor nog zeven partijen van bijna 80 kilo in totaal.

'Geen leiderspositie'
Martina v.E. ontkende haar leiderspositie. 'Mijn cliënte heeft boter op het hoofd, maar haar betrokkenheid in dit dossier
is overtrokken. Ze was slechts de tussenpersoon tussen de broers en de uithalers, maar gaf niet de opdracht om de
drugs uit Colombia te laten overkomen', pleitte advocaat Walter Damen.


 (ANP/Redactie)


Title: Re: Onze normen en waarden.
Post by: gevluchte nl-er on 14-10-2011, 21:56:07 - GMT-1

Opgepakte voortvluchtige zat vast om doodslag

ROERMOND -  De 49-jarige man uit het Limbur