De ILLUMINATI..................................Lees en krijg kippenvel !!!

<< < (60/178) > >>

Morpheuss:
Het complot van de Illuminati en bewijs in de Bijbel

De Illuminati vinden dat ze het recht hebben om hun plannen uit te voeren en zichzelf als absolute machthebbers op te werpen, omdat zij zichzelf als 'uitverkorenen' beschouwen en als 'kwalitatief hoger staande mensen'. Ze vinden zichzelf super intelligent en kijken daarom neer op de rest van de wereldbevolking.

 'Ons doel ligt nog maar een paar stappen van ons af. Er hoeft nog maar een kleine ruimte van het lange pad overbrugt te worden; de cirkel van symbolische slang, waar wij onze mensen mee aanduiden, is klaar om gesloten te worden.' Deze cirkelvormige slang, de 'Oroborus' (of Ouroboros / Uroborus) die zichzelf in de staart bijt, is een zeer oud symbool van reïncarnatie en betekent in het kort dat iedere keer dat er een (levens- bestaans- of maatschappelijke) cyclus eindigt, er een nieuwe cyclus begint. Een dergelijke 'wederopstanding' -waarmee de Illuminati de invoering van hun één-wereld koninkrijk bedoelen die uit de as van de huidige wereld zal herrijzen- wordt ook gesymboliseerd met de Feniks (Phoenix) vuurvogel, die de afgelopen 1 a 2 jaar veelvuldig opdook in films, boeken, logo's en zelfs in graancirkels.   

 
'Het lijkt mij duidelijke bewezen dat de 'Protocollen van Zion' onmogelijk een Joods/Zionistisch complot bevatten, maar een grote samenzwering van de Vrijmetselaars/Illuminati (die juist willen afrekenen met christenen en Joden),' concludeert Marquis. 'Dit blijkt heel duidelijk als we de Protocollen vergelijken met hoofdstuk 13 van het Bijbelboek Openbaring:'

1. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.'

 
In de Protocollen wordt voorgesteld om de hele wereld op te delen in 10 regio's. De 7 koppen zouden kunnen slaan op de 7 belangrijkste landen / regeringsleiders.

 
2. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.

 

Het komende één-wereldsysteem, 'Het beest', zal inderdaad korte tijd -volgens de Bijbel 7 jaar- alle macht gaan uitoefenen over de hele mensheid, en heel de mensheid zal zich achter dit systeem scharen, vrijwillig of gedwongen. Met 'Het beest' kan zowel de Nieuwe Wereld Orde als de alleenheerser -de Bijbelse antichrist- zélf worden bedoeld.

 
3. Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

 
Dit zou kunnen slaan op een land dat uit de as -van bijvoorbeeld een wereld- en/of kernoorlog- herrijst, maar ook op een letterlijke hoofdwond, veroorzaakt door bijvoorbeeld een moordaanslag op de antichrist.

 
4. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: 'Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?'Voor korte tijd zal 'het beest' / de antichrist in staat zijn om iedereen te overwinnen. Alle landen die het tegen hem zullen opnemen zullen worden weggevaagd.

 
5. Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat 42 maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zjin naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 7. Het mocht de strijd aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 8. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het Lam dat geslacht is.


 Deze 42 maanden slaan op de eerste 3,5 jaar van de 7-jarige Verdrukking. Tijdens de GROTE Verdrukking, die eveneens 3,5 jaar duurt, zal het er pas écht heet aan toe gaan. In de eerste periode van 3,5 jaar zal heel de wereld onder de heerschappij van de antichrist worden gebracht en zullen er verschrikkelijke christenvervolgingen uitbreken. Iedereen die weigert te buigen voor de Nieuwe Wereld Orde onder de Illuminati en hun 'despoot', de antichrist, zal worden vervolgd en vermoord.

Morpheuss:
Bent u al voldoende gemanipuleerd om de Nieuwe Wereld Orde te accepteren?

'De basis van onze organisatie, onze geheime Vrijmetselarij, is niet bekend, en richt zich op diegenen in de kudde die zich niets vermoedend voelen aangetrokken door ons 'show' leger van Vrijmetselaars-lodges, met als doel om zand in hun ogen strooien.' Marquis zegt dat daarom 95% van alle mensen is misleid over het ware doel van de Vrijmetselarij en van de werkelijke betekenis van de Protocollen.

 
'Om de mensheid onder onze weldadige heerschappij van ons koninkrijk te brengen zal de mensheid door enorme problemen op zijn kop gezet geworden. Wie zal ooit vermoeden dat al die zaken door ons in scène zijn gezet, volgens een politiek plan waar eeuwenlang niemand ook maar het bestaan van heeft vermoed?... Om te zorgen dat de massa geen idee heeft wat er gaande is, zullen we hen afleiden met amusement, spelletjes, tijdverdrijf, passies en materialisme. Spoedig zullen we in alle vormen van sport competities gaan invoeren. Dit alles zal hun gedachten afleiden van het stellen van vragen, waardoor ze er aan gewend zullen raken geen enkele eigen mening meer te vormen (maar alles wat de media hen voorschotelt zullen slikken). Dan zullen ze op dezelfde manier als wij beginnen te praten, omdat wij de enigen zijn die hun gedachten zullen sturen. Natuurlijk zullen ze daar niet het minste vermoeden van hebben.'

 
Voor degenen onder ons die nog wél een onafhankelijke mening denken te hebben kan aan de hand van de Protocollen worden bepaald of dit werkelijk zo is. Vindt u onder andere dat:

 
- de wereld zich moet verenigen?

- de grenzen moeten worden opgeheven?

- alle volken en culturen gelijk moeten worden gesteld?

- en zij zich onbeperkt met elkaar mogen -of zelfs moeten- vermengen?

- er één 'eerlijk' wereldwijd economisch systeem moet komen met één munteenheid?

- de verschillende religies moeten worden opgeheven of zelfs verboden, 'omdat deze de oorzaak van alle oorlogen' zouden zijn?

- grote (en kleine) bedrijven onder controle van de overheid moeten komen?

- inkomsten, salarissen en winst geheel door de overheid moeten worden bepaald?

- iedereen over de hele wereld zoveel mogelijk hetzelfde moet verdienen?

 
Als het antwoord op vier of vijf punten bevestigend is, dan is uw opinie reeds geheel in lijn met dat van de machtselite achter de schermen, en heeft u uw gedachten en meningen tot deze zogenaamd 'verlichte' ideeën laten manipuleren en omvormen. Zolang mensen niet inzien dat deze utopische idealen drogredenen zijn om u een wereldwijd dictatorschap te laten accepteren, waarin u in werkelijkheid helemaal niets meer te zeggen zult hebben, zullen de Vrijmetselaars/Illuminati op volle kracht kunnen doorgaan en in staat zijn om -met úw instemming- hun geplande Nieuwe Wereld Orde in 2012 -of kort daarna- in te voeren.
 

Morpheuss:
                Pas op voor de New Age-en Zeitgeist-beweging !!!

De over de hele wereld door miljoenen bekeken twee 'Zeitgeist' films blijken bij een nadere analyse juist datgene te promoten waar ook veel  websites die zich met deze films associëren zich tegen verzetten (of dit beweren te doen): de duistere agenda van de 'Nieuwe Wereld Orde'. Hier deel 1 van een serie artikelen waarin het ontluisterende en tevens onomstotelijke bewijs wordt geleverd dat de 'Zeitgeist' en 'Truth seekers' beweging zich -bewust of onbewust- met de ideologiën van de Vrijmetselaars, Theosofen en New Agers hebben verbonden, die als uiteindelijk doel een verenigde mensheid met één wereldregering en één wereldreligie nastreven.


In de nieuwe DVD 'Aquarius: The Age of Evil' wordt uitvoerig bewijs geleverd dat de door Peter Joseph gemaakte Zeitgeist films de ideologie van de geheime en occulte 'broederschappen' promoten, en wel op zo'n manier dat de verborgen mysteries van de Vrijmetselarij, Theosofie en New Age begrijpelijk en acceptabel worden gemaakt voor de gewone man, die er normaal gesproken niet aan zou denken om ook maar één voet over de drempel van deze genootschappen te zetten. Door middel van 'Zeitgeist' worden miljoenen alledaagse burgers geïndoctrineerd om feitelijk hetzelfde te gaan geloven en dezelfde doelen na te streven als deze zichzelf als 'verheven' en 'verlicht' beschouwende occulte verenigingen.

Wereldwijde politieke éénheid

Op honderden websites over de hele wereld wordt al jaren gewaarschuwd tegen de doelstellingen van de komende 'Nieuwe Wereld Orde', waarin de hele mensheid slaaf zal worden gemaakt van een klein elitair clubje onderdrukkers, dat alle macht in handen zal hebben. In onze tijd pleiten bekende politici en economen steeds openlijker voor de komst van dit wereldwijde éénheidssysteem, maar iemand als Zbigniew Brzezinski, Vrijmetselaar en de grote man achter de Amerikaanse presidenten Jimmy Carter en Barack Obama, schreef al in 1970 in zijn boek Between Two Ages:
 
'Het technotronische tijdperk omvat de geleidelijke acceptatie van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou gedomineerd worden door een elite die niet langer gebonden is door traditionele waarden. Spoedig zal het mogelijk zijn om iedere burger vrijwel voortdurend in de gaten te houden en up-to-date dossiers over hem bij te houden met daarin de meest persoonlijke informatie.'
 
De term 'Nieuwe Wereld Orde' is de politieke tak van het streven om een wereldregering op te zetten met één wereldeconomie en een in één enkel organisme verenigde mensheid, die totaal gecontroleerd zal worden. De massa's zullen volledig ondergeschikt worden gemaakt aan de elite. De Britse premier Brown verklaarde in 2009 openlijk: '... Vandaag hebben de grootste landen ter wereld overeenstemming bereikt over een wereldwijd herstel- en hervormingsplan. Ik denk dat dit de opkomst is van een Nieuwe Wereld Orde, gefundeerd op een nieuw tijdperk van vooruitgang en internationale samenwerking...'


Morpheuss:
Wereldwijde spirituele éénheid

De Nieuwe Wereld Orde doelstellingen om een wereldregering op te zetten die over de hele mensheid zal regeren zijn niet alleen politiek, maar eveneens spiritueel geaard. Er is uitgebreide documentatie beschikbaar waaruit blijkt dat de NWO-agenda is gebaseerd op de New Age. Veel Christelijke researchers die hier onderzoek naar deden zijn op verschillende manieren het zwijgen opgelegd, waardoor er nog maar weinig researchers zijn die zich niet hebben laten misleiden door deze NWO/New Age propaganda.
 
De tweede belangrijke doelstelling van de occulte elite die de New Age Nieuwe Wereld Orde wil invoeren is namelijk het in diskrediet brengen van het Christendom, van Jezus Christus en van alle Christelijke wetenschappers en Christelijke NWO-onderzoekers. Hiervoor wordt het Christelijke basisgeloof volledig omgedraaid; zo zouden Adam en Eva in het paradijs gevangenen geweest zijn van een wrede en onrechtvaardige God, totdat zij bevrijd werden door Lucifer / Satan, die hen intellect gaf, waarmee zij over de wereld en de natuur zouden kunnen heersen en uiteindelijk zélf goden zouden kunnen worden. Deze Luciferiaanse filosofie wordt in iedere Vrijmetselaarstempel op Aarde onderwezen, alsmede ook door alle geheime occulte genoot- en broederschappen.
 
Het geloof dat alles wat bestaat 'één' of 'god' is (monisme) en dat de mensen uiteindelijk zelf goden of 'zonen van God' of 'christussen' kunnen worden is feitelijk de kern van de New Age. Door middel van meditatie kan kontakt worden gelegd met 'hogere machten', die kennis en geheime boodschappen aan de mensheid doorgeven ('channeling'). Door het herinterpreteren van oude heilige teksten en boeken (esoterisme) worden alle religies op één lijn gebracht, om uiteindelijk in één wereldreligie over te gaan. Dat is nodig om in het komende 'tijdperk van Aquarius' één wereldsysteem in te voeren.
 
De 'wereldleraars' van Helena Blavatsky   

De basis van de huidige New Age / NWO-beweging en moderne Vrijmetselaars filosofiën werd in de 19e eeuw gelegd door de in 1831 geboren Helena Blavatsky, de oprichter van de Theosofische Beweging. Vanwege haar vroege interesse voor het bovennatuurlijke en mythologische zou zij de hele wereld zijn doorgereisd om kennis op te doen van geheime (religieuze) mysteries en occulte kennis. In 1875 richtte zij vervolgens de Theosofische Beweging op. Drie jaar later begon ze het 'Lucifer' magazine uit te geven, en in 1888 schreef ze haar bekendste basiswerk 'The Secret Doctrine', dat zij deels door middel van 'channeling' van een 'verheven meester' zou hebben doorgekregen.
 
Blavatsky leerde dat de Theosofen niet het einde van de wereld verwachten, maar de komst van 'avatars, messiassen en christussen', die de Aarde van het Vissen-tijdperk in het utopische Aquarius-tijdperk zouden gaan leiden. Jezus ('Ichtus' - het vis-symbool, vandaar het 'Vissen tijdperk' en Zijn keuze voor vissers als zijnde Zijn discipelen) zou in deze filosofie slechts één van de 'verheven meesters' zijn geweest die kennis hadden vergaard van het bovennatuurlijke. Ieder tijdperk zou zijn eigen 'wereldleraar' hebben; Jezus was de 'wereldleraar' van het Vissen-tijdperk, maar aangezien die periode (in 2012) wordt vervangen door het Aquarius-tijdperk, wordt de komst van een nieuwe 'wereldleraar' verwacht, die de mensheid een 'gouden toekomst' zal brengen.
 
De belangrijkste doelstellingen van de Theosofie van Helena Blavatsky waren dan ook:
 
1. Een universele 'broederschap van mensen', zonder onderscheid van ras, kleur of geloof (en zonder landsgrenzen).

2. Het promoten van het bestuderen van de wereldreligies (met als uiteindelijk doel deze samen te voegen).
3. Het onderzoeken van de verborgen mysteries van de natuur (waar uiteindelijk de wereldwijde milieubeweging een groot deel van haar ideologie op zou baseren).

Zeitgeist bronnen: Vrijmetselarij, Theosofie, New Age
Dat de 'Zeitgeist' films volledig gebaseerd zijn op de Theosofie, Vrijmetselarij en New Age kan onmogelijk betwist worden, aangezien filmmaker Peter Joseph als bronnen van zijn film een groot aantal prominente theosofen, vrijmetselaars, new agers en occultisten opsomt. Een aantal van deze illustere namen zijn: Helena Blavatsky, de oprichter van de Theosofische Beweging; de Vrijmetselaar Albert Churchward (auteur van 'The Origin & Evolution of Religion'); New Ager Acharya S (auteur van 'De Christus Samenzwering'); New Ager, occultist en theosofisch apostel Jordan Maxwell; de dichter Gerald Massey (die beweerde dat er parallellen zijn tussen Jezus en Horus, iets dat door internationale wetenschappers unaniem ontkracht is); socialist Edward Carpenter; de roemruchte top-Vrijmetselaar Manly P.Hall en de Vrijmetselaars-druïde en archeoloog Godfrey Higgins, die banden onderhield met Blavatsky.

 
Alleen al het feit dat 'Zeitgeist' zich openlijk associeert met deze prominente vrijmetselaars, theosofen, new agers en occultisten zou voor de zogenaamde 'truthers' of 'Truth Movement' voldoende reden moeten zijn om deze films te mijden. Het is namelijk een bekend gegeven dat deze esoterische organisaties openlijk toegeven dat zij het publiek willen indoctrineren met hun esoterisch-religieuze ideeën, zodat er uiteindelijk een Nieuwe Wereld Orde in het tijdperk van Aquarius zal onstaan, iets waar zij allen met grote verwachting naar uitzien.


 De eerste 'Zeitgeist' film bestaat uit drie gedeeltes. In het tweede gedeelte wordt beweerd dat de aanslagen van 9/11 een 'inside job' zijn geweest; het derde gedeelte behandelt de corruptie van de Federal Reserve. Met deze twee delen zullen de meeste mensen geen problemen hebben, al is het frapant dat Peter Joseph zich volledig van het tweede deel van zijn film gedistantieerd heeft. 'Peter Joseph is wellicht het bekendst geworden met zijn veronderstelling dat de aanvallen van 9/11 een 'inside job' waren, uitgevoerd door een machtswellustige regering op haar nietsvermoedende bevolking - een standpunt waar Joseph onlangs van zei dat hij er 'afstand van had genomen'...' (Alan Feuer, New York Times, 16-03-2009)

 
Je kunt je dus afvragen of de ware reden dat Joseph '9/11' in zijn eerste Zeitgeist film opnam was om de 9/11 'Truth' beweging achter zijn agenda te krijgen. En die agenda, behandeld in het eerste deel van de film, promoot het geloofssysteem van de New Age beweging, de Theosofische Beweging, de Vrijmetselaars en de Nieuwe Wereld Orde.


Wordt vervolgd
 

geld duivels:
Quote

Als je deze documentary film (Zietgeist) nog niet hebt gezien zou ik je het aanraden. Het is meerdere keren van Youtube verwijdert, maar staat er weer. Je kan het beter van andere torrent sites downloaden om de juiste film te krijgen.

wowwwww, dankje wel @ code x dat is een geweldige film. nu pas begrijp ik waar je naar toe gaat. de secret & micheal moore films heb ik al gezien, maar deze zietgeist topt alles. helemaal gebasseert op de werkelijkheid. wist nooit dat deze film bestond. geeft mij de rilllllllllls als ik er over na denk.
http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w
het begint saai, kijk door hoe spannender het wordt als een puzzel die in elkaar valt
aub meer informatie code x

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Reply